پایان نامه بررسی عوامل موثر بر افزایش سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی
   واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی مدیریت بازرگانی   
 
پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                         
رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی )
 
عنوان:
بررسی عوامل موثر بر افزایش سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار
 
بهار 1394 
 
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب                                                                                                     صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه. 3
1-2-بیان مسئله. 3
1-3-ضرورت انجام تحقیق. 5
1-4- اهداف تحقیق. 6
1-5- سوالات تحقیق. 7
1-6- چارچوب نظری.. 7
1-7-فرضیه های تحقیق. 9
1-8- تعریف متغیرهای تحقیق. 9
1-8-1- متغیر وابسته   9
1-8- 1-1-  سهم بازار. 10
1-8-2- متغیر های مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-8-2-1- عملکرد کمی خدمات بانک ………………………………………………………………………………………………………………………10
1-9-  قلمرو پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1-9-1  قلمروزمانی.. 10
1-9-2  قلمرو مکانی.. 10
1-9-3  قلمرو موضوعی پژوهش10
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه. 12
2-2-مفهوم سهم بازار. 12
2-3-سهم بازار در خدمات بانکی.. 15
2-4- عوامل موثر بر سهم بازار بانک‌ها 17
2-5-رقابت و سودآوری در بازار. 19
2-6-تاثیرکیفیت خدمات در افزایش سهم بازار. 22
2-7-تاثیر نوآوری در افزایش سهم بازار. 23
2-8-میزان سهم بازار و اثر آن بر سودآوری.. 25
2-9-رابطه بین سهم بازار و رشد شرکت‌ها 27
2-10-حجم سپرده‌های بانکی در بازار. 29
2-11-رابطه بین سپرده‌گذاری و رشد شرکت.. 31
2-12-قدرت پاسخگویی در بازار. 33
2-13-حفظ مشتری و جلب رضایت آن ها 34
2-14-بحث و نتیجه‌گیری.. 35
2-15-پیشینه تحقیقات انجام شده 37
2-15-1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 37
2-15-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 41
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه. 45
3-2- روش کلی تحقیق. 45
3-3- روش گردآوری اطلاعات.. 47
3-4- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 47
3-5- روش انجام کار. 47
3-5-1-مرحله اول : تصریح سنجی.. 48
3-5-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) 48
3-5-3- مرحله سوم : روش سنجی.. 49
3-5-3-1- مدل پانل دیتا 49
3-5-3-1-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 50
3-5-3-1-2- محدودیت های پانلدیتا 51
3-5-3-2- مراحل روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. 51
3-5-3-3- روش برآورد. 52
3-5-3-4-آزمون ریشه واحد در داده های پانل. 53
3-5-5- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. 54
3-5-6-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. 54
3-6- خلاصه فصل. 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه. 57
4-2- آمار توصیفی.. 57
4-3- متغیر. 57
4-3-1- متغیر وابسته. 57
4-3-1-1- شاخص سهم بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………….57
4-3-2- متغیرهای مستقل. 59
4-3-2-1- نرخ بهره واقعی.. 59
4-3-2-2-تسهیلات بانک60
4-3-2-3- شاخص قیمت مسکن.. 62
4-3-2-4- تبلیغات.. 63
4-3-2-5- تعداد شعب.. 64
4-4- آمار استنباطی.. 66
4-4-1-مراحل برآورد مدل. 66
4-4-1-1- آزمون ریشه واحد. 67
4-4-1-2- آزمون هم انباشتگی.. 68
4-4-2-تخمین  مدل. 69
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه. 74
5-2- نتایج حاصل از آمار توصیفی.. 74
5-3- نتایج حاصل از آمار استنباطی.. 76
5-4- نتایج آزمون فرضیه های سوالات تحقیق. 78
5-5- رتبه بندی تاثیر متغیرهای مستقل بر افزایش سهم سپرده بانکملی در بازار. 79
5-6- مقایسه نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات پیشین.. 79
5-7- بحث درباره نتایج.. 80
5-8- پیشنهادات وتوصیه های سیاستی مطابق با فرضیه ها ورتبه بندی تاثیر آنها…………………………………………………………………81
 5-9- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….83
5-10- پیشنهادات برای پژوهش های آتی ……………………………………………………………………………………………………………………83
منابع و مآخذ. 84
پیوستها و ضمائم 90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
 
عنوان                                                                                                                       صفحه
جدول 4-1- آمارتوصیفی متغیرحجم سپرده گذاری (میلیون ریال) ……………………………………………………………………………….59
جدول 4-2- آمار توصیفی متغیر نرخ بهره واقعی (درصد) …………………………………………………………………………………………..60
جدول 4-3- آمارتوصیفی متغیر تسهیلات اعطائی (میلیون ریال) ………………………………………………………………………………………………62
جدول 4-4- آمار توصیفی متغیرشاخص قیمت مسکن (درصد) ……………………………………………………………………………………………….63
جدول 4-5- آمار توصیفی متغیر هزینه تبلیغات (میلیون ریال) ………………………………………………………………………………………………….64
جدول 4-6- آمار توصیفی متغیر تعداد شعب ……………………………………………………………………………………………………………………………..65
جدول 4-7- نتایج آزمون ریشه واحدLLC  (عرض از مبدا و روند) ……………………………………………………………………………………..68
جدول 4-8- نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی ………………………………………………………………………………………………………………………….69
جدول 4-9- خروجی آزمون LM مدل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………..70
جدول 4-10- خروجی آزمون Hausman مدل اول ……………………………………………………………………………………………………………..70
جدول 4-11- آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل …………………………………………………………………………………………………………………71
جدول 4-12- خروجی مدل اول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………71
جدول 5-1 -نتایج تجمیعی حاصل از آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………….74
جدول 5-2- نتایج تجمیعی حاصل از آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………..77
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست اشکال و نمودارها
 
