اثر ارزش درک شده، ارزش ویژه درک شده و کیفیت درک شده …

2-4-1 رفتار خرید مصرف کننده 56
2-4-1-1 عوامل مؤثر بر رفتار خرید. 57
2-4-1-2 فرایند تصمیم گیری خرید. 57
2-4-2  نقش خرید مصرف کننده 58
2-4-3  انواع رفتار خرید. 59
2-4-3-1 رفتار خرید پیچیده 59
2-4-3-2 رفتار خرید تنوعی.. 60
2-4-3-3 رفتار خرید ناهمگون گریز. 60
2-4-3-4  رفتار خرید عادی.. 60
2-4-4  قصد خرید. 61
2-4-5  قصد خرید مجدد. 61
2-5 عوامل مؤثر بر وفاداری و قصد خرید مجدد. 62
2-6 ارزش درک شده 66
2-6-1 ارزش… 66
2-6-2 ارزش از دیدگاه مشتری – ارزش درک شده 67
2-6-3 مدلهای ارزش دید مشتری.. 68
2-6-3-1 مدل مؤلفه­های ارزش… 68
2-6-3-2 مدل نسبت هزینه – فایده 69
2-6-3-3 مدل وسیله – نتیجه. 71
2-6-3-4 مدل ابعاد کلیدی ارزش… 72
2-6-4 رویکردهای ارزش درک شده ( فرناندز و بونیلو) 73
2-6-4-1 رویکرد تک بعدی.. 75
2-6-4-1-1 مطالعات مبتنی بر قیمت (تحقیقات مونرو) 75
2-6-4-1-2 تئوری میز – اند (تحقیقات زیتامل) 75
2-6-4-1-3 سایر تحقیقات.. 76
2-6-4-2 رویکرد چند بعدی.. 76
2-6-4-2-1 تئوری میز – اند: سلسله مراتب ارزش مشتری.. 76
2-6-4-2-2 تئوری ارزش و ارزش شناسی.. 76
2-6-4-2-3 تئوری مصرف – ارزش… 77
2-6-4-2-4 گونه شناسی ارزش هولبروک… 77
2-7 ارزش ویژه برند. 79
2-7-1 مدل ارزش ویژه برند کاپفرر 82
2-7-2 دیدگاه ارزش ویژه برند کلر. 82
2-7-3 ارائه ارزش به مشتری توسط ارزش ویژه برند. 82
2-7-4 رویکردهای ارزش ویژه برند. 83
2-7-5  رویکرد بازاریابی(ارزش ویژۀ برند مبتنی بر مشتری) 83
2-8 کیفیت درک شده 86
2-8-1 خلق ارزش بوسیله کیفیت درک شده 88
2-8-2 ابعاد کیفیت درک شده 89
2-9 اعتماد. 91
2-9-1 ده عامل اعتماد / عدم اعتماد. 93
2-9-2 اعتماد به برند. 94
2-10 رضایت مشتری.. 99
2-10-1 اهمیت رضایت مشتری.. 102
2-10-2 رضایت از برند. 103
2-11 تعهد. 107
2-11-1 تعهد به برند. 108
2-11-2 تعهد مستمر و تعهد عاطفی.. 110
2-12 پیشینۀ تحقیق.. 113
فصل سوم روش شناسی… 127
3-1 مقدمه. 128
3-2 روش‌شناسی پژوهش…. 129
3-2-1 دسته‌بندی پژوهش‌ها بر حسب هدف.. 129
3-2-2 دسته‌بندی پژوهش‌های بر حسب نحوه و زمان گردآوری داده‌ها 130
3-3 قلمرو پژوهش…. 131
3-3-1 قلمرو زمانی.. 131
3-3-2 قلمرو مکانی.. 131
3-3-3 قلمرو موضوعی.. 132
3-4 متغیرهای پژوهش…. 132
3-4-1 تقسیم‌بندی متغیرها بر اساس رابطه. 132
3-5 تعریف متغیرها 133
3-5-1 تعریف مفهومی.. 134
3-5-2 تعریف عملیاتی.. 135
3-7 جامعه آماری.. 140
3-7-1 تعریف جامعه آماری.. 140
3-7-2 نمونه‌گیری.. 141
3-7-3 برآورد حجم نمونه. 142
3-8 روش گردآوری داده­ها 142
3-8-1 طراحی پرسشنامه. 143
3-9 روایی (اعتبار)  و پایایی(دقت) 145
3-9-1 پایایی.. 145
3-9-2روایی.. 147
3-10 مراحل گردآوری داده‌ها 147

پایان نامه

3-11 تجزیه و تحلیل داده‌ها 148
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها. 150
4-1 مقدمه. 151
4-2 تحلیل جمعیت شناختی نمونه. 153
4-2-1 جنسیت… 153
4-2-2 سن.. 154
4-2-3 میزان تحصیلات.. 156
4-2-4 قیمت فعلی گوشی.. 157
4-2-5 برند گوشی.. 159
4-3 تحلیل توصیفی.. 161
4-4 بررسی الگو و فرضیه­های تحقیق.. 164
4-5 جمع بندی نتایج آزمون فرضیه ها 174
4-6 آزمونهای تکمیلی.. 176
4-6-1 بررسی وضعیت میانگین متغیرهای تحقیق.. 176
4-6-2 «آزمون مقایسه میانگین دو جامعه». 179
4-6-2-1 مقایسه تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بین پاسخ دهندگان مرد و زن.. 180
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 182
5-1 مقدمه. 183
5-2 خلاصه تحقیق.. 184
5-3 تحلیل جمعیت شناختی.. 186
5-4 تجزیه و تحلیل فرضیه­ها 186
5-5 پیشنهادات.. 192
5-5-1 پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 192
5-5-2 پیشنهادات کاربردی و مدیریتی.. 193
5-6 محدودیتهای تحقیق.. 195
منابع.. 196
منابع فارسی.. 196
منابع انگلیسی.. 201
پیوست شماره یک…. 217

