مقدمه

بازنشستگی و سالمندی مرحله ی خاصی از زندگی انسان است. بازنشستگی پدیده ای که با توسعه اجتماعی – صنعتی عصر حاضر دارای اهمیت بیشتر شده است. در قرن اخیر به لحاظ پیشرفتهای اجتماعی – اقتصادی ، بهداشتی ودرمانی و… هم از میزان مرگ ومیر کاسته شده و هم بر طول عمر افراد افزوده شده است وامید به زندگی را بهبود بخشیده است. درنتیجه شمار بازنشستگان و سالمندان در کشورهای مختلف جهان افزایش یافته و سهم در خور توجهی در ترکیب جمعیتی کشورهای مختلف پیدا کرده و به همین صورت نیز نقش و اهمیت اجتماعی آنان در جامعه افزون تر از هر زمان دیگر شده است.

در حال حاضر در حدود 170 کشور جهان مسئله بازنشستگی و حمایت از بازنشستگان را به عنوان یکی از ارکان برنامه های تأمین اجتماعی خود برگزیده اند.

در ایران سن بازنشستگی معمولاً بین 50 تا 65 سال است باتوجه به اینکه امید به زندگی در مناطق شهری کشور حدود 69 و70 سال برآورد شده است و با عنایت به افزایش درخور توجه جمعیت ، می توان گفت در کشور ما نیز جمعیت نسبتاً در خور ملاحظه ای در وضعیت بازنشستگی و سالمندی به سر می برند ، که در آینده نیز با ضریب بیشتری شمار آنها افزایش خواهد یافت .

بازنشستگان در کشورهای مختلف مانند سایر گروه های اجتماعی هم دارای وجوه مشترکی هستند و هم دارای جنبه های اختلاف متعددی می باشند. جنبه های مشترک آنها شرایط سنی نسبتاً مشابه ، پشت سرنهادن دوران اشتغال ، وارد شدن به مرحله جدیدی از زندگی اجتماعی و …   و جنبه های اختلاف : حقوق و مزایای دریافتی ، شیوه برخورد جامعه با آنان ، وضعیت خانوادگی و … است(اردبیلی، 1379).

   تعاریف بازنشستگی

1-تعریف اقتصادی بازنشستگی : بازنشستگی از نظر اقتصادی یعنی وقتی که شخص از کارکردن باز می ایستد و از حقوق یا مزایای بازنشستگی استفاده می کند. ( دی چت وک [1]، 2005) یکی از صاحبنظران در امر بازنشستگی تعریف جامع زیر را درباره فرد بازنشسته آورده- است : بازنشسته فردی است که در طول یک سال عملکردی در حالت استخدامی یا اشتغالی که بادرآمد همراه  باشد ندارد.

2-تعریف اجتماعی بازنشستگی : ( نونن[2] ، 2005) معتقد است که بازنشستگی ، تغییر نقش و حالت عمده ای است که در زندگانی فرد سالمند رخ می دهد خواه این رخداد ارادی و خواست فرد باشد وخواه از قوانین ومقررات اجباری بازنشستگی منتج شده باشد.

3-تعریف اجتماعی – پدیده شناختی[3] بازنشستگی : این تعریف ارتباط زیادی با پزشکان و مشاورانی دارد که با بازنشستگان از لحاظ معالجه یا روانی سروکار دارند . این دیدگاه به نظرات فرد ارزش می نهد و تجارب پدیده شناختی را که به صوّر گوناگون نظیر ایده ها ، احساسات وسمبلها یا نشانه ها متجلی می شوند می پذیرد .

با توجه به وضعیت خاص بازنشستگان در ایران نکات چندی توضیح داده می شود؛ که می تواند قابل تعمیم به کل بازنشستگان باشد.

 1- تأثیر پایگاه اجتماعی

فرد بازنشسته درزمان اشتغال به لحاظ دارا بودن موقعیت شغلی ، از منزلت اجتماعی خاصی نیز نزد همکاران ، افراد مراجعه کننده ، وسایر مردم برخوردار است و این منزلت اجتماعی به او هویت اجتماعی خاصی نیز می بخشد. در اثر بازنشستگی چنین پایگاهی فرو می ریزد و وی از لحاظ هویت اجتماعی خود نیز دچار دگرگونی و یا حتی بحران می شود و چنانچه چشم انداز روشنی برای جایگزینی پایگاه اجتماعی خود ودستیابی به هویتی درخور پیش رو نداشته باشد. ممکن است به مشکلات اجتماعی و روانی گوناگونی دچار شود.

  • کمتر شدن ارتباط های اجتماعی

فرد شاغل دراثر بازنشسته شدن بسیاری از ارتباط های اجتماعی که به تبع شغل حاصل شده است از دست می دهد و روابطش کمتر و محدودتر می شود که ممکن است موجب فرسودگیها و آزردگیهایی در زندگی وی گردد.

در دوران بازنشستگی ، بازنشسته دارای اوقات خالی و بیکاری بسیار زیادی است که در صورت نبود برنامه مناسب و امکانات لازم برای گذران اوقات فراغت ، ممکن است شخص دچار خستگی و ملامت شدید شود .

