با فرض وجود کارایی بازار مالی و ورود اطلاعات به بازار، تفسیر نادرست اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و حتی سطح خوشبینی یا بدبینی به اطلاعات مذکور می تواند در تعیین قیمت تأثیر داشته باشد. مثلا افراد خوشبین با اطلاعات دریافتی به صورت خوش بینانه رفتار کرده و حاضر به پیشنهاد قیمت بیشتری هستند و روی آینده غیر قابل اطمینان، ریسک بیشتری را تحمل می کنند. همچنین ضعف در تفسیر داده ها و عدم توان تفسیر صورت های مالی در پیشنهاد قیمت مؤثر است.

بنابراین بازارهای مالی از طریق ایجاد رابطه بین دو گروه پس انداز کننده (کسانی که مازاد درآمد دارند اما توانایی بهره برداری از آن را ندارند) و کارفرمایان (آنان که توانایی و تخصص لازم را دارند اما فاقد وجوه لازم برای ایجاد کسب و کار هستند)، تجهیز پس اندازهای کوچک و بزرگ، تخصیص بهینه سرمایه، افزایش نقدینگی و روان سازی مبادلات و فراهم نمودن شرایط برای مدیریت ریسک، بستر را برای افزایش فعالیتهای مفید اقتصادی فراهم می کنند.

به هرحال اگر بخشهای کارآمد اقتصاد گسترش یابند، قادر به جذب عوامل تولید اضافی از بخشهای غیرکارآمد خواهند بود. برای دستیابی به این امر باید بتوان شرکتها و پروژه های کارا و سودآور را از شرکتها و پروژه های غیرسودآور را تشخیص داد. در بازار مالی کار آمد این کار به راحتی انجام می شود. در اقتصادی که بازار مالی آن درست عمل کند، از یک سو حجم سرمایه گذاری افزایش می یابد و ازسوی دیگر کیفیت و سلامت سرمایه گذاریها بیشتر می شود. افزایش دسترسی به ابزارها و نهادهای مالی، هزینه های مبادلات و کسب اطلاعات را در اقتصاد کاهش می دهد. بازارهای مالی بزرگتر و کاراتر در راستای پوشش و مدیریت ریسک، به بنگاههای اقتصادی کمک می کنند و از اینجا باعث افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی می شوند.در چنین چارچوبی امکان افزایش رشد اقتصادی نیز فراهم می گردد.

اثرات توسعه مالی بر رشد اقتصادی بطور گسترده در ادبیات علمی مورد بحث واقع شده است. این فرضیه که توسعه مالی باعث رشد اقتصادی می شود به روش های گوناگون مورد آزمون قرار گرفته که عمدتا اثر مثبت معنادار تأیید شده است. یافته ها یک تحقیق نشان می دهد که بازارهای مالی از طریق انباشت سرمایه بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تأثیر دارند و در اقتصادهای پیشرفته، توسعه مالی باعث رشد بهره وری می شود. (Felix & … p.139)

تأثیر بهبود عملکرد بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در چارچوب مدلهای رشد برون زا و درون زا مورد تأیید واقع شده است. (شیوا، ص60) و (Alun, & …p.136)

یافته ها تأیید می کند که هم بازار بورس و هم سیستم بانکی بر رشد اقتصادی تأثیر معنادار دارند. این رابطه در کشورهای فرانسه، آلمان و ژاپن قوی اما در آمریکا و انگلستان ضعیف است. بعلاوه این یافته ها نیز نشان می دهد که سیستم بانکی تأثیر بیشتری دارد. (Philip, p.37)

همچنین مطالعات زیر نقش بازارهای مالی را در رشد و توسعه اقتصادی نشان می دهد: ( نظیفی، ص 104-99) و (Ross Levine, p. 32) و (Pilhyun, p. 157)

گلد اسمیت[1]   برای 35 کشور بین سالهای 1860 تا 1963 ارتباط متناسب بین رشد اقتصاد و گسترش بازار مالی پیدا کرد.

دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی در ایران

دانلود مقاله :

مکینون[2] و شاو [3] رابطه نزدیکی بین گسترش  بازار مالی و رشد اقتصادی در تعدادی کشورها مشاهده کردند. البته این دو، جهت رابطه علی را بین دو متغیر مشخص نکردند.

راجان [4] و زین گالس  [5]جهت رابطه علی را بین گسترش  بازار مالی و رشد اقتصادی یافتند. آنها برای نمونه بزرگتری از کشورها در طی دهه 1980 دریافتند که گسترش  بازار مالی رشد اقتصادی را تسهیل می کند.

کینگ  [6]و لوین [7] در 119 کشور توسعه یافته و در حال توسعه بین 1960 تا 1989 نتیجه گرفتند که نمادهای گسترش بازار مالی بطور معناداری نمادهای رشد را پیش بینی می کنند.

لوین (2000) بیان می کند: «برتری نظری و شواهد تجربی یک رابطه مثبت را بین گسترش  بازار مالی و رشد اقتصادی نشان می دهد.»

رابینی [8] و مارتین [9] مدلی را توسعه می دهند که نشان می دهد که سرکوب مالی از طریق کاهش بهره وری سرمایه و پس انداز به رشد اقتصادی صدمه می زند.[10]

البته افرادی مانند رابینسون (1952) بر این باورند که مقولات مالی در مقایسه با دیگر عوامل که بر تفاوت رشد اقتصادی کشورها اثر می گذارند حالت انفعالی دارند. به عبارت دیگر واسطه های مالی تنها کانال هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیت های سرمایه گذاری هستند و عوامل اصلی را باید در موجودی سرمایه و نرخ سرمایه گذاری جستجو کرد. (نظیفی، ص102)

به هر حال اکثر مطالعات تجربی انجام شده در این زمینه به رابطه مثبت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دست یافته اند. (نظیفی، ص100)

بنابراین اصلاح و گسترش بازارهای مالی و بخصوص ایجاد و توسعه ابزارهای جدید مالی درجهت تجهیز، تنظیم وهدایت منابع مالی به مکانهای انسجام یافته، باید از اهداف واولویتهای کشورها باشد.

[1] – Goldsmith,1969

[2] – Mckinnon,1973

[3] – Shaw,1973

[4] – Rajan,1998

[5] – Zingales,1998

[6] – King,1993

[7] – Levine,1993

[8] – Robine,1992

به منظور درک تفاوت بین سود اقتصادی و سود حسابداری لازم است تا هدف از تعریف این دو مفهوم بررسی شود. سود حسابداری با توجه به هدف آن یعنی ارائه گزارش عملکرد شرکت، تعریف میشود. بنابراین احتساب هزینه های ضمنی در ترازنامه معقول به نظر نمیرسد.

