ارتباط بین توان هوازی با توان بی­هوازی و ترکیب بدن بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ایران

۱-۶-۷-آزمون یویو ۷

۱-۶-۸-آزمون رست (RAST) 7

۱-۶-۹-فوتسال ۷

۲-۱-  مقدمه ۹

۲-۲- بخش اول: مبانی نظری پژوهش ۹

۲-۲-۱- ویژگی‌های فیزیولوژیکی ۹

۲-۲-۱-۱- آستانه هوازی ۹

۲-۲-۱-۲- ظرفیت هوازی ۹

۲-۲-۱-۳- حداکثراکسیژن مصرفی (VO2max) 10

۲-۲-۱-۴-  متابولیسم هوازی ۱۱

۲-۲-۱-۶- عوامل موثر بر توان هوازی ۱۲

۲-۲-۱-۶-۱- سن وجنس ۱۲

۲-۲-۱-۶-۲- گستردگی مویرگی ۱۳

۲-۲-۱-۶-۳-  برون­ده قلبی ۱۳

۲-۲-۱-۶-۴- ترکیب بدن ۱۴

۲-۲-۱-۶-۵- ژنتیک ۱۴

۲-۲-۱-۶-۶-  ارتفاع ۱۴

۲-۲-۱-۶-۷- درصد توزیع تارهای عضلانی ۱۵

۲-۲-۱-۷- تمرینات هوازی ۱۵

۲-۲-۱-۷-۱- تمرینات اینتروال (تناوبی) ۱۶

۲-۲-۱-۷-۲- تمرین در زمین کوچک (SSG) 17

۲-۲-۱-۷-۳- شدت، مدت و تکرارتمرین هوازی ۱۷

۲-۲-۱-۷-۳-۱- شدت تمرین هوازی ۱۷

۲-۲-۱-۷-۳-۲- مدت تمرین هوازی ۱۸

۲-۲-۱-۷-۳-۳- تکرار تمرین هوازی ۱۸

۲-۲-۱-۷-۴- آستانه فعالیت بدنی و ورزش برای بهبود آمادگی قلبی- تنفسی ۱۸

۲-۲-۱-۸- ضرورت توسعه ظرفیت هوازی ۱۸

۲-۲-۱-۹-  سهم آمادگی هوازی در رشته­های مختلف ورزشی ۱۹

۲-۲-۲- توان بی­هوازی ۲۰

۲-۲-۲-۱- ظرفیت بی­هوازی ۲۲

۲-۲-۲-۲-سهم آمادگی بی­هوازی در رشته­های مختلف ورزشی ۲۳

۲-۲-۲-۳- تمرین بی‌هوازی ۲۴

۲-۲-۲-۴- سرعت ۲۵

۲-۲-۲-۴-۱- اجزاء سرعت ۲۵

۲-۲-۲-۴-۲- عوامل موثر بر سرعت ۲۵

۲-۲-۲-۴-۳- وراثت ۲۵

۲-۲-۲-۴-۴- خاصیت ارتجاعی عضله ۲۶

۲-۲-۲-۴-۵- طول عضله ۲۶

۲-۲-۲-۴-۶- نیرو و سرعت ۲۶

۲-۲-۲-۴-۷- سن و جنس ۲۶

۲-۲-۲-۴-۸-درجه حرارت ۲۷

۲-۲-۲-۴-۹- شکل بدن ۲۷

۲-۲-۲-۵- اهمیت سرعت ۲۷

۲-۲-۲-۶- بهبود سرعت ۲۸

۲-۲-۲-۶-۱- فراخوان توان در مقابل عصبی- عضلانی ۲۸

۲-۲-۲-۶-۲- تمرین پلایومتریک ۲۹

۲-۲-۲-۶-۳-تمرین کمکی سرعت ۲۹

۲-۲-۲-۷- عوامل بهبود دهنده سرعت ۳۰

۲-۲-۳- چابکی ۳۰

۲-۲-۳-۱- بهبود چابکی و تعادل ۳۱

۲-۲-۵-ترکیب بدن ۳۱

۲-۲-۴-۱- شاخص توده بدنی (BMI) 33

۲-۲-۴-۲- ارزیابی محیط بدن ۳۳

۲-۲-۴-۳-  اندازه ­گیری ضخامت چین پوستی ۳۴

۲-۲-۵-۴- چگالی سنجی ۳۴

۲-۲-۵-۵- دیگر روش­ها ۳۴

۲-۲-۶- ارتباط بین توان هوازی واجرای فعالیت­های سرعتی ۳۵

۲-۲-۷-  فوتسال ۳۷

۲-۲-۷-۱- دسـتگاه­های انـرژی در فوتسـال ۳۸

۲-۲-۸- ریکاوری ( بازگشت به حالت اولیه) ۳۹

۲-۲-۹- تاریخچه فوتسال ۴۰

۲-۳-مروری بر پیشینه پژوهش ۴۳

۲-۳-۱- مطالعات داخلی ۴۳

۲-۹-۲- مطالعات خارج از کشور ۴۵

۲-۲-۱۰- خلاصه ۴۸

۳-۱- مقدمه ۵۰

۳- ۲- روش پژوهش ۵۰

.۳-۳- جامعه آماری پژوهش ۵۰

۳-۳-۱- نمونه آماری پژوهش ۵۰

۳-۵- روش اجرا ۵۰

۳-۶- نحوه اندازه ­گیری متغیرهای پژوهش ۵۱

۳-۶-۱- شاخص­های ترکیب بدنی ۵۱

۳-۶-۲- شاخص­های فیزیولوژیکی ۵۱

۳-۶-۲-۱- توان هوازی ۵۱

۳-۶-۲-۲- اندازه ­گیری توان بی­هوازی ۵۲

۳-۶-۲-۳- اندازه ­گیری سرعت ۵۳

۳-۶-۲-۴- اندازهگیری چابکی ۵۳

۳-۷- روش­های آماری ۵۴