  • کاهش درآمد بازنشستگان

معمولاً در همه نظامهای بازنشستگی و از جمله در ایران به هنگام بازنشستگی حدود 20 تا 30 درصد حقوق و مزایای کارمند یا کارگر نسبت به حقوق و مزایای وی درزمان اشتغال کاسته   می شود.

  • بالا بودن هزینه خانوار بازنشستگان

در کشور ما سنین بازنشستگی همراه است با افزایش و اوج گرفتن هزینه های زندگی خانواده. هزینه هایی مانند ازدواج فرزندان ، افزایش ارتباط های خانوادگی ، هزینه مسائل درمانی که دراین سنین افزایش می یابد.

ومواردی از قبیل مشکلات بهداشتی و درمانی بازنشستگان ، عدم بهره گیری از تجربه و تخصص بازنشستگان و کمبود امکانات سرگرمی و تفریحی بازنشستگان می باشد ( عباس زادگان ، بنقل از اردبیلی، 1379) .

 

 

 

 

تئوری های بازنشستگی

1) تئوری نقش و ایفاء [4]

برحسب این نظریه جامعه مبتنی بر ایفای وظایف یا نقشهایی است که انتظارات یا هنجارهایی را درباره رفتارها و نگرشها مقرر می دارد. استریب و اسنایدر[5] ، 1971 معتقد است که نقش به دسته ای از مقررات و تجویزات اطلاق می شود که در یک شغل رفتارهای خاصی را ایجاب می- نماید . نمونه هایی از نقشها می توانند بانوان شوهردار ، مادران و کارگران و کارمندان باشند. استرایب و اسنایدر ، 1971 جزء نخستین کسانی اند که مفهوم تئوری نقش را برای درک سازگاری با بازنشستگی به کار برده اند. به اعتقاد آنان نقش کار یکی از مهمترین نقش هایی است که افراد ایفاء می نمایند و یکی از منابع قوی برای ابراز هویت و شخصیت است. برای مثال وقتی می خواهند خود را به دیگران معرفی یا توصیف نمایند غالباً به شغل یا کار خویش اشاره می کنند.

نقش کار یاشغل، استانداردها و رهنمودهایی را برای رفتارها و ارزشها تعیین می کند. لذا ازدست دادن نقش کار و شغل به منزله انقطاع و گسیختگی غیر منتظره ای است که در حیات یک فرد سالخورده رخ می دهد و باعث می شود که فرد احساس عدم رضایت یا اضطراب یا افسردگی کند. کوستا [6] 1998 ترجیح می دهد که به جای کلمه بازنشستگی عبارت ” خروج ازنقش” [7] را به کار برد .

    2) تئوری رهایی از قیود یا فراغت [8]

اصل مفروض معتقدان به این تئوری آن است که افراد مسن به تدریج و به طرز اجتناب ناپذیری از انواع نقشهایی که در دوره میانســالی داشته اند کنــار می کشند و سطـوح فعالیتها وحتی میل و حساس درگیری با امور زندگانی وحیات را درخود تقلیل می دهند. اینان معتقدند ، افراد سالخورده و کهنسال بیشتر به درون خود توجه پیدا می کنند و بیش از پیش به خویشتن می نگرند. فرضیه دیگر آن است که رهایی از قیود عبارت است از تغییر ودگرگونی در امیال و درگیریهای کمتری در پرداختن به امور زندگی ، احساسات و عواطف ، اجبار وقیود ، بستگیهای کاری وخانوادگی ، نیازمندیها ودرخواستها. نظیر معتقدان به نقش کار ، اصحاب این نظریه نیز معتقدند که انقطاع یا گسیختگی در فعالیتهای یدی و ابزاری و مواجه شدن با بازنشستگی الزامی و اجباری ، موجب بروز مسائل و مشکلات سازگاری ، به ویژه درمردان می شود و انزوای اجتماعی و معمولاً محرومیت از دوستی را در پی دارد. غرض از این محرومیت ، دوستی با همکاران است که وقتی از دست می رود پیدا کردن جانشین برای آن به هنگام بازنشستگی سخت دشوار است ( کوستا ، 1998) .

  3) تئوری فعالیت وکار [9]  

محتوای تئوری فعالیت اساساً به این معنا توجه دارد که افراد چگونه با شرایط اواخر حیات یا سالخوردگی خود برخورد و مقابله می نمایند. اصحاب این تئوری استدلال می کنند که افراد به بهترین صورت با سن پیری یا بازنشستگی زمانی سازگار می شوند که بتوانند سطوح عالی فعالیت را حفظ و نگهداری کنند یا سطوحی از فعالیت یا اشتغال را که مشابه با تجارب دوران میانسالی است ادامه دهند.

