لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

 

تکه هایی از این پایان نامه :

 

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

 

پایان نامه:

درجه کارشناسی ارشد

 

رشته:

مشاوره شغلی

 

موضوع:

اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران

 

استاد راهنما:

دکتر ابوالفضل کرمی

 

استاد مشاور:

دکتر عبدالله شفیع آبادی

استاد داور:

دکتر خدیجه آرین

پژوهشگر:

سهیلا عزیززاده

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیم به :

همه انسانهایی که عظمت را بر سعادت ترجیح می دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقدیر و تشکر:

«از کلیه دوستانی که در پژوهش حاضر، مرا یاری کردند کمال امتنان را دارم به ویژه استاد راهنما جناب دکتر کرمی همچنین استاد مشاور جناب دکتر شفیع آبادی که همکاریهای لازم را مبذول داشتند، از درگاه ایزد منّان امید بهروزی را برای ایشان خواستارم.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

خلاقیت نگاه متفاوت داشتن به مساله و رسیدن  به یک راه حل جدید می تواند باشد. چگونه می توان با بهره گیری از این موضوع معضل بیکاری را بهبود بخشید ؟

آیا آموزش تکنیکهای فردی و گروهی خلاقیت منجر به نگرش کارآفرینانه می شود؟ آیا آموزش خلاقیت بر رفتار کارآفرینانه موثر خواهد بود ؟

در تحقیق حاضر پژوهشگر در صدد بررسی اثر بخشی آموزش خلاقیت بر نگرش کارآفرینانه بیکاران شهرستان تهران به طریق طرح پژوهش نیمه آزمایشی در دوگروه آزمایش و گواه (به ترتیب 25 و 15 نفر) بطور تصادفی و با استفاده از نمونه در دسترس از میان بیکاران مراجعه کننده به مراکز کاریابی خصوصی و دولتی با بهره گیری از آزمونهای : خلاقیت عابدی, نگرش کارآفرینانه, رفتار کار آفرینانه با تایید فرضیه اصلی مبنی بر اثر بخشی آموزش خلاقیت بر نگرش کارآفرینانه در سطح  5 % آماری و تایید فرضیه فرعی مبتنی بر اثر بخشی آموزش خلاقیت بر رفتار کارآفرینانه در سطح 5 % آماری به روش آماری T استیودنت بر پایه نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

فهرست

    عنوان                                                                                            صفحه

فصل اول (بیان مسئله)………………………………………………………………………………………………………………………..

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

اهمیت موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم (ادبیات پژوهش)………………………………………………………………………………………………………………

خلاقیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

تعریف خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

خصوصیات خلاقیت……………………………………………………………………………………………………………………………. 15

مؤلفه های خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

خلاقیت و نوآوری………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

خلاقیت در مکاتب روانشناسی…………………………………………………………………………………………………………. 20

نظریه های خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………………….24

خلاقیت و مغز……………………………………………………………………………………………………………………………………..25

خلاقیت و محیط…………………………………………………………………………………………………………………………………26

خلاقیت و آموزش………………………………………………………………………………………………………………………………30

خلاقیت و ویژگیهای شخصیتی……………………………………………………………………………………………………….. 31

خلاقیت و موانع……………………………………………………………………………………………………………………………….. 33

خلاقیت و نیروی کشف و شهود………………………………………………………………………………………………………..37

خلاقیت و CPS ……………………………………………………………………………………………………………………………….38

خلاقیت و تکنیکها……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………43

کارآفرینی و مکاتب…………………………………………………………………………………………………………………………….45

تحلیلی بر تعاریف ارائه شده در خصوص کارآفرینی……………………………………………………………………….. .46

انواع مدلها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

تعریف کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………………………… 49

کارآفرینی و انواع آن………………………………………………………………………………………………………………….  ….. 52

ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان………………………………………………………………………………………………………. 53