عنوان                                                                                                                       صفحه
شکل1-1-  مدل مفهومی تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………….8
نمودار 4-1- میانگین جحم  سپرده گذاری در بانک ملی استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388 (میلیون ریال) ……………..58
نمودار 4-2- متوسط نرخ بهره واقعی در بانک ملی استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388 (درصد) ……………………………….60
نمودار 4-3- متوسط تسهیلات اعطائی در بانک ملی استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388(میلیون ریال) ……………………..61
نمودار 4-4- متوسط شاخص قیمت مسکن در استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388(درصد) ……………………………………….62
نمودار 4-5- متوسط  هزینه تبلیغات در بانک ملی استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388 (میلیون ریال) ………………………..64
نمودار 4-6- متوسط تعداد شعب در بانک ملی استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388 …………………………………………………….65
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

چکیده

بانک‌ها زمانی قادربه ادامه فعالیت خواهند بود که سهم خود را از سبد پولی حفظ نموده و درصدد افزایش آن برآیند به همین دلیل شناسایی عوامل موثر بر افزایش سپرده های بانک‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین عوامل كمی موثر بر افزایش سهم بازار بانك ملی ایران می باشد . مدل اقتصاد سنجی بر اساس الگوی نظریه تقاضای پول میلتون فریدمن و ادبیات مرتبط به پس انداز افراد برآورد شده است. جهت تخمین مدل، از داده های سالانه پنج اداره امور شعب استان‌های همجوار (گیلان، مازندارن، البرز، اردبیل و قزوین) به صورت مدل تابلوئی متوازن برای سالهای 1388 لغایت 1393 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داده است که نرخ بهره واقعی،  حجم تسهیلات اعطایی ، تعداد شعب و تبلیغات رابطه مثبت و معنی داری بر افزایش حجم سپرده بانکی و یا سهم آن در بازار داشته، در حالیکه شاخص قیمت املاك و مستغلات در مناطق شهری رابطه معکوس و معنی داری با سهم بازار بانک ملی ایران دارد.
 
کلیدواژه: سهم بازار، نرخ بهره، حجم سپرده گذاری، بانک ملی.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
فصـل اول
کلیـات تحقیـق
 
 
 
 
 

1-1-مقدمه

سهم بازار عبارت از  بخشی از کل بازاراست  که مؤسسه یا بنگاه اقتصادی  آن را به خود اختصاص داده و برنامه های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تهیه ، تنظیم و اجرا می نماید. سهم بازار بر دو نوع است: سهم بازار مطلق : عبارتست از سهم بازار یک مؤسسه از کل بازار یعنی تقسیم تعداد فروش محصولات شرکت بر تعداد کل فروش محصولات مشابه داخلی و خارجی در بازار موردنظر. سهم بازار نسبی : عبارتست از سهم بازار مؤسسه نسبت به بزرگترین رقیب خود در بازار که اصطلاحاً رهبر  نامیده می شود( فراهانی ،1392). سهم بازاری به عنوان یک متغیر ساختاری بازار مطرح می‌باشد و میانگین بالای سهم بازار بنگاه‌ها معمولا در صنایع دارای ساختار انحصاری مشاهده می‌شود و برعکس در بازارهای رقابتی شاهد متوسط سهم بازار کمتر برای بنگاه‌ها می‌باشیم. بدیهی است که هر عاملی که بتواند تغییراتی در اندازه بنگاه و سهم بازار ایجاد نماید، میتواند ساختار بازار را نیز تغییر دهد.(مولایی و دهقانی، 1390،ص 56). در مطالعه حاضر سعی می‌شود عوامل کّمی که بر افزایش سهم بانک ملی در بازار موثر است، تبیین گردد.
هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس از طرح مسئله به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و سوالات آورده شده است. سپس چارچوب نظری تحقیق بیان گردیده است و بر اساس آن، فرضیه ها تدوین شده است. با ذکر تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها سعی نموده ایم رویکرد تحقیق حاضر در مورد هریک از متغیرها تبیین گردد. در پایان قلمرو تحقیق به لحاظ مکانی، زمانی و موضوعی بیان شده است.