فصل چهارم (یافته­ ها) ۵۵

۴-۱- مقدمه ۵۶

۴-۲- اطلاعات توصیفی آزمودنی­ها ۵۶

۴-۳- تحلیل یافته­ های آماری پژوهش ۵۷

۴-۳-۱- آزمون فرضیه ­ها ۵۷

۴-۳-۱-۱- فرضیه اول ۵۷

۴-۳-۱-۲- فرضیه دوم ۵۹

۴-۳-۱-۳- فرضیه سوم ۶۰

۴-۳-۱-۴- فرضیه چهارم ۶۱

۴-۳-۱-۵- فرضیه پنجم ۶۱

مطلب دیگر :

                                                                        

۵-۱- مقدمه ۶۳

۵-۲- خلاصه پژوهش ۶۳

۵-۳- بحث ۶۴

۵-۳-۱- بررسی و تعیین ارتباط بین توان هوازی و توان بی­هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ۶۴

۵-۳-۱-۱- بررسی و تعیین ارتباط بین توان هوازی و شاخص خستگی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ۶۸

۵-۳-۲- بررسی و تعیین ارتباط بین توان هوازی و درصد چربی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ۶۸

۵-۳-۳- بررسی و تعیین ارتباط بین توان بی­هوازی و درصد چربی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ۶۹

۵-۳-۴- بررسی و تعیین ارتباط بین سرعت و توان بی­هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ۶۹

۵-۳-۵- بررسی و تعیین ارتباط بین چابکی و توان بی­هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان ۷۱

۵-۴- نتیجه ­گیری ۷۲

۵-۵- پیشنهادها ۷۳

۵-۵-۱- پیشنهادهای برگرفته ازپژوهش ۷۳

۵-۵-۳- پیشنهادهایی برای پژوهش­های بعدی ۷۳

 ۷۴

مقدمه

در دنیای امروز، فوتسال از جمله ورزش‌های تیمی با توپ است که در سال‌های گذشته با محبوبیت زیادی همراه بوده است و از نظر تماشاگران ورزشی نیز این رشته تکامل یافته‌تر شده است. در حالی‌که در گذشته بازیکنان فوتسال در مسابقات فوتبال درگیر می‌شدند؛ اما، در حال حاضر بازیکنان این رشته ورزشی در سطح حرفه‌ای و در تعامل با بازیکنان حرفه‌ای هستند. در نتیجه، سطح تکنیکی و فنی این ورزش به صورت مداوم در حال پیشرفت و بهبود است. به دلیل اینکه فوتسال نیاز به حرکات سریع، بدون توپ و غیر قابل پیش ­بینی دارد؛ بنابراین، در برخی کشورها ( مثل برزیل و اسپانیا) مربیان فوتبال از این ورزش به منظور افزایش مهارت‌های فنی و تاکتیکی در بازیکنان خود استفاده می‌کنند. در ورزش فوتسال کاهش ابعاد زمین و گردش مکرر در طول بازی، نیاز به تصمیم‌گیری سریع و قابلیت بالا با حداکثر سرعت دویدن بازیکنان سریع و  تحت فشار قرار گرفتن در فاز حمله و دفاع، نیازهای فیزیولوژیکی بالایی را برای بازیکنان می‌طلبد؛ در همین راستا، مربیان و طراحان برنامه‌های تمرینی به منظور بهبود سطح هماهنگی، استقامت، قدرت، توان و چابکی بازیکنان نیازمند بررسی ویژگی‌های فیزیولوژیکی و ترکیب بدن هر یک از بازیکنان می‌باشند. بنابراین، با توجه به موضوع پژوهش، در این فصل مطالبی درباره فوتسال، اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش، اهداف، فرضیه ها، روش پژوهش، تعریف واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی ارائه خواهد شد.

