پایان نامه بیین و بررسی جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی با نگرش به قانون جدید آیین دادرسی

دانلود  

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

 عنوان:

تبیین و بررسی جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی با نگرش به قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه   

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………….2

2- تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………………………………5

3- فرضیه ­ها و پرسش­ها……………………………………………………………………………………………………………….5

4- هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………6

5- اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………………………………..6

6- هدف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………..7

7- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………7

8- ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….8

فصل نخست: مفاهیم و مبانی نهاد وکالت……………………………………………………………………………………….10

1: تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………….12

1-1: مفهوم لغوی وکیل و وکالت…………………………………………………………………………………………………12

1-1-1- مفهوم لغوی وکیل…………………………………………………………………………………………………………12

2-1-1- مفهوم لغوی وکالت………………………………………………………………………………………………………13

2-1: مفهوم اصطلاحی وکالت……………………………………………………………………………………………………..13

1-2-1- واگذاری اختیارات………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-1- اعطای نیابت………………………………………………………………………………………………………………..14

3-2-1- حفظ و نگهداری………………………………………………………………………………………………………….14

4-2-1- کفالت و سرپرستی……………………………………………………………………………………………………….14

2: پیشینه فقهی، رویکرد فقها و قانون­گذاران و قلمرو وکالت…………………………………………………………….15

1-2: پیشینه فقهی و رویکرد فقها پیرامون نهاد وکالت……………………………………………………………………..15

2-2: رویکرد قانون­گذار………………………………………………………………………………………………………………16

1-2-2- اثر عقد وکالت اعطای نیابت است…………………………………………………………………………………..17

2-2-2- انجام یک عمل حقوقی………………………………………………………………………………………………….17

3-2: قلمرو وکالت……………………………………………………………………………………………………………………..18

1-3-2- انواع وکالت…………………………………………………………………………………………………………………18

1-1- 3-2-وکالت مطلق……………………………………………………………………………………………………………18

2-1- 3-2-وکالت مقید…………………………………………………………………………………………………………….19

2-3-2- وکالت مراجع قانونی وقضایی………………………………………………………………………………………..19

1-2-3-2- وکالت تعیینی………………………………………………………………………………………………………….19

2-2-3-2- وکالت اتفاقی…………………………………………………………………………………………………………..19

3-2-3-2-  وکالت معاضدتی…………………………………………………………………………………………………….19

4-2-3-2-  وکالت تسخیری……………………………………………………………………………………………………..19

5-2- 3-2-وکالت اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا نمایندگی……………………………………………………..20

6-2-3-2-  وکالت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی………………………………………………………………….20

7-2-3-2- وکالت در مطالعه پرونده…………………………………………………………………………………………..20

8-2- 3-2-وکالت در ادارات……………………………………………………………………………………………………..20

3: اهداف، فلسفه و چرایی شکل­گیری نهاد وکالت…………………………………………………………………………..21

1-3- هدف و فلسفه شرکت وکیل مدافع در امور کیفری………………………………………………………………..21

1-1-3- دفاع از حقوق متهم……………………………………………………………………………………………………..21

1-1-1-3- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………21

2-1-1-3- حقوق مقایسه………………………………………………………………………………………………………..26

2-1-3- گسترش عدالت کیفری…………………………………………………………………………………………………28

1-2-1-3-ابتکار قوانین……………………………………………………………………………………………………………29

2-2-1- 3- جایگاه وکیل در توسعه قضایی………………………………………………………………………………..30

4: آثار شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………….39

1-4: لزوم حضور وکیل برای کمک به تفهیم اتهام………………………………………………………………………….39

2-4: نقش وکیل در جلوگیری از اطاله دادرسی………………………………………………………………………………40

3-4: اقرار ناشی از فشار و نقش وکیل در جلوگیری از وقوع آن………………………………………………………41

فصل دوم: نقش و جایگاه وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………….42

1: ویژگی­های بنیادین و فراگیر مرحله تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………….43

1-1: غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………………………43

2-1: محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………………………..44

2: نقش وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290……………………………………………………..45

1-2: مفهوم تحقیقات مقدماتی……………………………………………………………………………………………………..46

2-2: جایگاه وکیل مدافع…………………………………………………………………………………………………………….50

3-2: حدود اختیارات وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی………………………………………………………..52

1-3-2-حق همراهی متهم با یکی از وکلای رسمی دادگستری………………………………………………………..53

2-3-2- عدم مداخله در امر تحقیق……………………………………………………………………………………………..53

4-2: وکالت تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………55

5-2: تعداد وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………………………..56

3: نقش وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378……………………………………………………..58

1-3: مفهوم تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378………………………………………58

2-3: اختیارات وکیل مدافع………………………………………………………………………………………………………….59

1-2-3- غیر محرمانه بودن…………………………………………………………………………………………………………61

2-2-3- مفهوم فساد………………………………………………………………………………………………………………….62

3-2-3- جرایم علیه امنیت…………………………………………………………………………………………………………63

3-3: وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………..68

4-3: تعداد وکلای انتخابی و مجاز در شرکت در مرحله تحقیقات مقدماتی……………………………………….69

5-3: بررسی نواقص ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری 1378………………………………………………………69

1-5-3- مغایرت با اصل 35 قانون اساسی……………………………………………………………………………………70

2-5-3- اطاله دادرسی……………………………………………………………………………………………………………….70

3- 5-3-مغایرت با اصل برائت…………………………………………………………………………………………………..71

4-5-3- عدم هدایت علمی پرونده به سمت حقیقت……………………………………………………………………..71

5-5-3- تعارض با قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی………………………………………72

6-5-3- تحت الشعاع قرار گرفتن ماده 128 با وضع تبصره ذیل آن………………………………………………….72

7-5-3- تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………………………73

8-5-3- اظهار نظر دادگاه در خصوص اجازه حضور وکیل در موارد سه گانه تبصره ماده 128…………….73

6-3: عملکرد رویه قضایی…………………………………………………………………………………………………………..74

7-3: بررسی حضور وکیل شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری 1378………………………………………………75

4: وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392………………………………………………………………………..79

1-4: مفهوم تحقیقات مقدماتی از دیدگاه قانون جدید آیین دادرسی کیفری………………………………………..80

2-4: اختیارات و جایگاه وکیل دادگستری در قانون ایران و مقایسه تطبیقی………………………………………..82

