آسیب شناسی مدیریت زنان در دستگاههای اجرایی استان گیلان

2-18) میزان مشارکت زنان در رده های مدیریتی 52
2-19) چالش‏ها و موانع مدیریت زنان‏ 55
2-20) شکستن سقف شیشه ای: ارتقاء حضور زنان در سطوح مدیریت 57
2-20-1) شکستن سقف شیشه ای: ارتقاء حضور زنان درسطوح مدیریت‏ 57
2-20-2) ضرورت مشارکت زنان‏ 58
2-20-3) تأثیر سبک رهبری بر جایگاه زنان در سازمان‌ها‏ 60
2-20-4) سقف شیشه ای‏ 62
2-20-5) موانع مشارکت زنان‏ 62
2-20-6) شکستن سقف شیشه ای‏ 66
2-20-7) راههای شکستن سقف شیشه ای ‏ 67

پایان نامه

2-21) مدیریت زنان در نظام، آمارها و تحلیل‏ها ‏ 68
2-22) زنان در ارتباط، با مهارت ها ‏ 70
2-23) ضرورت مدیریت بیشتر زنان و علل آن ‏ 71
2-24) نگرش ها درباره پیشرفت نکردن زنان در مدیریت ‏ 74
2-25) زنان و موانع دستیابى به پست‏هاى مدیریتى‏‏ 82
2-25-1) راهکارهاى چیرگى بر مشکلات‏‏ 85
2-25-2) دیدگاه نهادگرا ‏ 87
2-25-3) دستاوردهاى مدیریت زنان‏‏ 87
2-26) سطوح مدیران‏ 88
2-26-1) مدیران عملیاتی (زنان)‏ 88
2-26-2) مدیران میانی (زنان)‏ 89
2-26-3) مدیران عالی (زنان)‏ 90
2-27) بررسی موانع پیشرفت زنان در سازمان و تاثیر آن بر تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ‏ 91
2-28) بررسی موانع ارتقا زنان ایران در عرصه مدیریت‏ 93
2-29) بررسی موانع اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان ایران در دهه های اخیر ‏ 100
2-29-1) تفکیک جنسیتی آموزشی‏ 106
2-29-2) قوانین ناظر بر خانواده‏ 108
2-29-3) قوانین کار‏ 108
2-29-4) تقسیم جنسی مشاغل زنانه و مردانه‏ 109
2-29-5) عوامل فرهنگی بازدارنده اشتغال زنان در ایران‏ 109

یک مطلب دیگر :

2-29-6) حاکمیت تفکر سنتی مرد سالاری در جامعه‏ 110
2-29-7) تفکیک جنسیتی ‏ 111
2-29-8) کاهش سن ازدواج‏ 111
2-30) راهکارهای افزایش مشارکت زنان‏ 112

فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1) جامعه آماری 117
3-2) نمونه آماری 117
3-3) روش پژوهش 117
3-4) ابزار تحقیق 118
3-5) روش گردآوری اطلاعات 118
3-6) روشهای آماری و تحلیل اطلاعات 119

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 121
4-2) توصیف پاسخ سوالات پرسیده شده از پاسخ دهندگان 122
4-3) آزمون سوال های تحقیق 135

فصل  پنجم: آزمون فرضیه ها، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) بیان مجدد مساله 141
5-2) نتیجه گیری(یافته ها) 144
5-3) بحث و نتیجه گیری 148
5-4) پیشنهاد برای پژوهش های آینده 148
5-5) محدودیت 149
منابع و ماخذ 150

فهرست جداول

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*