1-2-بیان مسئله

دنیای امروز، دنیای رقابت بنگاه‌های اقتصادی برای تسخیر بازارها و جلب مشتریان است و محور عمده این رقابت‌ها بر به کار گیری روش ها و راهبردهای جذب مشتریان متمرکز شده است (ربیع‌زاده، 1386). صنعت بانکداری نیز نسبت به گذشته به بازاریابی و آشنایی با مفاهیم آن نیاز بیشتری دارد.  با توجه به شکل گیری انواع مختلف بانکها در کشور، اگر بانکهای کشور نتوانند راهبردهای خاصی را در رقابت با یکدیگرتدوین کنند، به مرور زمان سهم خود را در منابع، مصارف و در نتیجه سود و زیان از دست خواهند داد.  بنابراین در شرایطی که اقتصاد ایران در حال تجربه ورود بانکهای خارجی است، توجه به اصلاحات ساختار ی در بانکداری و تحقیق در مورد سهم از بازار بانکها دارای اهمیت است. سهم از بازار قسمتی از کل بازار است که یک بانک آن را به خود اختصاص داده ونیازهای آن راتامین میکند ، وضعیت اقتصادی کشور بر بانک محور بودن بازارهای مالی و واقعی و به طور کلی اقتصاد کشور دلالت دارد. در واقع بانکها مهمترین واسطه های مالی در ارائه خدمات مالی به جامعه هستند(احمدیان ،1392).
از سوی دیگر، با توجه به شکل گیری بانک‌های خصوصی، اگر بانک‌های دولتی با وجود شعب زیاد و در اختیار داشتن سهم به سزایی از امکانات، نتوانند راهبردهای خاصی را در رقابت با بخش خصوصی تدوین کنند، به مرور سهم منابع خود را از دست خواهند داد. به عبارت دیگر، مزیت بانک‌های دولتی در خصوص تعداد و پراکندگی شعب، مطلق و دائمی نیست و پس از مدت زمان محدودی مدیران بانک‌های خصوصی قادر خواهند بود با افزایش سرمایه، خرید ساختمان شعب، استفاده از تجهیزات جدید پیشرفته، مکانیزاسیون شعب و متصل کردن آن به اینترنت، ارائه خدمات الکترونیکی، استفاده از نیرو‌های مجرب، متخصص و کارآزموده با انگیزه بالا، فرصت‌های موجود را برای بانک‌های دولتی به حداقل رسانند (کریمی، 1385).
عوامل موثر بر سهم بازار بانکی را می‌توان به عوامل کیفی و کمی تفکیک کرد. عوامل کیفی به دیدگاه، اساس و نظرات مشتریان بانک‌ها ارتباط دارد(Yonggui & Hing,2003  ). اما عوامل کمی نتیجه عملکرد مالی نظام بانکی است، که در صورت‌های مالی ثبت شده و وابسته به نظرات مشتریان یا کارکنان نیست. این عوامل نسبت های کلیدی عملکردی نظام بانکی است(Bahia & Jaques, 2006). بی توجهی مدیریت هر بانک به این نسبت‌ها، تداوم فعالیت آن بانک را به خطر خواهد انداخت و در چنین شرایطی حتی افزایش سهم بازار نیز منجر به افزایش ثروت سهامداران نخواهد شد و تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نتیجه این گونه عملکردها خواهد بود(فاریابی و محمودی، 1392).
بر اساس فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تحت عنوان تجهیز منابع پولی ، بانکها می توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند که به آنها سپرده های موثر گفته می شود.
الف) سپرده های قرض الحسنه: 1- جاری 2- پس انداز
ب) سپرده های سرمایه گذاری مدت دار: 1- کوتاه مدت 2- بلند مدت
در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که از اوایل دهه هشتاد با ورود بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مختلف به عرصه صنعت بانکداری کشور، منابع جذب توسط بانک‌های دولتی رو به کاهش گذاشت بطوریکه بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی در مورد سهم گروه های بانکی از سپرده های بخش غیر دولتی در شبکه بانکی کشور ، سهم بانکهای دولتی از 99.3 %در سال 1380 به  32.7 %در سال 1392 کاهش یافته و در مقابل سهم بانکهای خصوصی از 0.7 %در سال 1380 به 67.3%در سال 1392افزایش داشته است . در این میان بانک ملی ایران نیز با سابقه بسیار طولانی خود،  طیف گسترده‌ای از نیروهای متخصص و مجرب و تعدد بی نظیر شعب در سطح داخل و خارج کشور، سهم خود از بازار را طی سالهای 1385 لغایت 1392از 19.80% تا 12.95%  رو به کاهش می‌بیند.
از اینرو در مطالعه حاضر درصدد تبیین عوامل موثر بر افزایش سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار می‌باشیم. لذا با بهره جستن از مدل ارائه شده در مطالعه سال 1388،رافیک نظریان و مرجان محمد اسماعیل به تبیین چگونگی افزایش  سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار می پردازیم .بر طبق ادبیات پس انداز ونظریه تقاضای پول میلتون فریدمن ، دو دسته عوامل محیطی شامل متغیرهای کلان اقتصادی مانند قیمت املاک و مستغلات ،نرخ بهره و نرخ تورم وهمچنین عوامل خاص بانکی شامل متغیرهائی که مختص هر بانک بوده و بیان کننده ویژگیهای آن بانک است مانند حجم تسهیلات ،تعدادشعب ، تعداد پرسنل در میزان جذب سپرده بانکها موثرند.در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که چه عواملی سبب افزایش حجم سپرده های بانک ملی ایران در بازار خواهد شد؟

1-3-ضرورت انجام تحقیق

بانک‌ها زمانی قادربه ادامه فعالیت خواهند بود که سهم خود را از سبد پولی حفظ نموده  و درصدد افزایش آن برآیند به همین دلیل شناسایی عوامل موثر بر افزایش سپرده های بانکها از اهمیت خاصی برخوردار است.سپرده گذاری نزد بانکها از سه جهت دارای اهمیت است: اول آن که پول های سپرده در نزد بانک باعث افزایش موجودی بانک می شود و همین امر بانک را قادر می سازد تا چند برابر وجه نقد را به صورت حواله منتشر و به وام گیرندگان جدید واگذار کند. دوم آن که هر قدر تعداد سپرده گذاران و مقدار سپرده در نزد یک بانک بیشتر شود شهرت و اعتبار و اطمینان مردم نسبت به آن بانک بیشتر خواهد شد. سومین اهمیت سپرده های مردم در نزد بانک ها در تمایل آنها برای نگهداری حواله های بانکی(رسیدهای بانکی)است(شادمانی، 1390).
تجهیز منابع همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. در جهان امروز منابع مالی آنقدر برای بانکها مهم وحیاتی شده است که رقابت شدیدی در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از شواهد ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان وتشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک می باشد. با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هر چه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی وتخصیص آن در فضای رقابتی به صورت کاراتری عمل نمایند، می توان شاهد کاهش هزینه های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود. بانکها وجوه مازاد را جمع آوری و با دادن  وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می نمایند. جذب منابع مالی برای هر بانک وسیستم بانکی هم به عوامل درون سازمانی وهم به عوامل برون سازمانی مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل ومیزان تاثیر پذیری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم واساسی است. وجه مشترک عوامل برون سازمانی موثر بر افزایش یا کاهش منابع مالی بانکها تاثیر یکسان ویکنواخت آنها بر کلیه بانکهای تجاری می باشد (Alipour et al, 2013).