کارآفرین کیست؟……………………………………………………………………………………………………………………………… 55

کارآفرینی و توسعه…………………………………………………………………………………………………………………………… 56

کارآفرینی و نظام ارزشی………………………………………………………………………………………………………………….. 59

کارآفرینی و مالکیت معنوی…………………………………………………………………………………………………………….. 60

کارآفرینی و عرصه های ظهور………………………………………………………………………………………………………….. 61

کارآفرینی و نقش اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………. 63

کارآفرینی و اصول اخلاق………………………………………………………………………………………………………………….. 63

کارآفرینی و خودکار آفرینی ………………………………………………………………………………………………………………64

کارآفرینی و اهداف آموزش………………………………………………………………………………………………………………. 65

نقش دولت……………………………………………………………………………………………………………………………………….  66

مراکز آموزش کارآفرینی…………………………………………………………………………………………………………………… 66

دوره های آموزش کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………. 67

کارآفرینی در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………… 67

اهداف ساکا………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

الگوی پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………………………….69

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

تحقیقات انجام گرفته در داخل…………………………………………………………………………………………………………72

تحقیقات انجام گرفته در خارج…………………………………………………………………………………………………………72

فصل سوم (روش تحقیق)……………………………………………………………………………………………………………

طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

آزمون خلاقیت عابدی……………………………………………………………………………………………………………………. 78

آزمون نگرش کارآفرینانه………………………………………………………………………………………………………………….79

آزمون رفتار کارآفرینانه……………………………………………………………………………………………………………………79

نحوه اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….79

روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………….81

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

آزمون خلاقیت ……………………………………………………………………………………………………………………………….82

آزمون نگرش کارآفرینی …………………………………………………………………………………………………………………85

آزمون رفتار کارآفرینی ……………………………………………………………………………………………………………………89

فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری)……………………………………………………………………………………………..

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

محدودیتها……………………………………………………………………………………………………………………………………… 98

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………….99

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………..

101 تکنیک فردی و گروهی خلاقیت………………………………………………………………………………………….102

 

 

فهرست جداول  
جدول شماره (1-4)داده های آمار توصیفی مربوط به آزمون خلاقیت در گروه گواه …………………………..82  
جدول شماره(2-4) داده های آمار توصیفی مربوط به آزمون خلاقیت در گروه آزمایش……………………….83  
جدول شماره(3-4)شاخص های آماری مربوط به آزمون خلاقیت در گروه گواه……………………………………84  
جدول شماره(4-4) شاخص های آماری مربوط به آزمون خلاقیت در گروه آزمایش…………………………….84  
جدول شماره(5-4) مقایسه نتایج بدست آمده در دو گروه ……………………………………………………………………85  
جدول شماره(6-4)داده های آمار توصیفی مربوطه به آزمون نگرش کارآفرینانه در گروه گواه………………86  
جدول شماره(7-4) داده های آمار توصیفی مربوطه به آزمون نگرش کارآفرینانه در گروه آزمایش……….87  
جدول شماره(8-4) شاخص های آماری مربوط به آزمون نگرش کارآفرینانه در گروه گواه……………………88  
جدول شماره(9-4) شاخص های آماری مربوط به آزمون نگرش کارآفرینانه در گروه آزمایش………………88  
جدول شماره(10-4)مقایسه نتایج بدست آمده در دو گروه…………………………………………………………………….89  
جدول شماره(11-4)داده های آمار توصیفی مربوط به آزمون رفتار کارآفرینانه در گروه گواه……………….90  
جدول شماره(12-4) داده های آمار توصیفی مربوط به آزمون رفتار کارآفرینانه در گروه آزمایش………..90  
جدول شماره(13-4)شاخص های آماری مربوط به آزمون رفتار کارآفرینانه در گروه گواه…………………….91  
جدول شماره(14-4) شاخص های آماری مربوط به آزمون رفتار کارآفرینانه در گروه آزمایش……………..91  
جدول شماره(15-4)مقایسه نتایج بدست آمده در  دو گروه………………………………………………………………….92  

 

 

 

 

 

 

 

فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی: آموزش خلاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران مؤثر است .

