آرای عرفانی بدیع‌الزمان سعید نورسی

2-5 طریقت قادریه: 16

2-6 طریقت سلیمانیه: 16

2-7 طریقت نورسیه (نورجی): 17

فصل دوم. 20

شرح‌حال بدیع‌الزمان سعید نورسی.. 20

1- مقدمه: 21

1-1بخش اول: مرحله اول زندگی نورسی (سعید قدیم) 21

1- 2بخش دوم: مرحله دوم زندگی نورسی (سعید جدید) 27

1-3 بخش سوم: مرحله سوم زندگی نورسی (سعید سوم) 31

1-4بخش چهارم: اساتید عرفانی.. 34

5- 1 اعتقادات… 48

5-2 نورسی و سیاست… 49

فصل سوم: 53

معرفی کلیات رسائل النور. 53

2-مقدمه. 54

2-1 بخش‌های اصلی رسائل النور. 54

پایان نامه

2-1-1کلمات (جلد اول) 55

2-1-2مکتوبات (جلد دوم) 55

2-1-3 لمعات (جلد سوم) 56

2-1-4شعاعات (جلد چهارم) 57

2-2 علل نام‌گذاری آثار به «رسائل النور». 59

2-3 خبر از رساله نور و طلبه‌های آن در قصیده بدیعیه امام علی (ع) 61

فصل چهارم. 64

آرای عرفانی و سلوکی نورسی.. 64

3 جایگاه تصوف و طریقت در نظر نورسی.. 65

3-1دلایل و شواهد بر صاحب طریقت بودن نورسی.. 67

3-1-1 گرفتن مرجع علمی و سلوکی از بزرگان طریقت‌های مشهور. 67

3-1-2 استفاده از اذکار و اوراد طریقت‌ها به‌ویژه طریقت نقشبندیه. 68

3-1-3شرح روش‌های طرق صوفیه به شاگردان. 70

3-1-4 ذکر نیکی‌ها، فضایل اولیا، اقطاب صوفیه و فواید طریقت.. 71

3-1-5 ترغیب و تشویق شاگردان به دعا و مناجات.. 72

3-1-5 موافقت با تصوف اهل سنت.. 73

3-1-6 تأکید بر محبت و دوستی به‌عنوان ویژگی مشترک اهل تصوف.. 75

3-1-7 زهد ورزی در دنیا و اطاعت از روح و قلب.. 76

3-1-8 تفکر و دیدن جمال و کمال (تجلی) 76

3-2 عرفان نظری.. 77

3-2-1 وحدت وجود. 78

3-2-2 وحدت شهود. 80

3-2-3 نقد ابن عربی و نظریه وحدت وجود وی.. 82

3-2-4 ضررهای وحدت وجود. 83

3-3 معرفی اصطلاحات عرفانی موجود در رسائل النور. 84

3-3-1 معاد. 85

3-3-3 لوح محفوظ.. 87

3-3-4 لوح محو و اثبات.. 88

3-3-5 فنا 89

یک مطلب دیگر :

3-3-5 لیله القدر. 91

3-3-6  سیر و سلوک.. 92

3-3-7 عشق الهی.. 94

3-3-9 اقطاب.. 97

3-3-10 کشف… 98

3-4 عرفان عملی.. 101

3-4-1 تعریف عرفان عملی: 101

3-4-2سلوک عملی نورسی.. 101

3-5  ادبیات عرفانی.. 104

3-5-1ادبیات عرفانی و صوفیانه در رسائل النور. 105

3-5-2  بهره‌گیری از ادبیات فارسی.. 105

3-6 طریقت عرفانی نورسی.. 107

3-6-1 حقیقت طریقت و شریعت ازنظر نورسی: 107

3-6-2 نظر نورسی درباره غالیان و جهله صوفیه. 109

3-6-3 نگاه آسیب شناسانه به تصوف و طریقت‌ها 109

فصل پنجم: طریقت قرآنی نوری.. 113

4-1عوامل تأثیرگذار بر شخصیت عرفانی و سلوکی نورسی.. 114

4-1-1 طریقت نقشبندیه و نقش آن در شخصیت و آرای عرفانی نورسی.. 114

4-1-2چگونگی سلوک عرفانی بدیع‌الزمان نورسی.. 117

4-2 مبانی و اصول. 119

4-2-1 قرآن کریم: 119

4-2-2 سنت رسول (ص): 120

4-2-3 ایمان و اسلام: 121

4-2-4 معرفت عمیق نسبت به نفس انسانی: 122

4-2-5  شناخت دقیق شرایط جامعه: 123

4-3 ویژگی‌های طریقت نوری.. 123

4-4 عناصر تشکیل‌دهنده طریقت نوری.. 125

4-4-1 مرحله اول طریقت نوری؛ عجز (ناتوانی) 126

4-4-2 مرحله دوم طریقت نوری؛ فقر (نیازمندی) 129

4-4-3 مرحله سوم طریقت نوری؛ شفقت؛ (مهربانی و رقت قلب) 130

4-4-3-1 اساس شفقت در طریقت نوری.. 131

4-4-3-2 ویژگی‌های شفقت در طریقت نوری.. 133

4-4-4  مرحله چهارم طریقت نوری (تفکر) 135

4-4-4-1ویژگی‌های تفکر در طریقت نوری.. 138

4-5 ویژگی‌ها و مشخصه‌های آرای عرفانی نورسی.. 142

4-5-1 نورسی و دعا. 143

4-5-2 نورسی و جوشن کبیر. 145

4-5-3 نورسی و اخلاص…. 146

4-5-4 نورسی و تأکید بر ذکر (یا بَاقی أنتَ البَاقی) 148

4-5-5  نورسی و اهل‌بیت (ع) 149

4-5-6 نورسی و تجلی اسمای حسنی.. 152

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*