ارزیابی تاثیرات اجتماعی پروژه پیاده‌راه سازی میدان امام خمینی و خیابان‌های ششگانه شهر …

2-1-1  معرفی پروژه پیاده‌راه‌سازی میدان امام خمینی همدان و خیابان‌های ششگانه منشعب از آن………………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-1-2 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-1-3 معرفی سازمان و نهاد مجری پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. 14
2-1-4 ضرورت و اهداف اجرای طرح پیاده‌ راه‌سازی.. 14
2-1-5  محل استقرار پروژه و اهم کاربری‌های اطراف پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-1-6 فعالیت‌های اصلی و جانبی پروژه و مراحل اجرایی و ترتیب زمانی اجرای آنها………………………………………………………………………………………………………………………. 21
2-1-7 زمانبندی اجرای طرح و وضعیت پیشرفت پروژه. 23
2-1-8 جایگاه مردم و گروه‌های ذینفع در طراحی پروژه و میزان اطلاع رسانی.. 24
2-1-9 مکانیسم‌ها و برنامه‌های جبرانی پیش‌بینی‌شده در پروژه برای گروه‌های بازنده………………………………………………………………………………………………………………………. 26
2-1-10 گروههای ذینفع طرح پیاده‌راه‌سازی………………………………………………………………………………………………………………………. 27
بخش دوم: توصیف محدوده اجتماعی طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 29
2 – 2-2  مشخصات جغرافیایی و جمعیتی استان………………………………………………………………………………………………………………………. 29
2-2-3 مشخصات جغرافیایی محدوده طرح .. 30
2-2-4 فهرست ساختمان‌ها و محوطه‌های باارزش تاریخی، معماری، فرهنگی محدوده………………………………………………………………………………………………………………………. 30
2 – 2-5 توصیف ویژگی‌ها و تحرکات جمعیتی اجتماع تحت تاثیر پروژه 32
2– 2-6  توصیف وضعیت اقتصاد محله و ساختار شغلی و الگوهای کاربری زمین در محدوده‌ی تحت تاثیر پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. . 34
2-2-6-1 نظام کاربری اراضی 2خیابان بوعلی – شریعتی………………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-2-6-2 نظام کاربری اراضی خیابان اکباتان.. 38
2-2-6-3  نظام کاربری خیابان باباطاهر. 41
2-2-6-4  نظام کاربری اراضی خیابان شهدا………………………………………………………………………………………………………………….. 43
2-2-6- 5 نظام کاربری اراضی خیابان  تختی………………………………………………………………………………………………………………………….. 44
2-2-7  شناسایی و توصیف تنوع فرهنگی، زبانی و شبکه‌ی روابط غیررسمی‌و پنهان قدرت در محله………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-2-8 شناسایی نیازهای اجتماع مورد نظر و بویژه گروه‌های هدف طرح………………………………………………………………………………………………………………………. 50
2-2-9 نتایج حاصل از مرحله جلب مشارکت عمومی………………………………………………………………………………………………………………………. 53
فصل سوم :ادبیات  نظری
3-1  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
3-2 پیشینه مطالعاتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
3-3  ادبیات نظری………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-3-1 فضای شهری در دوره‌های مختلف………………………………………………………………………………………………………………………. 63
3-33-2 تقسیم بندی فضاهای شهری………………………………………………………………………………………………………………………. 71
3-3-3  میدان، فضای شهری………………………………………………………………………………………………………………………. 74
3-3-4 خیابان، فضای شهری.. 81
3-3-5  پیاده راه، فضای شهری………………………………………………………………………………………………………………………. 84