1-4- اهداف تحقیق

در این تحقیق سعی خواهد شد عوامل کمی  که منجر به افزایش حجم سپرده بانک ملی ایران در بازار می شود مورد بررسی قرارگیردسپس این عوامل از نظر اهمیت اولویت بندی شوند.
هدف اصلی
تعیین عوامل کمی موثر برافزایش سهم سپرده  بانک ملی ایران در بازار.
اهداف فرعی

 1. سنجش رابطه میان نرخ سود واقعی سپرده های بانک ملی ایران با افزایش سهم سپرده آن در بازار .
 2. سنجش رابطه میان شاخص قیمت املاک و مستغلات کشور با افزایش سهم سپرده بانک ملی در بازار .
 3. سنجش رابطه میان تعداد شعب بانک ملی ایران با افزایش سهم سپرده آن در بازار.
 4. سنجش رابطه میان حجم تسهیلات بانک ملی ایران با افزایش سهم سپرده آن در بازار.
 5. سنجش رابطه میان هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی با افزایش سهم سپرده بانک ملی در بازار.

تعداد صفحه :109
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی  در مقایسه با سود هر سهم  بر ارزش بازار سهام  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد حسابداری(M.SC)
موضوع
بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی  در مقایسه با سود هر سهم  بر ارزش بازار سهام  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
بهار94
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
یکی از مهمترین اهداف مدیران مالی واحدهای تجاری ایجاد ارزش و ثروت برای سهامداران و جلب نظر آنها برای سرمایه گذاری های بیشتر می باشد. هر واحد تجاری به منظور تداوم فعالیت و تصمیم گیری در جهت اتّخاذ رویه های مناسب و خطّ مشی های مطلوب نیاز به ارزیابی و بررسی ضعف ها و کاستی های ناشی از اقدامات گذشته دارد. در این راستا مدیریت استراتژیک نیز نیازمند برنامه ریزی و تخصیص منابع برای رسیدن به یک نقطه تقاطع بهینه بین منابع شرکت در فرصتهای موجود می باشد. موفقیت مدیران و به تبع آن موفقیت واحد تجاری با میزان ارزشی که برای سهامداران آورده اندازه گیری می شود.
تاکنون معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ارائه گردیده است. در این میان ارزش افزوده اقتصادی می تواند به عنوان معیار مناسبی جهت ارزیابی عملیات شرکت مورد استفاده قرار گیرد، چون به توانایی بنگاه اقتصادی در خلق بازده مازاد بر بازده مورد انتظار سهامداران براساس ریسک معین اشاره دارد. ارزش افزوده اقتصادی معیار عملکردی است که به صورت ذاتی با ارزش بازار شرکت ارتباط دارد.
در این پژوهش تأثیر میان هر یک از عوامل ارزش افزوده اقتصادی ، سود هر سهم بر روی ارزش سهام مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص شود کدامیک از عوامل یاد شده می تواند معیار مناسب تری جهت ارزیابی عملکرد واحد تجاری باشد. علّت انتخاب معیار مرسوم سود هر سهم توجه بسیار زیادی است که تا کنون به دو عامل سودآوری و قدرت نقدینگی در شرکتها شده است.
روش آماری این پژوهش روش رگرسیون از نوع پس رویدادی می باشد و قلمرو زمانی آن سالهای 88 تا 92 بوده و قلمرو مکانی پژوهش، در برگیرنده کلیه شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار می باشد.  در این پژوهش از مدل رگرسیون خطی برای داده های ترکیبی (Panel Data) استفاده و تجزیه و تحلیل آن توسط نرم افزار E.views صورت گرفت.
نتایج بدست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که ارزش افزوده اقتصادی (EVA) در مقایسه با سود هر سهم (EPS) معیار کارآ تری در ارتباط با ارزش بازار (MV) می باشد. به عبارتی در این پژوهش، فرضیه اول و فرضیه دوم تأیید می گردند.
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 
 
 
1-1)مقدمه
ایجاد ارزش برای سهامداران به دغدغه ای برای مدیران تبدیل شده است و از مهمترین اهداف تجاری می باشد. به یقین در این میان مدیران برای ایجاد ارزش به این سؤال فکر خواهند کرد که چه عوامل یا متغیرهایی به ایجاد ارزش در شرکت کمک می کنند و یا اینکه چه عواملی می توانند مخرب ارزش در شرکت باشند؟ به عبارت دیگر مدیران برای ایجاد ارزش نیاز به شناخت ارزش و عوامل تأثیرگذار به آن دارند. لذا مدیران می بایست استفاده بهینه از منابع مالی را بیش از هر زمان دیگر سرلوحه برنامه های خود قرار دهند تا بتوانند با شیوه های جدید نسل کنونی را به سرمایه گذاری های ترغیب نموده و ریسک سرمایه گذاران را در انتخاب شرکتهای مورد نظر جهت سرمایه گذاری کاهش دهد.
 
1-2)بیان مسئله
تا کنون معیارهای متفاوتی جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ارائه شده است که در این میان بدنبال تاثیر کدام یک از معیارها، ارزش افزوده اقتصادی[1] و سودهرسهم بیشتر بروی ارزش بازار است می باشیم از یک طرف سود هر سهم [2]که هزینه های فرصت را در نظر نمیگیرد سود را بالا نشان میدهد و از طرف دیگر ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مدّ نظر قرار می دهد؛ به عبارتی این معیار نشان دهنده تخصیص بهینه منابع، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است. وقتی منابع به نحو شایسته ای تخصیص داده شود، هزینه فرصت منابع از بین برود و حداکثر ارزش برای سهامداران خلق شود این سرمایه گذاری دارای بازده و سود مناسب خواهد بود.
در شرایط فعلی کشورمان ایران که رشد اقتصادی اندک است و میزان سرمایه نیز کم می باشد، مدیریت صحیح مالی و استفاده بهینه از منابع مالی بسیار حیاتی می باشد. در این راستا ارزش افزوده اقتصادی که بر کاهش هزینه سرمایه و استفاده بهینه از منابع سرمایه ای تأکید دارد می تواند نقش اساسی ایفا کند. بنابراین با توجه به کمبود سرمایه در کشور رویکرد ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای ایران ضروری به نظر می رسد.
 