یک مطلب دیگر :

عنوان                                              فهرست جداول                                                  شماره صفحه
2-1 محرکهای تعهد کلی مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………46
2-2 دسته­بندی مشتریان وفادار……………………………………………………………………………………………………………………………….49
2-3  نگرش­های مشتریان وفادار………………………………………………………………………………………………………………………………50
2-4  رفتار مشتریان وفادار……………………………………………………………………………………………………………………………………….51
2-5  گونه شناسی ارزش هولبروک…………………………………………………………………………………………………………………………..77
2-6 ده عامل اعتماد / عدم اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………………93
2-7 روابط بین انتظارات، عملکرد و رضایت  ………………………………………………………………………………………………………..105
2-8 خلاصه برخی پژوهشهای داخلی صورت گرفته در مورد وفاداری………………………………………………………………….121
2-9 خلاصه برخی پژوهشهای خارجی صورت گرفته در مورد وفاداری…………………………………………………………………124
3-1 شاخص­های متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………….136
3-2 ترکیب سؤالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………144
3-3 بررسی پایایی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………146
4-1 پراکنش جنسیتی پاسخ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی………………………………………………………..153
4-2 پراکنش سنی پاسخ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………………….155
4-3 پراکنش وضعیت تحصیلات پاسخ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی ……………………………………… 156
4-4 پراکنش قیمت فعلی گوشی پاسخ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………… 158
4-5 پراکنش برند گوشی پاسخ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی…………………………………………………….160
4-6 شاخص های توصیفی متغیرهای مکنون در نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………..162
4-7 همبستگی بین متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………164
4-8 شاخص های برازندگی مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………168
4-9 نتایج حاصل از مدل معادلات ساختاری(SEM) برای بررسی فرضیه ها……………………………………………………. 169
4-10 نتایج آزمون T یک نمونه ای برای متغیرهای مکنون تحقیق……………………………………………………………………177
4-11 نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه جهت سنجش اثر جنسیت بر متغیرهای تحقیق……………………….180
5-1 نتایج آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………….191
عنوان                                                 فهرست شکل­ها                                           شماره صفحه
-11 مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….13
2-1  انواع وفاداری از دیدگاه مگی………………………………………………………………………………………………………………………. 44
2-2 دسته بندی وفاداری مشتری…………………………………………………………………………………………………………………………45
2-3  الماس وفاداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………45
2-4 مدل رفتار خرید   …………………………………………………………………………………………………………………………………………56
2-5 مراحل تصمیم گیری خرید……………………………………………………………………………………………………………………………58
2-6  انواع رفتار خرید…………………………………………………………………………………………………………………………………………….59
7-2  مراحل بین ارزیابی گزینه ها و تصمیم خرید  ……………………………………………………………………………………………61
2-8  سلسله مراتب ارزش    …………………………………………………………………………………………………………………………………72
2-9  رویکردهای ارزش ادراک شده……………………………………………………………………………………………………………………….74
2-10  مدل مفهومی تحقیق   (Geçti & Zengin, 2013)…………………………………………………………………………..114
2-11مدل مفهومی تحقیق  (Bianchi & Drennan, 2013)  ……………………………………………………………………115
2-12 مدل مفهومی تحقیق (Zehir, Sahin, Kitapci, & et al, 2011)…………………………………………………116
2-13 مدل مفهومی تحقیق  (Sahin, Zehir, & Kitapc, 2011)……………………………………………………………..116
2-14 مدل مفهومی تحقیق (Taylor, Celuch, & Goodwin, 2004)    ……………………………………………..117
2-15 مدل مفهومی تحقیق (دهدشتی شاهرخ, جعفرزاده کناری و بخشی زاده، 1391)…………………………………..118
2-16 مدل مفهومی تحقیق  (عزیزی, جمالی کاپک و رضایی, 1391)……………………………………………………………….118
2-17 مدل مفهومی تحقیق  (Wan Omar & Modd Ali, 2010)………………………………………………………….119
2-18 مدل مفهومی تحقیق (Kim, Sun, & Kim, 2008)…………………………………………………………………………120
4-1 پراکنش جنسیتی پاسخ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………….154
4-2 پراکنش سنی پاسخ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………………..155
4-3 پراکنش وضعیت تحصیلات پاسخ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………… 157
4-4 پراکنش قیمت فعلی گوشی پاسخ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی………………………………………159
4-5 پراکنش برند گوشی پاسخ­دهندگان به پرسشنامه در نمونه مورد بررسی……………………………………………………161
4-6 میانگین متغیرهای مکنون در نمونه مورد بررسی………………………………………………………………………………………..163
4-7 مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد………………………………………………………………………………………………… 166
4-8 مدل ساختاری در حالت ضرایب معناداری…………………………………………………………………………………………………..167
5-1 مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….192

فصل اول
کلیات تحقیق

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*