3- 4 مرحله اسکوپینگ  (دامنه یابی) 93
3-4-1 تاثیرات احتمالی  پروژه 94
3-4-2  تاثیرات اجتماعی پروژه 94
3-4-3 تاثیرات احتمالی فرهنگی پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. 103
3-4-4 تاثیرات احتمالی زیست محیطی پروژه 106
3-4-5 تاثیرات احتمالی ترافیکی پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. 107
3-4-6 تاثیرات احتمالی اقتصادی پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. 110
3-4-7 گزینش آثار احتمالی اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، حمل و نقلی و زیست محیطی………………………………………………………………………………………………………………………. 114
3- 4 -8 مدل تولید و انتشار تاثیرات احتمالی پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. 115
فصل چهارم :روش تحقیق
4- 1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 118
4-2  تکنیک‌های گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………….. 119
4-3 ابزار گرد آوری داده………………………………………………………………………………………………………………………….. 125
4-4  اعتبار  ابزار سنجش………………………………………………………………………………………………………………………….. 126
5-1-2 دیدگاه ذینفعان طرح نسبت به ضرورت اجرای طرح و  میزان موفقیت آن در عمل .. 137
5-1-3 بررسی تاثیر احتمالی انتقال ترافیک به کوچه‌های محدوده………………………………………………………………………………………………………………………. 144
5-1-4  بررسی تاثیر احتمالی اختلال در شبکه تعاملات محلی………………………………………………………………………………………………………………………. 148
5-1-5   بررسی تاثیر احتمالی تغییر کارکرد مسکونی به انبار 153
5-1-6 بررسی تاثیر احتمالی افزایش موتورسواران در محدوده و کاهش امنیت………………………………………………………………………………………………………………………. 156
5-1-7 بررسی تاثیر احتمالی کاهش درامد اطبا 159
5-1-8 بررسی تاثیر احتمالی کاهش درآمد عمده فروشان………………………………………………………………………………………………………………………. 162
5-1-9 بررسی تاثیر احتمالی افزایش بی برنامه دستفروشان در منطقه . 165
5-1-10بررسی تاثیر احتمالی تغییر الگوی سفر………………………………………………………………………………………………………………………. 169
5-1-11 بررسی تاثیر احتمالی انتقال ترافیک به چهارراه‌های قبل از محدوده طرح………………………………………………………………………………………………………………………. 173
5-2 بخش دوم : ارائه راهکار و پیشنهادات.. 175
5-2-1 پیشنهادات و نظام تعدیل و جبران.. 175
5-2-2 پیشنهاد اول………………………………………………………………………………………………………………………. 176
5-2-3 پیشنهاد دوم 177
5-2-4راهکارهای کاهش تاثیرات پیش بینی شد………………………………………………………………………………………………………………………. 177
5-2-4-1 کاهش درآمد پزشکان………………………………………………………………………………………………………………….. 177
5-2-4-2 تاثیر احتمالی انتقال ترافیک به کوچه‌ها………………………………………………………………………………………………………………….. 178
5-2-4-3 افزایش حضور بی‌برنامه دستفروشان………………………………………………………………………………………………………………….. 179
5-2-4-4 انتقال ترافیک به چهارراه‌ها 180
5-2-4-5 توجه به بستر پیاده روی………………………………………………………………………………………………………………….. 181
5-2-4-6 احیا و مرمت سراها و کاروانسراهای موجود و تغییر کاربری آنها از انبار و  متروکه به مسافرخانه، هتل، فضاهای فرهنگی،موزه، سفرهخانه و… 181
5-3 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 182
5-4 مشکلات پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………………….. 186

