دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارائی کارکنان اداره آموزش وپرورش”

دانلود پایان نامه : بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان امور مالیاتی شهرستان خوی

دانلود پایان نامه ارشد :رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید 

یکپارچگی درونی :

حفظ انسجام درونی مستلزم هماهنگی و اتحاد واحدها ، گروهها و مدارس در یک هویت واحد و ایجاد احساسی از هویت و وفاداری مدرسه در میان معلمان و دانش آموزان و فراهم آوردن اساسی از رضایت و خوب بودن برای آنها است . مطالعاتی که در مورد مدارس موفق انجام شده است آشکار کرده که مدارس مذکور از یک فرهنگ قوی و انسجام درونی بالا برخوردار بوده اند . ابعاد حفظ یکپارچگی درونی شامل :

1-کارایی : عبارت است از نسبت عملکرد افراد مدرسه در مقابل هزینه های مصرف شده برای آن است . هزینه ها نه تنها به شکل زمان و پول محاسبه می شود بلکه اهداف و نتایجی که از آنها چشم پوشی شده نیز در نظر گرفته می شود .

2-غیبت گرایی : تعداد دفعات عدم حضور و فراوانی غیبت معلمان ، دانش آموزان و دیگر کارکنان مدرسه

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 . تبيين سهم سبك رهبري مديران و جو مدرسه در پيش بيني اثر بخشي مدارس.

 1. تبيين رابطه بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشي مدارس .
 2. تبيين سهم ابعاد جو مدرسه درپيش بيني اثر بخشي مدارس.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید 

پایان نامه ارشد:رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید 

حفظ الگوهای فرهنگی :

حفظ الگوهای فرهنگی مدرسه به محافظت و پرورش سنت ها و هنجارهای فرهنگی اجتماع مدرسه مربوط می شود . در این حوزه در سیستمی از هنجارهای نوشته و نانوشته که برای مدرسه یا مجتمع آموزشی مورد نظر ، شخصیت متمایزی فراهم می آورد ، سنت های مدرسه پدید می آیند ، تصاویر ذهنی ساخته و پرورده می شوند و راه های مقبول عمل شناخته می شوند . الگوهای فرهنگی در قالب مقررات و ضوابط رسمی و غیررسمی ، انتظارات و هنجارها و مفروضات و باورهای مقبول را برای معلمان ، دانش آموزان ، مدیران و سایرین مشخص می کنند . در واقع بخش عمده ای از تفاوت ها و تمایزاتی که بین مدارس وجود دارد ناشی از همین بعد است . ابعاد الگوی فرهنگی عبارتند از :

1-روحیه : احساس خوب کلی که معلمان ، والدین ، دانش آموزان و دیگران نسبت به مدرسه ، رسوم و اهداف آن دارند و میزان خوشحالی آنها از اینکه بخشی از مدرسه هستند .

2-انسجام : میزانی که دانش آموزان و معلمان یکدیگر را دوست دارند ، با یکدیگر به خوبی کار می کنند ، ارتباط کامل و باز برقرار می کنند وکوشش هایشان را هماهنگ می سازند .

3-همسازی هدف : میزانی که اعضای اجتماع ، والدین و دانش آموزان توافق دارند که اهداف یکسانی برای مدرسه وجود دارد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 . تبيين سهم سبك رهبري مديران و جو مدرسه در پيش بيني اثر بخشي مدارس.

 1. تبيين رابطه بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشي مدارس .
 2. تبيين سهم ابعاد جو مدرسه درپيش بيني اثر بخشي مدارس.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید 

دانلود پایان نامه:رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید 

مدل اثربخشی سرجیوانی :

تلاش برای اثربخشی وجه اشتراک اصلی همه سازمان ها است ، به گونه ای که اکثر تحقیقات انجام شده درحوزه مدیریت سازمان آگاهانه یا ناآگاهانه به آن پرداخته اند . واقعیت آن است که سازمان با فشارهای گوناگون ، عوامل متعدد و محدودکننده و هدف های متناقض روبرو است که به ناچار باید به همه آنها به نحو مطلوب و مناسبی پاسخ گوید . همچنین لازم است چارچوب های زمانی متفاوتی را در نظر آورند و با ابواب جمعی داخلی و خارجی گسترده و غالبا متنوعی در ارتباط باشند . از این رو پدیده اثربخشی مفهوم گسترده ای به خود می گیرد و دارای ابعاد گوناگونی می شود . مدارس نیز از این قاعده مستثنی نیستند (ترک زاده 1377) .

با اندکی تامل روشن می شود که به جای تعاریف ساده از اثربخشی مدرسه که متمرکز بر نتایج دانش آموزان است ، عملا ابعاد زیادتری جهت سنجش اثربخشی مدرسه وجود دارد . در پرتو این واقعیت متخصصان ارزشیابی مدرسه توافق و تاکید دارند که اثربخشی مدرسه چند بعدی است . سرجیوانی و همکارانش (1992) با توجه به این گستردگی با مبنا قرار دادن حوزه های اصلی فعالیت مدارس ، الگوی روشن و جامعی برای اثربخشی مدرسه ارائه کردند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 . تبيين سهم سبك رهبري مديران و جو مدرسه در پيش بيني اثر بخشي مدارس.

