ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شاغل فرودگاه بندر عباس

۲-۱-۱.تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی                                             . ۱۳

۲-۱-۲.مراحل توسعه تعهد سازمانی                                                          . ۱۶

۲-۱-۳.اجزاء تعهد سازمانی                                                                                 .۱۷

۳-۱-۳. جدول مدل برداشت فرد از تعهد                                               . ۱۹

۲-۱-۴.اهمیت تعهد سازمانی                                                                               .۲۰                                                                                                                            

۲-۱-۵.نتایج مثبت و منفی تعهد سازمانی                                 . ۲۲

۲-۱-۵-۱.تعهد سطح پایین                                                                . ۲۳

۳-۱-۵-۱ . جدول نتایج احتمالی سطوح مختلف تعهد                                                ۲۴

۲-۱-۵-۲.تعهد متوسط                                                                         . ۲۶

۲-۱-۵-۳. تعهد سطح بالا                                                                  . ۲۸

۲-۱-۶.شاخص های تعهد                                                                      . ۳۱

۲-۱-۷.ابعاد تعهد سازمانی                                                                          . ۳۳

۳-۱-۷ . جدول تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه تعهد                                                   ۳۴

۴-۱-۷ . نمودار سه شکل تعهد سازمان                                                                  ۳۵

۲-۱-۸.دیدگاه‌های تعهد سازمانی                                                               . ۳۶

۲-۱-۹.مدل‌ها و الگوهاو نظریات تعهد سازمانی                            . ۳۷

۳-۱-۹ . نمودار عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی                                         ۴۲

۴-۱-۹ . نمودار عوامل ضروری، عوامل همبسته و پیامدهای تعهد سازمانی                                                                                                                                          ۴۳

۲-۲.رضایت شغلی                                                                                                     . ۴۴

۲-۲-۱.تعریف رضایت شغلی                                                                . ۴۵

۲-۲-۲.تعیین رضایت شغلی                                                                . ۴۸

۲-۲-۳.عوامل تعیین کننده رضایت شغلی                                     . ۴۹

۲-۲-۴. عوامل مؤثر بر رضایت شغلی                                            . ۵۱

۳-۲-۴ . جدول عوامل مؤثر در رضایت شغلی                                                         ۵۲

۲-۲-۵.پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی                    . ۵۴

۳-۲-۵ . نمودار پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی          ۵۴

۲-۲-۶. نظریه های رضایت شغلی                                                     . ۵۴

۲-۲-۶-۱.نظریه «بروفی»                                                                  . ۵۵

۲-۲-۶-۲. نظریه کورمن                                                                    . ۵۶

۲-۲-۶-۳.نظریه پارسون                                                                    . 

۵۹      

۲-۲-۷.اندازه گیری رضایت شغلی                                                   . ۵۹

ب:پیشینه تحقیق                                                                                                     . ۶۱

۲-۱.پیشینه داخلی                                                                                                . ۶۱

۲-۲.پیشینه خارجی                                                                                                . ۶۴

مقدمه                                                                                                                              . ۶۶

۳-۱.روش تحقیق                                                                                                        . ۶۷

۳-۲.جامعه  آماری                                                                                                . ۶۹

۳-۳.نمونه آماری                                                                                                 . ۶۹

۳-۴.ابزار و روش های جمع‌ آوری اطلاعات                                                 . ۷۰

۳-۴-۱.پرسشنامه تعهد سازمانی                                                                  .   ۷۰

۳-۴-۲. پرسشنامه رضایت شغلی JDI                                                            . ۷۱

۳-۴-۳.روایایی و پاپایی پرسشنامه ها                                               .   ۷۱

۳-۵. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون‌های آماری مورد استفاده                                                                             ۷۴                                                                   

۳-۵-۱.شیوه تحلیل داد ه ها                                                                        .   ۷۴

مقدمه:                                                                                                                           . ۷۵

۴-۱.آمار توصیفی                                                                        . ۷۶

۱-۴-۱ . جدول و نمودار فراوانی و درصد افراد پاسخ دهنده به تفکیک وضعیت استخدامی      ۷۶

۲-۴-۱ . جدول و نمودار فراوانی و درصد افراد پاسخ دهنده به تفکیک جنسیت                   ۷۸

۳-۴-۱ . جدول و نمودار فراوانی افراد پاسخ دهنده به تفکیک وضعیت تاهل                      ۷۹   

۴-۴-۱ . جدول و نمودار فراوانی و درصد افراد پاسخ دهنده به تفکیک سن                        ۸۰

۵-۴-۱ . جدول و نمودار فراوانی و درصد افراد پاسخ دهنده به تفکیک سطح تحصیلات         ۸۱