1-2-4- سخنی مضاعف در باب اهمیت نقش وکیل در تحقیقات مقدماتی……………………………………….82

2-2-4- بررسی و تحلیل رعایت اصل تساوی سلاح……………………………………………………………………..84

3-2-4- بررسی ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392………………………………………………..85

1-3-2-4- همراهی وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی……………………………………………………………………86

2-3-2-4- ابلاغ و تفهیم حق برخورداری از وکیل به متهم……………………………………………………………86

3-3- 2-4-نحوه بیان اظهارات وکیل مدافع………………………………………………………………………………….87

4-3-2-4- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم حق همراهی وکیل به متهم……………………………87

3-4: بررسی ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری و تبصره اصلاحی آن مصوب 1392………………..88

4-4: وکالت تسخیری…………………………………………………………………………………………………………………91

5-4: تعداد وکلای انتخابی و مجاز در شرکت در تحقیقات مقدماتی………………………………………………….92

نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………93

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………101

چکیده

در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی که در نظام حقوقی ایران از سیستم تفتیشی پیروی می­نماید، انتساب یک اتهام به شخصی که از دیدگاه قانونی، اصل بر برائت وی می­باشد و به یکباره در برابر هجمه قضایی قرار می­گیرد، بدیهی­ترین عنصر، برخورداری از «حق دفاع» می­باشد. از ملزومات حق دفاع متهم، حق حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی خصوصا در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی است. حساس­ترین زمان برای حضور وکیل، مرحله­­ی تحقیقات مقدماتی است که متهم بیشترین نیاز را به وکیل دارد. حضور وکیل متهم در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی، با وضع تبصر­ه­ی ماده 128 قانون سابق آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 با محدودیت های جدی مواجه گردیده بود. قانون­گذار با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال 1392 قلمرو حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبتا توسعه داده است. توسعه قلمرو حضور و شرکت وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ناشی از درک قانون­گذار راجع به این موضوع می باشد که حضور و شرکت وکیل در تحقیقات مقدماتی نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته و موجب تاخیر در امر تحقیق نمی­گردد بلکه چنانچه که در این پژوهش به اثبات می­رسد، حضور وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی می­تواند برای مقام قضایی بسیار «آگاهی بخش» بوده و نقشی فعال و پویا در آشکار نمودن حقیقت و واقعیت داشته باشد. پژوهش کنونی مشخص می­نماید که تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تمام مسائلی که پیرامون نقش و جایگاه وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد گامی بسیار روبه جلو و اقدامی مدرن و شجاعانه از سوی قانون­گذار است. بسیاری از مفاهیم حقوقی پیرامون موضوع ما نحن فیه تا پیش از تصویب قانون جدید، صرفا در کتاب­های حقوقی به عنوان مظاهر سیستم های قضایی مدرن غربی، از آنها یاد می­شد. با این وجود اصلاح تبصره ماده 48 قانون مارالذکر اقدامی ناصواب و خطا می­باشد چرا که نمی توان پیرامون موضوعات با رویکرد و نگاه سیاسی صرف، قانون وضع نمود.

واژه­های کلیدی: وکیل، وکالت، تحقیقات مقدماتی، متهم و آیین دادرسی کیفری

مقدمه       

1– بیان مسئله

با نگاهی اجمالی به تاریخ دفاع و تاریخچه حضور افرادی به عنوان مدافع اشخاص در محاكم در طول تاریخ بشری و اصولا تبیین و تشكیل نهاد وكالت و وكیل در دستگاه قضا، آشكار می گردد كه مقوله ای به نام وكیل مدافع و امری به نام دفاع از اشخاص سابقه ای طولانی داشته است. در حقیقت وكیل به فردی اطلاق می شود كه حرفه و شغل خود را دفاع و تعقیب از دعاوی اقامه شده در محاكم قرار داده و با تقدیم لوایح كتبی و در مسائل مطروحه با تقدیم لوایح كتبی و مدافعات شفاهی اظهار نظر می نماید. وكیل جزو لاینفك و لوازم اصلی اجرای عدالت قضایی است.

قانون گذار ما باید باور داشته باشد كه وكیل دادگستری لازمه عدالت است. امروز هیچ دادخواهی و حق دفاعی، به معنی واقعی كلمه بدون حضور یك وكیل مستقل معنا و مفهوم نخواهد داشت و با حذف وكیل از فرآیند دادرسی یا ایجاد محدودیت برای حضور وكیل در دادرسی این دو اصل مهم دادرسی عادلانه مفقود می شود. یكی از عوامل و فاکتورهایی که مبین یک جامعه مدنی پویا و فعال می­باشد حضور و شركت وكلای دادگستری در فرآیند دادرسی در سیستم قضایی یک کشور است. از منظر تاریخی و با بررسی و تحلیل روند قانون­گذاری پیرامون مقررات تصویب شده در حقوق ایران، آشکار می­گردد که نقش وكلا در جامعه ما با فراز و نشیب­هایی توام بوده، لكن تحولات جامعه بیش از پیش نقش وكیل را روشن تر و دقیق تر نشان می دهد. ملاكهای دادرسی عادلانه را می توان در سه دسته طبقه بندی كردكه عبارتند از: حقوق پیش از دادرسی، حقوق در حین دادرسی و حقوق پس از دادرسی. و داشتن وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از حقوق پیش از دادرسی محسوب می گردد، كه محوریت و هسته اصلی بحث پژوهش حاضر را تشكیل می دهد.

حق داشتن وكیل در نصوص گوناگون قانونی داخلی و اسناد بین المللی مورد تاكید قرار گرفته است. از دیدگاه حقوق تطبیقی، دخالت وكیل در مراحل گوناگون دادرسی واجد اهمیت خاص می باشد. در بسیاری از كشورها، قاضی مكلف است قبل از شروع تحقیقات، متهم را از داشتن حق وكیل مدافع مطلع سازد و مراتب را در صورتجلسه دادرسی درج كند و در صورت انصراف صریح متهم از استفاده از این حق، شروع به استنطاق نماید. در برخی از كشورها متهم می تواند تا قبل از حضور وكیل سكوت نموده و به پرسش ها پاسخ نگوید[1].

