ارتباط بین غنی سازی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت …

2-2-2-طرح ریزی شغل……………………………… 11

2-2-3-تئوری های در زمینه ی ویژگی های کار………….. 11

2-2-4-طرح ریزی مجدد شغل…………………………. 12

2-2-5-غنی سازی شغلی…………………………….. 12

2-2-6-ابعاد غنی سازی شغلی……………………….. 13

2-2-7-چگونگی غنی سازی شغل……………………….. 13

2-3-بخش دوم : ادبیات نظری رضایت شغلی……………… 14

2-3-1-رضایت شغلی……………………………….. 14

2-3-2-عوامل مؤثر در رضایت و نارضایتی شغلی در سازمان… 15

2-3-3-انواع رضایت شغلی………………………….. 16

2-3-4-نظریه های رضایت شغلی………………………. 16

2-3-5-ابعاد رضایت شغلی………………………….. 18

2-3-6-افزایش رضایت شغلی…………………………. 19

2-3-7-تعیین رضایت شغلی………………………….. 20

2-3-8-آثار وجود رضایت شغلی………………………. 21

2-4-بخش سوم : ادبیات نظری تعهد سازمانی……………. 23

2-4-1-تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی……………….. 23

2-4-2-مراحل توسعه تعهد سازمانی…………………… 25

2-4-3-اجزاء تعهد سازمانی………………………… 26

2-4-4-اهمیت تعهد سازمانی………………………… 27

2-4-5-عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی…………………. 28

پایان نامه

2-4-6-نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی……………… 29

2-4-7-تعهد سطح پایین……………………………. 30

2-4-8-تعهد متوسط……………………………….. 33

2-4-9- تعهد سطح بالا…………………………….. 34

2-4-10- شاخص های تعهد…………………………… 36

2-4-11-ابعاد تعهد سازمانی……………………….. 38

2-4-12-دیدگاه‌های تعهد سازمانی……………………. 40

2-4-13- مدل‌ها و الگوهاو نظریات تعهد سازمانی……….. 41

2-4-بخش دوم پیشینه تحقیق ……………………….. 47

الف-پیشینه داخلی……………………………….. 47

ب-پیشینه خارجی…………………………………. 51

2-5- نتیجه گیری………………………………… 52

 

فصل سوم  ؛ روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………………. 56

3-2-روش تحقیق …………………………………. 57

3-3- جامعه آماری و نمونه………………………… 57

3-4- ابزار گرد آوری اطلاعات………………………. 58

3-5- روایی پرسشنامه ……………………………. 58

3-6- پایایی پرسشنامه …………………………… 59

3-7- روش تجزیه وتحلیل…………………………… 60

 

فصل چهار;تجزیه وتحلیل داده ها

4-1-مقدمه……………………………………… 62

4-2-بررسی جمعیت شناختی……………………………. 63

4-3-آمار توصیفی………………………………….. 67

4-4-آزمون نرمالیته……………………………….. 68

4-5-آمار استنباطی………………………………… 69

4-5-1بررسی فرضیه اول تحقیق………………………… 69

4-5-2 بررسی فرضیهفرعی دوم تحقیق……………………. 72

4-5-3بررسی فرضیهفرعی سوم تحقیق…………………….. 75

4-5-4بررسی فرضیهاصلی……………………………… 78

 

فصل پنجم; نتیجه گیری

5-1-مقدمه……………………………………….. 80

5-2- یافته های تحقیق……………………………… 80

5-3-محدودیت های تحقیق…………………………….. 83

5-4-پیشنهادات……………………………………. 83

یک مطلب دیگر :

5-5-توصیه برای پژوهشهای آتی……………………….. 85

منابع و پیوست ها…………………………………. 84

چكیده پایان نامه به زبان انگلیسی…………………… 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                            شماره  صفحه

جدول شماره 2-1 -نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد……….. 31

جدول شماره 2-2 -تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد……. 38

جدول شماره 2-3-جمع بندی پیشینه داخلی و خارجی………… 53

جدول شماره 3-1 -تفكیك سوالات پرسشنامه……………….. 58

جدول شماره 3-2 – محاسبه آلفای کرونباخ………………. 60

جدول4-1-بررسی وضعیت جنسیت…………………………. 63

جدول4-2-بررسی وضعیت سن……………………………. 64

جدول4-3-بررسی وضعیت سابقه…………………………. 65

جدول4-4-بررسی وضعیت سطح تحصیلات…………………….. 66

جدول4-5-آمار توصیفی مربوط به فرضیه اول……………… 67

جدول4-6-آمار توصیفی مربوط به فرضیه دوم……………… 67

جدول4-7- آمار توصیفی مربوط به فرضیه سوم…………….. 67

جدول 4-8-آزمون کولموگوروف-اسمیرنف………………….. 68

جدول 4-9-آزمون فرضیه فرعی اول  ……………………. 69

جدول 4-10-برازش مدل رگرسیونی تعهد سازمانی و رضایت شغلی.. 70

جدول 4-11-معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F…….. 70

جدول 4-12-محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر……………. 71

جدول 4-13- جدول آماره آزمون t‌مربوط به ضریب رگرسیون…… 71

جدول 4-14-بررسی همبستگی فرضیه فرعی دوم……………… 72

جدول 4-15-برازش مدل رگرسیونی غنی سازی شغل و رضایت شغلی.. 73

جدول 4-16-معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F…….. 73

جدول 4-17-محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر……………. 74

جدول 4-18- جدول آماره آزمون t‌مربوط به ضریب رگرسیون…… 74

جدول 4-19-بررسی همبستگی فرضیه فرعی سوم……………… 74

جدول 4-20-برازش مدل رگرسیونی غنی سازی شغل و تعهد سازمانی 76

جدول 4-21-معنی دار بودن رگرسیون به وسیله آزمون F…….. 76

جدول 4-22-محاسبه معادله رگرسیون دو متغیر……………. 77

جدول 4-23- جدول آماره آزمون t‌مربوط به ضریب رگرسیون…… 77

جدول 4-24-نتایج فرضیات تحقیق………………………. 78

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                            شماره  صفحه

شکل2-1-دیدگاه‌های نگرشی و رفتاری در زمینه تعهد سازمانی… 27

شکل2-2-مدل برداشت فرد از تعهد خود و برداشت دیگران نسبت به تعهد او……………………………………………… 27

شکل2-3-اشكال تعهد سازمانی…………………………. 39

شکل2-4 عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی………. 45

شکل2-5-عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی 46

شکل2-6-مدل مفهومی تحقیق…………………………… 54

شکل4-1-بررسی وضعیت جنسیت………………………….. 63

شکل4-2-بررسی وضعیت سن…………………………….. 64

شکل4-3-بررسی وضعیت سابقه………………………….. 65

شکل4-4-بررسی وضعیت سطح تحصیلات……………………… 66

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*