ارزیابی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از روش جهانی WOCAT (مطالعه­ …

1-2-11- تخریب فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………. 12

1-2-12- مرحله­ی پیشگیری……………………………………………………………………………………………………… 12

1-2-13- مرحله­ی کاهش…………………………………………………………………………………………………………… 12

1-2-14- مرحله­ی احیاء……………………………………………………………………………………………………………… 13

1-2-15- کاربری اراضی……………………………………………………………………………………………………………… 13

1-2-16- کاربران اراضی……………………………………………………………………………………………………………… 13

1-12-17- طول دوره­ی رشد ……………………………………………………………………………………………………. 14

1-2-18- گروه­های فن­آوری حفاظت آب و خاک……………………………………………………………………… 14

1-2-18-1- کشاورزی حفاظتی…………………………………………………………………………………………………. 14

1-2-18-2- کود/ کمپوست (اصولاً اقدامات زراعی)…………………………………………………………………. 14

1-2-18-3- نوارها/ پوشش گیاهی (اصولاً اقدامات گیاهی)……………………………………………………… 14

1-2-18-4- تلفیق جنگل با زراعت…………………………………………………………………………………………… 15

1-2-18-5- جمع­آوری آب (سازه با گیاهی)…………………………………………………………………………….. 15

1-2-18-6- کنترل خندق (ترکیبات سازه­ای با گیاهی)………………………………………………………….. 15

1-2-18-7- تراس/سکوها (سازه­ای، اما اغلب ترکیب شده با گیاهی و یا زراعی)…………………… 15

1-2-18-8- مدیریت مراتع (اقدامات مدیریتی با ترکیب اقدامات گیاهی و زراعی)………………. 16

1-2-18-9- دیگر فن­آوری­ها………………………………………………………………………………………………………. 16

1-3- ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 16

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 18

1-5- سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 19

1-6- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 19

فصل دوم: پیشینه­ی تحقیق

2-1- تعریف برنامه­ی جهانی راه­کار­ها و فن­­آوری­های حفاظت آب و خاک (WOCAT)………… 21

2-1-1- پرسشنامه­ی WOCAT…………………………………………………………………………………………………. 21

پایان نامه

2-2- مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………… 22

2-3- تحقیقات و مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………. 25

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1- معرفی منطقه­ی مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………….. 29

2-3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 30

فصل چهارم: نتایج

4-1- فعالیت­های آبخیزداری صورت گرفته در محدوده­ی حوزه­ی آبخیز لپویی ……………………. 36

4-2- کاربری اراضی قبل از حفاظت……………………………………………………………………………………………. 38

4-3- کاربری اراضی بعد از حفاظت …………………………………………………………………………………………… 39

4-4- نوع تخریب…………………………………………………………………………………………………………………………… 40

4-5- مراحل مداخله…………………………………………………………………………………………………………………….. 41

4-6- محیط طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-6-1- نوع اقلیم…………………………………………………………………………………………………………………………. 42

4-6-2- شیب……………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-6-3- مواد آلی خاک………………………………………………………………………………………………………………… 44

4-7- محیط انسانی (وضعیت معیشت)………………………………………………………………………………………. 45

4-7-1- جهات تولید……………………………………………………………………………………………………………………. 45

4-7-2- تولیدات…………………………………………………………………………………………………………………………… 46

4-8- تأثیرات اکولوژیکی بهبود عملکرد سیستم آب و زمین……………………………………………………. 48

4-8-1- کاهش تلفات خاک…………………………………………………………………………………………………………. 50

4-8-2- بهبود پوشش خاک………………………………………………………………………………………………………… 52

4-8-3- افزایش حاصلخیزی خاک……………………………………………………………………………………………… 53

4-9- تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………….. 65

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1- کاربری اراضی قبل از حفاظت……………………………………………………………………………………………. 67

5-2- کاربری اراضی بعد از حفاظت …………………………………………………………………………………………… 68

5-3- نوع تخریب…………………………………………………………………………………………………………………………… 69

5-4- مراحل مداخله…………………………………………………………………………………………………………………….. 70

5-5- محیط طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………… 72

5-5-1- نوع اقلیم…………………………………………………………………………………………………………………………. 72

5-5-2- شیب……………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

5-5-3- مواد آلی خاک………………………………………………………………………………………………………………… 75

5-6- محیط انسانی (وضعیت معیشت)………………………………………………………………………………………. 77

5-6-1- جهات تولید……………………………………………………………………………………………………………………. 77

5-6-2 تولیدات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

5-6-2-1- تولید علوفه………………………………………………………………………………………………………………… 78

5-7- تأثیرات اکولوژیکی………………………………………………………………………………………………………………. 80

5-7-1- بهبود عملکرد سیستم آب و زمین……………………………………………………………………………….. 80

یک مطلب دیگر :

5-7-2- کاهش تلفات خاک…………………………………………………………………………………………………………. 82

5-7-3- بهبود پوشش خاک………………………………………………………………………………………………………… 84

5-7-4- افزایش حاصلخیزی خاک……………………………………………………………………………………………… 85

5-8- نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

5-9- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 96

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

پیوست­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 99

چکیده­ی انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 126

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 4-1- اقدامات گیاهی………………………………………………………………………………………………………… 36