شكی نیست تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله­ای كه در آن دلایل له و علیه متهم، جمع آوری می­شود و از این مسیر وی از ادامه تعقیب مصون یا به مرحله قضاوت و احتمالا محكومیت هدایت    می­شود، مرحله­ای مهم از مراحل مهم دادرسی كیفری است. بر همین اساس، حضور وكیل در این مرحله به عنوان میزانی در كشف و احراز حقیقت، در كنار شاكی و متهم اهمیت می یابد. وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378و نیز وفق ماده 91 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در نظام دادرسی كیفری ایران، مرحله مقدماتی طبق سیستم تفتیشی انجام می شود یعنی تحقیقات محرمانه، مكتوب وسری است ودخالت وكیل محدود و موكول به یك سری شرایط خاص می باشد[2]، ولی به محض اینكه پرونده ازمرحله مقدماتی وارد محكمه شود ضوابط وسیستم آیین دادرسی تغییر می كند، یعنی از سیستم تفتیشی وارد سیستم اتهامی می شود كه جلسه محاكمه علنی خواهد بود ومتهم می تواند تعدادی وكیل داشته باشد.

حق حضور وكیل در دادگاه در اصل 35 قانون اساسی به نحو مطلق در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است[3] لکن قانون جدید آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 در مواد گوناگونی، از جمله ماده 190، نظام حضور و مداخله وکیل مدافع در فرآیند رسیدگی امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی را متحول نموده است تا جایی که «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم از جانب مقام قضایی موجب بی­اعتباری تحقیقات می­شود»[4] مع الوصف مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره ذیل ماده 128 ق آ د ک مصوب 1378 که تا چند وقت اخیر لازم الاجرا بود، ورود وكیل در پرونده را منوط به تشخیص قاضی دانسته بود.

واقعیت دفاع تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از وجود خلاء های قانونی در زمینه حضور وكیل مدافع در فرآیند دادرسی حكایت دارد. با بررسی قوانین موجود چنین مستفاد می گردد كه قانون گذار اشاره چندانی به جزئیات حق بهره مندی از معاضدت وكیل در مراحل مختلف دادرسی ننموده بود. طبعا ساده انگاری و به سكوت برگزار نمودن چنین اصول و حقوق مهم دفاعی، گامی مهم در جهت پسرفت عدالت قضایی است. متاسفانه ملاحظه می شود وضع تبصره ماده 128 ق آدك مصوب 1378 حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی را به تشخیص و اختیار مقامات دادسرا واگذار نموده بود.

تبیین و بررسی نقش و جایگاه وکیل دادگستری پیرامون دعاوی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی به لحاظ مقررات جاری و مطالعه این موضوع که آیا قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 همچون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نقش محدودی را برای وکیل مدافع قایل گردیده یا به عبارت دیگر، قانون جدید جایگاه وکیل را در این خصوص متحول گردانیده است؟، از موضوعات اساسی پژوهش کنونی است. البته در فصل سوم این پژوهش، به جهت آگاهی مخاطب از فرآیند قانون­گذاری در زمینه نهاد وکالت و به سبب تنویر وآگاه نموددن بیش از پیش ذهن خواننده، نقش و جایگاه وکیل مدافع در امور کیفری و در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 نیز، مورد تجزیه و تحلیل جزئی قرار خواهد گرفت.

قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 190 اشعار می دارد: «متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود…وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت مجلس نوشته می شود». شاید به نظر برسد قانونگذار ایران در این ماده تحولی عظیم را پیرامون شرکت وکیل در تحقیقات مقدماتی و حق برخورداری متهم از وکیل و ابلاغ و تفهیم این موضوع توسط مقام قضایی، ایجاد نموده است  لکن این موضوع می بایست با بررسی دقیقتر مواد دیگر قانون مارالذکر و مطالعه همبستگی و همخوانی دیگر مواد، تعیین گردیده و در این خصوص اظهار نظر گردد[5]. پژوهش حاضر با بررسی ابعاد تغییر رویکرد قانونگذار ایران پیرامون قلمرو دخالت وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی، فلسفه و چرایی این موضوع را تبیین خواهد نمود. روشن است که آشکار نمودن فلسفه تغییر این رویکرد، بهتر می تواند حقوق­دانان، قضات و وکلا را در درک عمیقتر جایگاه وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی یاری نماید[6].

2– تاریخچه

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در اواخر سال 1392 و لازم الاجرا بودن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 تا پایان خرداد 1394، موجب گردیده که در حال حاضر هیچ پژوهشی در قالب معتبر کتاب، پایان نامه یا مقاله، پیرامون نقش و جایگاه وکیل دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مقایسه تطبیقی آن با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به رشته تحریر در نیاید. لکن به دلیل سابقه این موضوع «نقش وکیل» و اهمیت و کاربردی بودن آن، نقش وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 در چندین مقاله و تعدادی محدود پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله این مقالات می توان به نقدی بر جایگاه استقلال و کلا در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی اثر بهارک شاهد، نقش وکیل دادگستری در توسعه قضائی اثر قهرمانی،نصر الله و نقش وکیل دعاوی در حقوق فرانسه معاصر با نگرشی به حقوق ایران اثر صدر زاده افشار،سید محسن؛ و نیز پایان نامه با عنوان مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در حقوق ایران و اسناد بین المللی با نگارش مظفر کشکولی و چند مقاله دیگر اشاره نمود.

3– فرضیه ها و پرسش­ها

1-3- به نظر می رسد محدودیت وضع شده در ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378و تبصره آن مبنی برمنع مداخله وکیل در مرحله تحقبقات مقدماتی به دلیل ترس قانون­گذار از تالی فاسد احتمالی خودانگاشته باشد.

2-3-به نظر می رسد قانون­گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  مصوب 1392 قلمرو حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبتا توسعه داده است.

3-3-به نظر می رسد توسعه قلمرو حضور و شرکت وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناشی از درک قانون­گذار راجع به این موضوع می باشد که حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته و موجب تاخیر در امر تحقیق توسط مقامات قضایی دادسرا نمی گردد بلکه چنانچه که در این پژوهش گفته شده، حضور وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی می­تواند برای مقام قضایی بسیار «آگاهی بخش» بوده و نقشی فعال و پویا در آشکار نمودن حقیقت و واقعیت داشته باشد.

4-3-به نظر می رسد تغییر رویکرد قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 به این دلیل است که با افزایش خرد جمعی قانون گذار ودرک این موضوع که حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و میزان دخالت ایشان نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته بلکه موجبات تسریع در رسیدگی فرایند امر کیفری را فراهم می نماید.

