آزادی اطلاعات در پرتو حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران و فقه امامیه

2-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی.. 55
2-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا 56
2-5-2-3-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا 57
2-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع. 58
2-6- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات.. 59
2-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم. 61
2-6-2-امنیت ملی. 61
2-6-3-حریم خصوصی. 65
2-6-4- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری. 68
2-6-5- مخل به مبانی اسلام 70
2-6-6- مصالح و حقوق عمومی. 71

فصل سوم: جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات.. 74
3-1- قانون اساسی. 76
3-2- قوانین عادی. 77
3-2-1- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات: 79
3-2-2- آئین دسترسی. 79
3-2-3- ترویج شفافیت.. 80
3-3- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران. 81

پایان نامه

3-3-1- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات.. 81
3-3-1-1- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن. 81
3-3-1-2- اطلاع رسانی فعال توسط موسسات.. 82
3-3-1-3- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی.. 82
3-3-2- ایجاد و تقویت زیرساخت‌های تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک.. 84
3-3-3- استقلال رسانه‌ها و منع سانسور 84
3-3-3-1- استقلال ساختاری.. 85
3-3-3-1-1- داشتن شخصیت حقوقی مستقل. 85
3-3-3-1-2- استقلال مراجع دولتی تنظیم كننده فعالیت‌های رسانه‌ایی. 86
3-3-3-1-3- استقلال محتوایی یا اختیاراتی. 87
3-3-3-1-4- استقلال سیاسی رسانه ها 87
3-4- ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 88
3-4-1- ارزیابی شكلی و ساختاری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 89
3-4-1-1- شرایط شكلی رسیدگی به تقاضای دسترسی به اطلاعات شهروندان. 89
3-4-1-2- آئین رسیدگی به تقاضای شهروند. 91
3-4-1-3- ساختار و نحوه‌ی عملكرد نهاد ناظر بر دسترسی به اطلاعات.. 93
3-4-2- ارزیابی ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 93
3-4-2-1- ابهام و اجمال در واژگان و تعاریف… 94
3-4-2-2- تعارض برخی مفاهیم قانون با اصول كلی حاكم بر دسترسی به اطلاعات.. 95
3-4-3- نقص در ضمانت اجرا 96
3-4-4- محدودیت‌های حق دسترسی آزاد به اطلاعات.. 97
3-5- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات.. 100
3-5-1- ضمانت اجرای کیفری در مورد اشخاص حقیقی. 100
3-5-1-1- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات.. 101
3-5-1-2- تخریب و ایجاد اختلال در داده ها 103
3-5-1-3- ممانعت از دسترسی.. 103
3-5-1-4- سرقت اطلاعات.. 104
3-5-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران. 105
3-5-3- مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی. 106

یک مطلب دیگر :

3-5-3-1- قانون اساسی.. 107
3-5-3-2- قانون مجازات اسلامی.. 107
3-5-3-3- قانون مسئولیت مدنی.. 108
3-5-3-4- قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح.. 108
3-6- نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر 109
3-6-1- قوه مقننه 109
3-6-1-1- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات.. 110
3-6-1-2- مراجعه مردم به نمایندگان. 110
3-6-1-3- تحقیق و تفحص… 111
3-6-1-4- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات.. 111
3-6-1-5- شورای نگهبان. 112
3-6-1-6- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه. 112
3-6-1-6-1- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی. 113
3-6-1-6-2- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی. 113
3-6-1-6-3- استثناء در علنی بودن (جلسه غیر علنی) 114
3-6-1-6-4- شرایط تحقق استثناء 114
3-6-1-7- اطلاع رسانی در قوه مقننه. 115
3-6-2- قوه مجریه و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 117
3-6-2-1- نقش رئیس جمهور در گسترش آزادی اطلاعات.. 117
3-6-2-2- قوه مجریه و جلوه هایی از آزادی اطلاعات.. 118
3-6-2-2-1- علنی بودن جلسات هیأت دولت.. 118
3-6-2-2-2- ابلاغ مصوبات.. 118
3-6-2-3- اطلاع رسانی در قوه مجریه. 118
3-6-3- قوه قضائیه و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 119
3-6-3-1- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه. 122
3-6-3-1-1- علنی بودن دادگاه ها 122
نتیجه گیری و پیشنهادات.. 129
الف)نتیجه گیری.. 129
ب)پیشنهادات.. 132
پیوست ها: 134
الف. استفتائات از دفاتر مراجع تقلید: 134
ب. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 137
منابع و مآخذ. 143
الف)کتب فارسی. 143
ب)کتب عربی. 145
ج)مقاله و پایان نامه 148
د)مقالات انگلیسی و سایت ها 151

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

  • طرح مسئله
  • بیان اهمیت مسئله
  • پیشینه تحقیق
  • سؤالات اصلی و فرعی تحقیق
  • فرضیه پژوهش
  • روش تحقیق
  • تعاریف و اصطلاحات

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*