بررسی عوامل موثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش بینی قیمت آن به کمک تکنیک‌های …

RMSE MAE R SQURE ۷۰۲۳٫۶۲ ۶۶۳۱٫۲۴۳ ۹۲٫۸ معادله رگرسیون به دست امده برابر با شکل ۴-۱۰-اولویت بندی فیلدهای منتخب توسط روش رگرسیون با استفاده از روش ورود متغیر Stepwise متغیر‌های مهم تاثیر گذار عبارتند از:میزان تقاضای چین،شاخص مصرف کننده در…