اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد باقلا در استان گیلان

2-5- نیازهای اقلیمی باقلا…………………………………………………………………………………………………………….8

2-6- عملکرد و اجزای عملکرد باقلا…………………………………………………………………………………………….10

2-7- آرایش کاشت………………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-7-1- اثر آرایش کاشت بر رشد باقلا……………………………………………………………………………………….. 12

2-7-2- اثر آرایش کاشت برعملکرد و  اجزای عملکرد باقلا……………………………………………………………13

2-8- تراکم بوته………………………………………………………………………………………………………………………….17

2-8-1- اثر تراکم بوته بر رشد باقلا………………………………………………………………………………………………18

2-8-2- اثر تراکم بوته بر عملکرد باقلا…………………………………………………………………………………………20

2-8-3- اثر تراکم بوته بر اجزای عملکرد باقلا……………………………………………………………………………….21

2-8-4- اثر تراکم بوته بر وزن صد دانه باقلا………………………………………………………………………………….23

پایان نامه

2-8-5- اثر تراکم بوته بر انشعابات ساقه باقلا………………………………………………………………………………..23

فصل سوم : مواد و روش ها

3-1- مشخصات جغرافیایی و آب و هوایی منطقه…………………………………………………………………………26

3-2-­­ مشخصات خاک و شرایط آب و هوایی……………………………………………………………………………….26

3-3-روش انجام آزمایش……………………………………………………………………………………………………………28

3-4-صفات مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………………28

فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1- ­ارتفاع بوته…………………………………………………………………………………………………………………………33

4-2-­­ انشعاب بارور و غیر بارور ساقه…………………………………………………………………………………………..33

4-3- تعداد غلاف در بوته……………………………………………………………………………………………………………33

4-4- تعداد انشعاب ساقه…………………………………………………………………………………………………………….33

یک مطلب دیگر :

4-5- عملکرد دانه تر………………………………………………………………………………………………………………….33

4-6- عملکرد قسمتهای هوایی……………………………………………………………………………………………………..33

4-7- عملکرد بیولوژیک…………………………………………………………………………………………………………… 35

4-8- عملکرد دانه خشک…………………………………………………………………………………………………………. 36

4-9- عملکرد غلاف سبز……………………………………………………………………………………………………………..38

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………..42

5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………42

منابع مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………43

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………47

فهرست جدول ها  :

2-1- کشورهای عمده تولید کننده باقلا………………………………………………………………………………………..7

3-1-­­ مشخصات خاک محل اجرای آزمایش ……………………………………………………………………………….26

4-1- نتایج تجزیه واریانس خصوصیات مورد بررسی…………………………………………………………………..40

فهرست شکل ها

شکل3-1- تغییرات حداقل و حداکثر دما طی دوره رشد باقلا…………………………………………………………..27

شکل3-2- تغییرات مقدار بارندگی طی دوره رشد باقلا……………………………………………………………………27

شکل 4-1- اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه تر………………………………………………………………………………….33

شکل4-2- اثر تراکم بوته بر عملکرد قسمت های هوایی…………………………………………………………………34

شکل4-3- اثر تراکم بوته بر عملکرد بیولوژیک………………………………………………………………………………36

شکل 4-4- اثر آرایش کاشت بر عملکرد دانه خشک………………………………………………………………………37

شکل 4-5- اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه خشک…………………………………………………………………………..37.

شکل 4-6- اثر تراکم بوته بر عملکرد غلاف سبز……………………………………………………………………………39

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*