تامین و تثبیت جایگاه و پایگاه اجتماعی

چندین عامل انتسابی (غیر اكتسابی) در تعیین پایگاه اجتماعی افراد یا گروه ها، یعنی موقعیتی كه در سلسله مراتب اجتماعی احراز می كنند دخیل است كه عبارتند از: طبقه، نژاد، قوم، جنس، سن و تا حدودی این دین و مذهب. خانواده ای كه شخص در آن متولد می شود، شماری از این ویژگی های منتسب را به وی منتقل می سازد و از این طریق، پایگاه اجتماعی اورا مشخص می كند. خانواده بسته به اینكه به كدام نژادیا قوم یا مذهب تعلق دارد، نقشی تعیین كننده در انتساب پایگاه اجتماعی بالاتر یا پایین تر به اعضای خود ایفا می كند. البته هر فردی می تواند پایگاه اجتماعی خود را با تلاش و پشتكار در جهت احراز عوامل اكتسابی آن از قبیل ثروت و تحصیلات، ارتقا بخشد و این امر در جوامعی كه اعضای آن از تحرك اجتماعی بالایی برخوردارند، كاملا مشهود است. (امکوست، 1978) ولی خود عوامل اكتسابی و فرصت های لازم برای كسب آن ها نیز تا حدودی متاثر از پایگاه اجتماعی منتسب فرد هستند.

به نظر می رسد اسلام تفاوت افراد در پایگاه اجتماعی منتسب و نقش خانواده در تعیین بخشیدن به این پایگاه را در بیشتر موارد، یك واقعیت مفروض می گیرد. قرآن كریم در سوره مبارکه زخرف آیه 32 از مساله تفاوت پایگاه اجتماعی، آنجا كه از عوامل اقتصادی ناشی شده باشد، به اختلاف درجات یاد می كند و با نسبت دادن آن به خالق هستی، در ردیف سنت های اجتماعی قرار می دهد. در عین حال، اسلام با بهرگیری ناعادلانه از عوامل یاد شده، به لحاظ ارزشی، مخالفت ورزیده است.

4-15-5. جلوگیری از انحرافات اجتماعی (كنترل اجتماعی)

جلوگیری از انحرافات اجتماعی را میتوان از كاركردهای مراقبتی و حمایتی خانواده دانست كه یا از راه كنترل مستقیم خانواده بر رفتار اعضا و یا بطور غیر مستقیم و به عنوان پیآمد كاركردهای دیگری همچون ارضای نیاز های عاطفی و جسمانی تحقق می یابد.

اسلام نیز جلوگیری از انحرافات اجتماعی را یكی از اهداف ازدواج به شمار آورده و در راستای تحقق این هدف بر ایفای كاركرد های نظارتی یاد شده تاكید كرده است.

كنترل رفتار فرزندان به ویژه از سوی والدین نیز دارای دو جنبه مستقیم و غیرمستقیم می باشد. در خصوص نظارت مستقیم، افزون بر ادله عام امر به معروف و نهی از منكر، كه طبق تصریح مصحف شریف همه مردان و زنان را در بر میگیرد. «وَ الْمُومِنُونَ وَ الْمُومِناتُ بَعْضُهُمْ اوْلِیاءُ بَعْضٍ یامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ ینْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ یقیمُونَ الصَّلاه وَ یوتُونَ الزَّكاه وَ یطیعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ اولیكَ سَیرْحَمُهُمُ اللَّهُ» (توبه، 71) و مردان و زنان مومن همه یاور و دوستدار یكدیگرند، خلق را به كار نیكو وادار و از كار زشت منع مى‏كنند و نماز به پا مى‏دارند و زكات مى‏دهند و حكم خدا و رسول او را اطاعت مى‏كنند، آنان را البته خدا مشمول رحمت خود خواهد گردانید. ادله ای در خصوص نقش نظارتی اعضای خانواده وارد شده است. از جمله اینكه می فرماید: یا آیها الَّذینَ امَنُوا قُوا انْفُسَكُمْ وَ اهْلیكُمْ نارا؛ (تحریم، 6) اى كسانى كه ایمان اوردهاید، خود را باخانواده خویش از اتش دوزخ نگاه دارید. [1]