۶-۴-۱ . جدول و نمودار فراوانی و درصد افراد پاسخ دهنده به تفکیک سابقه خدمت            ۸۲

۷-۴-۱ . جدول و نمودار فراوانی و درصد افراد پاسخ دهنده به تفکیک میزان حقوق و مزایای نقدی  ۸۳

۸-۴-۱ . جدول متغیر توصیفی پرسشنامه تعهد سازمانی و ابعاد پرسشنامه سنجش رضایت شغلی         ۸۶

۴-۲. آمار استنباطی                                                                                            . ۸۶

۱-۲-۴ . نمودار تعهد سازمانی                                                                            ۸۹

۲-۲-۴ . جدول بررسی فرض  عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل                           ۹۲

۳-۲-۴ . جدول ضرایب استاندارد و غیر استاندارد در مدل رگرسیون                                 ۹۵

۴-۲. مقدمه                                         ۱۰۳

۵-۲.نتیجه گیری از فرضیات                                                           . ۱۰۴

۵-۱.نتیجه گیری                                                                                 . ۱۰۷

۵-۳.پیشنهدات                                                                                                           . ۱۰۸

۵-۴.محدودیتها:                                                                                  . ۱۰۹

منابع و مراجع:                                                                                                     . ۱۱۰

پیوست :

 چکیده:

این تحقیق  با هدف بررسی ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان فرودگاه بندرعباس در سال۹۳-۹۲به انجام رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدکه با بهره گرفتن از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است.جامعه آماری مورد نظر کلیه کارکنان فرودگاه بوده، که

مطلب دیگر :

راهبردهای شناختی

 از این تعداد ۱۵۰ نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ۱۵ سوالی (OCQ) مودای،پورتر و استیرز و پرسشنامه رضایت شغلی (( JDI بوده است. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق از شیوه های توصیف آماری از قبیل: جداول توزیع فراوانی،شاخصهای مرکزی و شاخصهای پراکندگی و در بخش استنباطهای آماری از آزمون رگرسیون چندگانه و آزمون ضریب همبستگی بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  یافته ها نشان می دهد که رابطه معناداری بین رضایت شغلی و ابعاد آن و تعهد سازمانی وجود دراد.

واژهای کلیدی:

تعهد سازمانی –  رضایت شغلی-فرودگاه

۱-۱.مقدمه

سازمان ها نظام های اجتماعی هستند که منابع انسانی مهمترین عامل برای اثربخشی و کارآمدی آنها است.سازمان ها بدون تلاش هاو تعهد کارکنانشان موفق نمی شوند.رضایت کارکنان از شغل شان و تعهد نسبت به سازمانشان به عنوان تعیین کننده های عمده اثر بخشی سازمانی نگریسته می شوند(مصدقراد و همکاران،۲۰۰۷). تعهد سازمانی یک ملاک مهم برای اثر بخشی سازمان است.فرض می شود که تعهد سازمانی ثبات نیروی کار ومیزان جابجایی را پیش بینی می کند.همچنین تعهد سازمانی میزانی را که یک سازمان می تواند بر تداوم مشارکت های کارکنان در فعالیت ها و رشدآن حساب کند، نشان می دهد. بعلاوه تعهد سازمانی شاخص مناسب کیفیت زندگی کاری است(کتچام و تریست[۱] ۱۹۹۲، به نقل از مورین[۲]،۲۰۰۸) علاقه به این مفهوم مدیریتی همچنین با این امر توجیه می شود که شاخص بسیار مناسب سعی و تلاش افراد و وفاداری آنها به سازمان می باشد.به طور خاص،تعهد سازمانی با ثبات نیروی کار ،سعی و تلاش کارکنان ،عملکرد شغلی،کیفیت خدمات،و رفتارهای هماهنگ مرتبط است(آلن و می یر، ۱۹۹۷ ). افزایش تعهد به سازمان وسطوح پایین استرس شغلی سطوح مشارکت در سازمان را به شیوه هایی تحت تاثیر قرار می دهد که نه تنها فردبلکه سازمان نیز بهره مند شود(لامبرت،هاگان گریفین[۳]، ۲۰۰۸ بنابراین برای عملکرد موفق ، هر سازمانی علاقمند به افزایش کارکنانی است که به سازمان و اهداف آن متعهد هستند (فریوند و کارملی، ۲۰۰۴ ) .اگر سازمان در ایجاداحساسات وفاداری و تعهد در اکثر کارکنانش موفق شود، احتمال بیشتری وجود دارد که اهدافش برآورده شود و عملکرد کلی آن افزایش یابد (فریوند و کارملی،۲۰۰۴).