فرضیه های فرعی:

 1) آموزش خلاقیت بر افزایش رفتار کارآفرینانه مؤثر است.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :اثر بخشی آموزش خلاقیت برافزایش نگرش کار آفرینانه بیکاران شهر تهران با فرمت ورد

پایان نامه روانشناسی:تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان

چکیده

این پژوهش به دنبال بررسی مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه وروش متداول، بریادگیریِ درس علوم دانش‌آموزان 7-8 ساله مدارس ابتدایی شیراز در سال تحصیلی 93- 1392بوده است. پژوهش از نوع کاربردی با روش شبه آزمایشی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ناحیه 4 شیراز بود؛ که تعداد آنها5500 نفربود؛ تعداد 66 نفر در دو کلاس مختلف در پایه‌ی دوم ابتدایی در این پژوهش مشارکت داشتند که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و از این تعداد 33 نفر در گروه آزمایش و 33 نفر در گروه کنترل بودند. افراد گروه آزمایش از طریق راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه آموزش دیدند و افراد گروه کنترل از طریق روش تدریس متداول یا روش سنتی. مدت این دوره هشت هفته بود. برای مشخص کردن اثربخشی راهبرد تدرس مبتنی بر هوش چندگانه در مقایسه با روش متداول، از یک آزمون معلم ساخته‌ی یادگیری شامل 31 سؤال در پیش آزمون و33 سوال در پس آزمون که پایایی آن براساس روش بازآزمایی برابر 73/. بود، استفاده شد. همچنین پرسشنامه 21 سوالی نگرش به یادگیری درس علوم (اکپینر و همکاران،2009) که پایایی آن بر اساس محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر89/. بود استفاده گردید. روایی هر دو پرسشنامه نیز به صورت صوری و با استفاده از نظر متخصصین تایید گردید. روش تحلیل داده های پژوهش،شامل آمار توصیفی متغیرهای تحقیق (میانگین،انحراف استاندارد) و جهت آزمون استنباطی فرضیه ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • تعیین میزان تأثیر آموزش با روش هوش‌های چند گانه و یادگیری دانش‌آموز
 • تعیین میزان تأثیر آموزش با روش هوش‌های چند گانه و نگرش دانش‌آموز

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان

پایان نامه-بررسی مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه وروش متداول، بریادگیریِ درس علوم دانش‌آموزان

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان

روش انجام پژوهش

از آنجا که هدف این پژوهش مقایسه تاًثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه وروش متداول بر یادگیری درس علوم دانش‌آموزان دختر 8-7 ساله مدارس ابتدایی شیراز می باشد، بنابراین پژوهش از نوع کاربردی با روش شبه آزمایشی با طرح دو گروهی همسان با پیش آزمون و پس آزمون می باشد.

32- جامعه ونمونه آماری پژوهش

جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر 8- 7 ساله مدارس ناحیه 4 شیراز در سال تحصیلی93- 1392 می باشد، که تعداد آنها5500 نفرمی باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، به این ترتیب که از بین مدارس ابتدایی این ناحیه یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب گردید، هم چنان  به طور تصادفی یکی از کلا س ها جهت اجرای عمل آزمایشی (آموزش بر اساس تئوری هوش چند گانه) و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل (روش متداول) در نظر گرفته شد. تعداد افراد کلاس گروه آزمایش 33 نفر دانش‌آموز و تعداد افراد کلاس گروه کنترل 33نفر، جمعاً شامل66 نفر بود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • تعیین میزان تأثیر آموزش با روش هوش‌های چند گانه و یادگیری دانش‌آموز
 • تعیین میزان تأثیر آموزش با روش هوش‌های چند گانه و نگرش دانش‌آموز

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان

پایان نامه تفاوت سازگاری زنان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

پرسشنامه سازگاری بل(پیوست شماره 4)

این پرسشنامه برای زنان هر دو گروه طلاق رسمی و عاطفی استفاده شده که شامل160 پرسش بوده این پرسشنامه در سال ۱۹۶۱ توسط بل تدوین گردید. وی در زمینه ی سازگاری دو پرسشنامه ارائه کرده است که یکی مربوط به دانش آموزان و دانشجویان است و دیگری مربوط به بزرگسالان.