5-3-به نظر می رسد در سیستم قضایی کشور ما پیرامون فرآیند رسیدگی در امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی ( دادسرا ) می توان پا را از محدوده ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 فراتر گذاشت و با افزودن بر اختیارات وکیل و مقام قضایی در دادسرا جهت همکاری و تبادل اطلاعات در کشف زوایای پنهان حقیقت، موجبات تسریع در رسیدگی به امر کیفری را بیش از پیش فراهم ساخت.

6-3- آیا محدودیت وضع شده در ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378و تبصره آن مبنی برمنع مداخله وکیل در مرحله تحقبقات مقدماتی به دلیل ترس قانون­گذار از تالی فاسد احتمالی خودانگاشته باشد؟

7-3- آیا قانون­گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید  مصوب 1392 قلمرو حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبتا توسعه داده است؟

8-3- آیا تغییر رویکرد قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 به این دلیل است که با افزایش خرد جمعی قانون گذار ودرک این موضوع که حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و میزان دخالت ایشان نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته بلکه موجبات تسریع در رسیدگی فرایند امر کیفری را فراهم می نماید؟

9-3- آیا در سیستم قضایی کشور ما پیرامون فرآیند رسیدگی در امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی ( دادسرا ) می توان پا را از محدوده ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 فراتر گذاشت و با افزودن بر اختیارات وکیل و مقام قضایی در دادسرا جهت همکاری و تبادل اطلاعات در کشف زوایای پنهان حقیقت، موجبات تسریع در رسیدگی به امر کیفری را بیش از پیش فراهم ساخت؟

[1] – این موضوع بسیار روشن است تا جایی که در بسیاری از فایل­های تصویری که از صدا و سیمای کشور در قالب سریال یا دیگر موارد در خصوص این امر پخش می­گردد، بر این فرآیند تاکید می­گردد.

2- ماده 91 قانون فوق الذکر اشعار می­دارد: «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می­گیرد…».

 [3]– هر چند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل مذکور اشعار می دارد «در همه دادگاه ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند…»و شاید گفته شود که این اصل صراحتا به دادگاه اشاره نموده و تحقیقات مقدماتی مرحله ای غیر از دادگاه می باشد لکن باید پذیرفت که واژه دادگاه در این اصل، معنایی عام داشته و مطلق رسیدگی در فرآیند دادرسی را شامل می گردد.

[4] – ر. ک: تبصره یک ماده 190  قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.

[5] – به ویژه با اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به سختی می­توان در خصوص استقلال نهاد وکالت و آزادی عمل در حرفه وکالت که لازمه بازیابی عدالت در فرآیند رسیدگی کیفری است، اظهارنظر مثبتی نمود.

2- پیرامون تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، اعتراضات گسترده­ای از سوی وکلا و حقوق­دانان مطرح گردیده که در فصل سوم و در تحلیل قانون آیین دادرسی کیفری مذکور در خصوص رویکرد این قانون در ارتباط با نقش و جایگاه وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی، به طور مفصل و مبسوط سخن خواهیم گفت.

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  minoofar.majedi@gmail.com

Posted in دسته‌بندی نشده

جزوه حقوق مدنی ۳  خلاصه فصل ها ؛ نمونه سوالات پرتکرار

کاری از: سید میلاد موسوی ؛ محمد رستمی ۹۶ تابستان و پاییز

Ro3tamii@Gmail.Com

MiladMsv@Outlook.Com

Mizanlaw.ir
(قواعد عمومی قراردادها) نوشته دکتر سیدحسین ۳ این جزوه مطابق با سرفصل های کتاب حقوق مدنی ) تهیه و تنظیم شده است. در نگارش این جزوه دقت لازم به کار رفته است ولی اگر ۹۵صفایی(چاپ بهار اشتباهی بود بر ما ببخشایید.

لذا پیشنهاد می شود ، خوانندگان گرامی، این جزوه جهت جمع بندی کلی و مرور مطالب تهیه شده است ، کتاب را مطالعه فرمایید.۳برای درک بهتر این جزوه و مطالب درس حقوق مدنی حقوق مدنی

زمان زیادی برای نگارش و ویرایش این جزوه صرف شده است؛ لطفاً درهنگام کپی یا نشر آن، نام © گردآورنده ها را درج نمایید.

 

تکه هایی از متن :

عقود: عقود جمع عقد است. عقد در لغت بستن و گره زدن را گویند و در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است: “عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر ، قانون مدنی دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.” : زیرا ، این تعریف کامل نیست . شامل قراردادهایی که موضوع آن ها انتقال تعهد یا سقوط تعهد باشد نمی گردد. . این تعریف شامل قراردادهایی که برای طرفین ایجاد تعهد می کند نمی شود. . قراردادهایی را که یک یا هر دو طرف آن شخص حقوقی باشد دربر نمی گیرد. . تعریف مزبور شامل عقد تملیکی نمی گردد. به هرحال برای احتراز از اشکالات فوق می توان گفت: عقد عبارت است از توافق اراده ی دو طرف به منظور اعم از اینکه این اثر، به وجود آمدن تغییر یا سقوط تعهد باشد، یا به وجود آمدن تغییر یا ، ایجاد یک اثر حقوقی سقوط یک حق عینی مانند مالکیّت و غیر آن. مانند بیع، اجاره و وکالت. + عقد در حقوق امروز مترادف با قرارداد است.

فرق بین عقد و ایقاع: عقد عمل حقوقی دوجانبه است و برای تحقق آن، اراده ی انشائی دو طرف لازم است ولی ایقاع، عمل حقوقی یک جانبه است و برای وقوع آن، قصد و رضای یک طرف کافی است؛ مانند طلاق، حیازت مباحات، ابراء. + در حقوق ایران، تعهد یک طرفی -جز در موارد مذکور در قانون- ارزش حقوقی ندارد و شخص را قانونًا ملزم نمی کند.

تعهد ، تعهدات: جمع تعهد است و در لغت به معنی تیمار داشتن و تازه کردن پیمان است و در اصطلاح حقوقی یک رابطه حقوقی است که به موجب آن، شخصی می تواند انجام امری یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد. این رابطه حقوقی گاهی از قرارداد ناشی می شود و گاهی قانون این رابطه را به طور مستقیم ایجاد می کند. + گاهی به جای تعهد، کلمه التزام و به جای تعهدات، اصطلاح التزامات به کار می رود.
+ تعهدات را می توان مهم ترین موضوع و بخش مرکزی حقوق مدنی به شمار آورد و این رشته نیز موضوع اصلی علم حقوق است.

