اخلاق کار گروهی در پژوهش

6.1.2. تصمیم‌گیری اخلاقی.. 23

1.6.1.2. ویژگی‌های تصمیم اخلاقی.. 24

1.1.6.1.2. ویژگی‌های عمومی.. 24

2.1.6.1.2. ویژگیهای اخلاقی.. 24

3.1.6.1.2. ویژگی‌های اسلامی.. 25

4.1.6.1.2. ویژگی روان‌شناختی‌ 25

2.6.1.2. جایگاه احساسات در تصمیم‌گیری.. 26

7.1.2. اخلاق کاربردی.. 27

1.7.1.2. مفهوم‌شناسی اخلاق کاربردی.. 27

2.7.1.2. موضوع اخلاق کاربردی.. 28

3.7.1.2. غایت اخلاق کاربردی.. 28

4.7.1.2. جایگاه اخلاق کاربردی.. 29

5.7.1.2. روش اخلاق کاربردی.. 31

8.1.2. کد اخلاقی.. 32

9.1.2. منشور اخلاقی.. 32

2.2. گروه  33

1.2.2. مفهوم‌شناسی گروه. 33

قیود زاید. 34

الف: استقلال اعضا 34

ب: تأثیرگذاری.. 34

ج: اعلام عضویت.. 35

د: به رسمیت شناختن توسط یک نفر. 35

2.2.2. تفاوت مفهوم گروه با مفاهیم مشابه. 35

پایان نامه

1.2.2.2. تفاوت گروه و جمع. 35

2.2.2.2. تفاوت میان گروه و تیم. 36

3.2.2.2. تفاوت بین گروه و سازمان.. 37

3.2.2. تفاوت بین عضو و فرد در گروه. 38

4.2.2. تقسیم گروه‌ 38

1.4.2.2. گروه هَرمی و کُروی.. 38

2.4.2.2. گروه رسمی و غیر رسمی.. 39

5.2.2. مراحل تبدیل گروه به تیم.. 39

گام اول: وابستگی و ورود. 40

گام دوم: عدم وابستگی و مبارزه 40

گام سوم: اعتماد و ساختارسازی.. 40

گام چهارم: کار 40

3.2. کار گروهی   41

1.3.2. مفهوم‌شناسی کار گروهی.. 41

2.3.2. مراحل کار گروهی.. 41

3.3.2. ضرورت کار گروهی.. 41

4.3.2. انواع کار پژوهشی.. 42

5.3.2. مبادی تصدیقی پژوهش در کار گروهی.. 45

1.5.3.2. مبادی دین‌شناختی.. 45

1.1.5.3.2. نسبت وحی و عقل در مباحث اخلاقی.. 45

2.1.5.3.2. روش استفاده از منابع وحیانی در مباحث اخلاقی.. 46

2.5.3.2. مبادی انسان‌شناختی.. 48

1.2.5.3.2. استفاده از همه‌ی ظرفیت‌های انسان‌شناسی.. 48

2.2.5.3.2. انسان‌شناسی توصیفی و نه هنجاری.. 48

3.2.5.3.2. اختیار انسان در برابر عوامل محیطی و ژنتیکی.. 50

4.2.5.3.2. ترس از تنهایی و نیاز به انس با دیگران.. 50

5.2.5.3.2. انسان موجودی خودگرا 51

6.2.5.3.2. ارتباط بین فیزیولوژی بدن و کنش، گرایش و بینش… 51

7.2.5.3.2. تعلق خاطر به دستاوردها 52

3.5.3.2. مبادی اخلاقی.. 52

1.3.5.3.2. ضرورت رعایت اخلاق در کار گروهی پژوهشی.. 52

2.3.5.3.2. خودگرایی یا دیگرگرایی اخلاقی.. 53

فصل سوم: ویژگی‌های اعضا، رهبر و گروه پژوهشی.. 58

مقدمه  58

1.3. ویژگی‌های مطلوب و نامطلوب اعضای گروه  59

2.3. ویژگی‌های مطلوب و نامطلوب رهبر و مدیر گروه  68

3.3. ویژگی‌های مطلوب و نامطلوب گروه  70

تتمه: آسیب‌های کار گروهی   72

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم: کدهای رفتاری در کار گروهیِ پژوهشی.. 75