هنگامی که یک حسابدار گزارش درآمد، هزینه و سود بنگاه را ارائه میدهد، هیچگاه هزینه های ضمنی از قبیل هزینه فرصت گزینههای از دست رفته را بررسی نمیکند، زیرا مغایر با اصول پذیرفته شده حسابداری است. در مقابل، هدف از تعریف سود اقتصادی ارائه یک معیار «تصمیمگیری» برای بنگاه اقتصادی و همچنین سرمایهگذاران است.

از آنجایی که تحلیل رفتار واحد اقتصادی لازمه بررسی سودآوری آن است، تحلیل هزینه-  فایده از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. با این وصف، معیار تصمیمگیری در تحلیل ساختار بازار و تداوم فعالیت یک بنگاه یا متوقف ساختن آن، مبتنی بر تحلیل هزینه- فایده و نهایتاً مثبت یا منفی شدن سود اقتصادی است (آنوما[1]، 2008).

همچنین، دیدگاه اقتصاددانان در مورد هزینه با دیدگاه حسابداران متفاوت است، بنابراین سود اقتصادی و سود حسابداری یکی نخواهد بود. حسابداران اغلب تمایل دارند که« هزینه های صریح[2]» تولید، یعنی پرداختهایی که بابت دستمزد، اجاره، بهره و مواد خام انجام میشود را جزء هزینه های تولید به حساب آورند. اما اقتصاددانان علاوه بر هزینه های صریح پرداختی «هزینه فرصت» یا «هزینه ضمنی[3]»  سرمایه را نیز مورد توجه قرار میدهند. به عنوان مثال، تولیدکنندهای که یک واحد تولیدی را در تملک خود دارد، برای استفاده از آن اجارهای پرداخت نمیکند، در نتیجه از نظر حسابداری هزینه این تولیدکننده بابت اجاره محل، صفر است. اما از دیدگاه اقتصادی، چون این تولیدکننده فرصت دارد با اجاره دادن مکان تولیدی خود به هر عامل اقتصادی دیگر اجاره بها دریافت نماید، و هم اکنون قادر به تحصیل این درآمد نیست، اجاره از دست رفته، هزینه فرصت استفاده از ساختمان بوده و از دیدگاه اقتصادی جزء هزینه های تولید به حساب میآید. در نتیجه سود اقتصادی و سود حسابداری متفاوت خواهد شد. از اینرو، تفاوت بین سود اقتصادی و سود حسابداری اساساً هزینه های سرمایه است. یک حسابدار در محاسبه سود نمیتواند هزینه های سرمایه را از آن کم نماید. در مقابل، اقتصاددانان هزینهی فرصتی که برای سرمایه سهامداران در کسب و کار سرمایهگذاری شده را در نظر میگیرند. بنابراین، سود از نظر اقتصاددانان مفهوم گستردهتری را در بر میگیرد )منکیو،  2008؛ 270) به طور خلاصه میتوان گفت: سود حسابداری تفاوت بین درآمد و هزینه های صریح انجام کارهاست ولی سود اقتصادی تفاوت بین درآمد و هزینه های صریح و ضمنی است.

هزینه های صریح- درآمد=  سود حسابداری

(هزینه های ضمنی + هزینه های صریح) – درآمد = سود اقتصادی

این دو معادله را به صورت ذیل نیز میتوان بازنویسی نمود:

استهلاک حسابداری – هزینه های صریح – درآمد = سود خالص حسابداری

استهلاک اقتصادی- هزینه های صریح و ضمنی- درآمد = سود خالص اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد :

بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله :

 تفاوت بین این دو رقم سود به دلیل روشهای متفاوت محاسبه استهلاک است. حسابداران به منظور محاسبه استهلاک از روشهای خطی مستقیم یا تصاعدی استفاده میکنند، در حالی که اقتصاددانان از روش مبتنی بر بهره استفاده میکنند. بنابراین، از دیدگاه تئوری، به نظر می رسد که اگر امکان داشت شرکتها را وادار به استفاده از روش مبتنی بر بهره نمود، شیوهی محاسبه سود حسابداری با شیوهی محاسبه سود اقتصادی همگون یا سازگار میشد. دستیابی به چنین نتیجهای چندان ساده نمیباشد، زیرا پارامترهایی که در هر الگو ثابت در نظر گرفته میشوند در دنیای واقعی ثابت نمیباشند.

تورم موجب تغییر بهای تمام شدهی داراییها میشود؛ تغییرات مورد انتظار در نرخ تورم باعث تغییر نرخ تنزیل می شود؛ عوامل عرضه و تقاضا بر ریسک شرکت اثر میگذارند؛ و عواملی از این دست، ثبات پارامترها را نفی میکند. این روند یا تجزیه و تحلیل به طور دائم در حال تغییر است. وجود چنین وضعی ایجاب میکند که حسابداران هر روز سود خالص را محاسبه کنند تا آن را با واقعیتهای اقتصادی هماهنگ نمایند (پارسائیان به نقل از هندریکسن، 1385؛386)

با این وصف، یکی از تفاوتهای بین سود حسابداری و سود اقتصادی، بسته به کاربران این دو مفهوم است. سرمایهگذاران با تحلیلهای دائم به دنبال برآورد نوسانات قیمتی و تصمیمگیری درباره نحوه سرمایهگذاری خود هستند، اما حسابدارن چنین وظیفهای را ندارند. وظیفه حسابداران محاسبه سود اقتصادی نیست، بلکه وظیفهی آنها ارائه اطلاعاتی به بازار است تا سرمایهگذاران بتوانند بر این اساس سود اقتصادی را محاسبه کنند. به عبارت دیگر، حسابداران اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی را ارائه نموده و بقیه محاسبات مربوط به سود اقتصادی را به سرمایهگذاران واگذار می کنند (پارسائیان به نقل از هندریکسن، (1385؛ 387)

[1]- Onuma

[2]- explicit

پایان نامه گونه های تحریم (انواع تحریم)

2-گونه های تحریم

2-1-تحریم تسلیحاتی

تحریم های نظامی شامل تحریم تسلیحاتی اعم از تسلیحات متعارف و کشتار جمعی و منع کمک یا آموزش نظامی می شود. ماهیت این نوع از مجازاتها اساساً نظامی بوده و تضعیف توان نظامی طرف یا طرفین درگیر، هدف اصلی اعمال چنین مجازاتهایی است. تحریم های تسلیحاتی با منع ارسال و تدارک ابزارهای جنگ و سرکوب برای متجاوزان، شورشیان یا ناقضین حقوق بشر، به طور مستقیم باعث جلوگیری و کاهش مخاصمات نظامی می شود. تحریم نظامی در کل متداول ترین شکل مجازات بوده است. از سال 1990 تاکنون شورای امنیت سازمان ملل بارها به مجازاتهای تسلیحاتی علیه کشورهای مختلف توسل جسته است. در بیشتر این موارد تحریم های تسلیحاتی تنها بخشی از مجازاتهای وسیع تری بوده که بر این کشورها تحمیل شده است. در برخی از موارد تحریم ها علیه نیروهای شورشی به کار بسته شده اند.

