پایان نامه ارشد : بررسی عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی

پایان نامه ارشد : تاثیربازی درمانی گروهی در قلدری و خود پنداره دانش آموزان دختر راهنمایی

دانلود پایان نامه ارشد : اثربخشی آموزش برنامه مهارت های زندگی بر بهبود مهارت ارتباط و کنترل خشم کودکان آهسته گام

دانلود پایان نامه ارشد : اثر قصه‌درمانی همراه با نمایش‌خلاق بر عزت‌نفس کودکان بی‌سرپرست

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین روابط موضوعی با سازگاری عاطفی، اجتماعی و آموزشی

سری چهاردهم پایان نامه های روانشناسی

 1. ارتباط بین تعارض خانواده-کار با ابعاد ســلامـت روانی -دانلود پایان نامه
 2. پایان نامه درمورد ارتباط بین تعارض خانواده-کار با ابعاد ســلامـت روانی
 3. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی ارتباط بین تعارض خانواده-کار با ابعاد ســلامـت روانی
 4. رابطه بین تعارض خانواده-کار و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان:پایان نامه ارشد
 5. پایان نامه درباره بررسی رابطه بین تعارض خانواده-کار و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان
 6. دانلود پایان نامه روانشناسی درباره رابطه بین تعارض خانواده-کار و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان
 7. دانلود پایان نامه با موضوع ارتباط بین تعارض کار-خانواده با ابعاد ســلامـت روانی
 8. پایان نامه روانشناسی درمورد ارتباط بین تعارض کار-خانواده با ابعاد ســلامـت روانی
 9. دانلود پایان نامه روانشناسی ارتباط بین تعارض کار-خانواده با ابعاد ســلامـت روانی
 10. دانلود پایان نامه درباره رابطه بین تعارض کار-خانواده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان
 11. پایان نامه ارشد روانشناسی: رابطه بین تعارض کار-خانواده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان
 12. پایان نامه ارشد با موضوع:تعارض کار-خانواده و خانواده-کار
 13. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی تعیین رابطه بین تعارض کار-خانواده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان
 14. پایان نامه ارشد درباره تعارض کار-خانواده و خانواده-کار
 15. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی تعارض کار-خانواده و خانواده-کار
 16. پایان نامه: رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی
 17. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی
 18. دانلود پایان نامه درباره رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی
 19. پایان نامه درباره:بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی
 20. پایان نامه با موضوع بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی
 21. بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی :پایان نامه روانشناسی
 22. پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی
 23. پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی
 24. پایان نامه:بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی
 25. پایان نامه بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی
 26. پایان نامه ارشد:بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی
 27. پایان نامه ارشد بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی
 28. دانلود پایان نامه روانشناسی رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان
 29. پایان نامه:تعیین رابطه بین حمایت سازمانی ادراک شده و ابعاد ســلامـت روانی کارکنان
 30. بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی -پایان نامه ارشد
 31. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی
 32. بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی :دانلود پایان نامه
 33. دانلود پایان نامه بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی
 34. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی
 35. دانلود پایان نامه ارشد بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و تعارض کار خانواده و خانواده کار بر سلامت روانی
 36. پایان نامه تاثیر آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر کانون کنترل سلامت بیماران دیابتی
 37. پایان نامه درباره بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر تاب آوری
 38. دانلود پایان نامه ارشد :تاثیر آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی – رفتاری بر تاب‌آوری بیماران دیابتی
 39. پایان نامه روانشناسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر تاب آوری
 40. دانلود پایان نامه ارشد بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری بر تاب آوری
 41. دانلود پایان نامه درباره مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری
 42. دانلود پایان نامه با موضوع مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری
 43. پایان نامه رشته روانشناسی:مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری
 44. دانلود پایان نامه مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری
 45. پایان نامه ارشد درباره مدیریت استرس
 46. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی مدیریت استرس
 47. پایان نامه ارشد مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری
 48. پایان نامه درباره:آموزش گروهی مدیریت استرس
 49. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مدیریت استرس
 50. پایان نامه ارشد روانشناسی آموزش گروهی مدیریت استرس
 51. پایان نامه ارشد با موضوع آموزش گروهی مدیریت استرس
 52. پایان نامه روانشناسی با موضوع: اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری
 53. دانلود پایان نامه روانشناسی: اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری
 54. پایان نامه با موضوع اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری
 55. پایان نامه در مورد اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری
 56. پایان نامه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری
 57. دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری
 58. دانلود پایان نامه :بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری
 59. بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری :دانلود پایان نامه
 60. پایان نامه ارشد:بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری
 61. پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری
 62. بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری -پایان نامه ارشد
 63. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری
 64. دانلود پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری
 65. بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری :پایان نامه روانشناسی
 66. پایان نامه روانشناسی:بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری
 67. پایان نامه روانشناسی بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری
 68. پایان نامه در مورد رابطه بین ابعاد رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 69. پایان نامه درباره هوش اخلاقی
 70. پایان نامه درباره:رابطه بین ابعاد رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 71. پایان نامه رابطه بین ابعاد رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 72. پایان نامه:پیش بینی تعهد سازمانی از طریق ابعاد هوش اخلاقی
 73. پیش بینی تعهد سازمانی از طریق ابعاد هوش اخلاقی-پایان نامه
 74. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی:پیش بینی تعهد سازمانی از طریق ابعاد هوش اخلاقی
 75. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی پیش بینی تعهد سازمانی از طریق ابعاد هوش اخلاقی
 76. پایان نامه ارشد روانشناسی پیش بینی تعهد سازمانی از طریق ابعاد رهبری معنوی
 77. دانلود پایان نامه روانشناسی: پیش بینی تعهد سازمانی بر اساس ابعاد رهبری معنوی و هوش اخلاقی
 78. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی پیش بینی تعهد سازمانی بر اساس ابعاد رهبری معنوی و هوش اخلاقی
 79. پایان نامه رشته روانشناسی تبیین رابطه رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 80. پایان نامه روانشناسی ارتباط بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 81. پایان نامه روانشناسی:ارتباط بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 82. ارتباط بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی:پایان نامه روانشناسی
 83. دانلود پایان نامه درباره ارتباط بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 84. دانلود پایان نامه در مورد ارتباط بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 85. دانلود پایان نامه با موضوع:ارتباط بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 86. پایان نامه ارشد در مورد:ارتباط بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 87. پایان نامه ارشد درباره:ارتباط بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 88. پایان نامه ارشد با موضوع ارتباط بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 89. دانلود پایان نامه ارشد درباره رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 90. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 91. دانلود پایان نامه ارشد در مورد رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 92. پایان نامه ارشد:رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 93. دانلود پایان نامه:رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 94. رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی:پایان نامه ارشد
 95. رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی-دانلود پایان نامه
 96. دانلود پایان نامه ارشد :رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 97. دانلود پایان نامه ارشد رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 98. پایان نامه ارشد رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 99. دانلود پایان نامه رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی
 100. تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان:پایان نامه ارشد
 101. پایان نامه روانشناسی:تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان
 102. دانلود پایان نامه ارشد روش تدریس مبتنی بر هوش چند گانه
 103. تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان-پایان نامه
 104. پایان نامه روانشناسی درباره تأثیر آموزش با روش هوش‌های چند گانه بر نگرش دانش‌آموز
 105. دانلود پایان نامه روانشناسی:میزان تأثیر آموزش با روش هوش‌های چند گانه بر نگرش دانش‌آموز
 106. دانلود پایان نامه با موضوع:تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان
 107. پایان نامه ارشد درمورد بررسی میزان تأثیر آموزش با روش هوش‌های چند گانه بر نگرش دانش‌آموز
 108. بررسی مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه وروش متداول، بریادگیریِ درس علوم دانش‌آموزان -دانلود پایان نامه
 109. پایان نامه ارشد روانشناسی تأثیر آموزش با روش هوش‌های چند گانه بر یادگیری دانش‌آموز
 110. پایان نامه:تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان
 111. پایان نامه-بررسی مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه وروش متداول، بریادگیریِ درس علوم دانش‌آموزان
 112. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان
 113. دانلود پایان نامه با موضوع:میزان تأثیر آموزش با روش هوش‌های چند گانه و یادگیری دانش‌آموز
 114. پایان نامه در مورد تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان
 115. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی تعیین میزان تأثیر آموزش با روش هوش‌های چند گانه و یادگیری دانش‌آموز
 116. پایان نامه ارشد با موضوع بررسی مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه وروش متداول، بریادگیریِ درس علوم دانش‌آموزان
 117. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی بررسی مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه وروش متداول، بریادگیریِ درس علوم دانش‌آموزان