1-3)مسئله تحقیق
سؤال اساسی این است که آیا معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد تا سرمایه گذاران را در شناسایی فرصتهای مطلوب سرمایه گذاری یاری کرده و مدیران را در جهت تصمیم گیری به منظور ایجاد ارزش واحد تجاری کمک کند؟
 
1-4)ضرورت و اهمیت پژوهش
معیارهای متفاوتی جهت ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ارائه شده است که در این میان جدیدترین آنان یعنی ارزش افزوده اقتصادی اشاره کرد؛ با این معیار می توان سود اقتصادی شرکت را به نحو درستی اندازه گیری کرد و تا اندازه ای انتقادات وارده بر سود حسابداری را بر طرف نمود. با توجه به اینکه ارزش افزوده اقتصادی کل هزینه های سرمایه را در نظر می گیرد این نقطه ضعف موجود در سامانه حسابداری که فقط هزینه بدهی را در نظر گرفته و سود شرکت را بیشتر از مقدار واقعی نشان می دهد، از بین می برد.
معیار ارزش افزوده اقتصادی یک معیار اقتصادی جدید جهت ارزیابی عملکرد شرکت هاست و در مقایسه با معیارهای سنتی حسابداری نظیر EPS , ROE وامثالهم یک نوع معیار نوع و به بروز محسوب می شود با عنایت به اینکه مقالاتی چند درباره موضوع مربوطه ارائه شده است اما با توجه به بررسی های انجام شده و مراجعه به پایگاه  ایران داک پایان نامه ای با این عنوان ثبت نشده بود لذا با توجه به موضوع مهم و اساسی تاثیر ارزش افزوده اقتصادی نسبت به سود هر سهم بر ارزش بازار برآن شدم تا پایان نامه ای با این عنوان تهیه نمایم .  
 
1-5)اهداف تحقیق
1- بررسی تأثیر ارزش افزوده اقتصادی بر روی ارزش بازار سهام
2-بررسی تاثیر سود هر سهم بر روی ارزش بازار سهام
تا مشخص شود کدامیک از عوامل یاد شده می تواند معیار مناسب تری جهت ارزیابی عملکرد واحد تجاری باشد. علّت انتخاب معیار سود هر سهم توجه بسیار زیادی است که تا کنون به دو عامل سودآوری و قدرت نقدینگی در شرکتها شده است.
 
 
 
1-6)فرضیه پژوهش
1) ارزش افزوده اقتصادی (EVA)) بر روی ارزش بازار سهام (MV) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار است.
2) سود هر سهم (EPS) بر روی ارزش بازار سهام (MV) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
 
1-7)متغییر پژوهش: متغییرهای موجود در این پژوهش در دو فرضیه ذکر شده بصورت زیر می باشد:

فرضیات متغییر مستقل متغییر وابسته
1 ارزش افزوده اقتصادی ارزش بازار
2 سود هر سهم ارزش بازار

 
1-8)روش پژوهش
روش کاری این پژوهش روش رگرسیون از نوع پس رویدادی می باشد و قلمرو زمانی آن سالهای 88 تا 92 بوده و قلمرو مکانی پژوهش، در برگیرنده شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار می باشد. در این پژوهش از مدل رگرسیون خطی برای داده های ترکیبی (Panel Data) استفاده و تجزیه و تحلیل آن توسط نرم افزار eviwes صورت گرفت.
 
1-9)جمع آوری اطلاعات
به طور کلی منابع اطلاعاتی ارائه دهنده اطلاعات مربوط به بورس اوراق بهادار عبارتند از صورتهای مالی و یادداشت های همراه سالانه شرکت ها (که در کتابخانه بورس وجود دارد)، لذا با مراجعه به منابع کتابخانه ای شامل؛ کتاب ها، مجلات، انتشارات مراکز پژوهش هایی و پژوهشی (نظیر انتشارات سازمان حسابرسی)، پایان نامه های تحصیلی و رساله های پژوهشی مرتبط، جستجو در پایگاه های الکترونیکی اطلاعات بخش تئوریک و ادبیات موضوع مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. همچنین با بهره گرفتن از نرم افزار تدبیر پرداز و دیسکت های اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات آماری مورد نیاز شرکت ها استخراج و جهت نتیجه گیری مورد مطالعه، توسط نرم افزار eviwes  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
[1]  Economic Value Added
[2] Earning Per Share
تعداد صفحه :91
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در شركت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد کاشان  
دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
 گرایش: حسابداری
عنوان:
ارزیابی رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود در شركت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