2-2-تحریم هوایی و مسافرتی

این نوع مجازاتها هم شامل مسافرت فردی یا گروهی از اتباع و اشخاص کشور تحت مجازات می شود و هم شامل عبور و مرور هواپیما و ناوگان هوایی. به عبارت دیگر مجازات منع سفر دو شکل دارد. منع مسافرت برخی اتباع فردی و ممنوعیت سفر تمام یا برخی از هواپیماهای کشور تحت مجازات به خارج ئ یا پرواز هواپیماها از سرزمین های دیگر به داخل سرزمین دولت تحت مجازات. تاثیر اقتصادی و اجتماعی تحریم سفر اتباع فردی که از طریق منع صدور ویزا اعمال می شود بیشتر متوجه سران حکومت کشور تحت مجازات است. اما تحریم های هوایی تاثیرات دامنه دارتری دارد و با عث ضرر یا ورشکستگی شرکتهای هواپیمایی می شود که اغلب نیز تحت مالکیت دولت قرار دارند و در نتیجه باعث بیکاری و کاهش درآمد کسانی می شود که به فعالیت خطوط هوایی کشور تحت مجازات وابسته اند. به علاوه تحریم های هوایی ممکن است باعث کسادی کالاهایی شود که به سفر هوایی وابسته اند و نیز امکان مسافرت به خارج در موارد ضروری از جمله ضروریات پزشکی را کاهش دهد.

تحریم های مسافرتی ابتدا در سال 1990 و به موجب قطعنامه 670 شورای امنیت سازمان علیه عراق به کار گرفته شد و از آن پس در موارد بسیاری از سوی این شورا علیه کشورهای مختلف اعمال گردید. لیبی، یوگوسلاوی، هاییتی، سودان، آنگولا، سیرالئون، افغانستان، لیبریا، کره شمالی و ایران کشورهایی هستند که چنین مجازاتهایی از سوی سازمان ملل علیه آنها یا اتباع آنها به کار گرفته می شود.

2-3-تحریم دیپلماتیک

مجازاتهای دیپلماتیک مستقیماً سران و رهبران دولت تحت مجازات را هدف قرار می دهد. در نتیجه اعمال مجازات، ویزای دیپلماتها و رهبران سیاسی ممکن است لغو شوند و آنها از شرکت در نهادها و سازمان های بین المللی منع شوند. امتناع سازمان ملل از مشارکت دادن حکومت نژاد پرست آفریقای جنوبی در سازمان از این نمونه است.

2-4-تحریم فرهنگی

هدف از مجازاتهای فرهنگی، منزوی کردن کشور هدف و در واقع اعمال فشار روانی بر آن کشور است. هر چند تاثیر این نوع مجازات ممکن است در مقایسه با انواع دیگر مجازاتها اندک باشد، در هر حال نمی توان تاثیر نامطلوب آن را بر کشور هدف انکار کرد. ممنوعیت شرکت ورزشکاران یک کشور در رقابت های بین المللی را می توان نوعی مجازات فرهنگی دانست و همین طور محدود کردن ممنوعیت فعالیت هنرمندان یک کشور از سفرهای آموزشی، فرهنگی که نمونه عینی از مجازاتهای فرهنگی یک جانبه به شمار می روند از دیگر موارد است.

2-5-گونه های تحریم اقتصادی

تحریم های اقتصادی را می توان به اولیه و ثانویه تقسیم بندی کرد. در تحریم ثانویه دایره تحریم وسیع تر می شود تا حدی که کشور تحریم کننده اقدام به استفاده از ابزراهای تحریم اقتصادی می نماید که بدین وسیله با کشوری که مورد هدف تحریم به عنوان یک کشور ضعیف قرار گرفته است از ابزار تحریم استفاده نماید. برای مثال باید دانست که ابعاد استفاده از تحریم می تواند حتی شرکتها را به انزوار کشانده و به عنوان گونه ای از مجازات برای آنها در نظر گرفته شود. از سوی دیگر گاه تحریم ها از جانب شرکتها و گروه های مردمی و خصوصی علیه یک کشور است که از این نمونه می توان به تحریم مردم هند علیه استعمار انگلیس یا تحریم بازرگانان چینی علیه اشغالگران ژاپنی یا گاه تحریم های اقتصادی ملی از سوی یک دولت و یا دولتهای دیگر به عنوان نمونه یاد کرد.[2]

از منظر دیگر تحریم های اقتصادی را می توان به تحریم های یک جانبه یا چند جانبه کشورها و یا تحریم های اعمال شده توسط شورای امنیت علیه کشورها تجزیه و تقسیم نمود. در حال حاضر تحریم های اقتصادی عمدتاً اقدامی یک جانبه از سوی آمریکا و یا اتحادیه اروپا یا جمعی از تحریم ها توسط سازمان ملل شامل می شود.