۱-۲- بیان مسئله، ضرورت و اهمیت پژوهش

فوتسال در سال ۱۹۳۰ با هدف انجام فوتبال در فضاهای محدود معرفی شد. این بازی در سراسر جهان رشد خوبی داشته است. به‌طوری که در سطوح مختلف تفریحی، آماتور و حرفه‌ای در رقابت‌های مردان و زنان هر ساله برگزار می‌شود و از سال ۱۹۸۹ مسابقات قهرمانی جهان با  حضور ۱۶ تیم ملی هر ۴ سال یکبار برگزار می‌شود. زمین بازی فوتسال ۲۰×۴۰ متر و دروازه‌ها ۲×۳ متر می‌باشند. فوتسال با ۵ بازیکن ( ۴ بازیکن آزاد و ۱ دروازبان) انجام می‌شود. هر تیم می‌تواند ۷ بازیکن جانشین داشته باشد و در خلال رقابت‌ها اجازه تعویض‌های نامحدود داده می‌شود (۱۶). خیلی از مربیان و دانشمندان علوم ورزشی اعتقاد دارند که آمادگی هوازی یک پیش‌نیاز مهم برای عملکردهای بی‌هوازی خیلی شدید در حین فعالیت‌های متناوبی نگهدارنده است (۱۲). سطح بالای آمادگی هوازی موجب بهبود ریکاوری در هنگام فعالیت‌های با شدت بالا می‌شود که توانایی بازیافت بعد از فعالیت‌های بیشینه تکراری ارتباط مثبتی با شاخص‌های متابولیکی متفاوت آمادگی هوازی دارد که  این شاخص‌های متابولیکی شامل: افزایش چگالی مویرگی، حجم و تعداد میتوکندری و آنزیم‌های اکسیداتیو می‌باشد (۱۳). علاوه براین، تمرینات استقامتی موجب بهبود ریکاوری pH عضلانی و کاهش نتایج منفی متابولیکی گلیکولیز سریع می‌شود (۱۲).

در خیلی از ورزش‌ها مانند فوتبال، بسکتبال، هاکی و راگبی اغلب عملکرد سریع نقش مهمی در موفقیت بازیکنان دارد. در این ورزش‌ها، بازیکنان اغلب برای تصاحب توپ مجبور هستند که در مقابل حریفان عملکردهای سریعی داشته باشند. مثلا در یک مسابقه فوتبال، فقط ۸/۲ درصد کل زمان بازی، دویدن‌های با سرعت بالای ۲۱ کیلومتر در ساعت را دربرمی‌گیرد (۱۴)؛ اما، در بازی فوتسال سهم فعالیت‌های شدید و دویدن‌های با سرعت بالا بیشتر است. با وجود اینکه در ورزش فوتسال حرکات سریع و انفجاری و برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی مانند سرعت و چابکی نقش تعیین کننده‌ای در اجرای مناسب حرکات و مهارت‌های فوتسال دارند؛ آلوارز و همکارانش (۲۰۰۹) نشان دادند که فوتسال یک ورزش سرعت- چندگانه است که در آن فعالیت‌های پرشدت سهم بیشتری از زمان مسابقه را نسبت به فوتبال و دیگر ورزش‌های تیمی تشکیل می‌دهد (۱۵). این محققین نشان دادند که زمان زیادی از بازی با شدتی بالاتر از ۸۵ درصد حداکثر ضربان قلب (HRmax) و با میانگین ۹۰ درصد HRmax در هر مسابقه می‌گذرد. در تجزیه و تحلیل‌های ویژه‌تر نشان داده شد که تنها ۳/۰ درصد از زمان بازی فعالیت‌های با شدت پایین (زیر ۶۵ درصد HRmax)، ۱۶ درصد فعالیت‌های با شدت متوسط (بین ۶۵-۸۵ درصد HRmax) و ۸۳ درصد فعالیت‌های با شدت خیلی بالا (بالای ۸۵ درصد HRmax) انجام شده است (۱۶). این نوع فعالیت‌ها و تقاضاهای قلبی- تنفسی نقش اساسی در متابولیسم بی‌هوازی دارد و در اغلب بازیکنان بالای آستانه لاکتات می‌باشد (۱۵، ۹). از این رو، کاستگنا و همکاران (۲۰۰۷) نشان دادند که میانگین VO2 بازی برای بازیکنان حرفه‌ای فوتسال باید از سطوح VO2max حداقلml/kg.min55 جهت غلبه بر نیازمندی‌های فیزیولوژیکی تخطی کند (۱۷). همچنین آلوارز و همکارانش (۲۰۰۷) آمادگی هوازی در بازیکنان فوتسال در سطوح مختلف رقابت را مورد بررسی قرار داده بودند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داده بود که بازیکنان نخبه فوتسال که به خوبی تمرین کرده بودند، vo2max بالای ml/kg.min60 داشتند (۱۸). بنابراین، با توجه به اینکه فوتسال ورزشی تناوبی است که تقاضاهای تاکتیکی، تکنیکی و جسمانی بالایی روی بازیکنان اعمال می‌کند؛ برای ریکاوری از این وهله‌های فعالیت شدید، ورزشکاران این رشته نیازمند سطح معینی از آمادگی هوازی هستند (۱، ۳).