شهریورماه 1393
 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1 مقدمه  2
1-2 بیان مساله. 4
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6
1-4 اهداف تحقیق.. 7
1-5 سوالات تحقیق.. 7
1-6 فرضیات تحقیق.. 7
1-7 روش کلی تحقیق.. 8
1-8 قلمرو تحقیق.. 8
1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 8
1-8-2 قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی.. 8
1-8-3 قلمرو مكانی تحقیق.. 9
1-9 تعریف عملیاتی واژه‌ها 9
1-10ساختار تحقیق.. 9
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه  12
2-2 نوسان‌پذیری سود. 13
2-2-1 مفهوم سود و تعاریف… 13
2-2-2 حساب سود واقعی یا صوری.. 15
2-2-3 تعریف پیش‌بینی.. 17
2-2-3-1 تعریف مسأله پیش‌بینی.. 17
2-2-4 ویژگی‌های كیفی سود. 19
2-2-4-1 پایداری سود. 19
2-2-4-2 قابلیت پیش‌بینی.. 20
2243 مربوط بودن سود به ارزش سهام : 20
2-2-4-4 به موقع بودن سود. 21
2-2-4-5 محافظه كارانه بودن سود. 21
2-2-5 سود مستمر و غیرمستمر/عملیاتی و غیرعملیاتی.. 22
2-2-6 اهمیت سود سهام پیش‌بینی شده 23
2-3 نوسانات سود. 24
2-3-1 محتوای اطلاعاتی و نوسانات سود. 25
2-3-2 نوسان‌پذیری سود و قابلیت پیش‌بینی سود. 25
2-4 سهم بازار. 27
2-4-1 مبانی نظری سهم بازار. 29
2411 شیوه‌های محاسبه سهم بازار(تمرکز) 32
2-5 فشردگی سرمایه. 33
2-5-1 هزینه استهلاک دارایی.. 35
2-5-1-1 ماهیت استهلاك… 36
2-5-2 فروش… 37
2-6 پژوهش‌های پیشین.. 37
2-6-1 پژوهش‌های داخلی.. 37
2-6-2 پژوهش‌های خارجی.. 43
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1 مقدمه  55
3-2 روش کلی تحقیق.. 55
3-3 جامعه آماری.. 56
3-4 نمونه آماری.. 57
3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن. 57
3-4-2 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب… 58
3-5 روش گردآوری داده‌ها 58
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 58
3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 59
3-7-1 روش‌های آماری.. 59
3-7-2 مدل تحقیق.. 60
3-7-2-1 مدل ریاضی تحقیق.. 60
3-7-2-2 تعریف متغیرها 60
3-7-2-3 نحوه اندازه‌گیری متغیرها: 61
3-7-2-4 دسته بندی متغیر ها 62
3-7-2-5 رابطه بین متغیر ها 62
3-7-2-6 اندازه گیری رابطه. 62
3-7-3 نرم افزارها 62
فصل چهارم:بیان یافته ها
4-1 مقدمه  65
4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 66
4-3 توصیف یافته ها 67
4-4 تحلیل یافته ها 69
4-4-1 تحلیل پیش فرض ها 69
442 تحلیل پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی.. 76
443 تحلیل روابط بین متغیرها 78
4431 رابطه بین سهم بازار و نوسان‌پذیری سود. 79
4432 رابطه بین فشردگی سرمایه و نوسان‌پذیری سود. 83
4433 رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود. 88
فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه  95
5-2 2خلاصه پژوهش…. 95
5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 97
5-4 نتیجه‌گیری کلی.. 100
5-5 پیشنهادها 101
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 101
5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 102
5-6 محدودیتهای پژوهش…. 103
پیوست ها:
پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری.. 104
پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS  و Eviews. 105
منابع و ماخذ:
منابع فارسی.. 113
منابع لاتین.. 115
منابع اینترنتی.. 117
 
جدول (1-2):پژوهش های پیشین انجام گرفته در داخل و خارج از کشور. 50
جدول (1-3): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. 57
جدول(1-4):توصیف شرکت های نمونه آماری.. 66
جدول (2-4):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 68
جدول(3-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 70
جدول(4-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 71
جدول (5-4):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 73
جدول ( 6-4): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 74
جدول :(7-4) ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل.. 75
جدول (8-4): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) 77
جدول (9-4) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 78
جدول (10- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین سهم بازار و نوسان پذیری سود. 79
جدول (11- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین سهم بازار و نوسان پذیری سود در شرکتهای بزرگ و کوچک… 81
جدول (12- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین سهم بازار و نوسان پذیری سود در شرکتهای با اهرم مالی بالا و پایین.. 82
جدول (13- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین فشردگی سرمایه و نوسان پذیری سود. 84
جدول (14- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین فشردگی سرمایه و نوسان پذیری سود در شرکتهای بزرگ و کوچک… 86
جدول (15- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین فشردگی سرمایه و نوسان پذیری سود در شرکتهای با اهرم مالی بالا و پایین   87
جدول (16- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان پذیری سود. 88
جدول (17- 4): ضریب همبستگی چند گانه  بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان پذیری سود در شرکتهای بزرگ و کوچک    90
جدول (18- 4): ضریب همبستگی چند گانه  بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان پذیری سود در شرکتهای با اهرم مالی بالا و پایین   92
جدول (19-4):خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 93
جدول(1-5): نتیجه گیری کلی فرضیات… 101
 
 
نمودار(1-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین سهم بازار و نوسان پذیری سود. 71
نمودار(2-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین فشردگی سرمایه و نوسان پذیری سود. 72
نمودار(3-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان پذیری سود. 72
 
 
 
 
چکیده
در این تحقیق ، رابطه بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان پذیری سود در شركتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران را مورد ارزیابی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.
تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های1392-1388) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 110 شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 86 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.
جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.
فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون چند گانه خطی دو متغیره و چند متغیره و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:

 1. بین سهم بازار و نوسان پذیری سود رابطه معناداری وجود دارد.
 2. بین فشردگی سرمایه و نوسان پذیری سود رابطه معناداری وجود ندارد.
 3. بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان پذیری سود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رابطه معناداری وجود دارد.

 
واژه‌های کلیدی:سهم بازار، فشردگی سرمایه،نوسان‌پذیری سود،اهرم مالی، اندازه شرکت


 
 
فصل اول:
كلیات تحقیق
 

 

 

 
 

 

 