به اعتقاد این گروه ، مفهوم خویشتن یا ذهنیت سالمندان با شرکت در نقشهایی که خصایص دوران میانسالی را دارند ارزشمند می شود. افراد با حفظ راه ورسم زندگانی دوران میانسالی تا بدان حد که ممکن است  منکر وجود سن پیری می شوند. لذا معتقدان به تئوری فعالیت نتیجه          می گیرند که بازنشستگانی که به زندگانی فعال اجتماعی می پردازند و به عضویت در بسیاری از گروه ها وسازمانها در می آیند و به گردش یامسافرت می روند از افرادی که فعالیت اجتماعی کمتری دارند شادتر وخشنودترند. مطالعات متعددی ﻣؤید وجود همبستگی بالابین سطوح فعالیت زیاد با بهداشت روانی است.

4) تئوری مداومت واتصال [10]

طبق این نظریه ، افراد عادات ، رفتارها ، ترجیحات ، خلق وخو و میل وگرایشهای درخویش به وجود می آورند که جزیی از اجزاء شخصیت آنان می شود و سالهای مدید در وجودشان پایدار        می ماند . با داشتن امکانات و فرصتها ، افراد مایلند الگوها و راه و رسم زندگانی پیشین ، سطوح قبلی عزّت نفس ، مناعت طبع و حس احترام به خویشتن و نظام ارزشهای خود را حفظ نمایند. در نظر معتقدان به این نظریه ، مداومت یعنی آنکه ، عکس العمل یک فرد را در قبال سالمندی بتوان با آزمایش و بررسی ارتباطات متقابل پیچیده میان تغییرات روانشناختی و زیستی تبیین و تشریح کرد ، یعنی بین عادات ، ترجیحات و وابستگیها در انجمن ها و فرصتهای مداومت با تجارب و امور عملی و کاری امتیاز گذارد. مداومت ممکن است داخلی یا خارجی باشد . مداومت داخلی با ساختار شخصی اندیشه ها که مبتنی بر خاطره ها وحافظه ها است پایدار می ماند ومداومت خارجی با بنیان نهادن یا ایجاد کردن فرآیندها وگرایشهای نوین برای خود ومحیط . لذا تأکید ورزیدن زیاد به گذشته ممکن است توانایی فرد را برای سازگاری با وضعیات جدید کاهش دهد و مداومت بسیار کم  نیز ممکن است باعث اضطراب و تشویق خاطر گردد.

معتقدان به این تئوری باور چندانی ندارند که بازنشستگی به عدم سازگاری و تشویش می گراید زیرا افراد تمایل دارند که الگوهای پیشین و راه و رسمهای زندگانی قبلی خود را ادامه دهند. لذا فعالیتها ومرّجحات افراد قبل از مرحله بازنشستگی بیش از خود بازنشستگی در وجود آنان تأثیر دارد. بازنشستگی به سالمندان فرصت حفظ وابقاء الگوهای قبلی، سطوح عزّت نفس و ارزشهای مدید را می دهد.

5)تئوری بحران [11]

تئوری بحران مناسبترین تئوری برای درک مسائل سازگاری وانطباق در دوران بازنشستگی است زیرا بر این تصور استوار نیست که بحرانهای به وجود آمده  جنبه بیماری شناسی یا پاتولوژی دارد بلکه براین باور است که بحرانها جنبه روانشناختی دارند و باید به جوانب تغییر فردی و وضعی نیز تأکید شود. این تئوری درسال 1944 از مشاهدات و بازتابهای بازماندگان یک آتش سوزی مهیب که در کلوپ شبانه ای در شهر بوستون رخ داد ، نشأت گرفت . لیندمن [12] ، که به این بررسی پرداخته چنین نتیجه گرفته است بازماندگانی که با غم واندوه شدیدی دست به گریبان بودند پنج بازتاب یا عکس العمل مربوط از خود نشان می دادند : 1- پریشانی و دلتنگی جسمانی یا سوماتیک (Somatic) ، 2- تشویق و دغدغه خاطر از تصور مرگ ، 3- احساس گناه ، 4- بازتابهای خصومت آمیز، 5- فقدان الگوهای راهنمایی وهدایت .  بسیاری از روانشناسان لیندمن را پدرتئوری ” دخالت وتأثیر بحران” می دانند لکن کاپلان[13] با اصلاح و توسعه تئوری لیندمن لقب ” پدر مداخله بحران جدید ” را به خود اختصاص داده است.

کاپلان نخستین تئوریسین است که مفهوم ” تعادل حیاتی[14] ” یا اعتدال مزاج را در تئوری دخالت بحران مطرح ساخته است. به نظر کاپلان وقتی افراد عدم تعادلی را در زندگانی خویش چه از لحاظ روانی وچه از نظر بدنی احساس می کنند در صدد برمی آیند که درمحیط خود تعادلی حیاتی به وجود آورند و خویشتن را در اسلوبهای حل مسائل و مشکلات درگیر سازند . بحران هنگامی رخ می دهد که شیوه های معمول حل مسائل ومشکلات با شکست مواجه گردند. به نظر راپاپورت [15] ، سه عامل یا محتوای مرتبط معمولاً به بحران منجر می شوند.