اثرات مثبت سطوح بالای ظرفیت و توان هوازی و اثرگذاری آن بر عملکرد بازی در هنگام مسابقات، سال‌هاست که ثابت شده است (۱۴). اساسا توان هوازی بر روی عملکرد تکنیکی و تاکتیکی بازیکنان در طول بازی می‌تواند اثرگذار باشد. از اینرو توان هوازی به عنوان یک پیش­نیاز تعیین کننده توانایی مکرر دویدن با حداکثر سرعت نشان داده شده است و به معنی سرعت بخشیدن به فرایند ریکاوری است. در این راستا، تاملین و ونگر[۳] (۲۰۰۱) یک اکسیژن مصرفی بالا در طول رقابت‌های سرعتی و تناوبی برای اتکای کمتر به گلیکولیز بی‌هوازی و سپس حفظ توان بالا را نشان دادند. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که بهبود حداکثر اکسیژن مصرفی، اجرا را بهبود بخشیده و باعث پیشرفت در مهارت و کارایی بازیکنان می‌شود (۷).

از آنجایی‌که فعالیت‌های پرشدت و توانایی دوی سرعت تکراری، می‌توانند عاملان اصلی برای عملکرد موفقیت‌آمیز در ورزش‌های تیمی مانند فوتسال باشند؛ بنابراین، این مورد باید اولویت در تمرین باشد. این اصول تمرین حتی برای بازیکنان  زیرنخبه مهم‌تر می‌باشد؛ چرا که آن‌ها را به بازیکنان نخبه تبدیل می‌کند (۸،۱۹،۲۰). با این وجود، تحقیقات نشان داده است که ظرفیت هوازی فوق‌العاده به پتانسیل بالاتر برای بازیافت مسافت بیشتر در شدت بالاتر در حین مسابقه و درگیری بیشتر آن در مسابقه را فراهم می‌کند (۱۰-۱۶، ۲۱-۲۲).

با توجه به مطالب فوق، اندک بودن تحقیقات در حیطه ورزش زنان کشور و نقش و اهمیت فعالیت‌های هوازی و فعالیت‌های بی­هوازی در بازی فوتسال، بررسی ارتباط فعالیت­های هوازی با فعالیت‌های بی‌هوازی ضروری به نظر می‌رسد؛ لذا، این سئوال مطرح است که بین توان هوازی با توان بی‌هوازی و ترکیب بدن بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان رابطه معناداری وجود دارد؟

۱-۳- اهداف پژوهش

۱-۳-۱-  هدف کلی

بررسی ارتباط توان هوازی با توان بی‌هوازی و ترکیب بدن بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان

۱-۳-۲-  اهداف اختصاصی

۱-۳-۲-۱-تعیین توان هوازی و توان بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان.

۱-۳-۲-۲-بررسی ارتباط توان هوازی با توان بی‌هوازی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان.

۱-۳-۲-۳-بررسی ارتباط توان هوازی با درصد چربی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان.

۱-۳-۲-۴-بررسی ارتباط توان بی‌هوازی با درصد چربی بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان.

۱-۳-۲-۵-بررسی ارتباط توان بی‌هوازی با سرعت بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*