اجرای عدالت و لغو مجازات اعدام طبق پروتکل الحاقی دوم به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

۱-۴-۳ اعدام در اروپا ۲۷

۱-۵ مجازات اعدام در مکاتب مختلف جزایی ۲۹

۱-۵-۱ مکتب کلاسیک ۲۹

۱-۵-۲ مکتب عدالت مطلقه. ۳۱

۱-۵-۳ مکتب تحققی ۳۲

۱-۵-۴ مکتب دفاع اجتماعی ۳۲

۱-۶ روش‌های اعدام دوران معاصر. ۳۳

۱-۷ بررسی مجازات اعدام در اسناد بین المللی و اسناد منطقه ای و کشورهای مختلف ۲۷

۱-۷-۱ مجازات اعدام در اسناد بین المللی. ۳۵

۱-۷-۱-۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۲۷

۱-۷-۱-۲ معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۲۸

۱-۷-۱-۳ پروتکل الحاقی دوم مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۳۸

۱-۷-۱-۴ دیوان کیفری بین المللی ۳۹

۱-۷-۱-۵ کنوانسیون سوم و چهارم ژنو ۱۹۴۹. ۴۰

۱-۸ اسناد و معاهدات منطقه ای ۴۲

۱-۸-۱ مقاوله نامه اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ۴۲

۱-۸-۲ مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر۱۹۶۹. ۴۲

۱-۸-۳ دومین پروتکل الحاقی به مقاوله نامه آمریکایی حقوق بشر. ۴۳

مطلب دیگر :

۱-۸-۴ پروتکل شماره ۶ مقاوله نامه حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ۴۳

۱-۸-۵ اعلامیه حقوق بشر در اسلام. ۴۴

۱-۹ وضعیت مجازات اعدام در قوانین کشورهای جهان. ۴۵

۱-۱۰ اقدامات بین‏المللى براى لغو مجازات اعدام و آثار آن. ۵۶

فصل دوم

اهداف موجود در پروتکل، اهداف مجازات اعدام و ادله موافقین و مخالفین مجازات اعدام

۲-۱ هدف از مجازات اعدام. ۶۵

۲-۱-۱ قصاص حق است، اما آیا استفاده از این حق مطلق است؟. ۵۸

۲-۱-۲ آیا افراد اگر بدانند ممکن است اعدام شوند، تمایل کمتری به ارتکاب جرایم خشن، به ویژه قتل دارند؟! ۶۰

۲-۲ هدف پروتکل دوم الحاقی به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۶۹

۲-۳ ادله موافقین مجازات اعدام. ۶۱

۲-۴ ادله مخالفین مجازات اعدام. ۶۷

فصل سوم

ارتباط اعدام با مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی

۳-۱ بررسی ها و مطالعات کشورهای مختلف ۷۳

۳-۱-۱ «مطالعات قتل و مجازات اعدام»، ویلیام بایلی ۷۳

۳-۱-۲ «تحلیلی بر تغییرات فضایی در حمایت از اعدام»، باومر و همکارانش ۸۲

۳-۱-۳ نظرسنجی مؤسسه گالوپ در کشور امریکا در سال ۲۰۰۶. ۷۵

۳-۲ راه حل ها ۷۶

۳-۲-۱ پیش گیری از وقوع جرایم. ۷۷

۳-۲-۲ گرایش به سمت بخشش ۷۹

۳-۲-۳ کرامت انسانی ۸۳

۳-۲-۴ ابقا یا الغای مجازات مرگ ۸۵

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*