اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر …

1-6 تعریف اصطلاحات و واژه گان. 9

1-6-1 تعاریف نظری. 10

1-6-2  تعاریف عملیاتی. 11

فصل دوم – مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1  مقدمه 13

2-2 آشنایی با مهارتهای خودآگاهی و حل مساله 13

2-3 مهارت خود آگاهی و اجزا آن. 15

2-3-1  شناخت ویژگی های جسمانی و بدنی 15

2-3-2  شناخت توانایی ها و مهارت های خود 15

2-3-3  شناخت افكار و گفتگوهای درونی 15

2-3-4 شناخت افكار باورها و ارزشهای خود 16

2-3-5 شناخت اهداف خود: 16

2-4 عوامل مؤثر در رشد خودآگاهی. 16

2-4-1  مسئولیت پذیری. 17

2-5  اهمیت خودآگاهی در روابط زوجین. 17

2-6 حل مساله 17

2-7 حل مساله اجتماعی و روانشناسی بالینی. 18

2-8 فرآیند حل مساله شامل 5 گام است.. 20

2-8-1 ادراک خویشتن. 20

2-8-2 تعریف مساله 20

2-8-3 تهیه فهرستی از راه حل های مختلف.. 20

2-8-4 تصمیم گیری 21

2-8-5  امتحان كردن راه حل انتخابی 21

2-9  چهارچوب نظری. 22

2-10 حل مساله و كاربرد آن. 24

2-11  كاربردهای حل مساله 25

2-12 فرایند 5 مرحله ای نزو. 25

2-13 فرآیند حل مساله از دیدگاه گلد فرید. 26

2-14 مفهوم حل مساله از دیدگاه های مختلف.. 27

2-15 ابعاد و دسته بندی مهارتهای زندگی. 28

2-16 مهارت همدلی. 29

2-17 اهمیت همدلی در روابط زوجین. 30

2-18  اجزاء همدلی. 30

2-19 راه های رسیدن به همدلی. 31

2-20 مهارت برقراری ارتباط مؤثر. 31

2-20-1 اهمیت ارتباط مؤثر در روابط زوجین. 32

2-20-2 عناصر اصلی ارتباط. 32

2-21 مهارت مدیریت خشم. 32

2-22 اهمیت كنترل خشم در روابط زوجین. 33

2-23 شیوه های مدیریت خشم. 33

2-24 مهارت رفتار جرات مندانه 34

2-25 اهمیت رفتار جرات مندانه 34

2-26 مهارت مدیریت استرس.. 35

2-27 انواع مقابله با استرس.. 35

2-28 راهبرد های مقابله با استرس.. 35

پایان نامه

2-29 مهارت تفکر خلاق. 37

2-30 اهمیت خلاقیت در زندگی زناشویی. 37

2-31 مهارت حل مساله 37

2-32 عوامل تاثیر گذار در حل مساله اجتماعی. 40

2-32-1  عوامل ژنتیكی. 40

2-32-2 ویژگی های شخصیتی 41

2-32-3 عاطفه 41

2-32-4 خوش بینی – بدبینی. 41

2-32-5 امید 41

2-32-6 كمال گرایی 42

2-33 عوامل مؤثر موقعیتی و بافتی در حل مساله اجتماعی. 42

2-34 انواع مسائل 43

2-35 ویژگی های افراد فاقد توان حل مساله و تصمیم گیری و اهمیت مهارت حل مساله در روابط زوجین 45

2-36 تعریف ازدواج. 46

2-37 رضایت زناشویی. 47

2-38 چارچوب نظری پژوهش در زمینه رضایت زناشویی. 48

2-38-1 نظریه عقلانی – هیجانی الیس 48

2-38-2 نظریه چرخه زندگی زناشویی. 48

2-38-3 نظریه مدل اجتماعی نای 49

2-38-4 دیدگاه ژست اسپری 50

2-38-5 نظریه ارتباطات.. 51

2-38-6 نظریه های سیستمی 51

2-38-7 نظریه‏های بین نسلی 52

2-39  خانواده و اهمیت آن. 52

2-40 جایگاه خانواده 53

2-41 تعیین نقش های خانواده 53

2-42 خانواده و جامعه پذیری 54

2-43 خانواده و رضایت زناشویی. 54

2 -44 عوامل موثر بر رضایت زناشویی. 57

یک مطلب دیگر :

2-45  ویژگی خانواده های سالم. 60

2-46 خصوصیات زوجین سالم. 61

2-48 مشكلات ارتباطی معمول در زوجین. 62

2 -49 استرس زناشویی و تعاملات كلامی و غیر كلامی زوجین. 62

2-50 استرس زناشویی، رضایتمندی زناشویی و رضایتمندی جنسی. 64

2-51 تعارض زناشویی. 65

2-52  مراحل رشد تعارضات زناشویی. 66

2-53 عوامل مؤثر بر از بین رفتن روابط عاطفی و زناشویی :(مراحل چهار گانه مرگ عاطفی) 67

2-54 سلامت هیجان و رضایت زناشویی. 69

2-55 حل مشكل مشاركت آمیز. 69

2-56 حل مساله اشتراكی، چهار جانشین بسیار رایج دارد 69

2-57 مراحل روش حل مشكل از طریق مشاركت 70

2-58 راهبردهای كنار آمدن با مشكلات زناشویی 71

2-59 پنج قاعده برای ایجاد ارتباط سازنده و مؤثر در زندگی زناشویی. 72

2-60 روشهای بهبود روابط زناشویی. 73

2-61  بررسی رضایت زناشویی در مراحل مختلف زندگی 74

2-62 رویكردهای زوج درمانی برای بهتر شدن روابط زناشویی 75

2-63 پیشینه تحقیق. 76

2-64 تحقیقات داخلی 76

2-65  تحقیقات خارجی 81

2-66 خلاصه و جمع بندی. 85

فصل سوم – روش تحقیق

3-1 مقدمه 87

3-2 روش انجام پژوهش 87

3-3 طرح پژوهشی. 87

3-4 جامعه آماری 88

3-5 روش نمونه گیری 88

3-6 شیوه ی اجرا 88

3-7 ابزار گرد آوری اطلاعات.. 90

3-7-1 روش اجرا 92

3-7-2 نحوه تصیح و نمره گذاری. 93

3-7-3 شیوه تعبیر و تفسیر. 94

3-8 اعتبار و روایی. 95

3-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 96

فصل چهارم – نتایج

4-1 مقدمه 98

4-2 یافته های توصیفی. 98

4-3 یافته های استنباطی. 99

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

5-1تفسیر نتایج. 107

5-2 تفسیر نتایج حاصل از بررسی های گوناگون از طریق پاسخ به فرضیه های مطرح شده 107

5-3 نتیجه گیری کلی. 111

5-4 محدودیت‏های تحقیق. 111

5-5 پیشنهادات.. 112

5-5-1 پیشنهادات کاربردی. 112

5-5-2 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی. 113

فهرست منابع

منابع فارسی 115

منابع غیر فارسی. 119

پیوست

پیوست الف: جلسات برگزاری کلاس های آموزش مهارت خودآگاهی و حل مساله 125

پیوست ب: پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ. 129

چکیده انگلیسی 133

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                   صفحه

جدول(3-1)  طرح پژوهش… 87

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*