اثر بخشی شناخت و رفتار درمانگری سالمندی بربهبود نشانه ­های مرضی و …

فصل دوم………………………………… 30

ادبیات و پیشینه پژوهش…………………………………… 30

2-1 مقدمه………………………………… 31

2-2 سالمندی………………………………..31

2-2-1 مرور سالمندی در گذر تاریخ…………………………………. 32

2-2-2 ویژگی‌های جمعیتی سالمندان…………………………………. 34

2-2-3. نظریه‌های مربوط به سالمندی…………………………………. 40

2-2-3-1. نظریه‌های جامعه شناخت………………………………….. 40

2-2-3-1. نظریه عدم تعهد………………………………… 40

2-2-3-1-2. نظریه فعالیت………………………………….. 40

2-2-3-1-3. نظریه استقرار تداوم………………………………… 41

2-2-3-2. نظریه‌های روان‌شناختی………………………………..41

2-2-3-2-1. نظریه‌روانی- اجتماعی اریکسون……………………………….. 41

2-2-3-2-2. نظریه روبرت‌هاویگهرست……………………………….. 42

2-2-3-2-3. نظریه راجر گولد……………………………….. 44

2-2-3-2-3. نظریه دانیل لوینسون……………………………….. 45

2-2-3-2-5. نظریه مک آدامز……………………………….. 46

2-2-3-2-6. نظریه ویت بورن……………………………….. 47

2-2-3-3. نظریه‌های زیست شناختی……………………………….. 48

2-2-3-3-1. نظریه پیوندی……………………………….. 48

2-2-3-3-1. نظریه خود ایمنی………………………………..48

2-2-3-3-2. نظریه رادیکال آزاد ……………………………….. 49

2-2-3-3-3. نظریه استرس……………………………….. 49

2-2-3-3-4. نظریه مواد زاید……………………………….. 49

2-2-4. مفاهیم سالمند در فرهنگ‌های مختلف دنیا……………50

2-2-5. تغییرات فیزیولوژیکی در سالمندی……………………… 52

2-2-6 مشکلات روانشناختی در سالمندی……………………… 53

2-3 بیماری پارکینسون………………………………..55

2-3-1 علل ابتلا به بیماری پارکینسون……………………………….. 55

2-3-2 تاریخچۀ بیماری پارکینسون………………………………..59

2-33 شیوع پارکینسون………………………………..59

2-3-4 علائم بیماری پارکینسون……………………………….. 61

2-3-5. چگونگی تشخیص پارکینسون……………………………….. 64

2-3-6. طبقهبندی بیماری پارکینسون……………………………….. 65

2-3-7. بیماریهای شبیه بیماری پارکینسون…………………………. 66

2-3-8. درمان بیماری پارکینسون………………………………..67

2-3-8-1. درمان دارویی……………………………….. 67

2-3-8-2. درمان نشانههای غیر حرکتی……………………………….. 70

2-3-8-3. ژن درمانی………………………………..71

2-3-8-4. درمانهای محافظ نورون………………………………..71

2-3-8-5. درمان اختلالات تکلّمی……………………………….. 72

2-3-8-6. ورزش……………………………….. 72

2-3-8-7. درمانهای جراحی……………………………….. 73

2-3-8-8. مواد غذایی……………………………….. 74

2-3-8-9. درمان از طریق پیوند بافتی……………………………….. 75

پایان نامه

2-3-8-10. داروهای ضد پارکینسون موجود در ایران………………….76

2-3-9. معلولیت ناشی از بیماری پارکینسون……………………….. 76

2-3-10. عوارض روانی بیماری پارکینسون……………………………. 77

2-3-11. پیشآگهی بیماری پارکینسون……………………………….. 78

2-4. شناخت رفتار درمانگری سالمندی……………………………….78

2-4-1. اهداف مداخلات روانشناختی…………………………………. 78

2-4-2. انواع مداخلات روانشناختی……………………………….. 80

2-4-2-1-1. تاریخچه شناخت گرایی……………………………….. 80

2-4-2-1-2. انواع روشهای شناختی…………………………………. 81

2-4-2-1-3. تکنیک‌های شناخت درمانی……………………………….87

2-4-2-2. رفتار درمانی……………………………….. 89

2-4-2-2-1. تاریخچه رفتار گرایی……………………………….. 89

2-4-2-2-2. تکنیک‌های رفتاردرمانی……………………………….. 90

2-4-2-3. شناخت رفتار درمانی (CBT)……………………………….. 92

2-4-2-3-1. تاریخچه درمان شناختی رفتاری……………………………….. 94

2-4-2-3-2. انواع روش‌های شناختی رفتاری……………………………….. 95

2-4-2-4. شناخت رفتار درمانی سالمندی (CBTO)……………………… 96

2-4-2-5. کارآمدی شناخت- رفتار درمانگری با سالمندان…………………..98

2-4-2-6. مدل شناختی – رفتاری در کار با سالمندان………………….. 101

2-4-2-7 شناخت – رفتار درمانگری افسردگی اواخر زندگی…………….. 103

2-4-2-8- درمان اختلالهای اضطرابی در اواخر زندگی…………………….. 104

2-4-2-9 شناخت درمانگری برای اضطراب اوخر زندگی………………….. 105

2-5 نشانههای مرضی…………………………………. 106

2-6- ادراک بیماری…………………………………. 106

2-7 اختلال خواب………………………………….. 107

2-7-1 مشکلات خواب در سالمندان…………………………………. 107

2-7-2 زیست شناسی و تغییرات خواب وابسته به سن…………………….. 108

2-7-3 اندازه گیری خواب………………………………….. 109

2-7-4 درمانهای بیخوابی…………………………………. 110

یک مطلب دیگر :