خانواده گذشته از كنترل مستقیم، بطور غیر مستقیم و از راه ایجاد فضایی همراه با آرامش و امنیت و ارضای نیازهای عاطفی و جسمی همسران نیز تاثیر كنترل حمایتی دارد. در مورد كنترل غیر مستقیم چنان چه عنوان شد از یك سو باید بر نقش حمایت عاطفی و جسمی همسران و نیز حمایت عاطفی فرزندان در كاهش انحرافات اجتماعی تاكید كرد. در اسلام تاكید ویژه ای بر این موضوع صورت گرفته است. در شماری از آیات و روایات، تعبیر«احصان» كه پیشتر نیز درمبحث ساختار بیان شد از ریشه لغوی «حصن» به معنای دژ و قلعه، مشتق گردیده و اشاره ای تلویحی به این مطلب است كه هر یك از دو همسر برای دیگری به منزله دژ و قلعه است. (نساء24و25) همچنین تعبیر قرآنی «هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَانْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ » (بقره، 187) كه زنان را لباس مردان و مردان را لباس زنان معرفی كرده، می تواند به این نكته اشاره داشته باشدكه همان گونه كه لباس، زشتی ها و نقاط بدن انسان را می پوشاند و باعث زینت و حفظ ابروی وی می گردد، همسران نیز از جهات مختلف از جمله جلوگیری از انحرافات و زشتی ها، همدیگر را می پوشانند وبدین ترتیب، زینتی برای یكدیگرند (شاذلی، 1412)

4-15-6. زمینه سازی تربیت

در تربیت مسائل مهمی از جمله جامعه پذیر نمودن فرزندان و تربیت اجتماعی و تربیت دینی مورد نظر قرار دارد.

4-15-6-1. جامعه پذیری

با وجود اینکه در جوامع جدید بسیاری از کارکرد های خانواده توسط نهاد های دیگر انجام می شود ولی خانواده هنوز مهم ترین عامل جامعه پذیری است. از این رو، خانواده نقش اساسی در شکل گیری رویکردها، ارزش ها و باورداشت های کودک را به عهده دارد.

مبحث جامعه پذیری تا حد زیادی از عناصر ارزشی و ایدئولوژیک متاثر است لذا بدون توجه به ارزش ها و هنجار های جامعه نمی توان به بررسی و تحلیل آن اقدام نمود، به بیان دیگر تعیین بهترین و کامل ترین شکل جامعه پذیری کودکان، بدون در نظر گرفتن یک نظام ارزشی خاص بی معناست. و اختلاف نظام های ارزشی موجب می شود تا به جای تاکید بر بهترین شیوه جامعه پذیری، از شیوه های متعددی سخن بگوییم که هر کدام از آن ها با یکی از نظام های ارزشی موجود، بیشترین تناسب را دارد.

در نتیجه، برای تعیین بهترین شیوه جامعه پذیری کودکان در اسلام، باید نظام ارزشی اسلام، بطور عام، و اهدافی که اسلام از ازدواج و تشکیل خانواده دنبال می کند بطور خاص مورد توجه قرار گیرند.

در مجموع می توان از آیات و روایات اسلامی چنین برداشت کرد که تربیت در محیط خانواده هسته ای به لحاظ استعداد های طبیعی و روانی والدین و احساس تعهد آنان در قبال فرزندان و نیز به لحاظ دیگر کارکرد های مثبت فردی و اجتماعی خانواده که مورد عنایت اسلامند، بر شیوه های دیگر جامعه پذیری کودکان، اولویت دارد.[2]

یکی دیگر از مسائل مرتبط به جامعه پذیری، به مساله یادگیری نقش های جنسیتی باز می گردد. شیوه های متفاوت تربیت کودکان دختر و پسر، باعث شکل گیری شخصیت های متمایزی می شود که نگرش ها، احساسات و رفتار های متفاوتی را در طول زندگی از خود به نمایش می گذارند یادگیری نقش های جنسیتی از سوی کودکان، از دو راه عمده صورت می گیرد: 1) آموزش مستقیم که در طی آن، دیگران به ویژه والدین، به کودک در قبال رفتار های متناسب با نقش های جنسیتی سنتی، پاداش می دهند 2) الگو سازی که در طی آن کودکان، دیگرانی از جنس خود را در حال انجام رفتاری مشاهده می کنند و سپس به تقلید آن رفتار می پردازند.