این پرسشنامه به عنوان کمک به مشاوره با بزرگسالانی که مسایل شخصی خود را در موارد مندرج در آزمون مطرح می کنند موفقیت آمیز بوده است و در مورد هر دو جنس زن و مرد کاربرد دارد.

این پرسشنامه توسط بهرامی احسان (۱۳۷۱) بعد از ترجمه و ویرایش بر روی ۲۰۰ نفر به صورت تصادفی اجرا شد. اعتبار این آزمون با روش آلفای کرونباخ بر اساس۸۰ سوال که تامین کننده ی تمام بخش های قابل محاسبه از قبیل سازگاری کل ، سازگاری در خانه ، سازگاری بهداشتی ، سازگاری اجتماعی ، سازگاری روانی و سازگاری شغلی یا تحصیلی بود ، محاسبه گردید و ضریب آلفای آن معادل ۰/۸۹ به دست آمد.هر فرم پنج بعد سازگاری را در بر می گیرد که عبارتند از :

الف) سازگاری در خانه : نمرات سطح بالای افراد در این سطح نشانگر عدم سازگاری مطلوب با محیط خانه است و نمرات پایین از سازگاری در خانه حکایت دارد.

ب) سازگاری بهداشتی : نمرات بالا در این سطح ، از سازگاری نامطلوب سخن می گوید و نمرات پایین معرف سازگاری رضایت بخش است.

ج) سازگاری اجتماعی : نمره ی بالا نشانگر دوری و کناره گیری از تماس های اجتماعی و تسلیم در برابر آن معرفی می شود و افرادی که نمره ی کم احراز کرده اند در تماس های اجتماعی حالت پرخاشگری دارند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکاندرخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی

اهداف جزئی:

1-بررسی تفاوت سازگاری زنان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی.

2- بررسی تفاوت سازگاری کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

پایان نامه ارشد روانشناسی تعیین رابطه بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

3-2- انواع متغیرها

3-2-1- متغیرپیش بین

احقاق حق جنسی

3-2-2- متغیرهای  ملاک

رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری

3-2-3- متغیرهای تعدیل­گر

شغل همسر، میزان تحصیلات همسر

 

3-2- جامعه آماری:

در این پژوهش جامعه آماری شامل 300 نفر از زنان مراجعه کننده به 7 مرکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان در سال 1389  بود.

3-3- نمونه آماری :

دراین پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است و تعداد افراد نمونه تحقیق 300 نفر می باشد.

3-4- روشهای جمع آوری داده ها :

برای جمع‌آوری اطلاعات و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق محقق به روش میدانی با مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان و با روش نمونه‌گیری در دسترس پرسشنامه احقاق حق جنسی هالبرت که توسط دیوید هالبرت در سال 1990 برای سنجش میزان احقاق حق جنسی در زنان تعامل نگر مشتمل بر25 سوال با مقیاس 5 درجه ای لیکرت ساخته شده است. در همه سوالات این پرسشنامه به جز سوالات 13، 14، 20  که نمره گذاری آنها برعکس می شود، در بقیه سوالات گزینه “همیشه” نمره 1 و گزینه “هرگز” نمره 5 می گیرد، بنابراین دامنه نمرات بین 125-25 می باشد. نقطه برش در این پرسشنامه 80 می باشد، به عبارتی فردی که نمره پایین تر از 80 بگیرد ،  یعنی احقاق حق جنسی او پایین است.در این پرسشنامه سوالات 1 تا 6 و 8، 9، 11، 12، 21، 25 مربوط به مولفه ابراز عواطف و احساسات جنسی و سوالات 7، 10، 13 تا 20 ، 22، 23، 24 مربوط به مولفه روابط جنسی است.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • تعیین رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی در زنان
 • تعیین رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری در زنان
 • تعیین رابطه بین رضایتمندی زناشویی وپرخاشگری در زنان
 • تعیین رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی
 • تعیین رابطه بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی
 • تعیین رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان منوجان

 

پایان نامه ارشد ارتباط تعهد با رضایت مندی زناشویی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش برنامه غنی سازی بر افزایش رضایمندی زناشویی زوج ها