موضوع: موضوع تعهد ممکن است انتقال مال، انجام کار یا خودداری از انجام کاری باشد.

. طرفی که انتقال مال، انجام کار یا خودداری از انجام ۱ طرف تعهد: . طرفی که تعهد به ۲ کاری برعهده اوست(متعهد، مدیون، بدهکار) نفع اوست(متعهدله، دائن، بستانکار) رابطه حقوقی: رابطه ای که به موجب آن متعهدله می تواند انجام امر یا خودداری انجام امری را از متعهد مطالبه کند.

معاملات: جمع معامله است، این کلمه بیشتر به معنی قراردادی که جنبه ی مالی داشته باشد به کار می رود.

الزامات: جمع الزام است (با واژه التزام فوق الذکر اشتباه نشود) ، در لغت به معنی وادار کردن و مجبور کردن است؛ در قانون مدنی این کلمه به معنی تعهدات و مسئولیت هایی که بدون قرار حاصل می شود به کار رفته است.

الزامی که قانونٌا متوجه شخص می شود بر دو گونه است: .الزام ناشی از عقد: چنانکه کسی به موجب قراردادی خودرا متعهد و ملتزم کند که مالی را به دیگری انتقال ۱ دهد یا کاری انجام دهد یا از انجام کاری خودداری نماید. .الزام خارج از عقد: چنانکه کسی مال دیگری را تلف یا معیوب کند یا به سلامت وی لطمه بزند، در این ۲ صورت ملزم به جبران خسارت است. (منظور قانون همین تعریف است تحت عنوان ضمان قهری مورد بحث قرار میگیرد)

ارکان تعهد
موضوع تعهد
رابطه حقوقی طرف تعهد

رابطه: حقوق مالی به عینی و دینی تقسیم می شوند؛ حق عینی رابطه  رابطه و فرق بین تعهد و حق دینی: ای است بین شخص و شیء، مانند حق رهن گیرنده نسبت به مال مورد رهن. حق دینی(حق ذمی یا شخصی) رابطه ای است بین دو طرف که به موجب آن یکی می تواند انجام امر یا خودداری از انجام امری را ازدیگری بخواهد. تعهد رابطه ی مستقیم با حق دینی دارد؛ هر کجا یک حق دینی برای شخصی وجود داشته باشد، برای طرف دیگر الزاماً تعهدی وجود دارد، و می توان گفت حق دینی و تعهد همان رابطه ی میان دائن و مدیون. + تعهد جنبه منفی رابطه حقوقی و حق دینی جنبه مثبت آن است.

فرق :برخی از حقوقدانان و فقها بین تعهد و دین تفاوت قائلند: بنابراین دین در ذمه قرار می گیرد و از مقوله حکم وضعی است؛ اما تعهد در ذمه قرار نمی گیرد و فقط تکلیفی است که انجام امر یا خودداری از انجام امری را ایجاب می کند. ق.م نیز بین دین و تادیه(تعهد به پرداخت) در مورد ضمان تفاوت گذارده است. ۷۲۳ + ماده
” ق.م :” عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شود: لازم، جایز، خیاری، منّجز و معّلق ۱۸۴ برابر ماده

عقد لازم و عقد جایز :عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین عقد، حق فسخ(برهم زدن) آن را جز در ق.م) مانند عقد بیع و اجاره. عقد جایز آن ۱۸۵ موارد خاصی که قانون معین کرده است نداشته باشد(ماده ق.م) مانند وکالت و ودیعه. ۱۸۶ است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد، فسخ کند.(ماده ق.م)۹۵۴ و ۶۷۸ جنون یا سفه هریک از طرفین، منفسخ می شود.(مواد ، + عقد جایز برخلاف عقد لازم، به موت + اصل در عقود، لازم بودن آن هاست.(یعنی عقود اصولا لازم هستن مگر اینکه خلافش اثبات شود) + افراد می توانند با توافق یکدیگر، عقد جایزی را به صورت غیرقابل فسخ درآورند. ق.م) مانند عقد کفالت ۱۸۷ + عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز(ماده و عقد رهن. عقد خیاری :عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن ها یا برای شخص ثالثی اختیار فسخ باشد.(ماده ق.م)۱۸۸ + خیار در لغت به معنای اختیار است. عقد خیاری از اقسام عقد لازم است. عقد منجّز و عقد معلّق :عقد منجّز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد و الّا معلّق ق.م)۱۸۹ خواهد بود.(ماده + در عقد منجز، اثر عقد، موقوف به امر دیگری نیست، بلکه به محض انشاء، آثار عقد بر آن مترتب خواهد شد. عقد معلق آن است که با توافق اراده ی طرفین، قرارداد منعقد می گردد، اما اثر آن موقوف به امر دیگری است و تا آن امر واقع نشود، اثری بر عقد مترتب نخواهد شد. (مثلا این خانه را به تو می فروشم مشروط بر اینکه با من ازدواج کنی) + صحت عقد معلق در فقه اسلامی محل اختلاف است اما در حقوق ایران توسط قانون، علمای حقوق و رویه قضایی پذیرفته شده در حقوق فرانسه نیز با اصطلاح تعهد مشروط پذیرفته شده. + عقد معلق از زمان اجرای شرط موثر است اما طرفین می توانند شرط کنند که به گذشته نیز تاثیر داشته باشد.

دانلود رایگان متن کامل

Posted in دسته‌بندی نشده

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته حقوق

سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید

و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار

و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید

 


Widget not in any sidebars

 

Posted in دسته‌بندی نشده

لیست پایان نامه های دانلودی رشته حقوق – قسمت هفتم

پایان نامه های سایت مرجع دانلود پایان نامه (با خرید پسورد می توانید از همه پایان نامه های این سایت به طور کامل استفاده کنید)

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته حقوق و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی لینک ها کلیک کنید.

قبل از دانلود پایان نامه ها حتما” پسورد سایت را از این لینک دریافت کنید.

این لیست اول پایان نامه های دانلودی رشته حقوق است برای دیدن لیست بقیه پایان نامه ها روی لینک هایی که انتهای همین صفحه است کلیک کنید.