به نظرلامبرت [۴]و دیگران(۲۰۰۱) شناسایی پیشایندها و همچنین اثرات رضایت شغلی مهم است.به عبارت دیگر به جای تلقی کردن رضایت شغلی به عنوان متغیر برونزاد فراگیر یا متغیر درونزاد نهایی، جستجو کردن علت ها و اثرات رضایت شغلی مهم است.همچنین،ایجاد الگوی فراگیر برای رفتار پیچیده انسان که اثرات مستقیم و غیر مستقیم رضایت شغلی را به حساب آورد، ضروری است(پارک و کیم[۵]،۲۰۰۹). درک همبسته ها و پیامدهای مرتبط با رضایت شغلی برای محققان و سازمانها مهم است.برای مثال، نظریه هایی درباره رابطه بین رضایت شغلی و نگرش های کاری مهم مانند رضایت از زندگی،رضایت از خانواده، تعارض کار خانواده، عملکردو رفتارهای کناره گیری، گسترش یافته و به طور تجربی آزمون شده اند رضایت شغلی و تعهد سازمانی دو مورد از با نفودترین نگرش ها در مورد کار هستند که که در ادبیات کار و سازمان بررسی شده اند. تعهد سازمانی به خاطر تمایل به حفظ نیروی کار قوی برای محققان و سازمانها مهم است.محققان و متخصصان به درک عواملی که تصمیم کارکنان را برای ماندن یا ترک کردن یک سازمان تحت تاثیر قرار می دهد،شدیدا علاقمند هستند. رابطه مثبت بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی مکررا بوسیله تحقیقات گزارش شده است. پیوند رضایت شغلی و و تعهد سازمانی پیچیده است و روشن نیست که آیا رضایت پیش درآمد تعهد است یا تعهد سطح رضایت شخص را تحت تاثیر قرار می دهد. نگرش غالب در ادبیات از پیشایند علی رضایت بر تعهد حمایت می کنند.همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می دهدسطوح بالای تعهد به رضایت شغلی منجر می شود.مطالعات دیگر نیز نتیجه گرفته اند که تاثیر متقابل بین رضایت و تعهد وجود دارد.رابطه مثبت بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی نشان می دهد آنهایی که کمتر از شغلشان راضی هستند کمتر به سازمانشان متعهد می باشندروانشناسان و محققان سازمانی توافق دارند که رضایت شغلی کلی یک سازه میانجی مهم در رشد تعهد سازمانی است بسیاری از این تحقیقات بر عواملی که رضایت شغلی را تحت تاثیر قرار می دهند، تمرکز می کنند. برای مثال، روانشناسان بر صفات شخصیتی تمرکز کنند در حالیکه محققان جامعه شناسی و رفتار سازمانی نوعا بر ویژگی های سازمانی و پاداش های شغل تاکید می کنند(لینکولن و کالیبرگ ،۱۹۹۰).

در پژوهش حاضر رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین کارکنان فرودگاه بندرعباس مورد مطالعه قرار می گیرد.بنابراین هدف کلی تحقیق تعیین رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی و مقایسه آن در بین کارکنان فرودگاه بندرعباس است.