1- یک حادثه یا رخداد غیره منتظره ، 2- تهدیدی برای اهداف یا برنامه ریزیهای زندگی ،         3- ناتوانی در پاسخگویی یا عدم کفایت راهکارها در برخورد و مقابله با عامل تهدید.  دِرن تی[16] ، 2002 استدلال می کند که در یاری کردن و سازگار نمودن سالمندان سه عامل یا مفهوم انسانی نظیر زیستی یا زیستِ شناختی ، روانشناختی و جامعه شناختی از اصول اساسی به شمار می- روند . پالمور [17] ، 1999 معتقد است که در برخورد با سالمندان باید همه عوامل سالمندی نظیر  جنبه های اجتماعی ، بدنی ، روانی ، اقتصادی و فرهنگی در نظر گرفته شود. به اعتقاد او غیرممکن است که جنبه های اجتماعی سالمندی بررسی شود بی آنکه سلامت جسمانی ، بهداشت روانی، روشهای برخورد و مقابله با بحران و شخصیت سالمند یا بازنشسته وتغییرات فردی او ارزیابی گردد.

در نظر او سازگاری و انطباق متضمن دو فرآیند است : یکی آنکه فرد با برخی از خصایص محیط سازگار گردد و دیگری آنکه با سازماندهی برای تغییر ، به تغییرات و دگرگونیهای نایل گردد. شیوه های مداخله در زندگانی سالمند یا بازنشسته به منظور سازگاری آنها باید هم در سطوح خرد و هم در سطوح کلان عمل کنند. سالمندان و بازنشستگان را باید کمک کرد که با الزامات و اجبارهای محیط به طرز بهتری سازگاری یابند اما باید آنها را ترغیب نمود که جنبه- هایی از محیط زندگانی خود را که مانع رهایی آنهاست نیز تغییر دهند.

 

   مراحل بازنشستگی

اینک اتفاق نظر وجود دارد که بازنشستگی واقعه منحصر به فردی نیست که در حیات فردشاغل ناگهان رخ نماید وکارمند وکارگر کارا را به انسانی بازنشسته سوق دهد. این واقعه خود مظهر یک جریان یا فرآیند است. روبرت اچلی ، 1998 هفت مرحله یا نمود را در فرآیند انتقال از شغل وکار به بازنشستگی مشخص کرده است . نخستین مرحله ، نمود بیش از بازنشستگی یا آمادگی برای آن است . این نمود شامل دو مرحله دور و نزدیک است. مرحله دور زمانی است که در آن فرد شاغل بازنشستگی را فرآیندی می نگرد که در آینده ای بعید رخ می دهد. لذا بدان نگرشی مثبت دارد و جنبه های منفی و محتمل در آن نظیر غم واندوه ، کمی  وکاستی یا احیاناً سوگواری و ماتم را نیز به طور مجرّد و انتزاعی احساس می نماید . در مرحله نزدیک ، شاغل تاریخ خاصی را برای بازنشستگی خود پیش بینی می کند و تدریجاً به جدایی خود از وظایف و مسئولیتها می پردازد.

  مرحله دوم در فرآیند بازنشستگی ، ایام شیرین یا ماه عسل بازنشستگی که بلافاصله با وقوع آن احساس می شود. به نظر اچلی این مرحله دوره شادی وشنگولی است زیرا بازنشستگان برای نخستین بار احساس می کنند که می توانند کارها یا فعالیتهایی را عملی سازند که در دوران حیات شغلی خود هرگز قادر به انجام دادن آنها نبوده اند . بازنشستگان در این مرحله می توانند به مسافرت بروند ، به دیدار دوستان و اقوام نایل شوند و … لذا رضایت وخشنودی خاطر در این بر هه مسیری صعودی دارد.

  مرحله سوم ایام عادی بازنشستگی است. حیات بازنشستگان ، با برنامه هایی که برای فعالیتها در این مرحله تنظیم می کنند ، جنبه ساختاری و عادی پیدا می کند. بطور مثال بازنشسته در روزهای معینی به دیدار اقوام می رود یا به راهپیمایی و کوهنوردی می پردازد و یا در ﻣؤسسات عام المنفعه وخیریه به فعالیت مشغول می شود.

  مرحله چهارم یعنی مرحله فعالیتهای کم ممکن است متعاقب مرحله پنجم یعنی استراحت و فراغت پدید آید ، یعنی هنگامی که بازنشستگان آرامش بیشتری می یابند از دلزدگی یا فقدان جذابیت می گذرند و راه و رسم زندگانی متین تر و موقرانه تری را پیش می گیرند.

مرحله ششم ، مرحله جهت یابی دوباره است که آنها واقع بین تر می شوند روشهای مقابله و برخورد با ناملایمات را فرا می گیرند و راههایی را برای وصول به یک بازنشستگی رضایت بخش کشف می کنند و آخرین مرحله که اچلی آنرا مرحله عادی سازی نهایی نامیده است زمانی آغاز می شود که بازنشستگان برنامه ای را تنظیم می کنند که تا پایان دوره بازنشستگی ، آنها را مشغول می دارد یعنی تا مرحله ختم و پایانی فرآیند. در این مقطع بازنشستگی نقش ومعنایی ندارد. بیماری یا ناتوانی عموماً منجر به این مرحله می شوند.