در مورد جامعه پذیری نقش های جنسیتی نیز اسلام جنسیت را در بسیاری از فعالیت های خانوادگی و اجتماعی شرط ندانسته، نظر آن بر تفکیک کامل نقش های زن و مرد و نفی قلمرو های مشترک نمی باشد، لیکن به ویژه با توجه به تفاوت های طبیعی جنسی که در دیدگاه اسلامی مفروض گرفته شده اند، با جامعه پذیری متفاوت هر یک از دختر و پسر سازگار می باشد.

4-15-6-2. تربیت اجتماعی

چنان چه تربیت به مفهوم فراهم آوردن زمینه برای پرورش استعداد های درونی هر موجود و به ظهورو فعلیت رسانیدن امکانات بالقوه درون او در نظر گرفته شود حوزه وسیعی از آموزش و پرورش های گوناگون جسمی، فکری، فرهنگی، علمی، اخلاقی، مذهبی را در بر می گیرد و انگاه که با پسوند خانواده بیاید، بدین معناست که در این نهاد کوچک، ولی مهم اجتماعی افرادی به عنوان مربیان و کسانی نیز در جایگاه تربیت شوندگان وجود دارند.

پیش از آن که دین و آموزه های وحیانی و یا پژوهش ها و تحقیقات روان شناختی جامعه شناختی و تربیتی در این باره اظهارنظر کند، واقعیت ها و عرف زندگی انسانی، مطابق با راهکار های پیشینی دین، نقش مربی گری را به والدین[3] و تربیت پذیری را به فرزندان داده است. امروزه، موسسات تربیتی و آموزشی گرچه مطابق اصولی علمی درپرورش و تربیت نسل های نو می کوشند اما با این همه، هرگز جای پدر و مادر را پر نکرده و نخواهند کرد.

یکی از دلایل مدعای فوق آنست که سازمان های تربیتی اگر چه بتوانند آداب، سنن و شیوه زندگی را به گونه نظری به کودک آموزش دهند اما از ناحیه پرورش رفتاری و تزریق محبت و عواطف روحی، که بخشی از نیاز کودک است، هرگز جانشین پدر و مادر نمی شوند و این نیاز هم چنان بدون پاسخ می ماند. مهرورزی های عاطفی و برخاسته از ژرفای احساس و نهاد جان مادر و پدر است که بذر محبت و دوستی واقعی و نه تصنعی را در نهاد کودک می کارد هیچ احسان و صمیمتی مانند محبت پدر و لطف مادر برای فرزند نمی تواند ایثار، دگر دوستی و ضعیف نوازی را بیاموزد و اساس خانواده های بعدی را که بوسیله کودکان و همسران آینده بنا می گردد، استحکام بخشد.

4-15-6-3. تربیت دینی

پرورش معنوی و دینی نیز که از مهم ترین كاركردهای خانواده است، و به معنای فرایند انتقال معارف و ارزش های یک مذهب خاص به فرد است، را می توان در همین راستا و در ذیل عنوان جامعه پذیری گنجاند.

هر چند به ندرت در ادبیات علوم اجتماعی و در اندکی از نظریات جامعه شناسی[4] به عنوان کارکرد های خانواده از آن نام برده می شود. شاید به این دلیل كه علم جامعه شناسی، صرفا به عملكرد اجتماعی خانواده می پردازد و پرورش معنوی را صرفا در محدوده جامعه پذیری تحلیل می كند و علم روان شناسی نیز حیات معنوی را صرفا از دریچه آثار روانی آن می شناسد، و شاید هم به این دلیل كه اصولا علوم انسانی مدرن، نه خواسته و نه توانسته اند واقعیت این را آن گونه كه هست، بشناسد.

به هر روی پرورش كودك به گونه ای كه با خداوند انس گیرد، تدبیر الهی را بر هوای خویش مقدم كند، واجبات و محرمات را پاس دارد، نهال اخلاص را در درون خویش پرورش دهد، و دنیا را به منزله كشت زار آخرت بنگرد، مصادیقی از پرورش معنوی است.

در این راستا کودکان با فراگیری داستآن ها، اعتقادات و اعمال مذهبی خانواده­ها، ابزار مورد نیاز برای شکل دادن به ذهنیت های خود راجع به پرسش های اساسی زندگی را به دست می آورند. مومن همواره خانواده خود را از دانش وتربیت شایسته بهره مند می سازد تا همه آنان را وارد بهشت کند. (نوری، ج 12، 1408)

از میان شیوه های تربیت اسلامی در خانواده به دو شیوه مهم ذیل اشاره می گردد.

