ارزیابی تاثیر کارآفرینی روستایی در توسعه روستای کندلوس و منطقه پیرامون- قسمت ۱۰

 • کد گذاری و پردازش داده ها

 

 • تجزیه و تحلیل آماری

 

 • گردآوری نتایج و آزمون فرضیه ها

 

 • تحلیل نتایج بدست آمده و نگارش تحقیق (وپنهام، ۱۳۶۹: ۱۵۰)

 

با نظر به این موضوع، می توان گفت که دراین پژوهش، از نظر طرح تحقیق، یعنی از لحاظ نحوه ی گردآوری داده ها، روش تحقیق ما روش تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) می باشد. در بین انواع مختلف روش تحقیق توصیفی نیز، این تحقیق از نوع پیمایشی است.
بنابراین روش تحقیق در پژوهش ما، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد.
بورگ و گال (۱۹۸۹) تحقیق پیمایشی را به سه دسته به شرح زیر تقسیم می کنند:
الف) روش مقطعی
ب) روش طولی
ج) روش دلفی (سرمد و دیگران، ۱۳۸۳: ۸۳).

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

جامعه ی آماری

 

جامعه ی آماری به کل گروه افراد، رویدادها و پدیده های مورد علاقه ی محقق که قصد بررسی آن ها را دارد، اشاره دارد.
چارچوب جامعه ی آماری، فهرستی است از همه ی اعضای جامعه که نمونه از آن استخراج می شود (دانایی فرد و دیگران، ۱۳۸۳: ۳۹۱).
پژوهش حاضر از لحاظ نوع روش پیمایشی که در آن به کارگرفته شده است یک تحقیق پیمایشی از نوع مقطعی می باشد.
روش مقطعی به منظور گردآوری داده ها درباره ی یک یا چند صفت در یک مقطع از زمان (یک روز، یک هفته، یک ماه) از یک جامعه انجام می شود. اینگونه پژوهش ها به توصیف جامعه براساس یک یا چند متغیر می پردازد.
همچنین از آنجایی که این تحقیق درباره ی یک موضوع واقعی، عینی و زنده (پویا) صورت گرفته است و از نتایج آن می توان به طور عملی استفاده کرد، یک تحقیق کاربردی نیز می باشد.
هدف تحقیقات کاربردی، توسعه ی دانش کاربردی دریک زمینه ی خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود.
در تحقیق حاضر جامعه آماری مردم روستای کندلوس، میرکلا، پیده و گیل کلا که براساس سرشماری ۱۳۹۰ جمعیتی برابر با ۱۷۱۵نفر را دارا می باشند.

 

روش نمونه گیری و حجم نمونه

 

گروه نمونه، مجموعه ی کوچکی از جامعه ی آماری است مشتمل بر برخی اعضا که از جامعه ی آماری انتخاب شده اند. در واقع گروه نمونه یک مجموعه ی فرعی از جامعه ی آماری است که با مطالعه ی آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه ی آماری تعمیم دهد. نمونه گیری فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه ی آماری است، به طوری که مطالعه ی گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنیهای گروه نمونه خواهیم بود. این خصوصیات یا ویژگیها را به اعضای جامعه ی آماری تعمیم دهیم (سکاران، ۱۳۸۱: ۲۹۶).
به طور کلی روش های نمونه گیری را می توان به دو دسته احتمالی و غیر احتمالی تقسیم کرد. در نمونه گیری احتمالی هر یک از اعضای جامعه شانس انتخاب شدن دارند، اما این شانس برای هر عضو می تواند مساوی یا نامساوی با سایر اعضا باشد. در روش نمونه گیری احتمالی به دلیل مشخص بودن احتمال انتخاب نمونه از جامعه، فواصل اطمینان پیرامون پارامترهای نمونه را می توان محاسبه کرد و به این صورت به کل جامعه تعمیم داد (دهدشتی و بحرینی زاده، ۱۳۸۹: ۲۱۸-۲۲۸).

 

حجم نمونه:

 

 

 

 1. جامعه روستایی: حجم متناسبی از جمعیت روستایی به روش نمونه گیری مناسب انتخاب خواهند شد.

 

۲-کارآفرینان روستایی: تمامی کارآفرینان روستایی از طریق تمام شماری در نظرگرفته می شوند.

 

روش تعیین حجم نمونه

 

منظور از اندازه نمونه تعداد عناصری است که باید در مطالعه وارد شوند تعیین اندازه نمونه به ملاحظات کیفی و کمّی بر می گردد. با توجه به این که در این پژوهش ما به دنبال بدست آوردن نسبت جامعه هستیم. همان طور که گفته شد جامعه آماری ما مردم روستای کندلوس، میرکلا، پیده، لاشک و ویسر که براساس سرشماری ۱۳۹۰ جمعیتی برابر با ۱۸۶۰نفر را دارا می باشند و شامل ۵۹۳ خانوار می باشد براساس فرمول کوکران به  تعیین حجم نمونه می پردازیم.
که درآن
N= جامعه کل
q =احتمال عدم وجود صفت
p=دقت احتمالی
= دقت احتمالی مطلوب
n = اندازه نمونه
= ۱/۹۶
براساس فرمول کوکران در این تحقیق باید۲۳۴ خانوار از اهالی این روستاها مورد پیمایش قرار گیرند.