[1]مهدی هادی بابازیدی، شورای امنیت، تحریم ها و ضمانت اجرای ان، نشر تدبیر پارسا، چاپ اول، 1393، ص38

[2]علیرضا نصیری، مشروعیت تحریم در حقوق بین الملل، نشر آیین محمود، چاپ اول، 1393، ص237

دانلود متن کامل با فرمت ورد   :  اثر حقوقی تحریم های بین المللی بر قراردادهای حقوقی ایران

پایان نامه ارشد: پایان نامه مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های بورس – فروش …

   عنوان                                                                                                                              صفحه              

 

چکیده…………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….…....……………………………………………………….……………………………………….10

فصل اول:کلیات پژوهش

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
 • بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش­ها………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………….…..15
 • اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..16

             1-4-1  اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………………..16

           1-4-2  اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………..………………………….17

 • فرضیه های پژوهش…………………....………………………………………………...………………………………………………………..………………………….…….……………………..17
 • قلمروپژوهش……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……….…………………………………..20

1-6-1 قلمروموضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...20

1-6-2 قلمروزمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

1-6-3 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

 • بیان متغییرها مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………….20
 • تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی وتخصصی……………………………………………………………………………………………………………………………21
  • تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………21

           1-8-1-1بازده حقوق صاحبان سهام………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………21

1-8-1-2 توبین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………21

                 1-8-1-3 تعدادسهام داران نهادی.……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 21

                 1-8-1-4 هیئت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

                 1-8-1-5 اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22

                 1-8-1-6 صنعت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

                 1-8-1-7 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

                  1-8-1-8 اهرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

              1-8-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………...………….. 23

                 1-8-2-1 بازده حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………23

                 1-8-2-2 توبین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

                 1-8-2-3 اندازه هیت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

                 1-8-2-4 اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

                 1-8-2-5 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..….…………………………………..26

2-2 مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..……………………………………..28

      2-2-1 بورس اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

      2-2-2 حاکمیت شرکتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

      2-2-3  اصول حاکمیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

      2-2-4 حاکمیت شرکتی و تقلب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31

      2-2-5  اندازه هیات مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

      2-2-6 اعضای غیرموظف هیات مدیره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34

      2-2-7 سهام داران نهادی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

      2-2-8  نسبت بدهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

      2-2-9  تحریم ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

      2-2-10 مبانی نظری تحریم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

      2-2-11 طبقه بندی تحریم ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

      2-2-12 ممنوعیت تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

      2-2-12 ممنوعیت مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

      2-2-13 اهداف تحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41

         2-2-13-1 آثار تحریم ها بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران……………………………………………………………………………………………..42

        2-2-13-2  بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ………………………………………………………………………………………………………………..43

        2-2-13-3  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44

        2-2-13-4  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44

        2-2-13-5  بررسی تحریم اقتصادی بر بانکها …………………………………………………………………………………………………………………………………45

2-3 پیشینه پژوهش………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………47

2-3-1 پژوهش داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

2-3-2 پژوهش­های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..47

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

3-2 متغییرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-3 جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

3-5 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

4-2 آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47

  4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88

5-2 نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

    5-2-1 نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89   

    5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

    5-2-2-1 فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

    5-2-2-2 فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

    5-2-2-3 فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94

    5-2-2-4 فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

    5-2-2-5 فرضیه اصلی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

5-3 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

5-3-1 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

5-3-2 پیشنهادها برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………101

5-4 موانع و محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 عنوان                                                                                                  صفحه                                                                     

 

(3-1)چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق ……………….. ……………………………………………………………………………………………………44

 (4-1)آمار توصیفی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

(4-2)آزمون جارک جرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

(4-3) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………..48

        (4-4)ضریب رگرسیونی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….49

(4-5) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

(4-6) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………..51

(4-7) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51

(4-8) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

(4-9) ) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………52

       (4-10) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

(4-11) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

(4-12) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………54

       (4-13) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

(4-14) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

(4-15) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………….56

       (4-16) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

(4-17) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

(4-18) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی………………………………………………………………………………………58

       (4-19) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

(4-20) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59

(4-21) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………….59

           (4-22) ضرایب رگرسیونی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

(4-23) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

(4-24) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………………………………..61

           (4-25) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62

(4-26) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

(4-27) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره……………………………………63

           (4-28) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63

(4-29) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

(4-30) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره…………………………………………………….65

           (4-31) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

(4-32) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

(4-33) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….67

           (4-34) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

(4-35) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

(4-36) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….69

           (4-37) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69

(4-38) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

(4-39) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………70

           (4-40) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

(4-41) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

(4-42) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………..72

           (4-43) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73

(4-44) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

(4-45) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی…………………………………………..74

           (4-46) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

(4-47) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

(4-48) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………………76

           (4-49) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77

(4-50) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

(4-51) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………..78

           (4-52) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79

(4-53) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

(4-54) ضریب همبستگی بین بین متغیر Q توبین و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………………80

           (4-55) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81

(4-56) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82

(4-57) ضریب همبستگی بینتغیر ROE و استقلال اعضای هیئت مدیره………………………………………………………………………………………82

           (4-58) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

(4-59) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

(4-60) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و استقلال اعضای هیئت مدیره……………………………………………………………………………….84

           (4-61) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                    صفحه              

 

(1-1) مدل مفهومی مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام………….………………………………………………………….……10

 

 

پایان نامه : 

 

دانلود پایان نامه – رابطه تغییرات نوع اظهار نظر حسابرس با به موقع بودن افشای اطلاعات حسابداری

منافع اطلاعات: وجود صورتهای مالی حسابرسی شده امکان دست­یابی به منافع زیر را فراهم می­کند:

 • کاهش مخاطره
 • بهبود کیفیت تصمیم گیری
 • دست یابی به بازده ناشی ازداد و ستد اوراق بهادار

