ارزیابی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی کارکنان شعب …

2-3-9. عوامل موثر بر رهبری معنوی. 40
2-4. رضایت شغلی. 41
2-4-1. مروری تاریخی بر مفهوم رضایت شغلی. 41
2-4-2. مفهوم رضایت شغلی. 44
2-4-3. مدل‌های رضایت شغلی. 46
2-4-4. سطوح ماکرو و میکرو رضایت شغلی. 50
2-4-5. عوامل مؤثر بر رضایت شغلی. 51
2-4-6. اندازه‌گیری و مقیاس‌های رضایت شغلی. 53
2-5  ارتباط میان رهبری معنوی و رضایت شغلی. 55
2-6. پیشینه پژوهش. 56
2-7. مدل‌ مفهومی تحقیق. 60
2-8. جمع‌بندی فصل. 61
فصل سوم: روش پژوهش. 62
3-1. مقدمه. 63
3-2. روش پژوهش. 64
3-3. جامعه و نمونه آماری. 64
3-4. نمونه‌گیری. 65
3-5. ابزارهای گردآوری داده ها. 66
3-5-1. پرسشنامه رهبری معنوی. 67
3-5-2. پرسشنامه رضایت شغلی. 68

پایان نامه

3-6. روایی و پایایی ابزارهای پژوهش. 68
3-6-1. روایی ابزار پژوهش. 69
3-6-2. پایایی ابزار پژوهش. 70
3-7. روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها. 71
3-8. خلاصه فصل. 72
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها. 73
4-1. مقدمه. 74
4-2. اطلاعات جمعیت‌شناختی. 74
4-2-1. اطلاعات جمعیت‌شناختی (وضعیت تاهل). 74
4-2-2. اطلاعات جمعیت‌شناختی (جنسیت). 75
4-2-3. اطلاعات جمعیت‌شناختی (سطح تحصیلات). 76
4-2-4. اطلاعات جمعیت‌شناختی (سابقه کاری). 76
4-3. آمار توصیفی. 77
4-3-1. اطلاعات توصیفی مرتبط با متغیرهای پژوهش. 78
4-4. آمار استنباطی. 79
4-4-1. آزمون فرضیات و پاسخ به سوالات پژوهش. 79
4-5. جمع‌بندی فصل. 88
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 89
5-1. خلاصه‌ی تحقیق. 90
5-2. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها. 91
5-2-1. نتایج آمار توصیفی. 91
5-2-2. نتایج آمار استنباطی. 93
5-3. پیشنهادهای کاربردی پژوهش. 97
5-4. محدودیت‌های تحقیق. 103
5-5. پیشنهادهای پژوهشی. 104
5-6. جمع‌بندی فصل. 104
منابع و مآخذ. 105
پیوست‌ها. 113
Abstract. 120

یک مطلب دیگر :

 
فهرست جداول
 
جدول 2- 1. انواع ابزارهای معمول سنجش رضایت شغلی (براون، 2009)  55
جدول 3-1. طیف لیکرت. 67
جدول 3- 2. عوامل رهبری معنوی و تعداد سوالات مختص به آنها. 68
جدول 3- 1. مؤلفه‌های رضایت شغلی و تعداد سوالات مختص آنها در پرسشنامه مینه سوتا. 68
جدول 3- 3. ضرایب آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه‌های تحقیق  71
جدول 4- 1. سطح تحصیلات کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران  76
جدول 4- 2. آزمون کلوگروف – اسمیرونوف. 7787
جدول 4- 3. بررسی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون همبستگی اسپیرمن). 80
جدول 1-4- 3. بررسی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه 1). 82
جدول 4-4- 3. بررسی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه 2). 83
جدول 4-4- 3. بررسی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه 3). 83
جدول 4-4- 3. بررسی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه 4). 84
جدول 5-4- 3. بررسی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه 5). 85
جدول 6-4- 3. بررسی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه 6). 85
جدول 7-4- 3. بررسی ارتباط میان ابعاد رهبری معنوی و رضایت شغلی (آزمون فرضیه 7). 86
جدول 4-4. خلاصه مدل رگرسیون چندگانه (آماره دوربین واتسون)  80
جدول 4-5. جدول تحلیل واریانس. 81
جدول1- 4-6. ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه 1). 82
جدول 2-4-6. ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه 2). 83
جدول 3-4-6. ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه 3). 84
جدول 4-4-6. ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه 4). 84
جدول5 -4-6. ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه 5). 85
جدول 6-4-6. ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه 6). 86
جدول 7-4-6. ضرایب رگرسیونی پیش بینی متغیرهای متغیرهای پژوهش(آزمون فرضیه 7). 86
 
 
 
فهرست نمودار
 
نمودار 2-1. مدل مفهومی تحقیق (Ziaei et al ‌،2008; Asadi‌، 2008 )  60
نمودار 4- 1. وضعیت تاهل کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران  75
نمودار 4-2. نمودار جنسیت کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران  75
نمودار 4-4. سابقه کاری کارکنان شعب بانک پارسیان در استان تهران  76
 
 
 
 
فهرست شکل‌ها

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*