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آموزش برنامه غنی سازی بر افزایش میزان رضایت مندی زناشویی زوج ها بود. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون – پیگیری با گروه کنترل بوده و جامعه آماری شامل والدین دانش آموزان دختر مقطع دبستان شهر اصفهان بود. نمونه شامل تعداد 30 زوج بود که به طریق تصادفی خوشه ای انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (15 زوج در گروه آزمایش و 15 زوج در گروه کنترل) توزیع شدند. داده ها با استفاده از آزمون رضایت زناشویی محقق ساخته، جمع آوری و از طریق نرم افزار spss تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش برنامه غنی سازی بر افزایش رضایت مندی زناشویی زوج ها در پس آزمون و پیگیری موثر بوده است(0.05  p) اثر جنسیت در آموزش برنامه غنی سازی در پس آزمون و پیگیری تأیید نشد(0.05 p ). نتایج درباره زیر مقیاسهای رضایت مندی زناشویی زوج ها نشان داد که آموزش برنامه غنی سازی در ابعاد جنسی، حل تعارضات، ارتباط با خانواده اصلی، فعالیت های مذهبی،
فعالیت های اجتماعی – تفریحی و ارتباط زوج ها موثر بوده ( 0.05p )، ولی در بعد مدیریت منزل موثر نبوده است(0.05p ).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 . آیا بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی ارتباط معناداری وجود دارد ؟

2.آیا بین مدت ازدواج و رضایت مندی زناشویی ارتباط معناداری وجود دارد ؟

3.آیا بین عشق ورزی زنان و مردان رابطه معناداری وجود دارد ؟

4 . آیا بین رضایت مندی زناشویی زنان ومردان رابطه معناداری وجود دارد  ؟

 1. آیا بین رضایت مندی زناشویی و صمیمیت ارتباط معناداری وجود دارد ؟
 2. آیا بین رضایت مندی زناشویی و هوس رابطه معناداری وجود دارد ؟

7 .آیا بین رضایت مندی زناشویی و تعهد رابطه معناداری وجود دارد ؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی رابطه بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی

پایان نامه کاهش افسردگی در مبتلایان به OCD با دارودرمانی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه های وسواس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری

3-1 شیوه اجرای تحقیق:

پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و توصیفی – مقایسه­ای است که با پیش­آزمون – پس­آزمون و با دوره پیگیری صورت گرفته است.

 

3-2 جامعه آماری

جامعه آماری: کلیه افراد مبتلا بهOCD مراجعه کننده به مطب روانپزشکی و مرکز مشاوره در طی 2ماه متوالی در شهرستان سبزوار در سال 91 جامعه آماری را تشکیل داده­اند.

 

3-3روش نمونه گیری:

روش نمونه­گیری به شیوه در دسترس (لیست کردن افراد و استفاده از جدول اعداد تصادفی) و با شرط سنی 20 تا 40 سال و داشتن حداقل تحصیلات دیپلم است و افراد در سه گروه قرار گرفتند. گروه اول تحت درمان دارویی (داروهای سروتونرژیک)، گروه دوم رفتاردرمانی (مبتنی بر اصول رویکرد رفتاری در درمان اختلالات) و گروه سوم تحت طرحواره­درمانی (بر مبنای کتاب طرحواه­درمانی و پکیج درمانی آن) قرار گرفتند.

 

3-4حجم نمونه

حجم نمونه جامعه اول کلیه مراجعان مبتلابه  OCD به مطب روانپزشکی در طی 2 ماه متوالی57 نفر را شامل می شود، براین اساس حجم نمونه طبق فرمول زیر 14 نفر بدست می آید که به دو گروه مساوی و به صورت تصادفی تقسیم شده، که یک گروه تحت درمان دارویی و گروه دیگر تحت طرحواره درمانی قرار گرفتند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره­درمانی با دارودرمانی در کاهش نشانه­های استرس در مبتلایان به OCD
 • تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره­درمانی با دارودرمانی در کاهش نشانه­های اضطراب در مبتلایان به OCD
 • تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره­درمانی با دارودرمانی در کاهش نشانه­های افسردگی در مبتلایان به OCD
 • تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره­درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه­های استرس در مبتلایان به OCD
 • تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره­درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه­های اضطراب در مبتلایان به OCD
 • تعیین تفاوت اثربخشی طرحواره­درمانی با رفتاردرمانی در کاهش نشانه­های افسردگی در مبتلایان به OCD