 118. پایان نامه با موضوع تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان
 119. پایان نامه ارشد درباره:بررسی مقایسه اثربخشی راهبرد تدریس مبتنی بر هوش چندگانه وروش متداول، بریادگیریِ درس علوم دانش‌آموزان
 120. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی روش تدریس مبتنی بر هوش چند گانه
 121. پایان نامه رشته روانشناسی:تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان
 122. پایان نامه درباره:مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان
 123. مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان-پایان نامه ارشد
 124. پایان نامه ارشد:مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان
 125. مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان:دانلود پایان نامه ارشد
 126. دانلود پایان نامه:مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان
 127. دانلود پایان نامه مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان
 128. مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان-دانلود پایان نامه
 129. دانلود پایان نامه ارشد مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان
 130. پایان نامه روانشناسی تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان
 131. دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه تأثیر آموزش مبتنی بر هوش‌های چندگانه و روش متداول بر یادگیری دانش‌آموزان
 132. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش معلمان
 133. دانلود پایان نامه ارشد:ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش پرستاران
 134. دانلود پایان نامه با موضوع: ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش معلمان
 135. دانلود پایان نامه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش معلمان
 136. پایان نامه روانشناسی:ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش پرستاران
 137. ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش معلمان -پایان نامه ارشد
 138. پایان نامه رشته روانشناسی ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش پرستاران
 139. دانلود پایان نامه ارشد درباره:ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش پرستاران
 140. دانلود پایان نامه روانشناسی ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش معلمان
 141. دانلود پایان نامه درباره ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش معلمان
 142. دانلود پایان نامه ارشد مقایسه ویژگی‌های منش و ابعاد آن
 143. پایان نامه با موضوع:مقایسه ویژگی‌های منش و ابعاد آن
 144. پایان نامه درباره:مقایسه ویژگی‌های منش و ابعاد آن
 145. پایان نامه:بررسی تفاوت ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران
 146. پایان نامه ارشد روانشناسی:مقایسه ویژگی‌های سرشت و ابعاد آن
 147. پایان نامه ارشد با موضوع مقایسه ویژگی‌های سرشت و ابعاد آن
 148. پایان نامه ارشد بررسی تفاوت ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران
 149. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی تفاوت ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران
 150. دانلود پایان نامه در مورد مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران
 151. پایان نامه روانشناسی:مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران
 152. دانلود پایان نامه روانشناسی مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران
 153. پایان نامه با موضوع مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران
 154. پایان نامه ارشد:مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران
 155. دانلود پایان نامه:مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران
 156. مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران-دانلود پایان نامه
 157. پایان نامه ارشد مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران
 158. دانلود پایان نامه ارشد مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران
 159. مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران:پایان نامه ارشد
 160. دانلود پایان نامه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی سرشت و منش در گروهی از معلمان و پرستاران
 161. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی
 162. پایان نامه ارشد روانشناسی:شناسایی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی
 163. پایان نامه ارشد بررسی ویژگی های شخصیتی افراد
 164. پایان نامه ارشد روانشناسی:تعهد سازمانی در بین کارکنان
 165. تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی در بین کارکنان-دانلود پایان نامه
 166. پایان نامه ارشد با موضوع:دلبستگی شغلی در بین کارکنان
 167. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی پیش بینی تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی از روی ویژگی های شخصیتی کارکنان
 168. پایان نامه شناسایی ارتباط ویژگی های شخصیتی با دلبستگی شغلی
 169. رابطه ویژگی های شخصیتی با دلبستگی شغلی :پایان نامه روانشناسی
 170. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی رابطه ویژگی های شخصیتی با دلبستگی شغلی
 171. پایان نامه ارشد در مورد ارتباط ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی در بین کارکنان
 172. دانلود پایان نامه ارشد:رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی
 173. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی در بین کارکنان
 174. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی
 175. دانلود پایان نامه درمورد:ارتباط ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی
 176. دانلود پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی در بین کارکنان
 177. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی ارتباط ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی
 178. پایان نامه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی
 179. پایان نامه روانشناسی با موضوع رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی
 180. پایان نامه با موضوع:رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی
 181. پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی
 182. پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی
 183. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی
 184. بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی -پایان نامه ارشد
 185. بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی :دانلود پایان نامه
 186. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی
 187. دانلود پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی
 188. پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی با تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی
 189. دانلود پایان نامه رابطه بین جنسیت و رفتار شهروندی سازمانی
 190. پایان نامه روانشناسی:تأثیر ویژگی‌های کاری بر رفتار شهروندی سازمانی
 191. دانلود پایان نامه ارشد درباره تأثیر ویژگی‌های کاری بر رفتار شهروندی سازمانی
 192. پایان نامه درباره اساس، چهارچوب و ساختار رفتار شهروندی سازمانی
 193. پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت:پایان نامه ارشد
 194. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت
 195. دانلود پایان نامه پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به همکاران بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت
 196. دانلود پایان نامه درباره پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به همکاران بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت
 197. دانلود پایان نامه در مورد رفتارهای ضدتولید
 198. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان بر اساس رفتار شهروندی سازمانی
 199. پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به سازمان بر اساس رفتار شهروندی سازمانی-دانلود پایان نامه ارشد
 200. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی رفتارهای ضدتولید
 201. پایان نامه ارشد با موضوع رفتارهای ضدتولید
 202. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی رفتارهای شهروندی سازمانی
 203. پایان نامه ارشد: شناسایی رفتارهای ضدتولید معطوف به همکاران بر اساس رفتار شهروندی سازمانی
 204. پایان نامه با موضوع رفتارهای شهروندی سازمانی
 205. دانلود پایان نامه :پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید معطوف به همکاران بر اساس رفتار شهروندی سازمانی
 206. پایان نامه درباره:پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی
 207. پایان نامه روانشناسی:پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی
 208. دانلود پایان نامه روانشناسی پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی
 209. دانلود پایان نامه ارشد پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی
 210. پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی:دانلود پایان نامه
 211. پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی-پایان نامه ارشد
 212. پایان نامه ارشد پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی
 213. دانلود پایان نامه پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی
 214. دانلود پایان نامه ارشد:پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی
 215. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی نقش ویژگی های شخصیت در اعتیاد به بازی رایانه ای
 216. نقش ویژگی های شخصیت در اعتیاد به بازی رایانه ای-پایان نامه ارشد
 217. دانلود پایان نامه درباره بازی های رایانه ای
 218. دانلود پایان نامه درمورد اعتیاد به بازی رایانه ای
 219. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی رابطه ویژگی شخصیت با اعتیاد به بازی رایانه ای
 220. پایان نامه ارشد با موضوع بررسی رابطه ویژگی شخصیت با اعتیاد به بازی رایانه ای
 221. دانلود پایان نامه ارشد درباره ارتباط ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای
 222. پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه ویژگی شخصیت با اعتیاد به بازی رایانه ای
 223. پایان نامه ارشد درباره ابعاد پنجگانه شخصیت
 224. پایان نامه روانشناسی درباره:ابعاد پنجگانه شخصیت
 225. دانلود پایان نامه ارشد اعتیاد و وابستگی به بازی های رایانه ای
 226. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی وابستگی به بازی های رایانه ای در دانشجویان
 227. پایان نامه روانشناسی با موضوع:اعتیاد و وابستگی به بازی های رایانه ای
 228. پایان نامه روانشناسی:وابستگی به بازی های رایانه ای
 229. پایان نامه با موضوع ارتباط ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای
 230. پایان نامه ارشد:اعتیاد و وابستگی به بازی های رایانه ای
 231. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی ارتباط ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای
 232. پایان نامه درباره:ارتباط ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای
 233. دانلود پایان نامه:ارتباط ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای
 234. دانلود پایان نامه روانشناسی ارتباط ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای
 235. دانلود پایان نامه ارشد:ارتباط ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای
 236. رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان -پایان نامه ارشد
 237. رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان :دانلود پایان نامه
 238. دانلود پایان نامه ارشد رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان
 239. پایان نامه ارشد روانشناسی:رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان
 240. پایان نامه روانشناسی رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان
 241. پایان نامه تعیین قدرت پیش بینی مؤلفه های فضای روانشناختی بر اشتیاق شغلی کارکنان
 242. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی ارتباط خودارزشیابی های محوری با اشتیاق شغلی کارکنان
