آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه

2-9 مبانی نظری آسیب های اجتماعی…………………………………………………………..23
2-10 هدف ها ومقاصدآسیب اجتماعی…………………………………………………………..24
2-11 دیدگاهها ونظرات جامعه شناسی انحراف وآسیب های اجتماعی…………………………..24
2-11-1 دیدگاه کارکردگرایی …………………………………………………………………..24
2-11-2 دیدگاه کنش متقابل نمادین………………………………………………………………25
2-12 نظرگاههای اقتصادی درآسیب شناسی اجتماعی…………………………………………..27
2-13 نظرگاههای روانشناختی درآسیب شناسی اجتماعی………………………………………..27
2-14 نظرگاههای مبتنی برویژگیهای اجتماعی درآسیب شنلسی اجتماعی………………………..28
2-15عوامل جرم زا…………………………………………………………………………….28
2-15-1عوامل زیستی ………………………………………………………………………….29
2-15-2 عوامل درونی………………………………………………………………………….29
2-15-3 عوامل جرم زای فردی………………………………………………………………..30
2-15-4 علل محیطی و اجتماعی……………………………………………………………….30
2-15-5 علل وضعی……………………………………………………………………………31
2-16 عوامل جرم زای اجتماعی………………………………………………………………..31
2-16-1 نا بهنجاری خانوادگی………………………………………………………………….31
2-16-2 محرومیت اقتصادی و فقر……………………………………………………………..32
2-16-3 تبعیض و نابرابری بر اعمال قانون…………………………………………………….32
2-16-4 تاثیر جمعیت شهری در وقوع جرم…………………………………………………….33
2-17 عوامل موثر بر بزهکاری کودکان………………………………………………………..33
2-17-1 خانواده و بزهکاری……………………………………………………………………33
2-17-2 مدرسه وبزه کاری……………………………………………………………………..34
2-17-3 گروه همسالان و بزهکاری…………………………………………………………….34
2-17-4 رسانه ها وبزهکاری…………………………………………………………………..34
2-18 انواع بزهکاری نوجوانان وجوانان……………………………………………………….35
2-19 فرصت وبزهکاری……………………………………………………………………….38
2-20 تا ثیر جرم انکاری در بزهکاری…………………………………………………………40
2-21 تعریف پیش گیری………………………………………………………………………..43
2-22 مفهوم پیش گیری در جرم شناسی…………………………………………………………44
2-23 انواع پیش گیری………………………………………………………………………….44
2-24 نحوه اجرای پیشگیری…………………………………………………………………….46
2-25 جرم وراههای پیشگیری از آن……………………………………………………………47
2-26 راههای کنترل وپیشگیری ازبزهکاری……………………………………………………48
2-27 پیشگیری جامعه مدار…………………………………………………………………….50
2-28 اسلام وپیشگیری از وقوع جرم…………………………………………………………..50
2-29 پیشگیری از بزهکاری درقرآن کریم……………………………………………………..53
2-30 نقش  دین در کاهش جرایم………………………………………………………………..54
2-30-1 عوامل کاهش دهنده جرم……………………………………………………………….56
2-30-2 راه کار های اجتمایی…………………………………………………………………..59
2-30-3 مجازات……………………………………………………………………………….60
2-30-4 وظایف حکومت دینی………………………………………………………………….63
2-31 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………..63
2-31-1 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………63
2-31-2 تحقیقات خارجی……………………………………………………………………… 69
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………74
3-2 روش انجام پژوهش………………………………………………………………………..74
3-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………….74
3-4نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………….75
3-5 حجم نمونه………………………………………………………………………………… 75
3-6 تعریف مفاهیم وسنجش متغیرها…………………………………………………………… 75
3-7 نمره گذاری مقیاس بزهکاری………………………………………………………………76
3-8 ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………….76
3-9 روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………. 76
3-10 روش گردآوری داده………………………………………………………………………77
3-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………77
3-12 روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………….77
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………79
4-2 تجزیه و تحلیل وضعیت آماری زندانیان از سال 79-92…………………………………..79