1-1   مقدمه

در مطالعات سازماندهی صنعتی، پارادایم ساختار- رفتار- عملکرد بیان می‌کند که ساختار صنعت نشات گرفته از فعالیت‌های رقابتی گذشته شرکت‌هایی است که در پی دستیابی به اهداف عملکرد ویژه‌ای هستند. شرکت‌ها به منظور کسب مزیت رقابتی، از منابع خود در جهت بهبود موقعیت نسبی خویش نسبت به رقبا استفاده می‌کنند و ارتقای موقعیت شرکت فرصت‌های بزرگتری را برای عملکرد آتی آن به همراه می‌آورد(رشیدی‌زاد،1389).
در مطالعات سازماندهی صنعتی مرتبا از سهم بازار و رشد آن به عنوان شاخص‌های مهم عملکرد شرکت یاد شده است و همچنین رابطه مثبت بین سهم بازار و سود اقتصادی به اثبات رسیده است. منظور از سود اقتصادی، سودی است که فراتر از انتظار سرمایه‌گذاران در سرمایه‌گذاری‌های مشابه دارای ریسک است. در پارادایم ساختار- رفتار- عملکرد(SCP)، دو رویکرد واقعی برای توضیح این رابطه ارائه شده است. اولین رویکرد، نظریه‌تبانی است که بر مبنای این نظریه، با متمرکز شدن سهم بازار در میان تعداد معدودی شرکت‌های مقتدر، این شرکت‌ها قیمت‌ها را بالاتر از سطح قیمت بازار رقابت کامل تعیین می‌کنند و در نتیجه به سود متعارف بالاتری دست می‌یابند. بر اساس دومین رویکرد که دیدگاه کارایی است، کسب سهم بازار نشات گرفته از افزایش کارایی شرکت و نوآوری است و صرفه‌جویی ناشی از مقیاس آن سودهای اقتصادی را برای شرکت به همراه می­آورد(رشیدی زاد،1389).
صرف‌نظر از این دو رویکرد، اگر هدف مطلوب شرکت‌ها، کسب سهم بازار باشد و انتظار رود که در آینده افزایش سودآوری و فرصت‌های رشد از آن شرکت‌هایی باشد که سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده‌اند، آنگاه تغییر در سهم بازار نشان دهنده‌ی عملکرد آتی و فرصت‌های رشد می‌باشد. قابلیت سهم بازار در نشان دادن موقعیت نسبی شرکت و مطالعات سازماندهی صنعتی در مورد سهم بازار و عملکرد حاکی از این است که تغییرات سهم بازار با بازار سرمایه و ارزیابی سرمایه‌گذاران در مورد مزیت‌های فعلی و آتی شرکت مرتبط می‌باشد و همچنین این تغییرات بر تخصیص منابع بازار سرمایه بر اساس ارزیابی‌های سرمایه‌گذاران تاثیرگذار است(رشیدی‌زاد،1389).
علیرغم اهمیت سهم بازر و فشردگی سرمایه به عنوان شاخصی از محیط رقابتی شرکت، نقش آن در مدل‌های ارزش‌گذاری مبتنی بر اطلاعات حسابداری کمرنگ بوده و در بسیاری از تحقیقات حسابداری مبتنی بر بازار از سود شرکت به عنوان نشانگر عملکرد جاری و عملکرد آتیمورد انتظار شرکت‌ها یاد شده است و کمتر به نقش سهم بازار توجه شده است(رشیدی‌زاد،1389).
 در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، در واقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق می‌پردازیم. 
 
 
 

1-2   بیان مساله

گزارشگری مالی شرکت‌ها مبنای فرایند تخصیص سرمایه است. یک فرآیند تخصیص موثر، تامین‌کننده سلامت اقتصاد بوده و ارتقای بهره‌وری، تشویق نوآوری را به همراه می‌آورد و فراهم‌کننده یک بازار کارا و فعال برای خرید و فروش اوراق بهادار و تحصیل و اعطای اعتبار می‌باشد. به طور معکوس در یک فرآیند ناقص تخصیص سرمایه از فعالیت‌های غیرمولد پشتیبانی می­شود و از اعطای سرمایه به شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی محصولات و خدمات نوآورانه که ایجادکننده­ی ارزش افزوده می­باشد، پرهیز می‌شود و تخریب بازارهای اوراق بهادار را موجب می‌گردد.
استفاده‌کنندگان از گزارشات مالی شرکت‌ها بدون داشتن اطلاعات کافی نمی‌توانند راجع به فرصت‌ها و مخاطرات فرصت‌های سرمایه‌گذاری قضاوت کنند. آن‌ها برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه به مجموعه­ی متنوعی از اطلاعات نیازمندند که شامل اطلاعات مربوط به اقتصاد، صنایع، شرکت‌ها و اوراق بهادار می‌باشد. ارائه اطلاعات کامل از طریق بهترین منابع، احتمال اتخاذ تصمیمات بهینه را  افزایش می­دهد.
از جمله اطلاعاتی که سرمایه‌گذاران برای تفسیر وضعیت واحدهای اقتصادی استفاده می‌کنند، اطلاعات  مربوط به وضعیت صنعت می‌باشد. شرایط رقابتی موجود در یک صنعت اطلاعات مهمی در خصوص ارزیابی آینده در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد سهم بازار و فشردگی سرمایه به عنوان یکی از عناصر ساختار صنعت، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده­ی سودآوری شرکت در میان‌مدت و بلندمدت بوده و تجزیه و تحلیل آن در پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت‌ها موثر می­باشد. از جمله معیارهایی که سرمایه‌گذاران در تخصیص منابع بازار سرمایه در میان شرکت‌ها از آن بهره می­گیرند، فرصت‌های رشد مورد انتظار شرکت‌ها می‌باشد(رشیدی‌زاد،1389).
اندازه‌گیری سود برای واحدهای تجاری شاید هدف نخست فرآیند حسابداری باشد. گزارش سود به روش‌های مختلف به اقتصاد جامعه كمک می‌كند.  موارد زیر از جمله كاربردهای مهم سود است:
1)سود به عنوان معیاری برای بیان میزان موفقیت واحد تجاری به كار می‌رود.
2)سود معیاری برای تعیین دستیابی به سود نقدی است.
3)سود از نظر قانون‌گذاران به عنوان شاخصی برای ارزیابی منصفانه بودن نرخ های تعیین شده از سوی آن‌ها می باشد.
4)سود به عنوان راهنمایی برای مدیر درباره نحوه اداره واحد تجاری محسوب می‌شود.
5)یكی از ارقام مهم برای تعیین مالیات است. )هندریكسن و ون بردا ، 1991).
طبق بیانیه مفهومی شماره 6هیات استانداردهای حسابداری مالی، اطلاعات مالی باید دارای ویژگی‌های كیفی معتبر بودن، به موقع بودن و مربوط بودن باشند. از این رو، ارزیابی كیفیت سود از جنبه مفید بودن در تصمیمگیری و یكی از مهم‌ترین اجزای ویژگی معتبر بودن است .لذا سود به عنوان یكی از مهم‌ترین اطلاعاتی كه در اختیار استفادهكنندگان قرار میگیرد باید از ویژگی‌های مذكور برخوردار باشد و استفادهكنندگان در تصمیمات اقتصادی خود نه تنها كمیت بلكه كیفیت سود را نیز مورد توجه قرار دهند از طرفی گسترش نقش كمی و كیفی بازار سهام به عنوان مهم‌ترین بازار سرمایه ایران و شكلگیری نگرانی بابت حبابی بودن قیمت سهام و كاهش كیفیت سود شركت‌ها باعث شد که در این پژوهش به بررسی اثر  سهم بازار  و فشردگی سرمایه را بر روی نوسان پذیری سود، در نمونه شركت‌های ایرانی می‌پردازیم.
بنابراین در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سوال زیر می‌باشیم:
بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود چه رابطه‌ای وجود دارد؟