 

[1] – Dycht Walk

[2] – Noonan

[3] – Social – phenomenological

[4] – Roletheory

[5] – Streib & schneider

[6] – Costa

[7] – Role Exit

[8] – Disengagement theory

[9] – Activity Theory

[10] – Continuity Theory

[11] – Crisis Theory

[12] – Lindeman

[13] – Caplan

[14] – Homeostasis

[15] – Rapaport

[16] – Dren tea

[17] – Palmore

پایان نامه ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با شاخص های مالی و شاخص کارایی (تحلیل پوششی داده ها)

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد كاشان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری
 
 
 
عنوان:
ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با              شاخص های مالی و شاخص کارایی (تحلیل پوششی داده ها)

 
سال تحصیلی: 93-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات طرح تحقیق
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..3
1-2- تشریح موضوع و بیان مسأله……………………………………………………………………………… 4
1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6
1-4- نام بهره‏وران……………………………………………………………………………………………………………….6
1-5- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6
1-6- فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….7
1-7- مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:………………………………………….9
1-8- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….10
1-9- روش و ابزار گردآوری داده‏ها :…………………………………………………………………………………..10
1-10- واژه‏ها و اصطلاحات تخصصی…………………………………………………………………………………11
1-11- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………..13
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………15
2-2) تاریخچه بانکداری…………………………………………………………………………………………………….16
2-2-1) بانک‌های نوین در ایران………………………………………………………………………………………….17
2-3) اهداف بانک……………………………………………………………………………………………………………..21
2-4) تفاوت عملیات بانکها با سایر موسسات تجاری…………………………………………………………….22
2-5 ) ترکیب ترازنامه بانکها……………………………………………………………………………………………….23
2-6) عوامل موثر بر سودآوری بانک ها……………………………………………………………………………….24
2-7) معیارهای عملکرد…………………………………………………………………………………………………….25
2-8) ریسکهای مهم صنعت بانکداری…………………………………………………………………………………27
2-8-1) ریسک نقدینگی…………………………………………………………………………………………………..28
2-8-2) ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………..31
2-8-3) ریسک نرخ سود مالی………………………………………………………………………………………….32
2-8-4) شکاف مثبت نرخ سپرده‌ها……………………………………………………………………………………32
2-8-5) ریسک های ارزی……………………………………………………………………………………………….33
2-8-5-1)ریسک کامل در تسویه……………………………………………………………………………………..33
2-8-5-2) ریسک نوسانات نرخ ارز…………………………………………………………………………………33
2-8-5-3)ریسک مطلق…………………………………………………………………………………………………..33
2-9) مطالبات معوق مهمترین چالش فراروی نظام بانکی…………………………………………………….34
2-10) تاریخچه بانک تجارت و خصوصی سازی………………………………………………………………38
2-11) پیشینه تحقیقات…………………………………………………………………………………………………..69
2-11-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………..69
2-11-2) تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….74
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….80
3-2) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………80
3-3) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………..81
3-4) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………….82
3-5) گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….82
3-6 ) مدل تحقیق و متغیرها………………………………………………………………………………………….83
3-7) روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها…………………………………………………………………………………86
3-7-1)  تکنیک تحلیل پوششی داد ها……………………………………………………………………………87
3-7-2) دو مشخصه اساسی برای تکنیک تحلیل پوششی داده ها………………………………………..88
3-7-3) انواع الگوهای تحلیل پوششی داده ها………………………………………………………………….89
3-7-4) مزایای تحلیل پوششی داده ها :………………………………………………………………………….91
3-7-5) محدودیت های الگوی تحلیل پوششی داده ها:……………………………………………………92
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..94
4-2) توصیف نمونه آماری…………………………………………………………………………………………..94
4-3) توصیف داده‌ها…………………………………………………………………………………………………..94
4-4) یافته ها……………………………………………………………………………………………………………..95
4-4-1) محاسبه تکنیک تحلیل پوششی داده ها………………………………………………………………95
4-4-1-1-) شناسایی ورودی ها و خروجیها ی مدل……………………………………………………..95
4-4- 1-2-تعیین الگوی تکنیک تحلیل پوششی داده ها مناسب………………………………………96
4-4- 1-3- تعیین واحدهای کارا و ناکار و  میزان کارایی آنها…………………………………………97
4-5- فروض کلاسیک رگرسیون…………………………………………………………………………………99
4-5-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………………………………….99
4-5-2- آزمون استقلال خطاها……………………………………………………………………………………99
4-5-3- بررسی نرمال بودن توزیع خطاها……………………………………………………………………100
4-5-4- آزمون هم‌خطی بین متغیرهای مستقل……………………………………………………………..100
4-6- آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….101
4-6-1- فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………101
4-6-2) فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………102
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….109
5-2- خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………..109
5-3- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………111
5-3-1- فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………..111
5-3-2) فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………113
5-4- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته‌های پژوهش………………………………………………………………..114
5-5- پیشنهاداتی مربوط به تحقیقات آتی……………………………………………………………………115
5-6- محدودیت‌ها و موانع تحقیق…………………………………………………………………………….116
منابع:
منابع داخلی:……………………………………………………………………………………………………………………………..117
منابع خارج:  ………………………………………………………………………………………………………….120
 
