ارث زن در فقه مذاهب اسلامی

عصبه نسبی- 21

عصبه سببی (مولی العتاقه) 24

بیت المال- 25

جایگاه عصبه نزد شیعه: 25

ولاء الموالاة 26

کلاله 27

شرایط ارث بردن کلاله 30

ذوی الارحام 31

ارث بردن ذوی الارحام 32

حجب- 32

شرایط حاجب شدن اخوه نزد امامیه 35

شرایط حاجب شدن نزد اهل سنت و زیدیه 36

اقوال نادر 38

محجوب له؟ 39

حاجب شدن مح0رومین- 39

سایر واژه های مرتبط- 42

تکملة الثلثین- 42

بنو الاعیان، بنو العلات، بنو الاحیاف- 43

متفرقین و متفرقات- 44

جد و جده صحیح و فاسد- 44

جدات متحاذیات (متساویات) 46

اهل القرابة، اهل التنزیل، اهل الرحم- 46

مقاسمه 48

انواع ولاء 48

فصل دوم: طبقات ارث یا مراتب ورثه و تبیین جایگاه زن 50

نظر حنابله و احناف- 50

پایان نامه

دیدگاه مالکیه، شافعیه و ظاهریه 52

دیدگاه زیدیه 54

دیدگاه امامیه و اسماعیلیه 54

فصل سوم: جایگاه جد در میراث و تأثیر آن بر ارث زن 58

امامیه 60

اهل سنت- 61

زیدیه 67

فصل چهارم: موانع ارث و بیان محرومیت های زنان 68

بردگی (رقیت) 68

قتل- 71

کفر 73

لعان- 80

ولادت از زنا 83

جهالت تاریخ موت- 85

اختلاف دار (اختلاف وطن) 87

بخش دوم: ارث زن

پیش درآمد- 91

فصل اول: مادر93

فقط مادر به تنهایی وارث باشد- 95

مادر و پدر 99

مادر و جد- 99

مادر و فرزند- 100

1ـ مادر و پسر یا پسران- 101

2ـ مادر، پدر و پسر یا پسران- 101

3ـ مادر و فرزندان دختر و پسر 101

4ـ مادر، پدر و فرزندان دختر و پسر 101

5 ـ مادر و دختر 102

مادر و یک دختر 102

مادر و دو دختر 103

مادر و دختران- 104

مادر، پدر، فرزند- 105

مادر، پدر، یک دختر 105

صورت اول: برای مادر اخوه حاجب وجود نداشته باشد. 105

صورت دوم: برای مادر، اخوه حاجب وجود داشته باشد. 105

مادر، پدر، دختران- 106

مادر، پدر، پسر یا پسران- 107

مادر، پدر، فرزندان دختر و پسر 107

جد و فرزندان- 107

یک مطلب دیگر :

مادر، پدر، زوج یا زوجه 108

1ـ مادر،‌ پدر، زوج (بدون  وجود حاجب) 110

2ـ مادر، پدر، زوجه (بدون وجود حاجب) 112

3ـ مادر، پدر، زوج (با وجود حاجب) 113

4ـ مادر، پدر، زوجه (با وجود حاجب) 113

والدین، فرزندان، زوج یا زوجه 114

مادر، پدر، پسر، زوج- 115

مادر، پدر، پسر، زوجه 115

مادر، پدر، پسران و دختران، زوج- 115

مادر، پدر، پسران و دختران، زوجه 116

مادر، پدر، دختر، زوج- 116

مادر، پدر، دختر، زوجه 117

مادر، پدر، دختران، زوج-118

مادر، پدر، دختر، دختر پسر، زوج- 120

مادر، پدر، دختران، زوجه (بخیلیه، منبریه) 121

مادر، جد، دختر، زوج، خواهر 123

مادر، زوج یا زوجه، دختر 125

مادر، زوج، دختر 125

مادر، زوجه، دختر 125

مادر، زوجه، دختران- 125

پدر، زوج یک دختر 125

پدر، زوجه، یک دختر 126

پدر، زوجه، دختران- 126

مادر، دختران، زوج- 126

پدر، دختران، زوج- 126

مادر، خواهر، جد (خرقاء) 127

مادر، زوجه، خواهر، جد- 129

مادر، جد، زوج یا زوجه، اخوه 130

مادر، جد، شوهر، یک خواهر(اکدریه، غراء) 131

مادر، جد، شوهر، دو یا چند خواهر 135

مادر، جد، شوهر، خواهر و برادر 136

مادر، جد، شوهر، برادر 137

مادر، زوجه، برادر، جد- 138

مادر، زوج یا زوجه، اخوه 140

مادر، زوج، خواهران ابوینی [یا ابی] 140

مادر، زوج و یک خواهر ابوینی (ابی) 141

مادر، زوج، دو یا چند خواهر ابوینی (ابی): 142

مادر، زوج، یک خواهر ابوینی، یک خواهر پدری- 142

مادر، زوجه، خواهران ابوینی [یا ابی] 144

مادر، زوج یا زوجه، خواهران مادری- 147

مادر، زوجه، اخوه مادری- 147

مادر، زوج، اخوه مادری- 148

مادر، زوج، یک نفر اخوه مادری- 148

مادر، زوج، دو نفر اخوه مادری- 148

مادر، زوج یا زوجه، اخوه ابوینی، اخوه مادری- 150

مادر، زوج، خواهران (مختلف)151

مادر، زوج، یک خواهر ابوینی، یک اخوه مادری- 151

مادر، زوج، خواهران ابوینی، یک نفر اخوه مادری- 152

مادر، زوج، خواهران ابوینی (یا ابی)، دو نفر اخوه مادری(ام الفروخ) 153

مادر (یا جده)، زوج، برادران ابوینی، خواهران مادری (مشترکه) 155

مادر، زوج، برادران پدری، اخوه مادری- 158

مادر، زوجه، خواهران (متفرقه) 160

مادر (یا جده)، زوجه، یک خواهر ابوینی (ابی)، یک خواهر مادری- 160

مادر (یا جده)، زوجه، دو خواهر ابوینی (ابی)، یک خواهر مادری- 160

مادر (یاجده)، زوجه، دو خواهر ابوینی (ابی)، دو خواهر مادری- 160

مادر، زوجه، دختر، خواهر 161

مادر (جده)، زوجه، دختر، خواهر (ابوینی یا ابی) 161

مادر (جده)، زوجه، دختران، خواهر (ابوینی یا ابی) 162

*** مادر (یا جده) زوجه، دختر، خواهر مادری، خواهر ابوینی- 163

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*