سرمایه­گذاران مخاطره­گریز همگام با افزایش سطح مخاطره سرمایه گذاری، بازده بیشتری را طلب می­کنند. این نوع سرمایه­گذاران حاضرند با پرداخت مبلغی بیشتر به عنوان صرف مخاطره، سطح مخاطره سرمایه­گذاری را کاهش دهند. در این حالت چنانچه جمع منافع حاصل از صرف مخاطره پرداخت شده از سوی سرمایه­گذاران، بیشتر از هزینه حسابرسی باشد، کاهش عدم قطعیت اطلاعات از طریق اجرای حسابرسی موجب افزایش ثروت و رفاه اقتصادی تمام افراد و گروه ها خواهد شد. استفاده از خدمات حسابرسی تابعی از الزامات حاکم بر فعالیت­های واحد اقتصادی است. درواقع، برخی از واحدهای اقتصادی در اجرای حسابرسی از آزادی عمل برخوردارند و برخی دیگر این آزادی عمل را ندارند. براین اساس، هر سرمایه­گذار با دو نوع واحد اقتصادی روبروست: واحدهای اقتصادی که ازخدمات حسابرسی بهره جسته­اند و واحدهای اقتصادی که از این خدمات استفاده نکرده­اند. حال اگر سرمایه­گذار، یک سبد سرمایه­گذاری با هر دو نوع واحد اقتصادی را تشکیل دهد، زمینه مساعدی برای کاهش سطح مخاطره فراهم می­شود و بدین ترتیب، صرف مخاطره­ی موجود برای مقابله با هزینه حسابرسی هر یک از واحدهای اقتصادی موجود در سبد سرمایه­گذاری، کاهش پیدا می­کند. یکی از شیوه­های دیگری که با بهره گرفتن از آن می­توان درباره ارزش خدمات حسابرسی استدلال کرد، تاکید براطلاعات مالی به عنوان ابزاری برای تصمیم­گیری­های درون­سازمانی مدیران است. به­ بیان ­دیگر، اجرای حسابرسی صورتهای مالی موجب بهبود کیفیت اطلاعات مالی مورد استفاده در الگوهای تصمیم­گیری مدیران می­شود. حسابرسان از طریق کشف اشتباهات و ترغیب کارکنان واحد مورد رسیدگی به اعمال دقت هرچه بیشتر در تهیه مدارک مالی، بستر مناسبی را برای بهبود کیفیت داده­های مورد نیاز الگوهای تصمیم­گیری مدیران فراهم می­کنند. وجود داده­های صحیح و دقیق برای بودجه­بندی سرمایه­ای، برنامه­ریزی و کنترل موجودیها و تجزیه­وتحلیل نقطه سربه­سر (که مبنای بسیاری ازتصمیم­های مربوط به تولید و قیمت­گذاری است) درنهایت به بهبود فرآیند تصمیم­گیری­های درون­سازمانی می­انجامد. به همین ترتیب، وجود اطلاعات مالی دقیق، صحیح و معتبر برای انجام تصمیم­گیری­های مربوط به اعطای اعتبار و تسهیلات مالی، تحلیل فرصت­های سرمایه­گذاری، حل و فصل مشکلات کارگری و تدوین قوانین و مقررات سبب می­شود تا عملکرد مدیریت واحد اقتصادی بهبود یابد.

پایان نامه ارشد: رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی

تعریف و اندازه گیری عملکرد سازمان بسیار حیاتی است. زیرا بهبود عملکرد در قلب مدیریت استراتژیک قرار دارد و عملکرد کسب و کاریک زیر مجموعه از مفهوم کلی اثربخشی سازمانی است( ونکاترمنو رامنجم[1]،1986).

آرمسترانگ و بارون[2] در سال 2004 بیان می کنند که تعریف عملکرد مقدمه و پیش شرط لازم برای اندازه گیری و اداره سازمان است. اتلی در این رابطه معتقد است که عملکرد را انجام کارها و دستیابی به نتایج تعریف می کنند.

مون و فیتزگرالد[3] در سال 1996 ادعا کردند که عملکرد یک سازه چند بعدی است و اندازه گیری هر متغیر آن به چندین فاکتور متفاوت که آن را تشکیل داده اند بستگی دارد.

راجرز عملکرد را پیامد کارها تعریف می کند زیرا این پیامدها ارتباط قوی با اهداف استراتژیک سازمانی ،رضایت مشتری و فاکتورهای اقتصادی دارد.مستونو ومنترز[4] در سال 2000 بیان کردند که عملکرد را نباید فقط عملکرد اقتصادی در نظر گرفت بلکه باید فاکتورهای غیر اقتصادی  از جمله رضایت مشتری ،حفظ مشتری،پذیرش اجتماعی وتصویر بنگاه را نیز در نظر گرفت . در سال 1993 نیز کوهلی و جاورسکی[5] تعهد سازمانی کارکنان و روح یگانگی را به عنوان عملکرد های غیر اقتصادی در نظر گرفتند.

پژوهشگران مختلفی بر توضیح عملکرد شرکت و شناسایی منابع وتفاوت  های عملکرد درون شرکتی تمرکز کرده اند و نظرات متفاوتی در این باره وجود دارد(مکگاهن و پورتر[6]،1997)

به طور کلی عملکرد سازمانی معیاری برای اندازه گیری میزان دستیابی خوب و مؤثریک اقدام بر اهداف تعیین شده ،تعریف می شود که می تواند به وسیله کارایی و اثر بخشی سازمان در دستیابی به اهداف برآورد شود.(استونر[7]،1986)

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد،بنابراین عملکرد سازمانی یک سازه کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروفترین تعریف عملکرد توسط نوبل[8] و همکاران (2002)ارائه شده است:”فرآیند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته”طبق این تعریف نیز، عملکرد به دو جز تقسیم می شود:

1.کارایی که توصیف کننده چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است،یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین;

2.اثربخشی که توصیف کننده درجه نیل به اهداف سازمانی است(رهنورد،1387)

اما مولین[9](2002) در تعریف خود از سنجش عملکرد بر چگونگی مدیریت و ارزش آفرینی به شرح زیر تاکید دارد:”ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان ها و ارزش آفرینی آنها برای مشتریان و دیگر ذینفعان”

همان طور که پرات[10](2005) تاکید می کند ، تعریف مولین از غنای بیشتری برخوردار است.زیرا واژه “ارزشیابی” هم کیفیت و هم کمیت را پوشش می دهد .در ضمن همان طور که خود نیلی نیز (2005) اشاره می کند،ارزش آفرینی برای ذینفعان در موفقیت سازمانی نقش کلیدی دارد.بی شک ،مدیران نیاز دارند بدانند ذینفعان کلیدی سازمان،آنها را چگونه ادراک می کنندو تصریح این امر در تعریف عملکرد،سازمان را به سنجش ادراک ذینفعان ترغیب می کند(رهنورد،1387)

در واقع اشخاصی که درون یا بیرون سازمان هستند،می توانند تعاریف متفاوتی برای عملکرد ارائه دهند.تعاریف ارائه شده توسط فردی از  درون سازمان،بر ایجاد نتایج از طریق اعمال انجام شده تمرکز دارد.در این حالت اگر افراد داخل سازمان ،دیدگاه های متفاوتی به عملکرد نداشته باشند،یک تعریف یکتا و مشترک از عملکرد ارائه خواهد شد که در عمل کاری بس دشوار است.در مقابل یک فرد خارج از سازمان به شاخص های عمومی بر مبنای تعاریف آماری محتمل و از قبل تعیین شده،نظیر آنچه در آنالیزهای مالی پیدا می شود،نظر دارد و کارهای واقعی سازمان در جعبه سیاه باقی خواهد ماند.در این صورت تعریف عملکرد توسط چنین فردی ،بر پیش بینی اعمال و نیز بر تخمین احتمال نتایج مشخص آینده تمرکز دارد.(پاتون[11]،2010)

2-4-1) سنجش عملکرد سازمانی

سنجش عملکرد سازمانی عنوانی است که بیشتر مورد بحث قرار می گیرد،اما کمتر تعریف می شود(نیلی و آدامز[12]،2001).