پایان نامه

4-3 بررسی وتوصیف ویژگی ها و برداشت پاسخ دهندگان (آمار توصیفی)…………………….89
4-4تجزیه وتحلیل استنباطی داده های پرسشنامه (آمار توصیفی)………………………………..96
4-5 فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………96
4-6 تجزیه وتحلیل فرضیات تحقیق…………………………………………………………….96
4-6-1 فرضیه اصلی…………………………………………………………………………..96
4-6-2 فرضیه های فرعی……………………………………………………………………..99
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
5-1 بحث وتفسیر نتایج………………………………………………………………………..105
5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………..107
5-2-1 پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………107
5-2-2پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………107
5-3 محدودیت ها…………………………………………………………………………….111
فهرست منابع…………………………………………………………………………………112
منابع فارسی………………………………………………………………………………….112
منابع لاتین……………………………………………………………………………………117
پرسشنامه ……………………………………………………………………………………118
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………….119
فهرست جداول
جدول 4-1………………………………………………………………………………………80
جدول4-2……………………………………………………………………………………….81
جدول4-3……………………………………………………………………………………….82
جدول4-4……………………………………………………………………………………….84
جدول 4-5………………………………………………………………………………………85
جدول4-6……………………………………………………………………………………….87
جدول4-7……………………………………………………………………………………….88
جدول4-8……………………………………………………………………………………….90
جدول4-9……………………………………………………………………………………….91
جدول4-10……………………………………………………………………………………..91
جدول4-11……………………………………………………………………………………..92
جدول4-12……………………………………………………………………………………..93
جدول4-13……………………………………………………………………………………..93
جدول4-14……………………………………………………………………………………..94
جدول4-15……………………………………………………………………………………..94
جدول4-16……………………………………………………………………………………..95
جدول4-17……………………………………………………………………………………..95
جدول4-18……………………………………………………………………………………..97
جدول4-19 …………………………………………………………………………………….98
جدول4-20……………………………………………………………………………………..99

یک مطلب دیگر :

جدول4-21……………………………………………………………………………………100
جدول4-22……………………………………………………………………………………100
جدول4-23……………………………………………………………………………………101
جدول4-24……………………………………………………………………………………102
فهرست نمودارها
نمودار4-1………………………………………………………………………………………81
نمودار4-2………………………………………………………………………………………82
نمودار4-3………………………………………………………………………………………84
نمودار4-4………………………………………………………………………………………85
نمودار4-5………………………………………………………………………………………87
نمودار4-6………………………………………………………………………………………88
نمودار4-7………………………………………………………………………………………89
نمودار4-8………………………………………………………………………………………91
نمودار4-9………………………………………………………………………………………92
نمودار4-10…………………………………………………………………………………….94
نمودار4-11…………………………………………………………………………………….95
نمودار4-12…………………………………………………………………………………….96

فصل یکم
کلیات پژوهش

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل کاهش سن گرایش به بزهکاری در بین زندانیان انجام گرفت. به این منظور نسبت به گردآوری آمار زندانیان ورودی  از سال 79-92 به تفکیک سال و بر حسب سن اقدام گردید که جهت جمع آوری اطلاعات علل کاهش سن بزهکاری، از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش تعداد 101 نفر از زندانیان شهرستان سنقر بودند که بصورت تصادفی انتخاب شدند . داده های حاصل از آمار و پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که ارتباط معنا داری بین هر یک از متغیرهای پژوهش(بیکاری، فقر اقتصادی،کمبود آموزشی، نداشتن اعتقادات دینی، همسالان ،خانواده نابسامان و عدم کنترل خانواده اعتیاد،نقش نهادهای تعقیب و تحقیق و زندان)بامیزان کاهش سن بزهکاری مشاهده شد.                          .                                                                          
 کلید واژه ها : بزه، بزهکار، بزهکاری، آسیب اجتماعی، زندان ، اعتیاد
1-1) مقدمه
بدون شک یکی ازاساسی ترین ومحوری ترین مسائل هرکشوری تربیت نسل درحال تکامل، جوانان ونوجوانان می باشدوحرکتی که شرط ضروری وانکارناپذیرتوسعه ورشدجامعه رادربردارد .که اگردراین امرکوتاهی گردد،باعث کندی کلیه فعالیتهای علمی ،فرهنگی ،واجتماعی وسیاسی می گردد.جوانان ونوجوانان سرمایه های اصلی ومعنوی بشمارمی روندوسلامت روح وجسم وفکر آنها تضمین کننده سلامت آینده وجامعه می باشد.وبررسی ریشه ای مسائل اطفال ،جوانان ونوجوانان برای رسیدن به جامعه ای ایده ال ضروریست.واگربه هردلیل این سرمایه های معنوی ازابعاد جسمانی ،روانی ورفتاری به نقصان یا انحرافی آلوده گردد.مسلما بازپروری آنان مستلزم صرف هزینه های هنگفت وزیادی می باشد .واکثرافرادی که مرتکب جرم وباعث برهم خوردن نظم واتلاف وقت جامعه می گردند،بدون تردید همان کودکان بزهکارقبلی بوده اند. از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ نمود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند .
رواﺑﻂ اﻓﺮاد درﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﻲ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ. در ﺣﻘﻴﻘـﺖ، زﻧـﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی1 ﺗـﺪاوم  ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ اﻓـﺮاد از ﻗﻮاﻋﺪی ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع رﻓﺘﺎر را در وﺿﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮرا ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎی آنﻫـﺎ دﺳـﺘﺨﻮش ﻫﺮج وﻣﺮج ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﭘﻴﺮوی آدﻣﻴﺎن از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ

1.social
زﻧـﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺧﺼـﻠﺘﻲ ﻣﻨﻈﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺑﺨﺸـﺪ، اﻟﺒﺘـﻪ ﻫﻤﻴﺸـﻪ و ﻫﻤـﻪﻛـﺲ ﺑـﺎ اﻧﺘﻈـﺎرات
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫﻢﻧﻮاﻳﻲ1 ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.و وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺧﻼف ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و اﻧﺘﻈـﺎرات ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ، از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ زﻣﺎن، ﻣﻜﺎن، ﻣﻘﺎم و اﻣﺮی ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ. ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ، ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ رﻓﺘـﺎر ﻓـﺮد ﺑـﺮ ﺧـﻼف ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎی ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ،بدون این که ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎری ً اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﻜﻨﻲ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ. از دﻳﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ2 است که ﺑﻪ دو ﻃﺒﻘﺔ ﺑﺰﻫﻜﺎری و ﺟـﺮم  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ   ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی ﻧـﻪ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻧـﻮع و ﺷـﺪت رﻓﺘـﺎر اﻧﺤﺮاﻓﻲ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ارﺗﻜﺎب ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آن را ﺟﺮم ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ و درﺻﻮرﺗﻲﻛـﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد(احمدی1384،8)، (زنگنه1383، 107).
ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ،ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ و اوﺑﺎﺷﮕﺮی ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒـﺎل، رواﺑـﻂ   ﻧﺎﻣﺸـﺮوع  ﺟﻨﺴﻲ، ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﻴﺰدرﺑﻴﻦﺟﻮاﻧﺎنﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻴـﻴﻦ  ﺑﺰﻫﻜﺎری اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد و ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﺑـﺮرﻓﺘـﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧـﻪ آﻧـﺎن ، در ﻛـﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . (احمدی1384، 154).
مطالعه انحرافات اجتماعی از دیرباز مورد توجه متفکران اجتماعی بوده است ، گروهی از متفکران اجتماعی مانند ژان ژاک روسو، سرشت آدمی را همچون آینه ای نقش پذیر می دانند و به نقش تربیت اجتماعی بسیار اهمیت می دهند(منوچهریان1344، 114). آینده کشور و جامعه بلکه آینده کل جهان را بر دوش نوجوانان و جوانان باید ساخت زیرا نوجوانان امروز بزرگسالان یا زنان و مردان فردا هستند(ستوده94،1387).
نوجوان را می توان همچون پرنده هزار بالی دانست که در پرشتاب ترین دوران زندگی به هر سو پر می کشد تا سرانجام در آنجا که دل باخته است، آشیان گیرد اما پرنده های پر و بال سوخته ای نیز هستند که عاقبت کج ویرانی را بر می گزیند و جامعه درمانده تر از خود را در سوگ حاشیه زیستی خویش می نشاند(صدیق1385،58 ).
شکل گیری جرم در سنین نوجوانی و جوانی امری ناآگاهانه نیست بلکه روندی تدریجی در گذر زمان دارد، بی تردید فضا و محیط خانوادگی در این امر، بسیار تأثیر گذار است به عبارت دیگر نوجوانی دوره

……………………………………………………………………………………..                                                                                ………………. conformity.1

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*