1-3   ضرورت و اهمیت تحقیق

 • سود به عنوان یكی از معیارهای تصمیم‌گیری مالی از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است و در این راستا هر جریانی كه سود را به طریقی دستخوش تغییر نماید نیز اهمیت می‌یابد.
 • برای ارزیابی و تعیین قیمت سهام معمولأ سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی و شركت‌های سرمایه‌گذاری از سود هر سهم و روند سود‌آوری شركت‌ها استفاده می‌كنند. پس نتایج تحقیق در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران، تحلیل‌گران و اعتباردهندگان موثر خواهد بود.
 • ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﮔﺬاران ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎزﺧﻮرد اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ آﯾـﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی وﺿـﻊ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧ‌‌‌‌ﻬﺎ اﺛﺮﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ، ﺑﺮ ﺧﺮوﺟﯽ‌ﻫﺎ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳـﻮدﻫﺎی ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﻣـﯽ‌ﮐﻨﻨـ.ﺪ ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻫﯿﺎت ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮدن در ﺗﺼـﻤﯿﻢﮔﯿـﺮی ﻣﻌﯿـﺎری ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی وﺿﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 • کمک به فعالان بورس اعم از نهادهای مالی، مدیران شرکت‌ها، ناظران سیستم‌های اقتصادی و افراد سرمایه‌گذار عادی، برای آگاهی از وجود عوامل مختلف موثر بر سود، علل بروز آن و نحوه مدیریت
 • ازعمده کسانی که از نتایج این تحقیق بهره می‌برند مدیران، مالکان و سهامداران شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند.
 • هیچ تحقیق داخلی تاکنون بین رابطه بین متغیرهای سهم بازار و فشردگی سرمایه، با نوسان‌پذیری سود. در بورس اوراق بهادار تهران را نسنجیده است. فلذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 
 

1-4   اهداف تحقیق

هدف اصلی :
ارزیابی رابطه بین متغیرهای سهم بازار و فشردگی سرمایه، با نوسان‌پذیری سود.
اهداف فرعی :

 1. ارزیابی رابطه بین سهم بازار و نوسان‌پذیری سود در قلمرو تحقیق
 2. ارزیابی رابطه بین فشردگی سرمایه و نوسان‌پذیری سود در قلمرو تحقیق

 

1-5   سوالات تحقیق

سوال اصلی: چه رابطه­ای بین متغیرهای سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان پذیری سود در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
سوالات فرعی:

 1. چه رابطه‌ای ﺑﻴﻦ سهم بازار و نوسان‌پذیری سود در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد ؟
 2. چه رابطه‌ای ﺑﻴﻦ فشردگی سرمایه و نوسان‌پذیری سود در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان وﺟﻮد دارد ؟

 

1-6   فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی :
بین سهم بازار و فشردگی سرمایه با نوسان‌پذیری سود شركت رابطه وجود دارد.
 
فرضیات فرعی:

 1. بین فشردگی سرمایه و نوسان‌پذیری سود شركت رابطه وجود دارد.
 2. بین سهم بازارو نوسان‌پذیری سود شركت رابطه وجود دارد.

 

1-7   روش کلی تحقیق

این تحقیق از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس‌رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد.
تعداد صفحه :134
قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  merisa.jami@gmail.com

پایان نامه ارشد : بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک (مطالعه موردی بانک ملت شهرستان کرمانشاه)

دانلود پایان نامه : بررسی و شناسایی نقش متغیر های اقتصادی بر سهم بازار بانک (مطالعه موردی بانک ملت شهرستان کرمانشاه)

دانلود پایان نامه:تعیین رابطه و سهم پیش بینی کنندگی تاثیر هوش معنوی و عمل به باورهای دینی بر تنظیم هیجان شناختی در زنان باردار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : تعیین رابطه و سهم پیش­ بینی­ کنندگی تاثیر هوش معنوی و عمل به باورهای دینی بر تنظیم هیجان شناختی در زنان باردار

Continue reading “دانلود پایان نامه:تعیین رابطه و سهم پیش بینی کنندگی تاثیر هوش معنوی و عمل به باورهای دینی بر تنظیم هیجان شناختی در زنان باردار”

دانلود پایان نامه:رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

تن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان : رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

Continue reading “دانلود پایان نامه:رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی”

دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

post” name=”frm_jahanpay64″>

text-align: right;”>متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس”

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین شاخص قیمت مصرف کننده وسهم بیمه شوندگان در پرداخت هزینه بیمه های درمانی در ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بیمه

عنوان : بررسی رابطه بین شاخص قیمت مصرف کننده وسهم بیمه شوندگان در پرداخت هزینه بیمه های درمانی در ایران

Continue reading “دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین شاخص قیمت مصرف کننده وسهم بیمه شوندگان در پرداخت هزینه بیمه های درمانی در ایران”

دانلود پایان نامه:انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکت‌‌های تجاری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : خصوصی

عنوان : انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکت‌‌های تجاری

Continue reading “دانلود پایان نامه:انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکت‌‌های تجاری”