بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران-معرفی سایت دانلود پایان نامه

بانکداری و تأمین مالی اسلامی، پدیده به نسبت جدیدی است که فقط به چند دهه گذشته باز می گردد؛ با وجود این، در همین مدت کوتاه، این صنعت به رشد سالانه ای بیش از 10 درصد رسیده است. صنعت بانکداری اسلامی در سطح جهان مطرح شده است.

تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان برای مؤسساتی که منطبق با شرع عمل می کنند، سبب شده است بانک های متعارف، ساختار خود را به طور کامل براساس پیروی از قوانین مالی اسلامی پایه ریزی کنند. تجلی این اقدام روبه رشد را در بانک هایی مانند بانک تجاری بین المللی NCB و بانک الجزیره عربستان سعودی و اکنون نیز در بانک بین المللی شریعت در امّارات متحده عربی می توان مشاهده کرد.

اگر چه تجربه ی بانک های اسلامی(با همه ی محدودیت ها و مشکلات) حاکی از آن است که بعضی از این بانک ها در زمینه ی توسعه ی اقتصادی از سایر بانک ها مؤثر تر بوده اند اما اقتضای وجودی بانک های اسلامی در زمینه توسعه، تلاش بیشتری را طلب می کند. این تلاش نه فقط برای برداشتن موانع ، بلکه برای تحول و تکامل ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره برداری از منابع مالی ضروری است.

متن کامل پایان نامه ارشد :

 بررسی موانع رشد بانکداری اسلامی در ایران

 تـعریف بانـک اسـلامی

بانکداری اسلامی: همان اهداف بانکداری متداول را دنبال میکند با این تفاوت که ادعا می شود که عملیات بانکی این بانکها بر اساس فقه معاملات اسلامی صورت می گیرد(نجم آبادی 1379)

 

2-9 مهندسی و ابزارهای مالی اسلامی