 
 
 
 
فهرست جداول
جدول 2- 1: شاخص‌ها و نسبتهای کمی ریسک های اصلی در بانک‌ها………………………………32
جدول 4- 1: آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………….93
جدول 4- 2:  مقادیر ورودی و خروجی شعب بانک تجارت، نمونه آماری…………………………94
جدول 4- 3: نتایج تخمین شعب کارا و ناکارا…………………………………………………………………96
جدول 4- 4: آزمون کولموگروف اسمیرنوف………………………………………………………………….97
جدول 4- 5: آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………98
جدول 4- 6: آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل…………………………………………………………99
جدول 4- 7: آزمون میانگین دو جامعه…………………………………………………………………………100
جدول 4- 8: آزمون میانگین دو جامعه………………………………………………………………………..101
جدول 4-9 آزمون میانگین دو جامعه …………………………………………………………………………102
جدول 4- 10: نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون ………………………………………………..104
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودار
نمودار 4- 1: منحنی اجزاء خطاها – مدل(1)……………………………………………………………………….98
 
 
 
چکیده
هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد از خصوصی شدن با بهره گرفتن از شاخص های مالی و کارآئی (تحلیل پوششی داده ها) می باشد. در این تحقیق میانگین شاخص های عملکرد مالی بانک تجارت (شامل میانگین نرخ بازده دارایی ها، میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و  میانگین درآمد هر سهم بانک) بانک قبل و بعد از خصوصی شدن مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. همچنین در این تحقیق ارتباط بین شاخص‌های عملکرد مالی و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده ها بر مبنای روش BCC  ورودی محور گرا) مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل تحلیل فراگیر داده ها، شاخص های عملکرد مالی شامل نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم  به عنوان متغیر های وروردی و متغیر کارایی بانک تجارت به عنوان متغیر های خروجی تعریف شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‏ها نشان می دهد میانگین شاخص‌های عملکرد مالی (نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم) بانک تجارت بعد از خصوصی افزایش معناداری یافته است. همچنین این نتایج نشان می دهد بین شاخص‌های عملکرد مالی (نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم) و كارایی بانک تجارت رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد.
واژگان کلیدی:
تحلیل پوششی داده ها، شاخص های عملکرد مالی، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، درآمد هر سهم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
 
 
 
 
 