 

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اعتصابات کارگری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی

متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع اقـالـه

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقامتگاه در ایران وتطبیق آن با فرانسه

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقامه ی دلیل در حقوق کیفری

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار

پایان نامه رشته حقوق با موضوع امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت

پایان نامه رشته حقوق درباره آیا مرور زمان در حقوق ایران مسکوت است ؟

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش (یاتا) در مبادله حقوق و آزادی های هوائی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نگاهی دیگر به قانون حاکم بر خارجیان مقیم ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اشخاص حقیقی و حقوقی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع استرداد مجرمین

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع اشغال در حقوق بین الملل

پروژه رشته حقوق با موضوع بررسی اصل 44 قانون اساسی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اصول کلی حاکم بر روابط بین الملل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ازدواج غیر ریشه، مجانین و بیمار جسمی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعسار از محکوم به

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع امنیت ملی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع انواع اشاعه

پایان نامه رشته حقوق با موضوع انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران

پابان نامه رشته حقوق با موضوع اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

پروژه رشته حقوق با موضوع ایمان و تولی در احادیث نبوی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع آزادی مشروط

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع آئین استرداد مجرمین

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تاثیر جنسیت بر شهادت در قوانین اجزایی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی بزه ارتشاء در حقوق کیفری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرایم مهم شهرستان کهگیلویه

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی مختصر فقهی و حقوقی پیرامون حق شفعه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی مرور زمان کیفری

پایان نامه رشته حقوق باموضوع بزهکاری به عنوان آسیب اجتماعی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهکاری اجتماعی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع بورس اوراق بهادار

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جنایت بر میت

متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع پولشویی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تابعیت، مهاجرت و جهان بدون مرز

پایان نامه حقوق با موضوع جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع خلع ید و مطالبه‌ی اجرت به تنظیم سند رسمی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تخریب اراضی دولتی در ایران

پایان نامه حقوق با موضوع تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تعلیق اجرای مجازات اهداف و آثار

پایان نامه رشته حقوق با موضوع تفاوت شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع تقصیر جزایی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جایگاه مصلحت در حقوق کیفری

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرایم رایانه ای

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حق حبس

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع جرم شناسی زنا در حقوق

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم عقیم و جرم محال

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

پایان نامه حقوق باموضوع چالش های حقوقی ناشی از تورم قوانین کیفری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

پایان نامه رشته حقوق با موضوع چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حریم خصوصی

متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حق حبس

پایان نامه رشته حقوق باموضوع حقوق زنان -نکاح – طلاق

پایان نامه حقوق با موضوع تحولات مسؤولیت مدنی دولت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع دیوان بین المللی دادگستری و حق جبران خسارات

پایان نامه رشته حقوق با موضوع رژیم حقوقی دریای خزر و موضع کشورهای ساحلی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع روش شناسى حقوق بین‏ الملل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى

پایان نامه رشته حقوق با موضوع کنکاشی پیرامون اصل دولت کامله الوداد

پایان نامه رشته حقوق با موضوع منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی

پایان نامه رشته حقوق نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال

متن کامل پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق بشر

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بیمار

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حقوق بین الملل اسلامی

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق ثبت اختراع

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق جزا

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق زن در ایران

پروژه رشته حقوق با موضوع حقوق زوجین در ارث

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق شرکت های تعاونی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق غیر مالی زن در خانواده و انگشت نگاری

کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حاکمیت قانون

پایان نامه حقوق با موضوع حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری در اسلام

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری کار

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع حقوق کودکان

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق و شیوه‌های رفتار مدنی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع خرید و فروش دین

پایان نامه رشته حقوق با موضوع خشونت علیه زنان در ایران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع خیانت جنگی در حقوق بین الملل

پایان نامه حقوق با موضوع دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق قضایی با موضوع دعاوی چک

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع دیات

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع دیون و مطالبات

پایان نامه رشته حقوق با موضوع ماهیت محاربه در فقه مذاهب خمسه

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع روابط خارجی ایران و آمریکا

پایان نامه رشته حقوق با موضوع رویکرد انگلیس به وحدت جامعه اروپا

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان تجارت جهانی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سرقفلی و چگونگی انتقال آن

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع سقط جنین

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع سهم الارث در فرزندان خاص

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرط ضمان مضارب

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع شرکت در جرم

پایان نامه رشته حقوق با موضوع شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع صیغه عقد حواله

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوانین طلاق

پایان نامه رشته حقوق باموضوع عسر و حرج از منظر قانون و رویه قضایی

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع عقد ضمان

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره

پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع علم قاضی در پویه قضاوت

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فدرالیسم

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع فرزند خواندگی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با موضوع دفاتر عمومی وکالت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف دفتر و مدیر دفتر دادگاه

گزارش کارآموزی رشته حقوق درباره ی پرونده های حقوقی – اجرای احکام مدنی

متن کامل گزارشهای دوره کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاچاق کودکان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع قاچاق

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع قوه قضاییه امریکا

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قانون اجرای محکومیت های مالی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع قواعد حقوق بین الملل و روش تعیین مرزهای رودخانه ای

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق و قضا از گذشته تا به حال

پایان نامه کارشناسی درباره مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقرات کنوانسیون شیکاگو

پایان نامه رشته حقوق با موضوع اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع اعمال حقوقی صغیر

پایان نامه رشته حقوق با موضوع کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق بشردوستانه در خصوص سلاحهای کشتار جمعی

متن کامل پروژه تحقیقاتی رشته حقوق باموضوع اعتبارات اسنادی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع آسیب شناسی پدیده مجرمانه بین نوجوانان و جوانان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع کفالت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم حق حریم خصوصی در رویه کمیته حقوق بشر

متن کامل گزارش کارآموزی مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه

متن کامل گزارشات کیفری رشته حقوق

پایان نامه رشته حقوق با موضوع گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع گناه و مجازات

پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق مالکیت معنوی و انتقال فناوری

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی حقوق و قانون اساسی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مبانی مشروعیت مطلقه فقیه

پروژه رشته حقوق درباره گزارشات کیفری دوره کار آموزی وکالت

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مجموعه مواد جزایی ناسخ و منسوخ از لوح قانون حق