سیستم های سنجش عملکرد به عنوان ابزاری برای پایش و اعمال نظارت طراحی شده اند.سنجش عملکرد عبارتست از فرآیند حصول اطمینان از اینکه یک سازمان راهبردهایی را دنبال کند که به تحقق اهداف منجر شود(نانی اتال[13]،1990)سینک[14](1991) سنجش عملکرد را یک وظیفه پیچیده،مشکل،چالش برانگیز و مهم می داند.سطح عملکرد یک سازمان تابعی است از کارایی و اثر بخشی عملیات سازمانی،بنابراین سنجش عملکرد عبارتست ازفرآیند تعیین کمیت کارایی و اثربخشی یک سازمان.

بی شک سنجش عملکرد یک هدف نیست،اما ابزاری است برای مدیریت اثربخش.نتایج سنجش عملکرد نشان می دهد که چه اتفاقی افتاده است،اما چرایی آن را نشان می دهد.به منظور استفاده مناسب از یافته های سنجش عملکرد،یک سازمان نیازمند انتقال از “سنجش” به “مدیریت” است.این مفهوم به عنوان مدیریت عملکرد، در تحقیقات مدیریت عملکرد سازمانی معروف است(آمراتونگا[15]،بالدری[16]،2002)

معیارهای اندازه گیری عملکرد را با توجه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد.در معیارهای حسابداری عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود در حالی که در معیارهای اقتصادی عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده ونرخ هزینه سرمایه ارزیابی می گردد (صفدری،1391)

در بیانی دیگر عملکرد سازمان ها به دو روش اصلی می تواند اندازه گیری شود :الف-ذهنی ب-عینی

معیارهای عملکرد عینی از منابع اطلاعاتی بیرون شرکت و منابع ثانویه استفاده می نمایند و در بیشتر موارد کمّی می باشند(کرونین[17] ،1992)

در مقابل معیارهای عملکرد ذهنی  طبعا” کیفی بوده و از دیدگاه و نقطه نظرات شخص پاسخ دهنده استفاده می گردد.

اندازه گیری هم با منابع داخلی و هم با منابع خارجی سازمان صورت می گیرد .

بیشتر محققان تنها از معیار  عملکرد ذهنی استفاده می کنند(مانسونو[18] و همکاران،2003) زیرا به این توافق رسیده اند که :

1-دستیابی  به معیارهای  عملکرد عینی کاملا” غیر ممکن است .

2-معیارهای عملکرد ذهنی  در اکثر تحقیقات صورت گرفته مورد استفاده قرار گرفته است .

3-معیارهای عملکرد ذهنی با معیارهای عملکرد عینی همبسته است.

با مروری بر تحقیقات صورت گرفته ،هریس[19](2001)و جاورسکی و کوهلی [20](1993) توجه زیادی به معیارهای عملکرد عینی داشته اند و تحقیقات آنها نشان داده است که هیچ نوع تفاوت معناداری بین نتایج عملکرد عینی و ذهنی وجود ندارد و استفاده از هر کدام ازآن ها مورد تایید و حمایت قرار گرفته است.

معیار عملکرد چه ذهنی باشد و چه عینی ،محققان متفاوت، از معیارهای عملکردی متفاوتی استفاده نموده اند که شامل:عملکرد کلی نسبت به اهداف شرکت ،عملکرد کلی نسبت به رقبا ،رشد فروش،موفقیت محصول جدید،سودآوری بازگشت دارایی(ROA)، رشد سهم بازاروبازگشت سرمایه (ROI) می باشد . در اکثر تحقیقات صورت گرفته دو معیار عملکرد کلی در ارتباط با اهداف شرکت و رشد فروش  استفاده شده است . عملکرد کلی نسبت به اهداف شرکت مفید است زیرا کمک می کند که عملکرد در ارتباط با اهداف و استراتژی های خاص شرکت سنجیده شود.بسیاری از اندازه گیری ها نسبت به رقبای اصلی سازمان صورت می گیرد چرا که بازار گرایی در مزیت رقابتی در نظر گرفته می شود(هانت و مورگان[21]،1995)و به این علت که رقیبان به عنوان مبنای مقایسه استفاده می شوند.

دیگر معیارهای اندازه گیری عملکرد مورد استفاده ی چند محقق(ماتسونو [22]و همکاران،2000)،عملکرد کلی  در ارتباط با رقبا و در صورتی که اندازه گیری عملکرد در مقایسه با استراتژی های شرکت بدون مقایسه با دیگر رقبا در صنعت باشد ، به شرکت ها این اجازه را می دهد تا عملکرد فروش خود را خوب گزارش دهند،  حتی اگر تجربه فروش پایین در نتیجه ی عوامل بیرونی خارج از کنترل شرکت را داشته باشند.

رویکرت و واگر[23] (1987)می گوید که عملکرد کسب و کار دارای ساختار چند بعدی است . چنانکه این مساله در مطالعات تجربی متعدد بازار گرایی تصدیق شده است.

این محققان ادعا می کنند که عملکرد دارای سه بعد اصلی است:

1)بهره وری:که اشاره به نسبت ورودی به خروجی دارد مانند: سودآوری.ROA

2)اثربخشی: میزان موفقیت یک شرکت نسبت به رقبای خود مانند: رشد فروش

3)سازگاری:میزان موفقیت شرکت در پاسخ به تغییرات محیط در طول زمان مانند:میزان نمایندگی فروش محصولات جدید

کاپن[24] و همکاران(1990)به این نتیجه رسیدند که اغلب تحقیقات مربوط به عملکرد با مشکل عدم دسترسی آسان به اطلاعات مواجه هستند .در واقع عدم دسترسی به اطلاعات و فقدان اطلاعات اغلب تحلیل ها را انجام نشدنی می سازد . با توجه به بی میلی شرکت های خصوصی به فاش کردن اطلاعات محرمانه مالی ،بررسی و اندازه گیری عملکرد بسیار دشوار است.به هر حال باید در نظر داشت که سنجش عملکرد عبارت است از عمل اندازه گیری عملکرد در صورتی که مدیریت عملکرد با بهره گرفتن از برونداد سنجش عملکرد در پی مدیریت کردن آن است(رادنور[25]،مکگور[26]،2004)

[1] Venkatraman,N.&Ramanajam

[2] Armstrong,M.&Baron,A

[3] Moon,P.&Fitzgerald,L

[4] Matsuno,K.&Mentzer,J

[5] Jaworsky,B.J.&Kohli

[6] Mcgahan,A.M

[7] Stoner,K

[8] Noble, C.H.