جدول 4-2- اقدامات سازه­ای……………………………………………………………………………………………………….. 36

جدول 4-3- برخی از خصوصیات اقدامات حفاظت آب­ و خاک در حوزه­ی آبخیز لپویی………. 38

جدول 4-4- افزایش منافع خارج از حوضه………………………………………………………………………………… 55

جدول 4-5- ضررهای تولیدی و اقتصادی- اجتماعی………………………………………………………………… 56

جدول 4-6- افزایش منافع خارج از حوضه………………………………………………………………………………… 58

جدول 4-7- ضررهای تولیدی و اقتصادی- اجتماعی………………………………………………………………… 59

جدول 4-8- افزایش منافع خارج از حوضه………………………………………………………………………………… 61

جدول 4-9- ضررهای تولیدی و اقتصادی- اجتماعی………………………………………………………………… 61

جدول 4-10- افزایش منافع خارج از حوضه……………………………………………………………………………… 63

جدول 4-11- ضررهای تولیدی و اقتصادی- اجتماعی……………………………………………………………… 64

جدول 4-12- شاخص­های آماری و آزمون t  زوجی برای مقایسه صفات مورد بررسی…………. 65

جدول 5-1- خلاصه­ای از خصوصیات فن­آوری­های حفاظت آب و خاک (حوزه­ی آبخیز لپویی)…       88

جدول 5-2- بعضی از راه­های مختلف مبارزه­ی یک فن­آوری با فرسایش و تخریب………………… 90

جدول 5-3- هزینه­ها و درآمد­های طرح­های اجرا شده در حوزه­ی آبخیز لپویی……………………… 91

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 4-1- کاربری اراضی قبل از حفاظت در حوزه­ی آبخیز لپویی……………………………………….. 39

نمودار 4-2- کاربری اراضی بعد از حفاظت در حوزه­ی آبخیز لپویی………………………………………… 39

نمودار 4-3- انواع تخریب در حوزه­ی آبخیز لپویی…………………………………………………………………….. 40

نمودار 4-4- مراحل مداخله در حوزه­ی آبخیز لپویی…………………………………………………………………. 41

نمودار 4-5- طبقه­بندی اقلیمی اقدامات انجام گرفته در حوزه­ی آبخیز لپویی به روش

WOCAT………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

نمودار 4-6- وضعیت شیب در حوزه­ی آبخیز لپویی………………………………………………………………….. 43

نمودار 4-7- مواد آلی در حوزه­ی آبخیز لپویی…………………………………………………………………………… 44

نمودار 4-8- جهات تولید در حوزه­ی آبخیز لپویی…………………………………………………………………….. 45

نمودار 4-9- تولید علوفه در حوزه­ی آبخیز لپویی……………………………………………………………………… 46

نمودار 4-10- افزایش رطوبت خاک……………………………………………………………………………………………. 49

نمودار 4-11- کاهش تلفات خاک در حوزه­ی آبخیز لپویی………………………………………………………. 51

نمودار 4-12- بهبود پوشش خاک حوزه­ی آبخیز لپویی……………………………………………………………. 52

نمودار 4-13- نمودار افزایش حاصلخیزی خاک در حوزه­ی آبخیز لپویی………………………………… 53

نمودار 5-1- کاربری اراضی قبل از حفاظت در حوزه­ی آبخیز لپویی……………………………………….. 67

نمودار 5-2- کاربری اراضی قبل از حفاظت در دیگر نقاط دنیا…………………………………………………. 67

نمودار 5-3- کاربری اراضی بعد از حفاظت در حوزه­ی آبخیز لپویی………………………………………… 68

نمودار 5-4- کاربری اراضی بعد از حفاظت در دیگر نقاط دنیا………………………………………………….. 68

نمودار 5-5- انواع تخریب در حوزه­ی آبخیز لپویی…………………………………………………………………….. 70

نمودار 5-6- نوع تخریب در دیگر نقاط دنیا………………………………………………………………………………… 70

نمودار 5-7- مراحل مداخله در حوزه­ی آبخیز لپویی…………………………………………………………………. 71

نمودار 5-8- مراحل مداخله در دیگر نقاط دنیا…………………………………………………………………………… 71

نمودار 5-9-  طبقه­بندی اقلیمی اقدامات انجام گرفته در حوزه­ی آبخیز لپویی به روش

WOCAT……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

نمودار 5-10- طبقه­بندی اقلیمی اقدامات حفاظت آب و خاک در دیگر نقاط دنیا با روش

WOCAT………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

نمودار 5-11- وضعیت شیب در حوزه­ی آبخیز لپویی………………………………………………………………. 74

نمودار 5-12- وضعیت شیب در دیگر نقاط دنیا………………………………………………………………………… 75

نمودار 5-13- مواد آلی در حوزه­ی آبخیز لپویی………………………………………………………………………… 76

نمودار 5-14- مواد آلی در دیگر نقاط دنیا………………………………………………………………………………….. 76

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*