 1. تبيين رابطه بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشي مدارس .
 2. تبيين سهم ابعاد جو مدرسه درپيش بيني اثر بخشي مدارس.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید 

رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه-پایان نامه ارشد

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید 

تفاوت کارایی و اثربخشی

هدف اصلی تمام سازمان ها ارتقاء کارایی و اثربخشی است . بر اساس عقاید صاحب نظران امروزه توجه به کیفیت باعث تقدم اثربخشی بر کارایی گردیده است .به خصوص درسازمان های آموزشی که دارای اهداف کیفی بوده و سوددهی جایگاه مهمی را اشغال نمی کند ، اثربخشی عامل مهم و رکن اساسی در خور توجه است . بسیار دیده می شود که مدارس با شرایط یکسان میزان اثربخشی و موفقیت متفاوتی دارند . یا مدیری که در یک مدرسه اثربخش است و در مدرسه دیگر این طور نیست (کولانچی ، 1374) .

از دیدگاه صاحب نظران مفاهیم کارایی و اثربخشی در سازمان های گوناگون به اشکال متفاوتی تفسیر و توجیه می شوند . اثربخشی و کارایی یک مقوله همه یا هیچ نیست . اثربخشی درجاتی دارد و نسبی است و هر چه سازمان به تحقق اهداف نزدیکتر شود و میزان تحقق اهداف بیشتر باشد سازمان اثربخش تر است .

دراکر [1] (1964) اثربخشی را انجام دادن کارهای درست یا کار درست انجام دادن تعریف کرده است اثربخشی به انجام درست به نحوی که به تحقق اهداف منجر گردد اشاره دارد . کارایی انجام درست کارها یا کارها را درست انجام دادن است . به عبارت دیگر توانایی به کارگیری حداقل امکانات و منابع در جهت نیل به مقاصد سازمان است .

[1] – Drucker

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 . تبيين سهم سبك رهبري مديران و جو مدرسه در پيش بيني اثر بخشي مدارس.

 1. تبيين رابطه بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشي مدارس .
 2. تبيين سهم ابعاد جو مدرسه درپيش بيني اثر بخشي مدارس.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید 

رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه:دانلود پایان نامه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید 

الف :مباني نظري

مفهوم اثربخشی :بر اساس تعریفی که سرجیوانی (1992) ارائه کرده است ، اثربخشی مدرسه عبارت است از میزان دستیابی مدرسه به اهداف، حفظ یکپارچگی درونی ، انطباق با محیط بیرونی و نیز حفظ الگوهای فرهنگی .

 

 

نظریه های اثربخشی:

بارنارد [1] اولین صاحبنظری بود که رفتار سازمان را مورد بررسی قرار داد و بین کارایی و اثربخشی تمایز قائل گردید . (به نقل از علاقه بند ، 1368) فیدلر که نظریه رهبری اثربخش را مطرح کرد ، اثربخشی را مشمل بر روابط مدیر با همکاران ، میزان کار از پیش تعیین شده و میزان قدرتی که از مقام خود بدست می آورد می داند (میرکمالی ، 1375) . مکاتب مختلف با توجه به دیدگاه خود نسبت به ماهیت سازمان و انسان برای مدیر اثربخش مهارت هایی را لازم دانسته اند . در (نمودار 2-1) بررسی تاریخی اثربخشی سازمانی ( به نقل ازکاظمی،  1375) به طور مختصر آورده شده است .

[1] – Barnard

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 . تبيين سهم سبك رهبري مديران و جو مدرسه در پيش بيني اثر بخشي مدارس.

 1. تبيين رابطه بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشي مدارس .
 2. تبيين سهم ابعاد جو مدرسه درپيش بيني اثر بخشي مدارس.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید 

دانلود پایان نامه ارشد رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید 

ادبيات وپيشينه ي پژوهش

مقدمه

اگر براي رسيدن به اهداف تعلیم و تربیت و آماده کردن دانش آموزان برای زندگي در فردايي بهتر ومواجهه با مسائل آینده بدانیم بدون شك نقش مديران و ساير كاركنان مدرسه و ويژگي هاي آنان در ساختن اين سرنوشت بسيار اثر گذار است و اگر چه مطالعات گذشته زوایای متعددی از مفهوم رهبری را روشن کرده است ، ولی هنوز این مفهوم به خاطر ماهیت پیچیده اش مبهم مانده است .