1-1- مقدمه
از ویژگیهای بارز در دنیای رقابتی امروز آن تغییرات ژرف و سریع در عرصه های علمی فنی و چالشهای پی در پی نظام های اقتصادی اجتماعی در صحنه رقابت بین المللی می باشد. شرکتهایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخوردار خواهند بود که با استفاده بهینه از امکانات موجود و بهره برداری مناسب از منابع جدید جهت تولید کالا و ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت مناسب، یک شرکت مشتری محور، ناب و انعطاف پذیر باشند. مزیت رقابتی ازجمله مؤلفه هایی است كه ماندگاری سازمان را تضمین میكند. كسب مزیت رقابتی تصادفی و یك شبه بدست نمی آید، بلكه لازمه آن تدبیر و برنامه ریزی بلندمدت روی ابعاد مختلف فعالیتهای سازمان است (ممتاز، 1386). از سوی دیگر پس انداز و تشكیل سرمایه واژه‏های كلیدی در فرآیند توسعه اقتصادی هر كشور است فرآیند تشكیل سرمایه در هر كشور مشاركت عامه مردم در امر سرمایه گذاری را می طلبد و تجهیز پس انداز را در جریان زندگی اجتماعی باید در مشاركت اقتصادی عامه سرمایه گذاران جستجو كرد (خادم، 1389). مشاركت مردم در اقتصاد برای مشاركت سرمایه باید از طریق پس انداز كردن به شیوه های معاصر و بروز در دارایی های مالی یعنی به شكل انواع سپرده های بانكی، سهام، اوراق قرضه، بیمه نامه، طرح های بازنشستگی، مشاركت در طرح‏های سرمایه گذاری و مشابه اینها صورت گیرد.منابع سپرده های جاری در بانکها از ارزشمندترین و در عین حال ارزانترین نوع منابع می باشند(خادم، 1389). با توجه به اهمیت نقش سپرده ها و پس اندازه در اقتصاد کشور و نیز نقش مهمی که بانک ها در جذب سرمایه ها و سیاست های پولی در هر اقتصادی دارند. سودآوری فعالیت­های بانکداری اصلی ترین و یكی از مهمترین عوامل و علل وجودی بانك به شمار می آید و خط مشی هایی كه مدیریت عالی بانك را در مورد تصمیم گیری­های مهم یاری می دهد، تصمیم گیری هایی است كه سلامتی، رفاه و پیشرفت بانك را در حال حاضر و رشد و توسعه بانك را در آینده، برای آن رقم می زند(خندانی،1390).
در پژوهش حاضر، ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با بهره گرفتن از شاخص های مالی و کارآیی(تحلیل فراگیر داده ها[1])  بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح مى شوند.
1-2- تشریح موضوع و بیان مسأله
جمع آوری و جلب انواع سرمایه ها و تخصیص آنها جهت تأمین نیازهای مالی انواع فعالیت های اقتصادی همراه با سودآوری از مهمترین عملیات بانكی به شمار می رود و  بانكها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه نقش بسیار حساس و مهمی در هر نظام اقتصادی ایفا نموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تأثیر به سزایی دارند. در این زمینه بانكها كشور سهم به سزایی درجلب و جذب سپرده های مردم و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری و تولید سودآور را بر عهده دارند. لذا بانكها با جذب منابع مالی و سوق دادن آن در جهت تولید و  سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی باعث توسعه و گسترش بخش های فوق، رونق اقتصادی، افزایش تولیدات بخش اقتصادی و از همه مهمتر ایجاد اشتغال می گردند. پس سوددهی منابع مالی و سرمایه به عنوان خون در رگهای بخش های اقتصادی باعث حیات و رشد و نمو آنها می گردد كه با توجه به این امر مهم از اهمیت به سزایی برخوردار است(گنجی باباخانی، 1388).
موسسات مالی و بانكها زمانی در اجرای برنامه های خود موفق خواهند بود كه برنامه ریزی دقیقی در جهت جذب هرچه بیشترسپرده ها و تجهیز و تخصیص بهینه آن بعمل آورند و برنامه ریزی صحیح و دقیق ممكن نخواهد بود مگر با در دست داشتن اطلاعات درست در مورد وضعیت سیستم بانکداری و و عوامل موثر بر افزایش عملکرد مالی آنها و وجود مدلهای مناسب برای تحلیل رفتار سیستم. در واقع هر بانکی برای انجام سیاستگذاری مناسب، نیازمند استفاده از روشها و مدلهائی برای پیش بینی و شناسایی عوامل  موثر بر عملکرد مالی بانکهای تجاری می باشد(گلریز، 1386).
موضوع آزادسازی و خصوصی‌سازی از مقوله‌های مهم در ادبیات اقتصادی است و یکی از رویکردهای کلان مؤثر بر حوزه‌های مختلف اجتماعی اعم از سیاست، فرهنگ و اقتصاد است، بنابراین باید مبتنی بر تئوری و نظریه معینی باشد تا چارچوب تحلیلی آن برای ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های در آن مشخص شود. از این رو نبود این چارچوب موجب افت تصمیم‌های کلان به سطح مسایل روزمره و گرفتار شدن به ملاحظه‌های عملی متنوع و تصمیم‌های مقطعی، ناهمساز و فاقد سمت و سوی واحد می‌شود. در ارتباط با مزیت‌ها و چگونگی و روش‌های تأثیر برون‌رفت از اقتصاد دولتی و افزایش رشد ناشی از خصوصی‌سازی، نظریه‌های مختلفی وجود دارد که به عنوان تکیه‌گاه اجرای خصوصی‌سازی و آزادسازی است. هر چند كه بررسی تمام جوانب مرتبط با خصوصی‌سازی مطابق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورها مناسب و حایز اهمیت است. اما نكته جالب توجه این كه در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، واگذاری فعالیت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی به عنوان ابزار و وسیله‌ای برای افزایش كارآیی بیشتر و رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی مطرح است.تجربه اقتصاد دولتی در كشور ایران طی دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نتایجی را در پی داشت که بعد از جنگ تحمیلی و هم‌زمان با اجرای برنامه‌های توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه خصوصی‌سازی را در اولویت قرار داد. هر چند برنامه اول توسعه در قالب بسته‌ای با عنوان «تعدیل اقتصادی» که بر دو محور خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی استوار بود، به مورد اجرا گذارده شد اما در قانون برنامه سوم اقتصادی به دلیل لحاظ كردن فصل جداگانه‌ای با عنوان «ساماندهی شركت‌های دولتی، خصوصی‌سازی و تنظیم انحصارات»، می‌توان این برنامه را آغاز فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور قلمداد کرد. اما جهش اصلی اجرای فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، به زمانی برمی‌گردد که در خلال اجرای برنامه چهارم توسعه و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، روند خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌های دولتی، واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به غیردولتی و استفاده از خدمات بخش خصوصی در اموری كه دولت می‌تواند واگذار كند، ابعاد جدیدی پیدا کرد. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سه جنبه حایز اهمیت است. اول؛ تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری دولت و مشخص شدن مسؤولیت دولت در ایفای وظایف حاکمیتی در اجرا و بعد از اجرای این قانون، دوم؛ برداشتن یکی از بزرگ‌ترین موانع حقوقی حضور بخش غیردولتی در حوزه‌های زیربنایی، نهادهای مالی و صنایع بزرگ و سوم؛ براساس سیاست‌های کلی اصل 44 و جهت‌گیری نظام اقتصادی کشور، مشاركت بیشتر مردم در عرصه‌های اقتصادی جلوه‌ای تازه یافت(رحمانی و همکاران، 1390).
با توجه به مطالب فوق مسئله اصلی این تحقیق ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با بهره گرفتن از شاخص های مالی و کارایی(تحلیل فراگیر داده ها) است؟
1-3- اهداف تحقیق
این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد از خصوصی شدن با شاخص های مالی و شاخص کارایی(تحلیل فراگیر داده ها) انجام می شود. لذا اهداف تحقیق حاضر بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی بانک تجارت می باشد. اهداف کاربردی این پژوهش عبارتند از:

