اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌ آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی

۵) مدل ببین و بگو . ۶۳

۶) مدل تعادل خواندن بیکر ۶۳

۷ـ نارساخوانی. ۷۰

۱) تعریف نارساخوانی ۷۰

۲) نشانه های بالینی نارساخوانی . ۷۵

۳) اختلالهای همراه با نارساخوانی ۸۱

الف ـ اختلالهای جانبی شدن . ۸۱

ب ـ اختلالهای سازمان یافتگی فضایی ـ زمانی ۸۲

ج ـ نابهنجاری حرکات چشم ها ۸۳

د ـ تأخیر زبان گفتاری ۸۵

هـ ـ اختلالهای ادراکی . ۸۶

و ـ اختلال حافظه کوتاه مدت . ۸۷

ز ـ اختلال نارسایی توجه (ADD) و . ۸۸

ح ـ اختلالهای رفتاری . ۹۱

۴) شیوع نارساخوانی ۹۴

۵) تاریخچه نارساخوانی ۹۵

۶) سبب شناسی نارساخوانی ۹۹

الف ـ عوامل ژنتیکی ۱۰۰

ب ـ عوامل عصب شناختی ۱۰۳

ج ـ تقارن نیمکره های مغزی ۱۰۷

د ـ غلبه طرفی مغز ۱۱۱

هـ ـ عوامل حرکتی . ۱۱۴

و ـ عوامل شناختی ۱۱۵

ز ـ عوامل رفتاری . ۱۱۸

ح ـ عوامل محیطی . ۱۲۱

ط ـ عوامل عاطفی . ۱۲۲

۸ـ دیدگاه های مختلف در مورد نارساخوانی ۱۲۴

۹ـ نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی . ۱۲۴

۱۰ـ طبقه بندی نارساخوانی از دیدگاه نوروسایکولوژی . ۱۳۱

مطلب دیگر :

الف ـ نارساخوانی اکتسابی . ۱۳۱

ب ـ نارساخوانی تحولی . ۱۴۰

۱۱ـ فرایند شکل گیری مدل تعادل خواندن از دیدگاه بیکر . ۱۴۸

۱۲ـ عملکرد نیمکره های مغزی از دیدگاه بیکر . ۱۵۴

۱۳ـ طبقه بندی نارساخوانی تحولی از دیدگاه بیکر ۱۵۶

۱) نارساخوانی نوع L (زبان شناختی) ۱۵۶

۲) نارساخوانی نوع P (ادراکی) . ۱۵۶

۱۴ـ بررسی اعتبار طبقه بندی نارساخوانی نوع ۱۵۸

۱۵ـسبب شناسی نارساخوانی تحولی نوع ۱۶۲

۱۶ـ شیوه های درمانی نوروسایکولوژی از دیدگاه بیکر ۱۶۴

بخش دوم: یافته های پژوهشی . ۱۶۸

خلاصه . ۱۸۰

فصل سوم: روش تحقیق

۱ـ طرح تحقیق . ۱۸۴

۲ـ روش های آماری . ۱۸۵

۳ـ تعریف جامعه آماری و ویژگیهای آن . ۱۸۶

۴ـ روش نمونه گیری و حجم نمونه ۱۸۷

۵ـ ابزارهای پژوهشی ۱۸۸

۱) آزمون وکسلر کودکان . ۱۸۸

۲) آزمون اختلال خواندن . ۱۸۸

۳) آزمون ADHD و آزمون اختلال سلوک اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی کودکان ۱۹۹

۴) جعبه آموزشی لامسه ای . ۲۰۳

۵) برنامه نرم افزاری ۲۰۶

۶ـ فرایند تشخیص و روش اجرا ۲۰۹

۷ـ فرایند طبقه بندی دانش آموزان نارساخوان براساس مدل تعادل خواندن بیکر .۲۱۱

۸ـ فرایند اجرای شیوه های درمانی نوروسایکولوژی بر مبنای مدل تعادل خواندن بیکر .۲۱۲

۱) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کانال دیداری ۲۱۲

۲) تحریک خاص نیمکره ها از طریق کامال لامسه ای . ۲۲۱

خلاصه . ۲۲۷

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

۱ـ ارائه نتایج کمی ۲۲۹

الف: توصیف داده ها ۲۲۹

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*