مقدمه  75

1.4. افراد درگیر با گروه پژوهشی   77

2.4.  ارزش‌‌های حاکم بر کار گروهی در پژوهش     78

3.4. اصول اخلاقی حاکم بر کار گروهی در پژوهش     79

1.3.4. ایجاد و حفاظت از اعتماد به نفس در اعضا 79

2.3.4. هم‌افزایی.. 80

3.3.4. حفاظت حداکثری از منابع.. 80

4.3.4. پاسداری از حقیقت… 81

5.3.4. راه‌گشایی برای وصول به حقیقت… 81

6.3.4. استقلال فکری اعضا 81

7.3.4. اتقان پژوهش…. 82

8.3.4. اتقان در ارایه‌ی نتایج حاصل از پژوهش…. 82

9.3.4. احاطه‌ی علمی بر اطلاعات مورد نیاز. 83

10.3.4. اطمینان جامعه‌ی علمی از نتایج پژوهش…. 83

4.4. کدهای رفتاری اعضای گروه  84

5.4. کدهای رفتاری رهبر گروه  88

6.4. کدهای مربوط به ساختار و آیین‌نامه‌های داخلی  گروه  94

7.4. کدهای مربوط به ارتباط گروه با خارج از گروه  97

فصل پنجم: تعارض‌ در کار گروهی پژوهشی.. 98

مقدمه  98

1.5روش‌های پیشگیرانه  99

1.1.5. روش‌های آموزشی.. 99

2.1.5. روش‌های نظارتی.. 103

3.1.5. روش‌های تصحیحی.. 104

1.3.1.5. تصحیح فرهنگ‌های غلط در جامعه. 104

1.1.3.1.5. دیگ شریکی جوش نمی‌آید. 104

2.1.3.1.5. آشپز که دو تا شد آش یا شور می‌شود یا بی‌نمک… 105

3.1.3.1.5. اگر شریک خوب بود خدا هم برای خودش شریک می‌گرفت.. 105

4.1.3.1.5. خواهی نشوی رسوا هم‌رنگ جماعت شو. 105

2.3.1.5. تصحیح فکرهای مرضی.. 106

4.1.5. روش‌های تشویقی.. 106

5.1.5. روش‌های شفاف‌سازی.. 107

1.5.1.5. شفاف‌سازی وظایف و نقش‌های اعضا در گروه 107

2.5.1.5. شفاف‌سازی موقعیت اعضا در گروه 107

3.5.1.5. شفاف‌سازی مزایای مادی اعضا در گروه 108

4.5.1.5. شفاف‌سازی اهداف گروه 109

6.1.5. روش‌های ترویجی.. 109

7.1.5. روش‌های متفرقه. 110

1.7.1.5. گزینش دقیق اعضای گروه 110

2.7.1.5. نظارت بر رفتار اعضای گروه 110

2.5. راه‌حل‌های درمانی   111

1.2.5. راه‌حل‌های حمایتی.. 111

2.2.5. راه‌حل‌های آموزشی.. 112

3.2.5. حل تعارض‌ها قبل از بروز و ظهور. 112

3.5. کاربست قواعد اخلاقی و راه‌حل‌های رفع تعارض در کار گروهی   113

1.3.5. تعارض‌های ناشی از تعهدات.. 113

1.1.3.5. تعارض بین تعهد به گروه‌ها و افراد مختلف.. 113

2.1.3.5. تعارض بین تعهد به گروه و علایق فرد. 116

3.1.3.5. تعارض بین تعهد به گروه و عقاید فرد. 118

4.1.3.5. تعارض بین تعهد به گروه و سلامت جسمی یا روانی فرد. 120

2.3.5. تعارض‌های ناشی از منافع. 121

1.2.3.5. تعارض بین منافع فرد و گروه 122

2.2.3.5. تعارض بین منافع فرد با اعضای گروه 123

3.2.3.5. تعارض بین منافع گروه و علایق فرد. 125

4.2.3.5. تعارض بین منافع گروه و عقاید فرد. 126

5.2.3.5. تعارض بین منافع گروه و سلامت جسمی و روانی فرد. 127

3.3.5. تعارض‌های ناشی از اهداف‌ 128

نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها. 130

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*