1) شیوه کلامی: منظور از شیوه کلامی (دستوری، بیانی) امر و نهی های ارشادی همسران به یکدیگر و کودکان عضو خانواده است. به بیانی دیگر دستورها، مشورت دهی همسران به یکدیگر و والدین به فرزندان در انجام احکام و کار های دینی، اخلاقی و عبادی، شیوه کلامی تربیت است. این نوع تربیت، در رشد و شکوفایی حس دینی اعضای خانواده به ویژه کودکان، تاثیر فراوان دارد زیرا صمیمیت، پیوند و اشتراک سرنوشت زن و شوهر بستر پذیرش و سخن شنوی از همدیگر را فراهم می اورد چنان که کودک در دوره کودکی وابستگی کامل به والدین دارد و با دید مثبت به آن ها می نگرد و هر چه از آنان دریافت کند می پذیرد. گفتار های والدین، اعم از دستوری و غیردستوری، حتی سخنان متعارف آن ها در شکل گیری رفتار و افکار کودک موثر است. (بقره، 82)

2) شیوه نمادین: در واقع آن چه اعضای خانواده از اعمال و رفتار یکدیگر می اموزند، بدون اینکه دعوتی از هر یک از آن ها شده باشد شیوه نمادین یا عملی تربیت است. کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم (کلینی، ج2، 1388). این گونه تربیت و یادگیری دو شاخصه بنیادین دارد؛ نخست اینکه دامنه تاثیر این روش بسیار گسترده است. [5] تاثیرگذاری رفتاری خانواده بر یكدیگر، هر چند تمامی اعضای همزیست را در بر می گیرد، اما از میان همه، خردسالان و كودكان تاثیر پذیرترند. معمولا كودك سخن گفتن، آداب معاشرت، رعایت نظم یا بی نظمی، امانت داری یا خیانت، راست گویی یا دروغ گویی، خیر خواهی یا بدخواهی را در محیط خانه فرا می گیرد.

تاثیر عمیق رفتار والدین بر روح فرزندان غالبا تبدیل به ملکه شده و تا پایان عمر باقی می ماند. چنان که همانندی میان رفتارهای دینی اخلاقی و اجتماعی دو همسر، كه سالیانی با یكدیگر زیسته اند، جای انكار ندارد.

در دیدگاه اسلام، گذشته از هر اثر و ره اورد دنیوی یا اخروی كه برای تربیت دینی خانواده به مفاهیم و شیوه های یاد شده می توان سراغ گرفت، نقش تربیت های دینی در تعامل همسران، سالم سازی، تداوم و استحكام خانواده بسیار برجسته است. در آموزه های دینی از ویژگی های همسر مناسب آن است كه همسرش را در بندگی و اطاعت خداوند و انجام وظایف دینی یاری رساند. (حرالعاملی، ج14، 1414) رهیافت كامل تر به این نقش و اثر، انگاه میسر می گردد كه به تربیت دینی در ساحت های باور ها و اخلاق نگریسته شود. همانطور كه در مبحث ساختار نیز بیان شد، هر گاه دو همسر در مسائل اصلی، بنیادی و اعتقادی، نگرش های متفاوتی داشته باشند، كفو یكدیگر به شمار نمی روند. و پیمان زندگی مشترك با احتمال زیادی تداوم نیافته به دشمنی یا جدایی منجر می شود. برخی آیات به این موضوع اشعار دارد. (تحریم، 10و11) [6]

همچنین در جای دیگری نیز به پیامبر می فرماید به همسران خویش اعلام كند كه هر گاه با پیامبر در ارزش داوری ها، هم سویی و هم اندیشی نداشته باشند، این اختلاف پیوند همسری میان آنان را می گسلد. (احزاب، 28و29) از این روی، اگر سنگ بنای ازدواج بر شالوده ای پی ریزی شود كه هر دو طرف در باورهای كلان هستی شناسی اختلاف نظر دارند و یا در مسیر زندگی مشترك این اختلاف روی دهد، بی گمان این بنا فرو می ریزد.