به نظر نگارنده،چنانچه روابط بين متغيير هاي مرتبط با اثر بخشی مدارس در ابعاد مختلف مورد واكاوي وپژوهش قرار گيرد و يافته هاي اين پژوهش ها كاربردي و عملياتي شده و مورد توجه قرار گيرد و مديراني انتخاب و تربيت شوند كه بتوانند به معناي واقعي فرايند آموزش و پرورش را رهبري نمايند و مدارسی اثر بخش و تاثیر گذار را پدید آورند ،آنگاه گام هايي ارزنده در تعليم و تربيت برداشته خواهد شد اما به رغم این مطلب، برای رفع مشکلات نظام آموزشی، نیاز به تحول اساسی در بدنه ي مديريتي و سبك هاي رهبر ي مديران و تحول در فضا و جو مدارس وعناصر برنامه درسی به ویژه  محتوا  ، روش تدریس و شیوه ارزشیابی به طور شدیدی  احساس می شود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 . تبيين سهم سبك رهبري مديران و جو مدرسه در پيش بيني اثر بخشي مدارس.

 1. تبيين رابطه بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشي مدارس .
 2. تبيين سهم ابعاد جو مدرسه درپيش بيني اثر بخشي مدارس.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید 

پایان نامه ارشد رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید 

تعریف اثربخشی :

بر اساس تعریفی که سرجیوانی [1] (1992) ارائه کرده است ، اثربخشی مدرسه عبارت است از میزان دستیابی مدرسه به اهداف، حفظ یکپارچگی درونی ، انطباق با محیط بیرونی و نیز حفظ الگوهای فرهنگی .

 

 

 

تعاريف عملياتي:

سبک رهبری سازمان مدار: در پژوهش حاضر سبک رهبری سازمان مدارعبارت از نمره ای است که از مقیاس لوتانز[2](1985) به دست می آید (الوانی،1378).

سبک رهبری انسان مدار: در پژوهش حاضر سبک رهبری انسان مدار عبارت از نمره ای است که از مقیاس لوتانز(1985) به دست می آید (الوانی،1378).

جو مدرسه : در این پژوهش جو مدرسه بر اساس پرسشنامه جو مدرسه (ویلیس جی . فورتنجر،2004)محاسبه می شود و منظور نمره ای است که از این پرسشنامه در هفت زیر مقیاس جوباز ، تلاش مازاد ، ساختار انضباطی ، گسترش مسئولیت فردی ، شاسایی موفقیتها، خود ارزیابی و مقررات سازمانی به دست می آید .

اثر بخشي مدارس: دراین پژوهش اثر بخشي مدارس بر اساس پرسشنامه اثر بخشي مدارس (سر جيواني و همكارانش،1992) كه توسط ترك زاده (1372)ترجمه شده محاسبه می شود و منظور نمره ای است که از این پرسشنامه در چار بعد كسب هدف،يكپارچگي دروني ،انطباق با محيط بيروني و حفظ الگوهاي فرهنگي به دست می آید .

[1]-Sergiovany

[2]-Luthans

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 . تبيين سهم سبك رهبري مديران و جو مدرسه در پيش بيني اثر بخشي مدارس.

 1. تبيين رابطه بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشي مدارس .
 2. تبيين سهم ابعاد جو مدرسه درپيش بيني اثر بخشي مدارس.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید 

دانلود پایان نامه رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید

دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی

عنوان کامل پایان نامه : رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید 

تعریف مفاهيم و اصطلاحات مورد استفاده:

تعریف مفهومی

تعریف سبک رهبری

سبک رهبری : سبک رهبری عبارت است از الگوی رفتاری که فرد هنگام هدایت فعالیت های زیر دستان سازمان از خود شان می دهد (علاقه بند، 1379).

سبک رهبری سازمان مدار:الگوی رفتاری که در آن مدیر به وظایف سازمان توجه  می کند .از ديدگاه ردين[1](1970) وطيفه مداري محدوده اي است كه در آن يك مدير فعاليت هاي زير دستانشان را هدف مي كند و با ابتكار سازماندهي و دستور دادن شروع مي شود.

سبک رهبری انسان مدار: الگوی رفتاری که درآن مدیر به نیروی انسانی  توجه  می کند. از ديدگاه ردين ( 1970) رابطه مدار ي محدوده اي است كه در آن يك ارتباط شغلي انساني دارد و با گوش كردن،اعتماد نمودن و تشويق نمودنكاركنان به طور كلي تعريف مي شود.مدير فعاليت هاي زير دستانشان را هدف مي كند و با ابتكار سازماندهي و دستور دادن شروع مي شود.

تعریف جو مدرسه:جو یا اقلیم مدرسه به ادراک معلمان از محیط عمومی کار در مدرسه اطلاق می شود که متاثر از سازمان رسمی و غیر رسمی ، شخصیت افراد و رهبری سازمانی است . (سید عباس زاده به نقل از هوی و میکسل،1383).

1-Reddin

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1 . تبيين سهم سبك رهبري مديران و جو مدرسه در پيش بيني اثر بخشي مدارس.

 1. تبيين رابطه بین ابعاد جو مدرسه با اثر بخشي مدارس .
 2. تبيين سهم ابعاد جو مدرسه درپيش بيني اثر بخشي مدارس.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه روانشناسی

لینک متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی با عنوان :  رابطه ی بین سبک رهبری مديران ، جو مدرسه و اثر بخشی مدارس متوسطه شهر اقلید