۱-۲.بیان مسئله

هرسازمانی در پی آن است که به بهترین شکل به اهداف خود برسد.تحقق اهداف سازمانی بستگی به تمام عواملی دارد که در آن سازمان باهم در تعامل هستند و ازجمله مهم ترین عوامل انسانی نیروی انسانی است . نیروی انسانی عامل پیچیده ای است که دارای انگیزه و نگرش های متفاوتی می باشد (رئوفی،۱۳۸۳) .یکی از مسائل مهمی که در هر سازمان مورد توجه قرار بگیرد , خشنودی و رضایت شغلی کارکنان آن است که از مهمترین منابع سازمان به حساب می آید.(مرائی ، ۱۳۷۹)در عصر پرتلاطم کنونی که سازمانها بسوی تخصصی شدن پیش می روند و در رقابت تنگاتنگ به فعالیت خود ادامه می دهند، جهت بقاء علاوه بر ابزار و تجهیزات به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیازمند می باشند(زکی،۱۳۸۳). تعهد سازمانی یک فرایند پویای تعامل بین شخص و محیطش بوده(لیو،۲۰۰۸،ص۱۱۹). و یک ساختار چند بعدی است که می توان آن را یک حالت روانی دانست که پایبندی اشخاص را به سازمان منتقل می کند(آلن و می یر،۱۹۹۰،ص۱۴).عدم رضایت و عدم احساس تعلق و وفاداری کارکنان به سازمان , تاخیر , غیبت (روانی و فیزیکی ) و ترک سازمان را به همراه دارد همچنین از سایر منابع از قبیل تجهیزات و مواد اولیه استفاده بهینه نمی شود و در نتیجه باعث کاهش کارائی و بهره وری سازمان خواهند شد.که علاوه بر هزینه های متعدد در روحیه سایر کارکنان نیز تاثیر دارد هنگامی که کارکنان از شغل خود رضایت ندارند به بهانه های مختلف در محل کار حاضر نمی شوند یا در صدد یافتن سازمان دیگری بر می آیند , در مقابل هنگامی که کارکنان راضی هستند منظم تر در محل کار خود حاضر می شوند و رضایت کارکنان برجابه جایی و غیبت آنان اثر می گذارد,.( مورهد و گریفین ، ۱۳۷۴) یکی از از شاخص های سنجش میزان برتری سازمانها نسبت به هم، کارکنان شاغل در آن سازمانها هستند که میزان وفاداری و تعهدشان باعث می شود وظایف محوله را با کیفیت بالاتری به انجام برسانند. این امر موجب افزایش عملکرد، بهره وری و اثربخشی سازمان می شود. (زکی،۱۳۸۳).در این میان یکی از ارکان سازمانی که تحت تأثیر عملکرد کارکنان و رضایت شغلی آنها قرار می گیرد تعهد سازمانی می باشد بسیاری از تحقیقات انجام گرفته حاوی این نکته می باشند که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر، از نظر فیزیک وبدنی و توان ذهنی در وضعیت بهتری قرار دارند و از نظر سازمانی،سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و ماندگاری کارکنان می شود. از دلایلی که اهمیت بررسی و مطالعه تعهد سازمانی را نمایان می سازد، این است که سازمانهایی با اعضایی در سطوح بالای تعهد سازمانی، معمولا از عملکرد بالاتر، غیبت و تاخیر کمتری از سوی کارکنان خود برخوردارند و با توجه به اهمیت تعهد رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان مشاغل حساس از جمله کارکنان فرودگاه  می باشد لذا پژوهش حاضر با هدف رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شاغل فرودگاه بندر عباس  طراحی گردید

 

۱-۳.اهمیت وضرورت پژوهش

تعهد سازمانی یکی از موضوعات بسیار مهم در تحقیقات سازمانی به شمار می آید که می تواند هم از جنبه تئوریک و هم از جنبه عملی مورد استفاده قرارگیرد،سازمانها به ایجاد محیطهایی کاری با تعهد بالا برای پرسنل خود علاقه مند هستند،زیرا تحقیقات نشان داده است که باتعهد سازمانی بالا سازمانها به نتایج ارزشمندی ازقبیل کاهش تغییر وتبدیل، بالارفتن انگیزش کارکنان،افزایش حمایت سازمانی و بهبود سطح رفتارها و. دست خواهند یافت(لابات مدین،۲۰۰۷،ص۱۹۷).تعهد سازمانی به عنوان یکی از اصول رفتار سازمانی، در دهه های اخیر موضوع بسیاری از متون رفتار سازمانی و مورد توجه تعداد زیادی از محققان در این زمینه بوده است که همواره سعی نموده اند مساله فوق را از ابعاد مختلف بررسی و آن را برروی عملکرد سازمان اندازه گیری نمایند، تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند و مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کاری کنند، مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را در سازمان حفظ کنند و برای این امر باید بتوانند با بهره گرفتن از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند .مدیران می توانند از مزایای تعهد کارکنان در راستای برخورد با مشکلات سازمانی استفاده نموده و با در نظر گرفتن و شناسایی میزان تعهد سازمانی موجود از آن به عنوان عاملی در جهت بالا بردن سطح رضایت شغلی استفاده نمایند(لابات مدین،۲۰۰۷،ص۱۹۷). بر اساس تحقیقات ویلیام و همکاران ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ساخته های مرتبط اما متمایز استوار است. اما به منظور فراهم آوردن مبنایی برای تصمیمات مدیران نیروی انسانی در زمینه های برنامه ریزی،جذب و نگهداری نیروی انسانی و کاهش هزینه های ناشی از ترک خدمت کارکنان از سازمان ، به صورت مشترک مورد سنجش قرار می گیرند. که از اهمیت ویژه ای برخوردار است(بزرگ زاده ۱۹۹۸) .

تحقیقات نشان داده که کارکنان با رضایت شغلی بالاتر ،از نظر فیزیک بدنی و توان ذهنی در وضعیت بهتری قرار دارند و از نظر سازمانی ، سطح بالای رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذب و ماندگاری کارکنان می شود(رابینز ۱۹۹۵) . شناسایی ارتباط رضایت شغلی با تعهد سازمانی در این پژوهش از آن جهت دارای اهمیت فراوان می باشد که می تواند مورد استفاده مدیران منابع انسانی و همچنین سایر افرادی که به نحوی در اداره سازمانها نقشی دارند قرارگرفته و عاملی در جهت رشد و بهبود سازمان و برطرف کردن بعضی از کاستیها باشد.

۱-۴.اهداف پژوهش

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*