در حوزه اخلاق نیز، عدم پیراستگی اخلاقی هر یك از طرفین می تواند درون خانواده تنش برانگیزاننده باشد و خانواده را تا سر حد جدایی و فروپاشی به پیش برد.[7] آمار ها و بررسی های آسیب شناسانه اجتماعی و خانوادگی نیز موید نگرش قرآنی و بیان كننده آن است كه خیانت همسران به یكدیگر و آلودگی اخلاقی، نه تنها از عوامل فروپاشی خانواده ها در جوامع سنتی، بلكه در میان ملت هایی است كه به باورهای سكولارمعتقدند، زیرا فطرت و طبع انسانی با خیانت همسران به یكدیگر ناسازگار است و هیچ زن و مردی- گر چه به ظاهر تن در دهد – در عمق جان خویش، خیانت همسر خود را دوست ندارد. بخشی از مصلحت، حكمت و آموزه های دینی در موضوع حجاب و پوشش مردان و زنان، با نگرستن به همین زاویه قابل فهم و دریافت است.

به دنبال مطالب فوق و برطبق سیاق و نظم كلام الهی، روی سخن به همه اهل ایمان بوده، دستوراتی درباره تربیت دینی همسر و فرزندان و خانواده بیان گردیده است. (تحریم، 6) که نگه داری خویشتن به ترك معاصی و عدم تسلیم در برابر شهوات، و نگهداری خانواده به تعلیم و تربیت و امر به معروف و نهی از منكر و فراهم ساختن محیطی پاك و خالی از هر گونه الودگی، در فضای خانه و خانواده است. البته این توصیه ها، درحقیقت برنامه ای است كه باید از نخستین سنگ بنای خانواده یعنی تشکیل ساختار، و سپس نخستین لحظه تولد فرزند آغاز گردد، و در تمام مراحل با برنامه ریزی صحیح و با نهایت دقت ادامه یابد. به تعبیر دیگر حقوق همسر و فرزند تنها با تامین هزینه زندگی و مسكن و تغذیه آن ها حاصل نمی شود، مهمتر از آن تغذیه روح و جان آن ها و بكار گرفتن اصول تعلیم و تربیت صحیح است. (مکارم شیرازی، ج 24، 1373)

در این ارتباط نیز، متون دینی سفارش های فراوانی به آموزش قرآن كریم، اعتقادات دینی و مناسك و احكام شرعی به فرزندان كودك و نوجوان داشته، برای نمونه، تعلیم قرآن به فرزند از حقوق فرزند بر پدر به شمار آمده است[8].

در آموزه های دینی از ویژگی های همسر مناسب آن است كه همسرش را در بندگی و اطاعت خداوند و انجام وظایف دینی یاری رساند.[9]

کارکرد های دیگری تحت عناوین تولیدمثل (فرزنداوری)، تنظیم رفتار جنسی (تامین نیازجنسی)، تامین نیاز های عاطفی و اقتصادی، که از راه های کسب آرامش درونی در پرتو خانواده هستند و دیگر کارکردها را نیز می توان برای خانواده لحاظ نمود که بدلیل بررسی آن ها در سایر قسمت های این نوشتار و جلوگیری از تکرار، یابعلت عدم ارتباط مستقیم با محتوای متن از بررسی و تبیین موارد مذکور در این مبحث خودداری گردیده است.

کارکرد های فوق در واقع غایات منتسب به خانواده اسلامی هستند. خانواده در نگرشی کلان در نظام آفرینش، خود به عنوان یکی از خرده سیستم های این نظام محسوب می شود. در مبانی هستی شناسی دینی، آفرینش جهان هستی غایتمند  و دارای هدف می باشد. بدین ترتیب خرده نظام های مطلوب اسلام در تمامی حوزه ها اعم از خانواده، اقتصاد، سیاست و سایر آن ضمن آن که هر یک اهداف خاص خود را دنبال می کنند، در راستای تحقق بخشیدن به هدف غایی نظام بزرگ آفرینش که همان هدف غایی حیات طیبه است قرار می گیرند.

تلاش برای رسیدن به هدف غایی بر انتخاب صفات ساختاری و کارکرد ها نیز تاثیر دارد؛ زیرا در سیستم خانواده اسلامی علاوه بر اینکه صفات ساختاری بر کارکرد ها موثرند، بلکه مقدمات رسیدن به هدف غایی نیز می باشند. همچنین کارکرد ها واهداف نیز همگی در مسیر هدف غایی قرار دارند. طبق این نگرش انتخاب ساختار و رسیدن به کارکرد ها در واقع مقدمات رسیدن به هدف غایی است. چنین دیدگاهی به زندگی خانوادگی، ضمن ارائه معیار و الگو برای معماری و تشکیل ساختار و کارکرد، آن را هدفمندانه به سمت تعالی غایی هدایت می نماید.

