آموزه مهدویت در احیاء هویت اسلامی

1.اعتقادی………………………………………………………………………. 29

1-1-اعتقاد به خدا ………………………………………………………….. 29

1-2-اعتقاد به معاد …………………………………………………………. 29

1-3-اعتقاد به پیامبر ……………………………………………………….. 30

1-4-اعتقاد به ائمه معصومین ……………………………………………… 30

2.شاخصه های اخلاق ………………………………………………………..30

2-1- توکل ……………………………………………………………………..31

2-2-تواضع ……………………………………………………………………..31

1.شاخصه های سیاسی ………………………………………………………..32

3-1- دشمن شناسی …………………………………………………………..32

فصل سوم: امام معصوم و احیاگری ………………………………………..36

گفتار اول: نیازمندی به حجت الهی ……………………………………….. 36

دلائل نیاز به امام معصوم ……………………………………………………. 39

1.تبیین مفاهیم قرآن ………………………………………………………….. 39

پایان نامه

2.ارشاد و هدایت انسانها …………………………………………………….. 39

3.برقراری عدل و امنیت …………………………………………………….. 40

4.جلوگیری از تحریف دین …………………………………………………..40

دیدگاه ملاصدرا درخصوص دلیل نیاز به امام ……………………………. 41

1.ختم نبوت …………………………………………………………………… 41

2.فواید وجودی امام ………………………………………………………… 42

3.وجوب وجود امام ………………………………………………………… 44

دیدگاه آیه ا.. جوادی آملی در خصوص نیاز به امام

گفتار دوم: جایگاه امامت در تفکر شیعه ………………………………… 53

1.آیه اکمال …………………………………………………………………….53

1 -1- روزی که باعث یاس کفار شد ………………………………….. 54

1-2- روزی که مایه اکمال دین شد …………………………………….. 54

1-3- روزی که خداوند دین اسلام را به عنوان دین پسندید ……….. 54

2.سبب نزول…………………………………………………………………54

  1. تفسیر آیه در سایه احادیث …………………………………………. 56

4.وجوب معرفت امام و قبول ولایت او ………………………………..60

5.رویکرد علمای امامیه نسبت به مسئله امامت …………………….. 62

5-1-شیخ صدوق ……………………………………………………….. 62

5-2- شیخ مفید …………………………………………………………..63

5-3- سید مرتضی ……………………………………………………… 63

5-4-شیخ طوسی ………………………………………………………. 63

1.نقش امامت در دین ………………………………………………….. 64

الف)امامت اساس اسلام ………………………………………………… 64

ب)امامت رهبری دین ………………………………………………….. 64

ج) امامت سنگر دفاع از دین …………………………………………. 64

د) امامت مایه نظامندی دین …………………………………………….65

2.توقف شناخت امامت بر نبوت و فهم نبوت ……………………….65

3.مفهوم واقعی معرفت امام …………………………………………… 66

یک مطلب دیگر :

4.امامت استمرار ولایت ……………………………………………… 67

گفتار سوم: اصالت مهدویت ………………………………………….. 78

مهدویت در قرآن ………………………………………………………. 79

مهدویت در احادیث ………………………………………………….. 83

1.حدیث ثقلین ………………………………………………………… 84

2.حدیث من مات…………………………………………………….. 92

3.حدیث اثنا عشر……………………………………………………..96

بررسی تاریخی…………………………………………………….. 100

خلاصه ……………………………………………………………… 101

احادیث خاص ……………………………………………………..102

گفتار چهارم: احیاگری حضرت در جامعه ……………………113

وجود امنیت در زمان حضرت ………………………………… 117

ضرورت امنیت ………………………………………………….. 121

اقسام امنیت ……………………………………………………… 124

1.امنیت فردی…………………………………………………..  124

2.امنیت اجتماعی ……………………………………………… 125

امنیت در عصر امام مهدی …………………………………… 127

چرایی و علل و عوامل امنیت ………………………………. 128

1-ایدئولوژی واحد ………………………………………….. 129

2-حاکم شدن دولت واحد دینی …………………………… 130

3-رشد و شکوفایی اقتصادی ………………………………. 133

4-ایمان و دین مداری ………………………………………. 134

5-کمال اخلاقی …………………………………………….. 135

6-بالندگی عقل ……………………………………………. 136

7- رشد دانش ……………………………………………… 137

نتیجه …………………………………………………………..138

2.برقراری عدالت اجتماعی توسط حضرت …………… 138

حضرت مهدی و عدالت اجتماعی ……………………….. 139

ابعاد عدالت اجتماعی ………………………………………. 144

1.بعد اقتصادی ………………………………………………. 145

2.بعد اداری و سازمانی …………………………………….. 150

3.بعد سیاسی …………………………………………………. 151

4.بعد فرهنگی …………………………………………………153

شیوه های تحقق عدالت اجتماعی …………………………..155

1.پیاده نمودن کامل قانون …………………………………… 155

2.دستگاه قضایی عدل محور ……………………………….. 156

3.به کار گماردن کارگزاران عادل …………………………. 159

4.بازگرداندن حقوق از دست رفته انسانها ……………….. 160

5.کنترل و نظارت دقیق ……………………………………… 161

6.قاطعیت در برخورد با متخلفان …………………………. 162

7.رشد معرفت و توانایی ……………………………………. 162

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*