پایان نامه رشته حقوق با موضوع محاسن و معایب آیین دادرسی اطفال در قانون

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسؤولیت مدنی دولت در قبال اشخاص خصوصی

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئله ارتداد

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت غاّر

متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی و ضمان

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مصونیت قضایی قضات در حقوق فرانسه

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم

پایان نامه رشته حقوق با موضوع جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: مطالعه مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مطبوعات و مسوولیت کیفری در مطبوعات

پایان نامه رشته حقوق باموضوع مفهوم ابرا در حقوق انگلستان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع مقایسه و تطبیق قرارهای تأمین کیفری

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع ناســیونالیسـم

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت اول  (160 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت دوم (170 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت سوم (167 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت چهارم (161 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت پنجم (140 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت ششم (127 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هشتم (157 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت نهم (114 پایان نامه)

Posted in دسته‌بندی نشده

لیست پایان نامه های دانلودی رشته حقوق – قسمت دوم

برای اطلاع از جزییات پایان نامه های رشته حقوق و دیدن لینک دانلود متن کامل آن ها روی لینک ها کلیک کنید.

این لیست اول پایان نامه های دانلودی رشته حقوق است برای دیدن لیست بقیه پایان نامه ها روی لینک هایی که انتهای همین صفحه است کلیک کنید.

 

پایان نامه ارشد حقوق : بررسی قوانین و مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی احزاب در ایران ، مصرو عراق

پایان نامه ارشد حقوق :بررسی تصمیمات سازمان تعزیرات حکومتی دردیوان عدالت اداری

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی

پایان نامه ارشد حقوق :بررسی نامزدی در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق مصر و انگلیس

پایان نامه ارشد حقوق :بررسی مقایسه ای و تطبیقی مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات

پایان نامه ارشد حقوق : بررسی مسئولیت مدنی تولید کنندگان مواد غذایی

پایان نامه حقوق : بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل : رویکرد نوین حقوق بین‌الملل نسبت به تجزیه‌طلبی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : جایگاه قاعده مصلحت در اداره حکومت اسلامی

پایان نامه رشته حقوق گرایش تجارت بین الملل : رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

پایان نامه رشته حقوق بین الملل : بررسی اقدامات اتحادیه اروپا در واکنش به برنامه‌های هسته‌ای ایران

پایان نامه حقوق با موضوع حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

پایان نامه ارشد حقوق: بررسی مبانی خیارات و تاثیر زوال مبنای خیارات بر سقوط آنها

پایان نامه ارشد حقوق :بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد

پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به” خسارت افت ارزش اتومبیل “

پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی مبنای اعمال خیار

پایان نامه با موضوع بررسی فقهی و حقوقی تأثیر تدلیس بر اراده

پایان نامه باعنوان بررسی فقهی حقوقی ماهیت ضرر با تأکید بر مسایل جدید

پایان نامه با عنوان بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

پایان نامه با عنوان بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏ شده در قانون مجازات اسلامی

پایان نامه با عنوان بررسی عقد مغارسه و باغبانی در فقه اسلامی وحقوق ایران

پایان نامه با موضوع بررسی شرایط و آثار مرابحه در حقوق ایران با تأکید بر بانکداری اسلامی

پایان نامه با موضوع بررسی سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی در رویه داوری تجاری بین المللی با تاکید بر دیوان داوری ایکسید

پایان نامه با موضوع بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی

پایان نامه با عنوان بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا

 

پایان نامه با عنوان بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

پایان نامه با عنوان بررسی تاثیر توانمندسازی ضابطین در رعایت حقوق متهمین

پایان نامه با عنوان بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

پایان نامه حقوق: بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی وصیت تملیکی در حقوق ایران و فقه اهل سنت

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

پایان نامه حقوق خصوصی: مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه

پایان نامه حقوق خصوصی: مبانی و روش های تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری

پایان نامه با عنوان آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

پایان نامه با عنوان امکان برقراری نظام پارلمانی و آثارحقوقی آن در ایران

پایان نامه با عنوان وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر

پایان نامه با عنوان ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه

پایان نامه ارشد حقوق با عنوان ضمانت مستقل در قراردادهای بین الملل

پایان نامه حقوق خصوصی با موضوع جلب ثالث

پایان نامه با عنوان تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (GATS)

پایان نامه با عنوان تبیین ماهیت ، آثار و احکام قرارداد نجات دریایی

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیت در قتل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: اصل همبستگی عوضین در حقوق ایران

پایان نامه حقوق مالکیت فکری: بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

پایان نامه با عنوان بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن

پایان نامه با عنوان بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده

پایان نامه با عنوان اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی

پایان نامه با موضوع وسعت اثر جرم در افساد فی الارض

پایان نامه با عنوان محدودیت های پیشگیری وضعی از جرم در اسلام

پایان نامه باعنوان مبانی تدوین الگوی اسلامی‌ایرانیِ سیاست جنایی

پایان نامه با عنوان ماهیت اختیار و جایگاه آن در حقوق کیفری

پایان نامه با عنوان حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی

پایان نامه با موضوع بهائیت از منظر حقوق جزا

پایان نامه با عنوان بررسی علل و عوامل موثر در قاچاق مواد مخدر

پایان نامه با عنوان ارتکاب جرم در حال خواب

پایان نامه با عنوان ارائه یک مدل جدید یادگیری به منظور آموزش طبقه‌بندی‌کننده‌های سریال

پایان نامه با عنوان بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان

پایان نامه با موضوع بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

پایان نامه با موضوع بررسی تطبیقی استخدام در قانون استخدام کشوری با قانون مدیریت خدمات کشوری

پایان نامه با عنوان بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتراسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

پایان نامه با موضوع بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه­ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین

پایان نامه با موضوع بررسی بیمه اتکایی و ماهیت حقوقی آن

پایان نامه با عنوان بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

پایان نامه با عنوان بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیکی با نگاه تطبیقی به قانون ایالات متحده آمریکا

پایان نامه با عنوان بازشناسی تأثیر اخلاط وامزاج اربعه در بروز جرم

پایان نامه با موضوع آسیب شناسی تضمین در قراردادهای پیمانکاری دولتی

پایان نامه با عنوان آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس

پایان نامه با عنوان ایفای تعهد از جانب دیگری در اجرای احکام و اسناد

پایان نامه با عنوان اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

 

پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی

دانلود پایان نامه با عنوان ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک

پایان نامه حقوق:اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

پایان نامه با عنوان اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح

پایان نامه با موضوع اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

پایان نامه با موضوع اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز

پایان نامه با موضوع نظریه مسئولیت حمایت از دیدگاه حقوق بین­الملل

پایان نامه با موضوع قراردادهای انتقال و واگذاری سهام

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و نرم افزارهای کامپیوتری در ایران با نظام حقوقی فرانسه

پایان نامه حقوق: بررسی روند تقنین در نظام های قانونگذاری ایران و انگلستان و ایالات متحده امریکا و فرانسه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی بیمه اتکایی و ماهیت حقوقی آن

پایان نامه حقوق: بررسی نقش و عملکرد سازمان های بین المللی در هنجارسازی

پایان نامه حقوق خصوصی با موضوع بررسی فقهی و حقوقی بیع با ثمن شناور

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق مالکیت فکری: حقوق مالکیت­ فکری در ماوراء جو

پایان نامه حقوق خصوصی: تحلیل فقهی و حقوقی قرارداد آتی نفت در بورس انرژی

پایان نامه حقوق خصوصی با موضوع تهاتر در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه حقوق: نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی

پایان نامه حقوق بین الملل : مقابله ملی و بین­ المللی با قاچاق انسان

پایان نامه رشته حقوق خصوصی با موضوع ماهیت حقوقی مزایده

پایان نامه حقوق خصوصی با موضوع مفهوم زناشوئی و آثار حقوقی مترتب بر آن

پایان نامه حقوق خصوصی : تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع بررسی شرایط ضامن معتبر

پایان نامه حقوق: نقد و بررسی جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی در قانون جرایم رایانه ای

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی: نقش قوانین کیفری ایران در جرم زایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: تضمینات تسهیلات بانکی

پایان نامه حقوق: نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

دانلود پایان نامه حقوق: ماهیت وجایگاه حقوقی موافقت نامه صلح در حقوق بین الملل

پایان نامه حقوق : سیاست کیفری ایران در قبال قاچاق کالا و ارز با تکیه بر لایحه جدید قاچاق

پایان نامه حقوق : قاچاق انسان در حقوق ایران و پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو

پایان نامه حقوق : بررسی تعهدات بین المللی دولت ها در ارتباط با حقوق بیگانگان

پایان نامه حقوق :صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها

پایان نامه حقوق بین الملل : سازوکارهای مبارزه با فساد در حقوق­ بین­ الملل

پایان نامه حقوق : تحلیل و بررسی عناصر متشکله جرم آدم ربایی

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

پایان نامه حقوق جرا و جرم شناسی: نقش علم و قصد در قتل های بافعل نوعا کشنده

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مطالعه تطبیقی روابط حقوقی زوجین در حقوق ایران و ترکیه

پایان نامه حقوق: تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری در عرصه بین الملل

پایان نامه حقوق خصوصی: بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپرده‌گذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی

پایان نامه حقوق: بررسی محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی 1392

پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی: تبیین مرز میان سبب مدنی و سبب کیفری در حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی: ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران

پایان نامه حقوق: مطالعه تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس و آمریکا

پایان نامه حقوق: وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: نقش شخصیت مرتکب در تعیین کیفرهای تعزیری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران

پایان نامه حقوق: ضمانت اجرای نقض علائم تجاری در حقوق ایران و نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری

پایان نامه حقوق : بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران

پایان نامه حقوق خصوصی : بررسـی شـرط نـا مشروع در حقـوق ایـران و انگلیـس

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی : بررسی جرم تهدید در قوانین کیفری ایران

پایان نامه حقوق با موضوع قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری

پایان نامه حقوق : مسئولیت مدنی پلیس در جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه حقوق : تبیین فقهی وحقوقی نحوه ی اجرای احکام حد زنا

پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

پایان نامه با عنوان نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین المللی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: بررسی اسید پاشی در حقوق کیفری ایران

پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی: بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا

پایان نامه حقوق : نقش رسانه ها در بزهکاری وپیشگیری از وقوع آن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : حمایت کیفری محجورین در حقوق ایران

پایان نامه حقوق : سرقت در حقوق کیفری ایران و مذاهب اربعه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : تأسیسات حقوقی اخلاقمدار

پایان نامه حقوق : تملک اراضی توسط سازمان‌های دولتی و تعارض آن با حقوق مالکانه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق : اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم(ع)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی : ابطال رای داوری

پایان نامه حقوق بین الملل : بررسی موانع حقوقی جهانی شدن حقوق بشر

پایان نامه رشته حقوق بین الملل : بررسی حقوق کودک درمخاصمات مسلحانه درحقوق اسلام

پایان نامه حقوق بین الملل : بررسی جرم قاچاق کالا و راهکارهای مقابله با آن

پایان نامه رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی : مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران

پایان نامه حقوق خصوصی : تاثیر فوت در مسئولیت ناشی از اسناد تجاری

پایان نامه حقوق :بررسی فقهی وحقوقی ولایت قهری پدر وجدّ پدری

پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: آسیب شناسی فقهی قوانین حضانت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: آثار تأمین خواسته در حقوق ایران

پایان نامه حقوق : بررسی تطبیقی درخواست طلاق از سوی زن در مذاهب اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع اعاده عملیات اجرایی حکم

پایان نامه حقوق گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی : نصاب پذیری مهریه

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت اول  (160 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت سوم (167 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت چهارم (161 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت پنجم (140 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت ششم (127 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هفتم (164 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت هشتم (157 پایان نامه)

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت نهم (114 پایان نامه)

برای خرید یک مجموعه کامل و بسیار منحصر به فرد

از پایان نامه هایی که بر روی سایت قرار نمی گیرند (به تفکیک رشته)

می توانید روی تصویر زیر کلیک کنید:

 

Posted in دسته‌بندی نشده

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع عقد استصناع در حقوق ایران

Posted in دسته‌بندی نشده

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی

متن کامل پایان نامه با عنوان : بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

Continue reading “پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی عقد کفالت و بکارگیری آن برای اشتغال اتباع خارجی”

Posted in دسته‌بندی نشده