 243. دانلود پایان نامه رابطه خودارزشیابی های محوری با اشتیاق شغلی کارکنان
 244. پایان نامه ارشد با موضوع خود ارزشیابی های محوری و اشتیاق شغلی
 245. دانلود پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین خودارزشیابی های محوری با اشتیاق شغلی کارکنان
 246. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی خود ارزشیابی های محوری و اشتیاق شغلی
 247. پایان نامه ارشد:ارتباط مؤلفه های فضای روانشناختی با اشتیاق شغلی
 248. دانلود پایان نامه روانشناسی رابطه بین مؤلفه های فضای روانشناختی با اشتیاق شغلی
 249. دانلود پایان نامه درباره خود ارزشیابی های محوری و اشتیاق شغلی
 250. دانلود پایان نامه تعیین رابطه بین مؤلفه های فضای روانشناختی با اشتیاق شغلی
 251. دانلود پایان نامه با موضوع:فضای روانشناختی حاکم بر سازمان
 252. دانلود پایان نامه در مورد فضای روانشناختی حاکم بر سازمان
 253. پایان نامه ارشد روانشناسی بررسی تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی
 254. پایان نامه ارشد بررسی تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی
 255. پایان نامه با موضوع تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی
 256. پایان نامه رشته روانشناسی:تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی
 257. تعیین قدرت پیش بینی خودارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان:پایان نامه روانشناسی
 258. پایان نامه درباره:تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی
 259. پایان نامه روانشناسی تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی
 260. دانلود پایان نامه ارشد تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی
 261. دانلود پایان نامه ارشد:تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی
 262. تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی -پایان نامه ارشد
 263. تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی :دانلود پایان نامه
 264. دانلود پایان نامه ارشد تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی
 265. پایان نامه ارشد:تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی
 266. دانلود پایان نامه:تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی
 267. پایان نامه ارشد تفاوت بین دو جنس در مقیاس های پرسش نامه سرشت و منش
 268. پایان نامه ارشد درباره همبستگی پرسشنامه سرشت و منش با سن
 269. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی بررسی پایایی پرسش نامه سرشت و منش
 270. دانلود پایان نامه ارشد در مورد پایایی پرسش نامه سرشت و منش
 271. پایان نامه روانشناسی روایی پرسش نامه سرشت و منش
 272. پایان نامه:تعیین پایایی پرسش نامه سرشت و منش
 273. پایان نامه رشته روانشناسی:بررسی روایی پرسش نامه سرشت و منش
 274. پایان نامه بررسی روایی پرسش نامه سرشت و منش
 275. دانلود پایان نامه با موضوع پرسشنامه سر شت و منش
 276. پایان نامه در مورد:پرسشنامه سر شت و منش
 277. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی پرسشنامه سر شت و منش
 278. دانلود پایان نامه ارشد پرسشنامه سر شت و منش(TCI)
 279. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سر شت و منش(TCI)
 280. پایان نامه ارشد:بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش
 281. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سر شت و منش(TCI)
 282. دانلود پایان نامه:بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش
 283. پایان نامه با موضوع بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش
 284. پایان نامه درباره:بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش
 285. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش
 286. پایان نامه روانشناسی بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش
 287. بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش:دانلود پایان نامه
 288. بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش-پایان نامه ارشد
 289. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش
 290. پایان نامه ارشد بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش
 291. دانلود پایان نامه بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه سرشت و منش
 292. دانلود پایان نامه ارشد:ابعاد ساختار سازمانی
 293. پایان نامه رشته روانشناسی درباره ابعاد ساختار سازمانی
 294. پایان نامه ارشد روانشناسی:ابعاد مدیریت دانش
 295. پایان نامه روانشناسی:عوامل مؤثربر فرایند توانمندسازی کارکنان
 296. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی عوامل مؤثربر فرایند توانمندسازی کارکنان
 297. پایان نامه در مورد بررسی میزان پیش بینی توانمندسازی براساس ابعاد مدیریت دانش
 298. پایان نامه ارشد درباره تبیین میزان پیش بینی توانمندسازی براساس ابعاد مدیریت دانش
 299. پایان نامه روانشناسی با موضوع میزان پیش بینی توانمندسازی براساس ابعاد مدیریت دانش
 300. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی میزان پیش بینی توانمندسازی براساس ابعاد مدیریت دانش
 301. پایان نامه ارشد:میزان پیش بینی توانمندسازی براساس ابعاد مدیریت دانش
 302. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی پیش بینی توانمندسازی براساس ابعاد مدیریت دانش
 303. دانلود پایان نامه با موضوع پیش بینی توانمندسازی براساس ابعاد مدیریت دانش
 304. دانلود پایان نامه درباره پیش بینی توانمند سازی بر اساس ابعاد ساختار سازمانی
 305. پایان نامه ارشد روانشناسی میزان پیش بینی توانمند سازی بر اساس ابعاد ساختار سازمانی
 306. دانلود پایان نامه:تبیین میزان پیش بینی توانمند سازی بر اساس ابعاد ساختار سازمانی
 307. دانلود پایان نامه روانشناسی تبیین میزان پیش بینی توانمند سازی بر اساس ابعاد ساختار سازمانی
 308. پایان نامه با موضوع پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش
 309. پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش-پایان نامه ارشد
 310. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش
 311. پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش:دانلود پایان نامه
 312. پایان نامه ارشد پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش
 313. دانلود پایان نامه پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش
 314. دانلود پایان نامه ارشد پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش
 315. پایان نامه روانشناسی پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش
 316. پایان نامه درباره:پیش‌بینی توانمندسازی براساس ساختار سازمانی و مدیریت دانش
 317. پایان نامه روانشناسی:ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی
 318. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:پیش بینی عملکرد شغلی از روی متغیرهای هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی
 319. دانلود پایان نامه روانشناسی پیش بینی عملکرد شغلی از روی متغیرهای هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی
 320. پایان نامه ارشد پیش بینی عملکرد شغلی تحت مولفه های مهارت ارتباطی
 321. پایان نامه با موضوع پیش بینی عملکرد شغلی تحت مولفه های مهارت ارتباطی
 322. پیش بینی عملکرد شغلی از روی مولفه های هوش هیجانی-دانلود پایان نامه
 323. پایان نامه ارشد روانشناسی بررسی ارتباط مولفه های مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی
 324. دانلود پایان نامه ارشد درباره ارتباط بین مولفه های مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی
 325. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بررسی ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی و عملکرد شغلی
 326. دانلود پایان نامه ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی و عملکرد شغلی
 327. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی
 328. پایان نامه ارشد رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی
 329. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی
 330. پایان نامه در مورد رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی
 331. پایان نامه درباره:بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی
 332. پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی
 333. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی
 334. دانلود پایان نامه ارشد :بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی
 335. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی:پایان نامه ارشد
 336. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی-دانلود پایان نامه
 337. پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی
 338. دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی
 339. دانلود پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی
 340. پایان نامه ارشد: بررسی رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی
 341. دانلود پایان نامه:بررسی رابطه بین هوش هیجانی ومهارت های ارتباطی با عملکرد شغلی
 342. بررسی تفاوت سازگاری کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی-پایان نامه روانشناسی
 343. پایان نامه تفاوت سازگاری زنان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی
 344. پایان نامه ارشد بررسی تفاوت سازگاری زنان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی
 345. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی طلاق عاطفی
 346. بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی-دانلود پایان نامه
 347. بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی:پایان نامه روانشناسی
 348. پایان نامه روانشناسی در مورد طلاق رسمی
 349. پایان نامه رشته روانشناسی تفاوت سازگاری کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی
 350. دانلود پایان نامه ارشد بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی
 351. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاق عاطفی
 352. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع طلاق
 353. پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی
 354. دانلود پایان نامه درباره سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق
 355. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق
 356. سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق:پایان نامه
 357. پایان نامه ارشد:سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق
 358. پایان نامه درباره سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی
 359. دانلود پایان نامه:سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی
 360. دانلود پایان نامه روانشناسی سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی
 361. دانلود پایان نامه در مورد سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی
 362. پایان نامه ارشد روانشناسی سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی
 363. دانلود پایان نامه ارشد:تفاوت سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی
 364. پایان نامه ارشد درباره تفاوت سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی
 365. پایان نامه درباره:تفاوت سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی
 366. پایان نامه رشته روانشناسی تفاوت سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی
 367. پایان نامه روانشناسی مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی
 368. دانلود پایان نامه با موضوع:مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی
 369. مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی-پایان نامه ارشد
 370. مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی-دانلود پایان نامه
 371. مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی:دانلود پایان نامه ارشد
 372. پایان نامه ارشد مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی
 373. دانلود پایان نامه مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی
 374. دانلود پایان نامه ارشد مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی
 375. پایان نامه با موضوع مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی
 376. لیست مطالب روانشناسی –
 377. دانلود پایان نامه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت
 378. مقایسه ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی -پایان نامه ارشد
 379. تفاوت ویژگی شخصیتی برون گرایی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی:پایان نامه روانشناسی
 380. پایان نامه:تفاوت بین ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی
 381. پایان نامه با موضوع تفاوت بین ویژگی شخصیتی سازش پذیری دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی
 382. پایان نامه روانشناسی تفاوت ویژگی شخصیتی وظیفه شناسی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی
 383. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تفاوت بین تعاملات اجتماعی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی
 384. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی شناخت تفاوت بین تعاملات اجتماعی دو گروه کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و کودکان عادی
 385. پایان نامه روانشناسی در مورد ارتباط ویژگیهای شخصیتی با اعتیاد به اینترنت
 386. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی تعاملات اجتماعی در دانش آموزان
 387. دانلود پایان نامه ارشد در مورد تعاملات اجتماعی در دانش آموزان
 388. دانلود پایان نامه درباره اعتیاد به اینترنت
 389. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: بررسی ویژگی های شخصیتی و تعاملات اجتماعی در دانش آموزان
 390. پایان نامه:ویژگی های شخصیتی و تعاملات اجتماعی در دانش آموزان
 391. پایان نامه ارشد درباره ویژگی های شخصیتی و تعاملات اجتماعی در دانش آموزان پسر معتاد
 392. ویژگی های شخصیتی و تعاملات اجتماعی در دانش آموزان پسر معتاد:پایان نامه
 393. پایان نامه ارشد روانشناسی ویژگی های شخصیتی و تعاملات اجتماعی در دانش آموزان پسر معتاد
 394. پایان نامه ارشد:ویژگی های شخصیتی و تعاملات اجتماعی در دانش آموزان پسر معتاد
 395. پایان نامه با موضوع:تفاوت ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی
 396. دانلود پایان نامه روانشناسی تفاوت ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی
 397. دانلود پایان نامه:تفاوت ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی
 398. پایان نامه درباره:مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی
 399. پایان نامه رشته روانشناسی:مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی
 400. پایان نامه روانشناسی مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی
 401. دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی
 402. مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی-پایان نامه ارشد
 403. مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی:دانلود پایان نامه
 404. پایان نامه ارشد مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی
 405. دانلود پایان نامه مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی
 406. دانلود پایان نامه ارشد مقایسه ویژگی‌های شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی
 407. ارتباط احساس اعتماد کارکنان با تعهدسازمانی-پایان نامه روانشناسی
 408. دانلود پایان نامه با موضوع رابطه بین احساس اعتماد کارکنان با تعهدسازمانی
 409. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط خودمختاری کارکنان با تعهدسازمانی
 410. پایان نامه درباره خودمختاری کارکنان
 411. پایان نامه ارشد با موضوع:ارتباط احساس موثر بودن کارکنان با تعهدسازمانی
 412. دانلود پایان نامه درباره رابطه بین خودمختاری کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهدسازمانی
 413. پایان نامه درباره:رابطه بین احساس موثر بودن کارکنان با تعهدسازمانی
 414. پایان نامه با موضوع رابطه بین خوداثربخشی کارکنان با تعهدسازمانی
 415. پایان نامه ارشد ارتباط احساس مهم بودن کارکنان با تعهدسازمانی
 416. دانلود پایان نامه رابطه احساس مهم بودن کارکنان با تعهدسازمانی
 417. پایان نامه روانشناسی با موضوع:رابطه بین خوداثربخشی کارکنان با تعهدسازمانی
 418. پایان نامه روانشناسی:بررسی رابطه بین احساس مهم بودن کارکنان با تعهدسازمانی
 419. پایان نامه روانشناسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی
 420. پایان نامه ارشد روانشناسی احساس شایستگی کارکنان
 421. دانلود پایان نامه روانشناسی رابطه بین خوداثربخشی کارکنان با تعهدسازمانی
 422. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی شناسایی رابطه بین خوداثربخشی کارکنان با تعهدسازمانی
 423. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان اداره کل امورکارکنان بانک ملت با تعهد سازمانی آنها
 424. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی
 425. پایان نامه ارشد:رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی
 426. دانلود پایان نامه:رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی
 427. بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان-پایان نامه ارشد
 428. بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان:دانلود پایان نامه
 429. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان
 430. دانلود پایان نامه ارشد بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان
 431. دانلود پایان نامه بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان
 432. پایان نامه ارشد بررسی رابطه میان عوامل روانشناختی توانمندسازی بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل امور کارکنان بانک ملت
 433. پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بهزیستی روان شناختی با رضایت از زندگی زناشویی
 434. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی رضایت از زندگی زناشویی
 435. پایان نامه در مورد ارتباط بهزیستی روان شناختی با رضایت از زندگی زناشویی
 436. دانلود پایان نامه ارشد:رابطه بین بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی
 437. دانلود پایان نامه ارشد رابطه بین بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی
 438. پایان نامه روانشناسی:تعیین رابطه بین بهزیستی روان شناختی و رضایت از زندگی زناشویی
 439. دانلود پایان نامه درباره ارتباط عشق با رضایت از زندگی زناشویی
 440. پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین عشق و رضایت از زندگی زناشویی
 441. پایان نامه ارشد روانشناسی رابطه بین عشق و رضایت از زندگی زناشویی
 442. دانلود پایان نامه تعیین رابطه بین عشق و رضایت از زندگی زناشویی
 443. پایان نامه با موضوع ارتباط عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی
 444. پایان نامه:ارتباط عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی
 445. دانلود پایان نامه روانشناسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی
 446. پایان نامه رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی
 447. پایان نامه ارشد درباره:بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی
 448. دانلود پایان نامه با موضوع:بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی
 449. بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی:پایان نامه روانشناسی
 450. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی
 451. دانلود پایان نامه ارشد درباره بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی
 452. دانلود پایان نامه ارشد بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی
 453. بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی-پایان نامه ارشد
 454. بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی:دانلود پایان نامه
 455. پایان نامه ارشد بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی
 456. دانلود پایان نامه بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی
 457. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه عشق و بهزیستی روان شناختی با رضایت مندی از زندگی زناشویی
 458. پایان نامه ارشد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت آموزش
 459. نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت آموزش-دانلود پایان نامه ارشد
 460. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت آموزش
 461. دانلود پایان نامه با موضوع:نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت آموزش
 462. پایان نامه:نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود کیفیت آموزش
 463. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 464. پایان نامه در مورد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 465. پایان نامه روانشناسی درباره فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 466. پایان نامه روانشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 467. پایان نامه با موضوع میزان استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 468. دانلود پایان نامه ارشد میزان استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 469. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی میزان استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 470. پایان نامه ارشد درباره:میزان استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 471. پایان نامه درباره:نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 472. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 473. پایان نامه روانشناسی مقایسه ی مدارس مجهز به فناوری اطلاعات و ارتباطات از نظر عملکرد تحصیلی دانش آموزان با مدارس فاقد این فناوری
 474. بررسی و شناخت موانع کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه ی درسی مدارس متوسطه:پایان نامه
 475. پایان نامه ارشد:نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 476. دانلود پایان نامه ارشد در مورد نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در برنامه ی درسی
 477. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی و شناخت وسایل و امکانات مورد نیاز برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات
 478. پایان نامه ارشد: بررسی و شناخت وسایل و امکانات موجود برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات
 479. دانلود پایان نامه بررسی و شناخت وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در روش های تدریس و تولید مواد آموزشی با توجه به رویکردهای چهارگانه در برنامه ی درسی مدارس متوسطه
 480. دانلود پایان نامه ارشد نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در برنامه ی درسی
 481. میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس -پایان نامه روانشناسی
 482. دانلود پایان نامه:میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 483. پایان نامه ارشد روانشناسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 484. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 485. بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس:پایان نامه ارشد
 486. دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 487. دانلود پایان نامه بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 488. دانلود پایان نامه بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس
 489. پایان نامه ارشد بررسی میزان و نوع استفاده معلمان از برنامه درسی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس متوسطه شهر بابل
 490. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی پریمتری هامفری
 491. پایان نامه ارشد در مورد مسیر مگنوسلولار
 492. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی اختلال شخصیت اسکیزوتایپال
 493. پایان نامه ارشد درباره ویژگیهای شخصیتی اسکیزوتایپال
 494. دانلود پایان نامه در مورد بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال
 495. دانلود پایان نامه با موضوع:بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال
 496. پایان نامه:بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال
 497. دانلود پایان نامه ارشد ویژگی های شخصیتی اسکیزوتایپال
 498. پایان نامه ارشد روانشناسی ویژگی های شخصیتی اسکیزوتایپال
 499. پایان نامه بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال
 500. پایان نامه درباره:بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال
 501. پایان نامه ارشد ویژگی های شخصیتی اسکیزوتایپال
 502. پایان نامه روانشناسی با موضوع بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال
 503. دانلود پایان نامه بررسی مسیر مگنوسلولار مغز
 504. دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال
 505. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال
 506. پایان نامه با موضوع بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال
 507. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال
 508. پایان نامه ارشد:بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال
 509. دانلود پایان نامه:بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال
 510. بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال:پایان نامه ارشد
 511. بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال-دانلود پایان نامه
 512. دانلود پایان نامه ارشد بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال
 513. پایان نامه ارشد بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال
 514. دانلود پایان نامه بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی ­های شخصیتی اسکیزوتایپال
 515. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی ارتباط احقاق حق جنسی با پرخاشگری کلامی
 516. دانلود پایان نامه رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری فیزیکی
 517. بررسی رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری فیزیکی :پایان نامه روانشناسی
 518. دانلود پایان نامه ارتباط روابط جنسی با پرخاشگری زنان
 519. دانلود پایان نامه ارشد شناسایی رابطه بین روابط جنسی با پرخاشگری زنان
 520. پایان نامه روانشناسی درباره رابطه بین روابط جنسی با پرخاشگری زنان
 521. پایان نامه روانشناسی:ارتباط ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان
 522. دانلود پایان نامه ارشد درباره رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان
 523. تعیین رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با پرخاشگری زنان -پایان نامه روانشناسی
 524. پایان نامه ارشد روانشناسی تعیین رابطه بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی
 525. دانلود پایان نامه:ارتباط روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی
 526. پایان نامه ارشد:ارتباط احقاق حق جنسی با خصومت
 527. دانلود پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین احقاق حق جنسی با خصومت
 528. دانلود پایان نامه: رابطه بین احقاق حق جنسی با خشم
 529. پایان نامه روانشناسی تعیین رابطه بین احقاق حق جنسی با خشم
 530. دانلود پایان نامه با موضوع:رابطه بین روابط جنسی با رضایتمندی زناشویی
 531. دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی
 532. دانلود پایان نامه درباره رابطه بین ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی
 533. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی ارتباط ابراز عواطف و احساسات جنسی با رضایتمندی زناشویی
 534. دانلود پایان نامه ارشد:ارتباط رضایتمندی زناشویی با پرخاشگری در زنان
 535. دانلود پایان نامه رابطه بین رضایتمندی زناشویی وپرخاشگری در زنان
 536. پایان نامه ارشد شناسایی رابطه بین رضایتمندی زناشویی وپرخاشگری در زنان
 537. ارتباط احقاق حق جنسی با پرخاشگری در زنان :دانلود پایان نامه
 538. پایان نامه ارشد:ارتباط احقاق حق جنسی با پرخاشگری در زنان
 539. دانلود پایان نامه ارشد بررسی رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری در زنان
 540. پایان نامه ارشد با موضوع پرخاشگری در زنان
 541. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری در زنان
 542. دانلود پایان نامه در مورد پرخاشگری در زنان
 543. پایان نامه ارشد روانشناسی تعیین رابطه بین احقاق حق جنسی با پرخاشگری در زنان
 544. پایان نامه روانشناسی با موضوع رضایتمندی زناشویی
 545. دانلود پایان نامه روانشناسی ارتباط احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی در زنان
 546. پایان نامه روانشناسی رابطه احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی در زنان
 547. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی پرخاشگری در زنان
 548. پایان نامه در مورد:رضایتمندی زناشویی
 549. دانلود پایان نامه ارشد رضایتمندی زناشویی
 550. دانلود پایان نامه با موضوع:احقاق حق جنسی
 551. پایان نامه تعیین رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی در زنان
 552. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی احقاق حق جنسی
 553. دانلود پایان نامه:احقاق حق جنسی
 554. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی ارتباط احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان
 555. پایان نامه ارشد:ارتباط احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان
 556. پایان نامه ارشد درباره ارتباط احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان
 557. دانلود پایان نامه ارشد:عوامل و مولفه های رضایت زناشویی
 558. دانلود پایان نامه ارشد ارتباط احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان
 559. پایان نامه رشته روانشناسی:رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان
 560. رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان:پایان نامه روانشناسی
 561. پایان نامه ارشد رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان
 562. پایان نامه با موضوع رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان
 563. دانلود پایان نامه رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان
 564. رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان-پایان نامه ارشد
 565. رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان:دانلود پایان نامه
 566. دانلود پایان نامه ارشد رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان
 567. پایان نامه درباره:رابطه بین احقاق حق جنسی با رضایتمندی زناشویی و پرخاشگری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی
 568. دانلود پایان نامه بررسی عملکرد گذرگاه مگنوسلولار درافراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی با استفاده از دستگاه پریمتری هامفری
 569. پایان نامه ارشد بررسی عملکرد گذرگاه مگنوسلولار درافراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی با استفاده از دستگاه پریمتری هامفری
 570. بررسی عملکرد گذرگاه مگنوسلولار درافراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی با استفاده از دستگاه پریمتری هامفری :پایان نامه روانشناسی
 571. پایان نامه بررسی عملکرد گذرگاه مگنوسلولار درافراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی با استفاده از دستگاه پریمتری هامفری
 572. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی نقص میدان بینایی
 573. پایان نامه ارشد در مورد بررسی نقص مگنوسلولار در بیماری های مختلف
 574. پایان نامه :بررسی نقص مگنوسلولار در اختلال شخصیت اسکیزوتیپی
 575. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی اختلال شخصیت اسکیزوتایپال
 576. دانلود پایان نامه ارشد درباره ویژگی های شخصیتی اسکیزوتایپال
 577. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی نقص عصبی مگنوسولار
 578. پایان نامه ارشد:نقص میدان بینایی
 579. دانلود پایان نامه:اختلال شخصیت اسکیزوتایپال
 580. دانلود پایان نامه ارشد نقص عصبی مگنوسولار
 581. پایان نامه روانشناسی با موضوع ویژگی های شخصیتی اسکیزوتایپال
 582. دانلود پایان نامه درباره:بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی¬های شخصیتی اسکیزوتایپال و مقایسه آن با افراد بهنجار
 583. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی عملکرد سیستم مگنوسلولار افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی با افراد بهنجار
 584. دانلود پایان نامه:مقایسه عملکرد سیستم مگنوسلولار افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی با افراد بهنجار
 585. دانلود پایان نامه ارشد:عملکرد سیستم مگنوسلولار افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتیپی
 586. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی بررسی مسیر مگنوسلولار مغز افراد
 587. دانلود پایان نامه روانشناسی:ویژگی های شخصیتی اسکیزوتایپال
 588. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی¬های شخصیتی اسکیزوتایپال و مقایسه آن با افراد بهنجار
 589. پایان نامه ارشد روانشناسی بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی¬های شخصیتی اسکیزوتایپال و مقایسه آن با افراد بهنجار
 590. پایان نامه با موضوع:بررسی مسیر مگنوسلولار مغز
 591. بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتایپال و مقایسه آن با افراد بهنجار:پایان نامه ارشد
 592. بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتایپال و مقایسه آن با افراد بهنجار-دانلود پایان نامه
 593. پایان نامه ارشد بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتایپال و مقایسه آن با افراد بهنجار
 594. دانلود پایان نامه بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی های شخصیتی اسکیزوتایپال و مقایسه آن با افراد بهنجار
 595. پایان نامه با موضوع بررسی مسیر مگنوسلولار مغز در افراد دارای ویژگی¬های شخصیتی اسکیزوتایپال و مقایسه آن با افراد بهنجار
 596. رابطه میان وسواس مذهبی – اخلاقی و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری – عملی:دانلود پایان نامه
 597. دانلود پایان نامه ارشد:تعیین رابطه میان وسواس مذهبی – اخلاقی و نشانه‌های وسواس فکری – عملی
 598. پایان نامه ارشد روانشناسی وسواس فکری – عملی
 599. دانلود پایان نامه ارشد سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری – عملی
 600. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی اختلال وسواس فکری – عملی
 601. دانلود پایان نامه ارشد وسواس فکری – عملی
 602. پایان نامه ارشد اختلال وسواس فکری – عملی
 603. پایان نامه روانشناسی با موضوع:باورهای وسواسی
 604. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی:باورهای وسواسی
 605. دانلود پایان نامه در مورد باورهای وسواسی
 606. دانلود پایان نامه ارشد درباره سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری ـ عملی
 607. دانلود پایان نامه با موضوع سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری ـ عملی
 608. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری ـ عملی
 609. دانلود پایان نامه ارشد:سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری ـ عملی
 610. پایان نامه روانشناسی:سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری ـ عملی
 611. پایان نامه با موضوع وسواس مذهبی ـ اخلاقی
 612. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی
 613. پایان نامه ارشد نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی
 614. دانلود پایان نامه نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی
 615. پایان نامه ارشد درباره وسواس مذهبی ـ اخلاقی
 616. پایان نامه ارتباط وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی
 617. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی وسواس مذهبی ـ اخلاقی
 618. پایان نامه رشته روانشناسی ارتباط وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی
 619. پایان نامه ارشد:ارتباط وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی
 620. دانلود پایان نامه:رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی
 621. پایان نامه درباره:رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی
 622. پایان نامه روانشناسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی
 623. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی
 624. بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی:دانلود پایان نامه
 625. بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی:پایان نامه ارشد
 626. دانلود پایان نامه ارشد بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی
 627. پایان نامه ارشد بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی
 628. دانلود پایان نامه بررسی رابطه وسواس مذهبی ـ اخلاقی با نشانه‌های وسواس فکری ـ عملی و سبک‌های شناختی مرتبط با وسواس فکری ـ عملی
 629. دانلود پایان نامه روانشناسی:تفاوت ویژگی های شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای و کودکان عادی
 630. دانلود پایان نامه ارشد کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای
 631. پایان نامه ارشد کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای
 632. دانلود پایان نامه کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای
 633. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی کودکان دارای اختلال سلوک
 634. دانلود پایان نامه ارشد ویژگیهای شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای
 635. دانلود پایان نامه روانشناسی ویژگیهای شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای
 636. پایان نامه:میزان تفاوت بین ویژگی های شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای وکودکان دارای اختلال سلوک وکودکان عادی
 637. پایان نامه ارشد تاثیر ویژگیهای شخصیتی وروانی والدین براختلالات نافرمانی مقابله ای وسلوک فرزندان
 638. دانلود پایان نامه تعیین میزان تفاوت بین ویژگی های شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای وکودکان دارای اختلال سلوک وکودکان عادی
 639. دانلود پایان نامه تاثیر ویژگیهای شخصیتی وروانی والدین براختلالات نافرمانی مقابله ای وسلوک فرزندان
 640. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی: سبب شناسی اختلالات نافرمانی مقابله ای ( ODD) و سلوک ( CD)
 641. پایان نامه: سبب شناسی اختلالات نافرمانی مقابله ای ( ODD) و سلوک ( CD)
 642. سبب شناسی اختلالات نافرمانی مقابله ای ( ODD) و سلوک ( CD) -پایان نامه روانشناسی
 643. پایان نامه ارتباط ویژگی های شخصیتی والدین با اختلالات رفتاری درکودکان
 644. پایان نامه روانشناسی:ارتباط ویژگی های شخصیتی والدین با اختلالات رفتاری درکودکان
 645. پایان نامه رابطه ویژگی های شخصیتی والدین با اختلالات رفتاری درکودکان
 646. دانلود پایان نامه ارشد:رابطه ویژگی های شخصیتی والدین با اختلالات رفتاری درکودکان
 647. پایان نامه ارشد رابطه ویژگی های شخصیتی والدین با اختلالات رفتاری درکودکان
 648. دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای، سلوک و عادی
 649. دانلود پایان نامه روانشناسی درباره اختلال سلوک
 650. پایان نامه ارشد روانشناسی اختلال نافرمانی مقابله ای
 651. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای، سلوک و عادی
 652. پایان نامه ارشد:بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای، سلوک و عادی
 653. دانلود پایان نامه:تفاوت ویژگیهای شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای ، اختلال سلوک و عادی
 654. تفاوت ویژگیهای شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای ، اختلال سلوک و عادی:پایان نامه روانشناسی
 655. پایان نامه روانشناسی مقایسه ویژگیهای شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای ، اختلال سلوک و عادی
 656. مقایسه ویژگیهای شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای ، اختلال سلوک و عادی:پایان نامه ارشد
 657. مقایسه ویژگیهای شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای ، اختلال سلوک و عادی-دانلود پایان نامه
 658. دانلود پایان نامه ارشد مقایسه ویژگیهای شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای ، اختلال سلوک و عادی
 659. دانلود پایان نامه مقایسه ویژگیهای شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای ، اختلال سلوک و عادی در شهر اصفهان
 660. پایان نامه ارشد مقایسه ویژگیهای شخصیتی والدین کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای ، اختلال سلوک و عادی
 661. پایان نامه ارشد ارتباط اضطراب اجتماعی و مولفه های آن با رضایت جنسی
 662. دانلود پایان نامه روانشناسی رابطه اضطراب اجتماعی و مولفه های آن با رضایت جنسی
 663. پایان نامه روانشناسی رابطه سبک های هویت با اضطراب اجتماعی و مولفه های آن
 664. دانلود پایان نامه ارشد رابطه سبک های هویت با اضطراب اجتماعی و مولفه های آن
 665. پایان نامه ارشد درباره ارتباط اضطراب اجتماعی و مولفه های آن با رضایت جنسی
 666. دانلود پایان نامه درباره:رابطه اضطراب اجتماعی و مولفه های آن با رضایت جنسی
 667. رابطه اضطراب اجتماعی و مولفه های آن با رضایت جنسی:دانلود پایان نامه
 668. پایان نامه ارشد بررسی رابطه اضطراب اجتماعی و مولفه های آن با رضایت جنسی
 669. دانلود پایان نامه ارشد بررسی ارتباط سبک های هویت با اضطراب اجتماعی و مولفه های آن
 670. پایان نامه روانشناسی با موضوع رضایت جنسی
 671. پایان نامه: ارتباط سبک های هویت با اضطراب اجتماعی و مولفه های آن
 672. دانلود پایان نامه ارتباط سبک های هویت با اضطراب اجتماعی و مولفه های آن
 673. پایان نامه ارشد ارتباط سبک های هویت با اضطراب اجتماعی و مولفه های آن
 674. پایان نامه با موضوع رضایت جنسی
 675. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی رضایت جنسی
 676. دانلود پایان نامه ارشد اضطراب اجتماعی
 677. پایان نامه ارشد رابطه سبک های هویت با اضطراب اجتماعی و مولفه های آن
 678. دانلود پایان نامه بررسی رابطه سبک های هویت با اضطراب اجتماعی و مولفه های آن
 679. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی ‌اضطراب اجتماعی
 680. پایان نامه روانشناسی:شناسایی نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی
 681. پایان نامه بررسی نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی
 682. دانلود پایان نامه بررسی نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی
 683. پایان نامه ارشد بررسی نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی
 684. بررسی نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی-پایان نامه روانشناسی
 685. دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی
 686. دانلود پایان نامه ارشد:نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل
 687. نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین:پایان نامه ارشد
 688. نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل-دانلود پایان نامه
 689. پایان نامه ارشد روانشناسی نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل
 690. پایان نامه ارشد:نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل
 691. دانلود پایان نامه:نقش واسطه گری اضطراب اجتماعی در رابطه سبک های هویتی با رضایت جنسی در معلمین متأهل شهر مشهد
 692. دانلود پایان نامه روانشناسی موضوع بررسی سهم ابعاد جو مدرسه درپیش بینی اثر بخشی مدارس
 693. دانلود پایان نامه ارشد درباره سهم ابعاد جو مدرسه درپیش بینی اثر بخشی مدارس
 694. دانلود پایان نامه ارتباط ابعاد جو مدرسه با اثر بخشی مدارس
 695. پایان نامه ارشد رابطه بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشی مدارس
 696. دانلود پایان نامه تبیین رابطه بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشی مدارس
 697. ارتباط بین سبک های رهبری مدیران و جو مدرسه با اثر بخشی مدارس :پایان نامه ارشد
 698. پایان نامه:شناسایی سهم سبک رهبری مدیران و جو مدرسه در پیش بینی اثر بخشی مدارس
 699. پایان نامه ارتباط بین سبک های رهبری مدیران و جو مدرسه با اثر بخشی مدارس
 700. دانلود پایان نامه با موضوع بررسی سهم سبک رهبری مدیران و جو مدرسه در پیش بینی اثر بخشی مدارس
 701. پایان نامه با موضوع سهم سبک رهبری مدیران و جو مدرسه در پیش بینی اثر بخشی مدارس
 702. پایان نامه ارشد درباره ارتباط بین سبک های رهبری مدیران و جو مدرسه با اثر بخشی مدارس
 703. پایان نامه درباره:ارتباط بین سبک های رهبری مدیران و جو مدرسه با اثر بخشی مدارس
 704. بررسی سبک رهبری مدیران و جو مدرسه -پایان نامه روانشناسی
 705. پایان نامه روانشناسی با موضوع بررسی سبک رهبری مدیران و جو مدرسه
 706. پایان نامه روانشناسی:رابطه ی بین سبک های رهبری مدیران و جو مدرسه با اثر بخشی مدارس
 707. پایان نامه روانشناسی بررسی سبک رهبری مدیران و جو مدرسه
 708. پایان نامه ارشد روانشناسی بررسی جو مدرسه
 709. دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی رابطه ی بین سبک رهبری مدیران و جو مدرسه با اثربخشی مدارس متوسطه
 710. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی اثربخشی مدرسه
 711. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی سبک های رهبری
 712. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی تبیین رابطه ی بین سبک رهبری مدیران و جو مدرسه با اثربخشی مدارس متوسطه
 713. دانلود پایان نامه ارشد :رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه
 714. پایان نامه ارشد:رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه
 715. دانلود پایان نامه:رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه
 716. رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه-پایان نامه ارشد
 717. رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه:دانلود پایان نامه
 718. دانلود پایان نامه ارشد رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه
 719. پایان نامه ارشد رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه
 720. دانلود پایان نامه رابطه ی بین سبک رهبری مدیران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید
 721. پایان نامه با موضوع اثرگذاری روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد
 722. پایان نامه:تاثیر وضعیت تأهل با انجام رفتارهای پرخطرجنسی در معتادان
 723. پایان نامه روانشناسی تعیین تاثیر وضعیت تأهل با انجام رفتارهای پرخطرجنسی در معتادان
 724. دانلود پایان نامه ارشد درباره تاثیر روش ماتریکس برکاهش شرکای جنسی معتادان
 725. دانلود پایان نامه روانشناسی درباره اثربخشی روش ماتریکس برکاهش شرکای جنسی معتادان
 726. پایان نامه ارشد تعیین اثربخشی روش ماتریکس برکاهش شرکای جنسی معتادان
 727. پایان نامه ارشد با موضوع:رفتارهای پرخطر جنسی
 728. پایان نامه ارشد روانشناسی:روش ماتریکس
 729. دانلود پایان نامه با موضوع روش ماتریکس
 730. پایان نامه ارشد:رفتارهای پرخطر جنسی
 731. پایان نامه روانشناسی رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد
 732. دانلود پایان نامه ارشد رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد
 733. شناسایی نقش روش ماتریکس در کاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد :پایان نامه ارشد
 734. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد
 735. دانلود پایان نامه شناسایی نقش روش ماتریکس در کاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد
 736. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی نقش روش ماتریکس در کاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان
 737. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی اثرگذاری روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان
 738. پایان نامه درباره:تاثیر روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد
 739. تاثیر وضعیت تأهل با انجام رفتارهای پرخطرجنسی در معتادان-پایان نامه روانشناسی
 740. پایان نامه بررسی تاثیر روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد
 741. پایان نامه ارشد روانشناسی تاثیر روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد
 742. دانلود پایان نامه:تاثیر روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد
 743. دانلود پایان نامه ارشد:اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد
 744. دانلود پایان نامه ارشد اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد
 745. دانلود پایان نامه روانشناسی اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد
 746. اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد-دانلود پایان نامه
 747. پایان نامه ارشد اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد
 748. دانلود پایان نامه اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد
 749. پایان نامه روانشناسی اثربخشی روش ماتریکس برکاهش رفتارهای پرخطرجنسی مردان معتاد
 750. پایان نامه ارشد روانشناسی:نقش آموزش تاب آوری در افزایش کیفیت زندگی دانش آموزان
 751. پایان نامه روانشناسی با موضوع آموزش تاب آوری
 752. پایان نامه ارشد با موضوع کاهش رفتارهای پر خطر در دانش آموزان
 753. دانلود پایان نامه درباره افزایش کیفیت زندگی دانش آموزان
 754. پایان نامه با موضوع رفتارهای پر خطر در دانش آموزان
 755. پایان نامه درباره:بررسی کیفیت زندگی دانش آموزان
 756. اثربخشی آموزش تاب آوری برکاهش رفتارهای پرخطر در دانش آموزان دختر:پایان نامه روانشناسی
 757. پایان نامه روانشناسی:شناسایی تاثیر آموزش تاب آوری برکاهش رفتارهای پرخطر در دانش آموزان دختر
 758. پایان نامه روانشناسی اثربخشی آموزش تاب آوری برکاهش رفتارهای پرخطر در دانش آموزان دختر
 759. پایان نامه:تعیین اثربخشی آموزش تاب آوری برکاهش رفتارهای پرخطر در دانش آموزان دختر
 760. دانلود پایان نامه روانشناسی تاثیر آموزش تاب آوری بر افزایش کیفیت زندگی دانش آموزان دختر
 761. پایان نامه با موضوع:اثربخشی آموزش تاب آوری بر افزایش کیفیت زندگی دانش آموزان دختر
 762. پایان نامه ارشد روانشناسی بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر افزایش کیفیت زندگی دانش آموزان دختر
 763. پایان نامه:تعیین اثربخشی آموزش تاب آوری بر افزایش کیفیت زندگی دانش آموزان دختر
 764. تاثیر آموزش تاب آوری به دانش آموزان-پایان نامه ارشد
 765. دانلود پایان نامه بررسی تاثیر آموزش تاب آوری به دانش آموزان
 766. دانلود پایان نامه با موضوع رفتارهای پرخطر دانش آموزان
 767. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی رفتارهای پرخطر دانش آموزان
 768. دانلود پایان نامه:اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان
 769. پایان نامه ارشد:اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان
 770. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی رفتارهای پرخطر دانش آموزان
 771. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان
 772. بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان:دانلود پایان نامه
 773. بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان-پایان نامه ارشد
 774. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان
 775. دانلود پایان نامه ارشد بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان
 776. دانلود پایان نامه بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان
 777. پایان نامه درباره:بررسی اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر دانش آموزان
 778. پایان نامه:اثر بخشی معنا درمانی گروهی برتغییر جهت دلبستگی نا ایمن افراد سالمند
 779. پایان نامه روانشناسی درباره اثر بخشی معنا درمانی گروهی برتغییر جهت دلبستگی نا ایمن افراد سالمند
 780. پایان نامه ارشد درباره:کیفیت زندگی افراد سالمند
 781. دانلود پایان نامه با موضوع:مطالعه اثر بخشی معنا درمانی گروهی برمیزان کیفیت زندگی افراد سالمند
 782. پایان نامه با موضوع سبک دلبستگی ناایمن
 783. پایان نامه درباره:معنادرمانی گروهی سالمندان
 784. پایان نامه رشته روانشناسی کیفیت زندگی سالمندان
 785. دانلود پایان نامه معنادرمانی گروهی
 786. پایان نامه روانشناسی کیفیت زندگی سالمندان
 787. پایان نامه ارشد تاثیر معنادرمانی گروهی بر تغییرسبک دلبستگی ناایمن
 788. تاثیر معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان-پایان نامه روانشناسی
 789. پایان نامه ارشد روانشناسی:تاثیر معنادرمانی گروهی بر تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان
 790. دانلود پایان نامه بررسی تاثیر معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی
 791. دانلود پایان نامه ارشد تاثیر معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی
 792. پایان نامه بررسی تاثیر معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان
 793. دانلود پایان نامه روانشناسی تاثیر معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان
 794. پایان نامه ارشد:تاثیر معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان
 795. دانلود پایان نامه:تاثیر معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان
 796. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان
 797. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی درباره معنادرمانی
 798. دانلود پایان نامه ارشد اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان
 799. اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان:پایان نامه ارشد
 800. اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان-دانلود پایان نامه
 801. دانلود پایان نامه ارشد:اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان
 802. پایان نامه ارشد اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان
 803. دانلود پایان نامه اثربخشی معنادرمانی گروهی بر کیفیت زندگی و تغییرسبک دلبستگی ناایمن بر روی سالمندان شهر رشت
 804. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی تاثیر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری کلامی
 805. تاثیر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری کلامی-پایان نامه روانشناسی
 806. دانلود پایان نامه شناسایی تاثیر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری کلامی
 807. دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی
 808. پایان نامه ارشد تعیین اثر درمان فراشناختی بر کاهش پرخاشگری فیزیکی
 809. بررسی درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس خانوادگی:دانلود پایان نامه
 810. دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس خانوادگی
 811. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی بررسی اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس خانوادگی
 812. پایان نامه ارشد تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس خانوادگی
 813. پایان نامه ارشد روانشناسی:تاثیر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس اجتماعی
 814. دانلود پایان نامه ارشد تاثیر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس اجتماعی
 815. دانلود پایان نامه بررسی اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس اجتماعی
 816. پایان نامه ارشد تعیین اثر درمان فراشناختی برافزایش عزت نفس اجتماعی
 817. تاثیر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار:دانلود پایان نامه روانشناسی
 818. پایان نامه تاثیر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار
 819. پایان نامه:شناسایی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار
 820. پایان نامه ارشد نقش درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار
 821. نقش درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار-دانلود پایان نامه
 822. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری در نوجوانان بزه کار
 823. دانلود پایان نامه با موضوع:نقش درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار
 824. دانلود پایان نامه ارشد درمان فراشناختی
 825. پایان نامه ارشد اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار
 826. دانلود پایان نامه اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار
 827. دانلود پایان نامه:پرخاشگری در نوجوانان بزه کار
 828. پایان نامه ارشد:درمان فراشناختی
 829. پایان نامه روانشناسی:بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار
 830. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی پرخاشگری نوجوانان بزه کار
 831. پایان نامه روانشناسی با موضوع درمان فراشناختی
 832. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درمان فراشناختی
 833. دانلود پایان نامه ارشد روانشناسی بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار
 834. دانلود پایان نامه ارشد:بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار
 835. بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار-دانلود پایان نامه
 836. پایان نامه ارشد بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار
 837. دانلود پایان نامه ارشد بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار
 838. بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار-پایان نامه ارشد
 839. دانلود پایان نامه بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار
 840. پایان نامه با موضوع بررسی اثر درمان فراشناختی در افزایش عزت نفس و کاهش پرخاشگری نوجوانان بزه کار
 841. دانلود پایان نامه رشته روانشناسی قصه درمانی
 842. دانلود پایان نامه نقش قصه درمانی بر کاهش نشانه های اختلال لجبازی – نافرمانی
 843. پایان نامه ارشد تأثیر قصه درمانی بر کاهش نشانه های اختلال لجبازی – نافرمانی
 844. پایان نامه ارشد رشته روانشناسی تأثیر قصه درمانی بر کاهش نشانه های اختلال لجبازی – نافرمانی
 845. تعیین کارایی و تأثیر قصه درمانی بر کاهش نشانه های اختلال لجبازی – نافرمانی کودکان:پایان نامه ارشد
 846. تعیین کارایی و تأثیر قصه درمانی بر کاهش نشانه های اختلال لجبازی – نافرمانی کودکان-پایان نامه روانشناسی
 847. دانلود پایان نامه ارشد:تعیین کارایی و تأثیر قصه درمانی بر کاهش نشانه های اختلال لجبازی – نافرمانی کودکان
 848. دانلود پایان نامه ارشد درباره تعیین کارایی و تأثیر قصه درمانی بر کاهش نشانه های اختلال لجبازی – نافرمانی کودکان
 849. دانلود پایان نامه با موضوع:تعیین کارایی و تأثیر قصه درمانی بر کاهش نشانه های اختلال لجبازی – نافرمانی کودکان
 850. پایان نامه:تعیین کارایی و تأثیر قصه درمانی بر کاهش نشانه های اختلال لجبازی – نافرمانی کودکان
 851. پایان نامه تعیین کارایی و تأثیر قصه درمانی بر کاهش نشانه های اختلال لجبازی – نافرمانی کودکان
 852. پایان نامه روانشناسی با موضوع رفتار لجبازی – نافرمانی
 853. پایان نامه ارشد با موضوع قصه گویی
 854. پایان نامه روانشناسی اختلال لجبازی- نافرمانی کودکی
 855. پایان نامه با موضوع تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان
 856. پایان نامه ارشد اختلال لجبازی- نافرمانی کودکی
 857. دانلود پایان نامه بررسی رفتار لجبازی – نافرمانی
 858. پایان نامه رشته روانشناسی بررسی تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان
 859. پایان نامه درباره:تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان
 860. پایان نامه ارشد بررسی تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان
 861. دانلود پایان نامه بررسی تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان
 862. دانلود پایان نامه ارشد بررسی تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان
 863. پایان نامه ارشد روانشناسی بررسی تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان
 864. دانلود پایان نامه روانشناسی بررسی تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان
 865. پایان نامه ارشد:تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان
 866. دانلود پایان نامه:تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان
 867. دانلود پایان نامه ارشد رشته روانشناسی تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان
 868. تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان:پایان نامه ارشد
 869. تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان-دانلود پایان نامه
 870. پایان نامه ارشد تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان
 871. دانلود پایان نامه تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان
 872. دانلود پایان نامه ارشد تأثیر قصه گویی بر علائم رفتار لجبازی ـ نافرمانی کودکان