[9] Mulin,CH

[10] Prat,L

[11]Paton,K

[12] Neely & Adamz

[13] Nani etal

[14] Sink

[15] Amaratunga

[16] Baldry

[17] Cronin

[18] Matsuno,K

[19] Harris,L.C

[20] Jaworsky, B.J. & Kohli

[21] Hunt,S.D.&Morgan,R.M

[22] Mastuno,K.

[23] Roykert,K.&Vager,C

[24] Capen,J

[25] Radnor

[26] Mcguire

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد     

    رشته: مدیریت بازرگانی

 گرایش مالی

عنوان:

رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان

پاییز93

 

 

پایان نامه رابطه بهره برداری از فرصت های فناوری با عملکرد مالی شعب بانک سپه استان گیلان

خرید فایل پایان نامه : تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش ‏آموزان دختر …

محققان در بررسی همه جانبه پیشرفت تحصیلی به عوامل درون فردی (روان شناختی) و محیطی که پیشرفت تحصیلی را پیش بینی می‏کنند، پراخته اند. یکی از عوامل درون فردی انگیزش تحصیلی است. انگیزش تحصیلی یک درگیری تحصیلی یا به عبارت دیگر سرمایه گذاری شناختی، عاطفی و رفتاری برای پیشرفت در تعلیم و تربیت بر اساس اهداف آموزشگاهی است (تاکر[1]، رایکو[2] و هرمان[3]، 2011، به نقل از حجازی، 1386).

ارزشیابی مداوم و مستمر وضعیت تحصیلی دانش‏آموزان در طول تحصیل و بررسی عوامل مرتبط با آن یک از ارکان ضروری و اجتناب ناپذیر بهبود کیفیت نظام آموزشی به ویژه در دانشگاه‏ها می‏باشد این امر در تدوین برنامه آموزشی بهتر، ارتقای کیفیتی آموزش و نهایتا در اصلاح و بهبود کارایی مسئولین مربوطه تاثیر به سزایی دارد (همائی، 1387).

توجه به این امر چیزی است که در تمام دنیا در رأس برنامه‏های توسعه آموزش مد قرار می‏گیرد به منظور پیش بینی وضعیت تحصیلی دانش‏آموزان، تعیین ملاک‏ها و متغیرهای مناسب از جمله عمده‏ترین حوزه‏های پژوهشی است که محققان علوم تربیتی و روان شناسی در آن فعال می‏باشد. تحقیقات بسیاری در زمینه پیش بینی عملکرد تحصیلی انجام پذیرفته است و وضعیت اقتصادی اجتماعی سطح تحصیلات، آموزش و نمرات آزمون‏های پیشرفت تحصیلی و هوش از جمله شاخص‏هایی است که محققان از آن جهت پیش بینی وضعیت فرد در آینده استفاده می‏نمایند (همائی، 1387).

چرا بعضی از دانش‏آموزان مشتاقانه به دانشگاه روی می‏آورند و در مطالعه کردن از خود سخت کوشی نشان می‏دهند حال آنکه بعضی دیگر از مطالعه اجتناب می‏ورزند؟

چرا بعضی از دانش‏آموزان از تحصیل در دانشگاه و خارج از آن لذت می‏برند و به پیشرفتشان افتخار می‏کنند، حال آنکه بعضی دیگر نسبت به یادگیری دلواپس و ناشادند؟

این‏ها پرسش‏های انگیزشی هستند و با یادگیری تحصیلی دانش‏آموزان ارتباط مهمی دارند. انگیزش با یادگیری ارتباط دارد زیرا یادگیری فرایندی متعالی است که مستلزم کوشش عمدی و آگاهانه است، حتی اگر دانش‏آموزانی که از توانایی بالا برخوردارند، هنگام یادگیری توجه کافی نداشته باشند و کوشش از خود نشان ندهند قادر به یادگیری نخواهند بود برای اینکه دانش‏آموزان بتوانند از برنامه‏های درسی دانشگاه حداکثر بهره را ببرند باید اساتید زمینه‏ای فراهم آورند که در آن دانش‏آموزان به درگیری در فعالیت یادگیری برانگیخته شوند (محمدپور، 1390).

انگیزه پیشرفت مهم‏ترین انگیزه در روان شناسی تربیتی است و تحقیقاتی هم پیرامون این سازه صورت می‏گیرد تلاشی است در جهت بهبود پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان و مهم‏ترین کاربردها را در امر آموزش و پرورش دارد (موسوی راد، 1391). البته گاهی افراد امر جستجوی فعالیت مثبت و پیشرفت در کار موفق شده و زمانی نیز شکست می‏خورند زمانی که دانش‏آموزان تصور می‏کنند در یک تلاش موفق تر بوده اند آن‏ها تشویق به یادگیری در آینده می‏شوند و برعکس زمانی که دانش‏آموزان در یک دوران با شکست مواجه شده انگیزه آن‏ها برای ادامه تلاش با مشکل روبرو می‏شود.

بحث انگیزه پیشرفت برای اولین بار و به صورت علمی تحت عنوان نیاز توسط موری مطرح شد (بهرامی، 1391) او برای انسان چندین نیاز مطرح کرد که برخی زیستی و برخی روانی هستند. انگزش پیشرفت یک نیاز اجتماعی است و عبارت است از غلبه کردن بر موانع، رسیدن به استانداردهای عالی، رقابت با دیگران و پیشی گرفتن از آنها (دارابی، 1391).

پژوهش‏های انجام شده در زمینه انگیزه نشان داده اند که افراد از لحاظ این نیاز تفاوت‏های زیادی با یکدیگر دارند. بعضی از افراد دارای انگیزش سطح بالایی هستند و در رقابت با دیگران در کارهای خود برای کسب موفقیت به سختی می‏کوشند. بعضی دیگر انگیزش چندانی به پیشرفت و موفقیت ندارند و از ترس شکست آماده خطر کردن برای موفقیت نیستند (سلگی، 1391).

داشتن هوش و استعداد را عامل پیشرفت در تحصیل علم و کسب دانش می‏دانند ولی این تعریف کامل و جامع نیست، زیرا گذشته از این واقعیت که عدم موفقیت تحصیلی و علمی افراد پرهوش بی شماری، این مدعی را باطل می‏کند، علاوه بر هوش که اصل لازم برای پیشرفت تحصیلی است عوامل دیگری نیز در تحصیل علم و دانش دخالت دارند مانند عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی-فرهنگی و وضع بدنی و جسمی و … (اسودی، 1391).