  1. آگاهی بیشتر مدیران بانکی نسبت به عوامل موثر بر عملکرد مالی بانک
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد نمودن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان در زمینه تاثیر خصوصی سازی بر افزایش عملکرد مالی بانک ها.

1-4- نام بهره‏وران

  • مدیران بانکها و موسسات مالی واعتباری به ویژه بانک تجارت
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی
  • سازمان خصوصی سازی

1-5- سؤالات تحقیق
سوال اصلی اول: آیا میانگین شاخص های عملکرد مالی بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟
سوال فرعی اول: آیا میانگین نرخ بازده دارایی ها بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟
سوال فرعی دوم : آیا میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانک بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟
سوال فرعی سوم: آیا میانگین درآمد هر سهم بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟
سوال اصلی دوم:. آیا بین شاخص‌های عملکرد مالی و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوال فرعی اول: آیا بین نرخ بازده دارایی ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوال فرعی دوم: آیا بین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوال فرعی سوم: آیا بین درآمد هر سهم و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟
1-6- فرضیه‏های تحقیق
فرضیه اصلی اول: میانگین شاخص های عملکرد مالی بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.
فرضیه فرعی اول: میانگین نرخ بازده دارایی ها بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.
فرضیه فرعی دوم : میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانک بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.
فرضیه فرعی سوم: میانگین درآمد هر سهم بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین شاخص‌های عملکرد مالی و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین نرخ بازده دارایی ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه فرعی  سوم: بین درآمد هر سهم و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.
[1] Data Envelopment Analysis
تعداد صفحه :135
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط میان کیفیت زندگی کاری کارکنان و ایجاد دانش سازمانی در شرکت برق منطقه ای هرمزگان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان :  بررسی  ارتباط میان کیفیت زندگی کاری کارکنان و ایجاد دانش سازمانی در شرکت برق منطقه ای هرمزگان

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط میان کیفیت زندگی کاری کارکنان و ایجاد دانش سازمانی در شرکت برق منطقه ای هرمزگان”

پایان نامه: بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین المللی امام

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :تشکیلات و روش‌ها

عنوان : بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

Continue reading “پایان نامه: بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین المللی امام”

دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاه های اجرایی استان اردبیل

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مدیریت اجرایی (استراتژیك)

عنوان : بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاه های اجرایی استان اردبیل

Continue reading “دانلود پایان نامه:بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی از دیدگاه مدیران دستگاه های اجرایی استان اردبیل”

دانلود پایان نامه:رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش : منابع انسانی

عنوان : رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

Continue reading “دانلود پایان نامه:رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان”

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی «M.A»

گرایش : بازاریابی بین الملل

عنوان : بررسی ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات
بیمه ای در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران)

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران)”

پایان نامه ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای در صنعت بیمه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش :بازاریابی بین الملل

عنوان : بررسی ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات
بیمه ای در صنعت بیمه (مطالعه موردی بیمه ایران)

Continue reading “پایان نامه ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری و تاثیر آن بر تمایل مشتریان به پذیرش خدمات بیمه ای در صنعت بیمه”

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقاط قوت و ضعف بیمه های عمر و پس انداز در شرکت بیمه آسیا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی 

عنوان :  بررسی نقاط قوت و ضعف بیمه های عمر و پس انداز در شرکت  بیمه آسیا

به همراه پروپوزال (در فایل جداگانه) – مقاله بیس های پروپوزال – پرسشنامه و داده های پرسشنامه و…

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد : بررسی نقاط قوت و ضعف بیمه های عمر و پس انداز در شرکت بیمه آسیا”

دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی و رتبه بندی شاخص های کارت امتیازی متوازن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت بازرگانی

گرایش : مدیریت مالی

عنوان :  ارزیابی و رتبه بندی شاخص های کارت امتیازی متوازن

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی و رتبه بندی شاخص های کارت امتیازی متوازن”