پایان نامه روانشناسی بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری 

 

1-6- تعاریف نظری متغیر‌ها

1-6-1- تعریف مفاهیم:

1-6-1-1- تعریف نظری:

مدیریت استرس: مدیریت استرس به مجموعه تکنیک‌ها و روش‌هایی اطلاق می‌شود که برای کاهش استرس تجربه شده توسط افراد یا افزایش توانایی آنها در مقابله با استرس‌های زندگی به کار گرفته می‌شوند (دوازده امامی، روشن، محرابی، 1388).

مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی – رفتاری: انواع گوناگون آرمیدگی،  تصویرسازی و دیگر تکنیک‌های کاهش اضطراب را با رویکرد‌های شناختی – رفتاری معمول، مانند بازسازی شناختی،  آموزش مقابله‌ی موثر،  آموزش ابرازگری و مدیریت خشم ترکیب کرده است(آنتونی،1388).

تاب‌آوری: تاب‌آوری به فرایند پویای انطباق مثبت با تجربه‌های تلخ و ناگوار اطلاق میشود (لاتار، چیچتی ومستن، 2001، به  نقل از؛ بشارت).

کانون کنترل سلامت: درجه اعتقاد فرد به این امر است که سلامت او تحت کنترل عوامل درونی است یا عوامل بیرونی (حاتملوی سعد آبادی، 1390).

سلامت عمومی: سلامت عمومی‌به عنوان عملکرد سازگار فرد در محیط پیرامون وی تعریف می‌شود که می‌تواند تحت تاثیر عوامل مختلف، جسمانی، روانی و اجتماعی قرار گیرد (ون دیکسهورم و وایت 2005).

هموگلوبین گلوکوزیته: هموگلوبین گلوکوزیته، پروتئینی است که از لحاظ بالینی مهمترین نشانگر کنترل قند خون شناخته شده است.

دیابت: دیابت تغییری دائمی‌در شیمی‌داخلی بدن است که نتیجه آن وجود گلوکز بسیار زیاد در خون می‌باشد (رودی دبلیو، 1385).

دیابت نوع یک: در دیابت نوع یک سلول‌های انسولین ساز به طور ناگهانی توسط بدن از بین می‌روند و در نتیجه دیابت ظاهر می‌گردد.این نوع دیابت، کمتر افراد بالای 30 سال را مبتلا می‌کند. این بیماری در کودکان و نوجوانان شایع تر است. (رودی دبلیو، 1385).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

نتایج تحقیق از لحاظ کاربردی اهمیت زیادی برخورداراست و می‌تواند مورد توجه پزشکان، متخصصین  غدد و متابولیسم، پرستاران، روانپزشکان، بیماران، خانواده‌ها و مسئولان بهداشتی، واقع گردد.   لذا در پژوهش حاضر سعی بر آن است که، اطلاعات دقیق و عینی و قابل استفاده در جهت شناخت و بررسی اثر بخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوهء CBT بر تاب‌آوری، کانون کنترل سلامت، سلامت عمومی و هموگلوبین گلوکوزیته خون در بیماران مبتلا به دیابت را در دسترس پزشکان، پرستاران، روانپزشکان، بیماران، خانواده‌ها و مسئولان بهداشتی قرار دهد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : بررسی اثربخشی آموزش گروهی مدیریت استرس به شیوه‌ی شناختی رفتاری

پایان نامه ارشد:سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

تاثیر طلاق و اختلافات زناشویی بر کودکان

از پیامد های طلاق عاطفی ، مواجهه فرزندان با مشکلات روحی و رفتاری مختلف، از جمله اضطراب شدید، انزوا و گوشه گیری، پرخاشگری، افت تحصیلی، دوری روانی از پدر و مادر و فرار از خانه است (باستانی،1390).

وایتمن[1] نشان داد اغلب کودکان طلاق فرایند سوگ را مشابه آنچه در مرگ اتفاق می افتد تجربه می کنند. این فرایند نزدیک به دو سال بعد از طلاق طول می کشد و شامل توالی از انکار، خشم، افسردگی و پذیرش است. این هیجانات در واقع به عنوان عکس العملی طبیعی و بهنجار در مقابل طلاق در نظر گرفته می شود. کوبلر-راس[2] نیز مراحل سوگ را به طور مشابهی برای طلاق به کار برد. اولین مرحله انکار است به این معنی که کودک سعی می کند وقوع طلاق را انکار کند. سپس کودک به مرحله خشم وارد می شود که می تواند به خودش یا والدین مربوط باشد. پس از این مرحله ی بعدی چانه زنی است که شامل سعی کودک در پیشنهاد چیزهایی به والدین، خدا یا هر کس دیگری که می تواند با دستور به توقف طلاق کمک کند می شود. مرحله ی چهارم افسردگی است به دلیل این که کودک تشخیص می دهد که چه بخواهد چه نخواهد طلاق ادامه پیدا می کند. در پایان پذیرش طلاق است.

[1]-Whiteman

[2]-Kubler-Ross

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکاندرخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی

اهداف جزئی:

1-بررسی تفاوت سازگاری زنان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی.

2- بررسی تفاوت سازگاری کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

دانلود پایان نامه در مورد سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

– مسایل مالی

مسایل مربوط به دخل و خرج هم اغلب موجبات اختلاف زن و شوهر را فراهم می­سازد. با توجه به نقش دخل و خرج می­توان انتظار داشت که فعالیت مشترک زن و شوهر در تحصیل اسباب معاش و پرداخت هزینه­ها بر وحدت و یکپارچگی میان زن و شوهر بیفزاید. اما این­جا هم آنچه قرار است اسباب همکاری بیشتر باشد، اغلب در جهت جدایی آنها از هم عمل می­کند.          در زمینۀ دخل و خرج اغلب با انواع مشغله­های ذهنی درخصوص انصاف، کنترل و رقابت وسایر معانی نمادین، که به فالیت­های مشترک لطمه می­زند، برخورد می­کنیم. بسیاری از زوج­ها بر سر چگونگی پرداخت مخارج با هم اختلاف­نظر دارند. بسیاری از آنها پس از رسیدگی چندین و چند ساعته فهرست مخارج یکدیگر را به بی­توجهی در خرج کردن درآمدها متهم می­سازند و آتش خشم یکدیگر را برمی­فروزند. مشکل زمانی بروز می­کند که زن یا شوهر و معمولاً کسی که بیشترین بخش درآمد خانواده را تأمین می­کند، در صدد کنترل مخارج، طبقه­بندی اولویت­ها و سهمیه­بندی برمی­آید و طرف مقابل به­عنوان یک اقدام تلافی­جویانه در برابر اعمال کنترل، پول بیشتری خرج می­کند.گرفتاری دیگر زمانی بروز می­کند که زن و شوهر، هر دو، از درایت لازم در اداره امور مالی زندگی بی­بهره­اند. اداره امور مالی خانواده شبیه اداره کردن یک مؤسسه کوچک تجاری است و لازم است که زن و شوهر در زمینۀ مخارج با توجه به درآمد قابل مصرف خانواده همکاری کنند. باید اولویت­ها را در نظر بگیرند، مخارج ضروری را مشخص سازند و بعد از تخصیص درآمد به آنها درباره خرج باقیمانده درآمد برای تفریح، گردش، سرگرمی ـ و همچنین پس­اندازه تصمیم بگیرند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکاندرخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی

اهداف جزئی:

1-بررسی تفاوت سازگاری زنان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی.

2- بررسی تفاوت سازگاری کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

پایان نامه ارشد روانشناسی سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه :مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی

نگهداری از بچه­ها

بخش عمده­ای از طرز تلقی مربوط به تربیت کودک و نگهداری از او به تجربه سال­های کودکی زن و شوهر باز می­گردد. بعضی پدر و مادر خود را الگو قرار می­دهند و جمعی در جهت مخالف رفتار آنها حرکت می­کنند. اما به هر صورت، زن و شوهر در مقام پدر و مادر طرز پرورش خود را معیار قرار می­دهند. علاقه­مندترین والدین نیز گاه با پافشاری بیش از حد برای اصلاح رفتار فرزندان­شان نتیجۀ معکوس می­گیرند. از جمله عوامل دیگری که می­تواند اسباب تشویش پدر و مادر شود، تردیدهای پنهانی است. مثلاً ممکن است مادری از درست بودن رفتار خود مطمئن نباشد. این تردید می­تواند به موقعیتی منجر شود که او خود را یک مادر شکست خورده بداند. در این مورد، وقتی از کودک رفتار ناشایستی سر می­زند، مادر بیش ازحد تناسب واکنش خشمگینانه نشان می­هد.

در میان بدرفتاری کودک  و واکنش بی­تناسب مادر چیزی وجود دارد که آن را افکار خودانگیخته (اتوماتیک) می­نامیم. مثلاً، ممکن است مادر با مشاهدۀ بدرفتاری فرزند خود نتیجه بگیرد: «بدرفتاری او تقصیر من است. من باعث شده­ام که چنین رفتاری داشته باشد.» بعد برای رهایی از این ذهنیت             می­خواهد به هر شکل به خود ثابت کند که مادر خوبیست. برای فرزند مقررات انضباطی شدیدتری وضع می­کند و با این کار می­خواهد تصویر ذهنی خودش را بهتر کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی:بررسی تفاوت سازگاری زنان و کودکاندرخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی

اهداف جزئی:

1-بررسی تفاوت سازگاری زنان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی.

2- بررسی تفاوت سازگاری کودکان درخانواده های درگیر طلاق رسمی و طلاقعاطفی.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان : مقایسه سازگاری زنان و کودکان در خانواده های طلاق روانی و رسمی