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی با دارودرمانی و رفتاردرمانی در کاهش نشانه های وسواس در افراد مبتلا به اختلال وسواسی – جبری

دانلود پایان نامه ارشد زمان پاسخ های صحیح افراد تحت درمان نگهدارنده متادون


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی

2-10- 2- اثر درمان های نگهدارنده با بوپرنورفین و متادون بر عملکردهای شناختی

در پژوهشی رپیلی و همکاران (2007) عملکرد های شناختی بیماران تحت درمان نگهدارنده با متادون و بوپرنورفین/ نالوکسان را در طول درمان نگهدارنده با گروه کنترل (گروه سالم) مقایسه کردند. آن ها عملکرد 16 بیمار تحت درمان با متادون، 17 بیمار تحت درمان با بوپرنورفین / نالوکسان و 17 فرد سالم (گروه کنترل) را با یکدیگر مقایسه کردند. بیماران تحت درمان با متادون  در مقایسه با بیماران تحت درمان با بوپرنورفین / نالوکسان در زمان واکنش ساده[1] به طور معنا داری کندتر بودند. در آزمون برو/ نرو[2] زمان واکنش ساده بیماران تحت درمان با متادون به طور معناداری کندتر از گروه کنترل بود. هر دو گروه نسبت به گروه کنترل در حافظه کاری و یادگیری فهرست کلامی ضعیف تر بودند. در یادآوری داستان فقط بیماران تحت درمان با متادون پایین تر بودند. وقتی بیماران تحت درمان با متادون با توجه به متوسط دوز مصرفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه بیماران با دوز کم
(8 = n و متوسط دارو 40 میلی گرم) در زمان واکنش ساده به طور معناداری بهتر از گروه بیماران با دوز بالا (8 = n و متوسط دارو 67 میلی گرم) بودند. نقصان در توجه فقط ممکن است در بیماران تحت درمان با متادون در مرحله اولیه درمان  دیده شود که ممکن است اختلال آن ها وابسته به دوز باشد و نقصان در حافظه کاری در هر دو گروه مشترک بود، نقصان در حافظه کلامی درگروه تحت درمان با متادون بیشتر بود. درمجموع حفظ عملکردهای شناختی در گروه تحت درمان با بوپرنورفین/نالوکسان بهتر از گروه تحت درمان با متادون بود. حداقل زمانی که بوپرنورفین همراه با بنزودیازپین ها استفاده می شود (رپیلی، فابریتوس، الهو، سالاسپرو، واهلبک و همکاران، 2007). درمطالعه دیگری گیاکموزی و همکاران (2008) در یک آزمایش بالینی تصادفی تأثیر متادون و بوپرنورفین را بر عملکردهای شناختی و حافظه 37 بیمار وابسته به مواد مخدر که تحت درمان متادون و بوپرنورفین قرار داشتند را مورد مقایسه قرار دادند. نمونه شامل 24 بیمار تحت درمان نگهدارنده با متادون و 13 بیمار تحت درمان نگهدارنده با بوپرنورفین بود.

[2] -go/ no go

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا حافظه کاری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

2- آیا حافظه کلامی افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

3- آیا حافظه دیداری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

4- آیا زمان پاسخ های صحیح افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

5- آیا حافظه کاری افراد با مصرف دوز دارو بالا و پایین متفاوت است؟

6- آیا حافظه کلامی افراد با مصرف دوز دارو بالا و پایین متفاوت است؟

7…

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی

پایان نامه درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین


دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه : مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی

                                                                                 ب- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

1- حافظه کاری: در این پژوهش حافظه کاری بوسیله تکلیف توالی اعداد ( ارقام رو به جلو ومعکوس) مقیاس حافظه وکسلر III سنجیده می شود.