فهرست جداول
جدول 1: اهداف و سیاست گذاری‌های طرح …………………………………………………………………………………………………………………………..  16
جدول شماره 2: عمده ترین کاربری‌های موجود درمحدوده 20
جدول شماره3، فهرست بناهای ثبت شده میراث فرهنگی (حوزه فراگیر) 31
جدول 4، فهرست بناهای واجد ارزش………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
جدول شماره 5: کاربری اراضی………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
جدول شماره 6، نظام کاربری اراضی خیابان اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
جدول شماره 7،  نظام کاربری اراضی خیابان باباطاهر. 42
جدول شماره8، نظام کاربری اراضی خیابان شهدا 43
جدول شماره 9،کاربری اراضی خیابان تختی.. 45

جدول10،خلاصه دسته بندی مهمترین صاحبنظران فضاهای عمومی‌شهر. 71
جدول شماره 11، دیدگاه متخصصین به ماهیت فضاهای شهری.. 73
جدول شماره11، نظریه پردازان و مفاهیم موثر بر پیاده مداری.. 86
جدول شماره13، گزینش آثاراحتمالی طرح برمبنای داوری اساتید………………………………………………………………………………………………………………………….. 115
جدول شماره13، دسته بندی مشاغل در کل محدوده 122
جدول شماره14،  نمونه گیری بافت مسکونی………………………………………………………………………………………………………………………….. 124
جدول شماره 15، میزان پایایی تعاملات محلی.. 127
جدول 15، توزیع جمعیت نمونه براساس ضرورت اطلاع رسانی.. 132
جدول 16، توزیع نمونه ساکنین برحسب میزان اطلاع از پروژه………………………………………………………………………………………………………………………….. 133
جدول 17، توزیع نمونه عابران برحسب میزان اطلاع از پروژه 133
جدول18،توزیع نمونه بیماران برحسب میزان اطلاع از پروژه 134
جدول19، توزیع نمونه کسبه برحسب میزان اطلاع از پروژه………………………………………………………………………………………………………………………….. 134
جدول20، توزیع نمونه پزشکان برحسب میزان اطلاع از پروژه 135
جدول21، توزیع نمونه جمعیت برحسب منبع اطلاع. 135
جدول شماره(22 ) توزیع جمعیت نمونه بر حسب ضرورت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 138
جدول شماره(23 توزیع جمعیت نمونه ساکنین بر حسب ضرورت اجرای طرح …………………………………………………………………………………………………………………………..  139
جدول شماره24، توزیع جمعیت نمونه عابران بر حسب ضرورت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 139
جدول25، توزیع جمعیت نمونه بیماران بر حسب ضرورت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 140
جدول 26، توزیع جمعیت نمونه کسبه بر حسب ضرورت اجرای طرح  140
جدول (27)، توزیع جمعیت پزشکان بر حسب ضرورت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 141
جدول 28، توزیع جمعیت برحسب میزان موفقیت آمیزی اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 141
جدول 29، توزیع جمعیت نمونه براساس علت موفقیت آمیزی طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 142
جدول 30، توزیع جمعیت نمونه براساس علت عدم موفقیت طرح …………………………………………………………………………………………………………………………..  143
جدول 31، میزان رضایت ساکنین از سکونت در محدوده بافت مرکزی قبل از اجرای طرح.. 144
جدول 32، توزیع نمونه ساکنین بر حسب علت نارضایتی از سکونت در محدوده …………………………………………………………………………………………………………………………..  145
جدول33، توزیع نمونه ساکنین برحسب آثار احتمالی ناشی از پروژه 146
جدول 34، توزیع جمعیت نمونه ساکنین برحسب میزان ارتباطات همسایگی………………………………………………………………………………………………………………………….. 148
جدول 35، توزیع ساکنین بر حسب زمینه ارتباطات همسایگی  149
جدول 36، توزیع ساکنین برحسب اطلاع از مشخصات خصوصی همسایگان …………………………………………………………………………………………………………………………..  150
جدول 37، توزیع ساکنین برحسب تمایل به مهاجرت از منطقه …………………………………………………………………………………………………………………………..  151
جدول 38، توزیع ساکنین بر حسب تمایل به اجاره ملک به مستاجر………………………………………………………………………………………………………………………….. 151
جدول 39، توزیع ساکنین بر حسب تمایل به اجاره………………………………………………………………………………………………………………………….. 154
جدول 40، توزیع نمونه کسبه بر حسب میزان تمایل به اجاره انبار………………………………………………………………………………………………………………………….. 154

یک مطلب دیگر :

