دانلود پایان نامه آموزش مهارت های زندگی در بین برنامه های کودک تلویزیون -فروش فایل

برای بارت اسطوره ها به عملکرد ایدئولوژیک “طبیعی سازی ” کمک میکنند تا واکنش های فرهنگی به اموری کاملا  “طبیعی”،  “عادی”، “خودآگاه ” و مطابق با  “عقل سلیم ” به نظر برسند.  طبیعی سازی، باز نمودهای ایدئولوژیک خاص را به صورت عقل سلیم در می آورد و بدین وسیله آنها را غیر شفاف می کند، یعنی به عنوان ایدئولوژی به آنها نگاه نمی شود.