 

روش نمونه گیری

 

در این تحقیق به دلیل شباهت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روستاهای مورد مطالعه از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انتخاب مناطق روستایی مورد مطالعه استفاده شده است در روش نمونه گیری تصادفی ساده در این روش احتمال انتخاب هر عامل از جامعه معلوم و مساوی یکدیگر است و انتخاب هر عنصر مستقل از عنصر دیگر است. به عبارت دیگر اگر حجم افراد جامعه را N و حجم نمونه راn فرض کنیم، احتمال انتخاب هر فرد جامعه در نمونه مساوی است و سپس از روش نمونه گیری طبقه ای برای تعیین حجم نمونه متناسب با جمعیت خانوارها در مناطق روستایی انتخاب شده است.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

ابزار جمع آوری داده ها

 

هر پدیده ای از نظر کمی و کیفی ویژگی هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی ها ، به ماهیت و نحوه ی دستیابی به آنها وابسته است. هدف هر تحقیقی اعم از توصیفی یا تبیینی، دستیابی به این اطلاعات در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راه حل برای مسأله ی انتخاب شده در هر تحقیقی، مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق آن ها بتوان فرضیه هایی که به عنوان پاسخ های احتمالی و موقتی برای مسأله ی تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد (خاکی، ۱۳۸۸: ۱۵۹).
ابزارهای متنوعی برای گردآوری داده ها وجود دارند که به وسیله ی آنها می توان داده های مورد نیاز را جمع آوری و ثبت نمود، در این بین می توان به مواردی نظیر پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک (مطالعات کتابخانه ای) اشاره کرد. محقق برای بدست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق، باید از ابزار متناسب با آن استفاده کند و پس از آن با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات به آزمون فرضیه ها بپردازد.
ابزارهای عمده در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها عبارتند از:
منابع اولیه : پرسشنامه و مصاحبه
منابع ثانویه : الف) کتابخانه ای. بررسی اسناد و مدارک، کتب ، مقالات و پایان نامه ها و استفاده از منابع اینترنتی
ب) مدارک و اسناد سازمانی (آمارها، گزارش های عملکرد، …)

 

پرسشنامه

 

پرسشنامه مجموعه سؤالات از قبل تدوین شده است که پاسخ دهندگان پاسخ های خود را درون دامنه ای از گزینه های معین انتخاب می کنند . وقتی محقق می داند که چه اطلاعاتی نیاز دارد و نحوه ی سنجش متغیرهای مورد توجه را نیز می داند، پرسشنامه ابزار کارآمد و مفیدی برای جمع آوری داده هاست (دانایی فرد و دیگران، ۱۳۸۳: ۳۵۳). هدف اصلی طراحی پرسشنامه، تبدیل اطلاعات مورد نیاز محقق به مجموعه سؤالات خاصی است که پاسخگویان قادر به پاسخگویی بوده و تمایل به این کار را هم داشته باشند. هیچ اصل علمی که بر اساس آن بتوان پرسش نامه ای ایده آل و مطلوب تدوین کرد، وجود ندارد. در هر حال، دستورالعمل های کلی وجود دارد که می تواند به محقق در فرایند طراحی پرسشنامه و پرهیز از اشتباهات احتمالی کمک کند. این دستورالعمل ها به صورت ذیل هستند (دهدشتی و بحرینی زاده، ۱۳۸۹: ۱۹۸):

 

 

  1. تعیین اطلاعات مورد نیاز

 

  1. تعیین روش مصاحبه

 

  1. تعیین محتوای هر یک از سؤالات

 

  1. طراحی سؤالات پرسشنامه برای غلبه بر ناتوانی و عدم تمایل پاسخگویان به پاسخ گویی

 

  1. تعیین ساختار پرسش

 

  1. تعیین جمله بندی سؤالات

 

  1. تعیین توالی پرسش ها به شیوه مناسب

 

  1. انتخاب شکل و چهارچوب نهایی

 

  1. تکثیر پرسشنامه

 

 1. انجام دادن آزمون مقدماتی و اصلاح پرسشنامه در صورت لزوم

 

در تحقیق حاضر از ابزار پرسشنامه و مصاحبه ساختمند و نیمه ساختمند استفاده خواهد شد.

 

مطالعات کتابخانه ای

 

مطالعه ی سوابق یا پژوهش کتابخانه ای، پژوهشی است که همه ی اطلاعات لازم را از منابعی که در کتب و نوشته ها و تحقیقات قبلی موجود در کتابخانه ها یا بایگانی های سازمانها مکتوب است، بدست آورده، لزومی به مراجعه به افراد و انجام پرسش، مشاهده یا مصاحبه ندارد.
بررسی های کتابخانه ای، به منظور جمع آوری جامعه اسناد علمی و تحقیقی، کتبی یا غیر کتبی که محقق در رابطه با تحقیق خاصی باید از آنها الهام بگیرد، انجام می شود. دلیل انجام بررسی های کتابخانه ای این است که محقق اطمینان یابد که هیچ یک از متغیرهایی که به نحوی در مسالها سؤال تحقیق تأثیر داشته اند، ناشناخته نمانده اند. بررسی های کتابخانه ای، در تنظیم ادبیات تحقیق بسیار ضروری است که این خود می تواند جامعیتی را در داده های حاصل از مصاحبه و پرسشنامه ایجاد نماید، بعبارت دیگر، امکان ایجاد چارچوب مشخصی را برای مطالعات بعدی، فراهم می نماید.
فواید استفاده از کتابخانه برای جمع آوری اطلاعات به شرح زیر است:

 

 

 • کسب اطلاعات اولیه راجع به موضوع مورد تحقیق.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*