2-7-5 کارآمدی درمانهای بیخوابی اواخر زندگی…………………………….. 113

2-7-6 نتیجه گیری…………………………………. 115

2-8 سلامت عمومی…………………………………. 115

2-8-1 مفهوم سلامت………………………………….. 115

2-8-2 الگوهای سلامت………………………………….. 117

2-8-3 سلامت جسمانی…………………………………. 121

2-8-4 سلامت اجتماعی…………………………………. 123

2-8-5 سلامت هیجانی…………………………………. 126

2-8-6 سلامت عقلانی…………………………………. 128

2-8-7 سلامت معنوی………………………………….128

2-8-8 سلامت روان شناختی…………………………………. 131

2-9 افسردگی………………………………… 136

2-9-1 افسردگی، ناتوانی و کارآمدی شناخت درمانگری………………. 136

2-9-2 نظام طبقه بندی بین المللی کنش وری (ICF) سازمان جهانی بهداشت………. 138

2-9-3- اجرای عملی مدل شناختی با سالمندان وطبقه بندی بین اللملی :کنش وری در مورد افسردگی بیماران مبتلا به پارکینسیون………141

2-9-4 شناخت – رفتار درمانگری افسردگی در مبتلایان به بیماری پارکینسون……….143

2-9-5 تلفیق مدل شناختی با نظام طبقه بندی بین المللی کنش وری، ناتوانی و سلامتی…………144

2-10 نتیجه گیری…………………………………. 146

2-11 همبسته های شناختی…………………………………. 147

2-12حافظه روزمره……………………………….. 148

2-12-1 حافظه چیست؟………………………………… 148

2-12-2  تاریخچه بررسی حافظه………………………………… 151

2-12-3 عصب شناسی حافظه………………………………… 153

2-12-3-1 نظریه سیناپسی…………………………………. 153

2-12-3-2 نظریه مبتنی بر الکتروفیزیولوژی…………………………………. 154

2-12-3-3 اساس عصب شناختی حافظه کوتاه مدت………………………. 156

2-12-3-4 اساس عصب شناختی حافظه بلند مدت……………………..156

2-12-4 فیزیولوژی حافظه………………………………… 162

2-12-5 تقسیم بندی مطالعات حافظه………………………………… 167

2-12-5-1 ساختار حافظه………………………………… 168

2-12-5-2 سایر تقسیم بندی‌های حافظه…………………………… 177

2-12-5-3 فرایند حافظه………………………………… 184

2-12-5-4 نظریه سطوح پردازش…………………………………… 187

2-12-5-5 رویکرد پیوندگرا در مطالعات حافظه………………………. 188

2-13- انواع توجه………………………………… 191

2-13-1 تاریخچه‌ای از مطالعات توجه(1850 تا 1900)……………. 193

2-13-2. محدودیت در تحقیقات توجه………………………………… 195

2-13-3 سیستم‌های عمده توجه………………………………… 195

2-13-4 ماهیت و تعریف توجه……………………………….. 196

2-13-5 نقش پردازش بالا به پایین و پایین به بالا در توجه………….. 198

2-13-6 توجه آشکار و پنهان…………………………………. 198

2-13-7 اثر پردازش بار بر توجه………………………………… 200

2-13-8 نظریه بار ادراکی…………………………………. 200

2-13-9 همبسته‌های عصبی توجه………………………………… 201

2-13-10 کارکردهای توجه هشیار……………………………….. 202

2-13-10 الگوهای توجه………………………………… 205

2-13-12 نظریه‌های منبع توجه……………………………….. 207

2-13-13 جستجوی دیداری…………………………………. 208

2-13-14 جستجوی ترکیبی…………………………………. 210

2-13-15 نظریات جستجوی بینایی…………………………………. 212

2-13-15-1 نظریه یکپارچه کردن مشخصه‌ها……………………….. 212

2-13-15-2 نظریه جستجوی هدایت شده…………………………… 213

2-13-15-3 نظریه یکپارچه کردن تصمیم……………………………… 213

2-14 ارتباطات عصبی جستجوی دیداری با قشر آهیانه ای…………… 214

2-14-1 تاثیر سن روی جستجوی دیداری…………………………………. 215

2-15 توجه مبتنی بر مکان…………………………………. 216

2-16 توجه شیء محور ………………………………..217

2-17- گوش بزنگی…………………………………. 217

2-17-1 کاهش گوش بزنگی……………………………… 218

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*