جدول 41، توزیع نمونه کسبه بر حسب میزان تمایل به استفاده از موتور………………………………………………………………………………………………………………………….. 157
جدول 42، توزیع نمونه عابران بر حسب چگونگی ورود به محدوده………………………………………………………………………………………………………………………….. 157
جدول 43، توزیع جمعیت نمونه پزشکان برحسب وضعیت درآمدی ………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………..  160
جدول 44، توزیع جمعیت نمونه پزشکان برحسب تعداد بیماران شهرستانی 160
جدول45، توزیع جمعیت نمونه بیماران برحسب نوع وسیله نقلیه مورد استفاده …………………………………………………………………………………………………………………………..  161
جدول 46، توزیع جمعیت نمونه پزشکان برحسب پیش بینی وضعیت درآمدی …………………………………………………………………………………………………………………………..  161
جدول 47، توزیع جمعیت نمونه کسبه برحسب وضعیت درآمدی………………………………………………………………………………………………………………………….. 162
جدول شماره 48،  توزیع جمعیت نمونه کسبه بر حسب چگونگی حمل کالا………………………………………………………………………………………………………………………….. 163
جدول 49، توزیع جمعیت نمونه کسبه بر حسب وضعیت درآمدی …………………………………………………………………………………………………………………………..  164
جدول شماره  50، توزیع جمعیت نمونه عابران برحسب چگونگی رفت و آمد  169
جدول 51، توزیع نمونه عابران برحسب میزان  استفاده وسیله نقلیه عمومی‌………………………………………………………………………………………………………………………….. 170
جدول 52، توزیع نمونه بیماران بر حسب چگونگی رفت و آمد به مرکز شهر 170

فهرست اشکال
تصویرشماره 1: موقعیت استقرار منطقه‌های 1،2،3و4 در شهر همدان………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
تصویر شماره 2، مسجدجامع همدان، اکباتان.. 32
تصویر شماره3، بازار قدیم همدان، محقق .. 32
تصویر 4) موزه حمام قلعه و موزه استر و مردخای و امام زاده عبدالله………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
تصویرشماره5) جمعیت شناور محدوده طرح.. 33
تصویر شماره 6، بازار‌های اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
تصویر شماره 7 ؛ جمعیت شناور روزانه در محدوده میدان امام خمینی همدان………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
تصاویر شماره 8، تنوع شغلی در محدوده خیابان‌های ششگانه………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
تصویرشماره8، بانک‌ها و مراکز اداری خیابان شریعتی.. 37
تصاویرشماره9، ابنیه متروکه ارزشمند خیابان  شریعتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
تصویرشماره 10، مجتمع‌های پزشکی خیابان بوعلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
تصویر11،خیابان اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
تصویرشماره12،ساختمانهای متروکه و لبه‌های مرده خیابان اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
تصویرشماره 13، پارکینگ‌های خیابان اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
تصویرشماره14، انبارها و عمده فروشی‌های خیابان اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
تصویرشماره15، ضلع غربی بازار قدیم همدان، خیابان باباطاهر………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
تصویرشماره 16، مراکز خرید خیابان باباطاهر………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
تصویر17،خیابان شهدا 43
تصویرشماره 18، خیابان  شهدا 43
تصویرشماره19، کاربری مسکونی و اداری خیابان تختی.. 45
تصویرشماره20، کارگران روزمزد خیابان تختی و دور میدان………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
تصویرشماره 21، سرزندگی میدان در نیمه‌های شب… 47
تصویرشماره: 22، زندگی شبانه میدان امام در ساعت 23:30شبهای پاییز. 48
تصویر شماره23، فضای سبز وسط میدان امام خمینی همدان………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
تصاویرشماره24،دستفروشان و پیرمردان جمع شده درفضای سبز وسط میدان امام خمینی………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
تصاویر25،فضای سبزوسط میدان امام خمینی، پاتوق پیرمردان و زنان.. 49
تصویرشماره 26، فضای سبز وسط میدان امام خمینی، پاتوق پسران جوان در نیمه‌های شب………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
تصویرشماره.27،صف طولانی تاکسی و اتوبوس …………………………………………………………………………………………………………………………..  51
تصویرشماره28، ترافیک سواره و پیاده در ساعات معمولی ترافیکی ؛ شهدا-اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
تصویرشماره29،اتومبیل‌های شخصی پارک شده در کوچه‌ها،شریعتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
تصویرشماره30، پارکینگ‌های محدوده………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
تصویرشماره31، حمل بار درخیابان‌های ششگانه. 53
میدان نقش جهان – اصفهان.. 76
تصویرشماره 32، میدان مرکزی.. 77
جدول شماره 12، فرصت‌های شغلی  در حین اجرا و پس از اجرای طرح پیاده‌راه‌سازی………………………………………………………………………………………………………………………….. 111

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*