2- توجه: در این پژوهش توجه  به وسیله آزمون (برو/ نرو) ارزیابی می شود. در آزمون برو/ نرو فرد در یک موقعیت (مرحله برو، اجرا و یا حرکت) با ارائه یک محرک باید هر چه سریع تر پاسخ هم خوان با محرک را ارائه دهد. در موقعیت دیگر (مرحله نرو، مهار یا توقف حرکت) پس از ارائه محرک نخست محرک دیگری ارائه می شود و فرد با ظهور محرک دوم باید از پاسخ دادن خودداری نماید. دو نوع موقعیت برو و نرو به صورت تصادفی در یک تکلیف قرار می گیرند. توانایی فرد در مهار پاسخ خود در موقعیت دوم، شاخصی از کنترل مهاری در اوست. در این آزمون (زمان پاسخ های صحیح هم خوان با محرک) سنجیده می شود.

3- حافظه کلامی: در این پژوهش حافظه کلامی بوسیله حافظه منطقی (متن الف و ب) مقیاس حافظه وکسلر ΙΙΙ سنجیده می شود .

4- حافظه دیداری: دراین پژوهش حافظه دیداری بوسیله آزمون یادداری- دیداری بنتون سنجیده می شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آیا حافظه کاری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

2- آیا حافظه کلامی افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

3- آیا حافظه دیداری افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

4- آیا زمان پاسخ های صحیح افراد تحت درمان نگهدارنده متادون و بوپرنورفین تفاوت معناداری دارد؟

5- آیا حافظه کاری افراد با مصرف دوز دارو بالا و پایین متفاوت است؟

6- آیا حافظه کلامی افراد با مصرف دوز دارو بالا و پایین متفاوت است؟

7…

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه تأثیر درمان های نگهدارنده متادون و بوپرنورفین بر عملکردهای شناختی نقش تعدیل کنندگی دوز مصرفی

پایان نامه تعیین تاثیر آزمونهای عملکردی سازنده گرایی برپیشرفت تحصیلی درس ریاضی پایه سوم و ششم ابتدایی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی 

عنوان کامل پایان نامه :تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ابتدایی

روش اجرایی پژوهش

برای اجرای این پژوهش از بین کلیه کلاسهای انتخاب شده دو کلاس به صورت کاملا تصادفی انتخاب می شوند و از این دو کلاس یکی به منظور آموزش و سنجش آزمونهای عملکردی و یک کلاس به منظور گروه گواه می باشند. ابتدا پیش آزمون اجرا می شود و سپس متغیر مستقل در گروه آزمایش اعمال شد، متغیر مستقل در این پژوهش به کارگیری آزمون های عملکردی سازنده گرایی می باشد.

تعریف نظری و عملی مفاهیم

سازنده گرایی[1]

تعریف نظری:

بنا به گفته(سانتروک[2] 2004) سازنده گرایی یک رویکرد یادگیری است، سازنده گرایی یک دیدگاه روانشناختی و فلسفی است که طبق آن افراد بیشتر از آنچه را که یاد می گیرند و می فهمند خود می سازند و شکل می دهند. به طور کلی سازنده گرایی بر اندیشه استوار است که یادگیرندگان دانش خود را از تجربه هایشان به دست می آورند (سیف، 1389).

آزمون عملکرد ی

تعریف نظری آزمون عملکردی:

آزمون عملکرد را می توان «روش سنجشی تعریف کرد که در آن یادگیرنده با انجام تکالیف واقعی یا مشابه با زندگی واقعی توانایی خود را در استفاده از دانش و مهارت های آموخته شده برای استدلال، حل مساله، تولید محصول و یا اجرای یک مهارت ویژه نشان داده، سپس معلم با مشاهده ی عملکرد، کیفیت آن را توصیف و مورد قضاوت قرار می دهد»( خوش خلق، 1391).

[1] . Constructivism

[2] . Santrock

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 . آیا آزمون های عملکردی برپیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی تاثیر می گذارد؟

2.آیا آزمون های عملکردی برپیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی تاثیر می گذارد؟

 1. آیا تاثیرآزمون های عملکردی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در دانش آموزان پایه سوم و ششم ابتدایی متفاوت است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ابتدایی