سیستم خانواده اسلامی با تکیه بر اصول و در پرتو چنین نگرشی دینی است که می تواند علی رغم فرو کاستن کار کرد های خانواده در دنیای معاصر و با وجود پاره ای نظریات همچون نظریه مبادله، استحکام خانواده را تضمین نماید.

4-15-7. استحکام خانواده با وجود فروکاستن کارکردها

در مبحث کارکرد فصل دوم بیان گردید که هر اندازه در خانواده بقایای کارکرد های نهادی بیشتر باقی مانده باشد. (منظور کارکرد هایی است که با وجود صنعتی شدن و تکامل کارکرد های عمومی اجتماعی هنوز در خانواده باقی مانده اند) «قانون ثبات» و هر اندازه این بقایای کارکردی در خانواده از طرف شخصیت اعضا خانواده بیشتر درونی گردد «قانون انعطاف پذیری» خانواده ثبات بیشتری دارد. با تایید این نظر، می توان ادعا نمود که کارکرد های خانواده، ضامن ادامه حیات سیستم خانواده می باشد.

حال با توجه به پاره ای تغییرات اجتماعی و پیدایش برخی نهاد های جایگزین و در مواردی شیوه های نهادینه نشده که همان کارکرد های خانواده را ایفا می کنند. این پرسش مطرح می گردد که آیا هم چنان کارکرد هایی باقی خواهد ماند که اختصاصا به جایگاه خانواده مربوط بوده، با وجود نهاد های بدیل بوجود آمده، برآوردن آن فقط به عهده خانواده باشد؟

واگذاری پاره ای از کارکرد های خانواده همچون کارکرد جامعه پذیری یا اقتصادی آنهم تا حدودی، به عوامل خارج از سیستم خانواده، واقعیتی ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ ولی سیستم خانواده ی متکی بر ساختار اسلامی و عملکرد دینی، برخی کارکرد ها مثل برآوردن نیاز های جسمی و عاطفی را فقط برای خانواده مجاز می داند. صفات برشمرده در تشکیل ساختار شامل ایمان، تقوا و پاکدامنی علاوه بر اینکه عناصر کلیدی تشکیل ساختار می باشند، موجب پای بندی افراد به برآوردن درون سیستمی این نیاز ها وتقویت کننده ثبات سیستم خانواده اسلامی نیز محسوب می گردند.

همچنین نقش خانواده در امور مراقبت، تعلیم و تربیت و کنترل فرزندان هم چنان برترین جایگاه را دارد. بنابراین در بینش اسلامی با وجود فرو کاستن برخی از کارکردها، سیستم خانواده هم چنان مستحکم و رو به رشد، به بقای خود ادامه خواهد داد.

[1]ایمه اطهار (ع) مفاد این آیه شریفه را به انجام امر به معروف و نهی از منكر تفسیر كرده اند.

[2]البته به معنای نفی مطلق آن شیوه ها نیست چرا که حداقل شیوه هایی مانند فرزند خواندگی یا تربیت در خانواده های گسترده، مورد تأیید اسلام قرار گرفته اند.

[3]نقش مربی گری گاه در مورد همسران نسبت به یکدیگر نیز مصداق دارد.

[4]شیفر، 1989

[5]پیامبر گرامی اسلام در موارد متعددی مانند تعلیم نماز و حج از این شیوه استفاده می نمودند. صلوا کما رایتمونی اصلی نماز بگزارید، آن گونه كه می بینید من نماز می گزارم.

[6]آیات قرآن از هر دو گروه زنان و مردان كه با همسران خود، ناهمسانی فكری داشته اند نمونه آورده است.

[7]آیات یكم تا پنجم سوره تحریم رویدادی را حكایت می كند كه در زندگی خانوادگی پیامبر اتفاق افتاد و مایه رنجش شدید و آزردگی خاطر رسول خدا از برخی همسرانش گردید؛ چندان كه كار داشت به طلاق و جدایی می انجامید.

[8] حر العاملی، ج15، 1414

[9] حرالعاملی، ج14، 1414

متن کامل در سایت زیر :

پایان نامه دکترا بررسی فلسفه خانواده با تاکید برابعادساختاری وکارکردی ودلالت های تربیتی آن مبتنی برآموزه های قرآن