روان شناسان انگیزه پیشرفت و موفقیت را جزء انگیزه‏های اکتسابی آدمی دانسته اند (مک کللند[4] و همکاران، 2011، به نقل از امیرافشاری، 1380) بیش از سایرین مفهوم انگیزه پیشرفت را مورد بررسی قرار داده اند. از نظر آنها انگیزش پیشرفت زمانی مطرح می‏شود که شخص در فعالیت خود معیار ممتازی را الگو قرار دهد و در پی موفقیت باشد.

تحقیقات نشان می‏دهد که هر شدت انگیزش پیشرفت بیشتر باشد به همان اندازه موفقیت فرد افزایش خواهد یافت. همچنین انگیزه پیشرفت به عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی یادگیری در نظر گرفته می‏شود انگیزش پیشرفت تاثیر فراوانی بر عملکرد افراد دارد.

به اعتقاد بسیاری از روان شناسان و مربیان همانند (بلوم[5] و واینر[6]، 2011، به نقل از امیرافشاری، 1380) یکی از عوامل پیشرفت در کلاس درس عامل انگیزش است و اغلب مربیان به احتمال قوی با نظر بیوگلسکی موافقند که انگیزش عامل اساسی پیشرفت تحصیلی می‏باشد.

انگیزش پیشرفت بر پایه دستیابی به موفقیت و برآورده ساختن آرزوهایمان در زندگی استوار می‏باشد و انگیزش پیشرفت باعث تأثیرگذاری بر شیوه اجرای یک تکلیف و نشان دادن تمایلات شایستگی می‏شود (هاراکیویز، رون؟، کارترز، اتوووالیوت[7]، 2011). سائقه‏ای فیزیولوژیکی پایه، رفتار طبیعی ما را در محیط‏های گوناگون تحت تاثیر قرار می‏دهند. بسیاری از اهداف ما بر پایه مشوق ها[8] استوار است و دامنه آن می‏تواند از گرسنگی تا نیاز به عشق و روابط جنسی پخته در نوسان باشد. دامنه انگیزش پیشرفت می‏تواند از نیازهای بیولوژیکی تا ارضای تمایلات خلاق و دستیابی به موفقیت در رقابت‏های مخاطره آمیز تغییر یابد. به طور کلی افراد دارای انگیزه پیشرفت احساس می‏کنند که بر زندگی شان تسلط دارند و از آن لذت می‏برند آنها سعی می‏کنند عملکرد خود را بهبود بخشند و ترجیح می‏دهند کارهایی را انجام دهند که چالش برانگیز باشد و به کارهایی دست زنند که ارزیابی پیشرفت آنها امکان پذیر باشد (اریکسون، 2011، نقل از یارمحمدیان و همکاران، 1388).

یکی از مواردی که همیشه توجه متخصصان را به خود جلب نموده است اختلاف بین  دانش‏آموزانی است که با هوش و استعداد یکسان برای یادگیری از پیشرفت تحصیلی متفاوتی برخوردارند و این خود زمینه توجه به انگیزه‏ی پیشرفت را قوت می‏بخشد. کارآمد بودن یک فرد و بالا بودن سلامت جسمانی و روانی او از اهم اهداف یک جامعه می‏باشد.

مطالعات حاکی از این است که انگیزه‏ی پیشرفت به عنوان یک انگیزه اجتماعی تأثیر به سزایی در رشد اجتماعی دارد و به عبارت دیگر افزایش رشد اقتصادی نتیجه افزایش نیاز به پیشرفت است (محمدپور، 1391).

توجه به نقش حیاتی انگیزش پیشرفت در فرایند یادگیری و پیشرفت دانش‏آموزان لازم است تا حد امکان شرایط بهینه اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و روانی جهت افزایش این انگیزه، تقلیل عوامل کاهنده آن و هدایت این انگیزه فراهم گردد تا بتوان جامعه‏ای پویا و شاد را پرورش داد و از رقابت‏ها و استعدادهای افراد به نحو شایسته در خدمت هدف‏های جامعه مسئولیت پذیر و مدنی بهره جست. مک کللند معتقد است جوامعی که افراد آن فاقد انگیزه باشند حتی با وجود امکانات عالی و شرایط مساعد طبیعی کمتر شانس توسعه و ترقی خواهند یافت.

همچنین مک کللند با بررسی‏های بسیار دقیق متوجه شد که وضع اقلیمی یک منطقه نمی تواند عامل مهمی در توسعه اقتصادی باشد و سرانجام به این نتیجه رسید که رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یک جامعه به انگیزه پیشرفت افراد بستگی دارد او معتقد است که در کشورهایی که والدین انگیزه پیشرفت را در دانش‏آموزان خود پرورش داده اند در بزرگسالی این دانش‏آموزان افراد توسعه جویی می‏شوند و به رشد اقتصادی خود کمک کرده اند (اسودی، 1391).

به نظر می‏رسد که بسیاری از دانش‏آموزان به دلیل داشتن افکار بدبینانه و منفی نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی، نسبت به آینده  خودشان ناامید هستند و خطر ابتلا به مسائل روانی مانند افسردگی بیش از پیش سلامت آن‏ها را تهدید می‏کند. جمعیت قابل توجهی از دانش‏آموزان نسبت به مشکلاتشان نگاه مبالغه آمیز و آشفته کننده دارند و خودشان را به عنوان فردیکه هیچ کنترلی بر محیط و یا بر رفتارهای مخرب خود ندارند می‏پندارند. لذا برای اینکه دانش‏آموزان از روحیه مثبت نگرانه درباره خود و دیگران و دنیا برخوردار شوند و خود را مفید و اثربخش دانسته و بتوانند زندگی خود را با اندیشه‏ای روشن، دیدی واقع بینانه تر و با اطمینان سپری کند، نیاز به مداخله و آموزش برای آنان بیش از هر زمان دیگر احساس می‏شود تا آنها به امید و انگیزه بیشتری به تحصیل بپردازند.

[1] – Tucker

[2] – Rayco

[3] – Herman

[4] – Mc Celland

[5] – Bloom

[6] – Weine

[7] – Harackiewicz, Barron, Carters, Lehto and Elliot

[8] – Lncentive

متن کامل در سایت زیر :

پایان نامه تأثیر یادگیری مشارکتی (جیگ ساو) بر مهارت‏های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دختر پایه هفتم شهرستان جم

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی از منظر فورس ماژور