ارزیابی روابط تجربی برآورد ارتفاع رواناب در حوزه آبخیز بختگان

اکبر پور و همکاران (۱۳۸۵) در به کارگیری روابط تجربی در تخمین رواناب سالیانه رودخانه ها در مناطق خشک و نیمه خشک به این نتیجه دست یافتند که رابطه لیسی از قابلیت بهتری در تخمین رواناب سالیانه برخوردار می­باشد این نتیجه همچنین می ­تواند موید این مطلب باشد که در مناطق خشک و نیمه خشک بارشهایی با شدت زیاد و تداوم کوتاه باعث طغیان رودخانه ها می شوند که این عامل در رابطه لیسی به خوبی لحاظ شده است.

شاهی نژاد و همکاران (۱۳۸۵) روش های تجربی رواناب را در حوضه آبخیز کوثر مقایسه کردند. در این تحقیق روابط تجربی موجود از جمله ایکار، جاستین، تورک، کوتاین و لیسی مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت روش لیسی به عنوان مناسب­ترین روش محاسبه ضریب رواناب انتخاب گردید.
گلپایگانی و همکاران (۱۳۸۶) ارتفاع و دبی اوج رواناب در دوره بازگشت های مختلف برای حوزه آبخیز بالاده سعید آباد از زیر حوزه های آبخیز تجن را با بهره گرفتن از روش های استدلالی و شماره منحنی برآورد کردند. مقادیر برآورد شده با روش شماره منحنی در مقایسه با مقادیر به دست آمده با روش استدلالی کمتر است که علت اصلی آن تاثیر نگهداشت اولیه، که در روش شماره منحنی به آن توجه می­شود، بود. این کاهش در دوره بازگشت­های پایین ۲ و ۵ و ۱۰ و ۲۵ ساله چشمگیرتر از دوره بازگشتهای بالا ۵۰ و ۱۰۰ سال بود.
شاه محمدی حیدری و پنجکه (۱۳۸۷) روابط تجربی تخمین هرز آب سالانه در حوضه­های آبخیز دشت خوزستان را واسنجی کردند و به این نتیجه رسیدند که ضرایب روش جاستین ۶۳/۰، روش موسسه علوم زراعی هندوستان۶۷/۴ و کتاین ۰۶/۲ می­باشد. بدین ترتیب در سطح اعتماد ۹۰درصد هر سه روش و در سطح اعتماد ۹۵ درصد روش

مطلب دیگر :

بهترین روش برای سفید کردن دندان چیست؟

 موسسه علوم زراعی هندوستان جهت استفاده توصیه گردید.

عبدی و همکاران (۱۳۸۸) مناسب‌ترین روش تجربی برآورد رواناب سالانه در حوزه آبخیز سانیج واقع در استان یزد را تعیین کردند. نتایج حاصل از آزمون روش های مختلف برآورد رواناب در مناطق خشک که تحت تاثیر خشکسالی می‌باشد نشان داد روش خوزلا مناسب‌ترین روش برآورد رواناب می‌باشد.
غفرانی (۱۳۸۸) کاربرد مدل­های تجربی به منظور محاسبه رواناب را در حوزه آبخیز رودخانه زهره بررسی کردند. به منظور بدست آوردن رواناب، به تفکیک کوه و دشت هر محدوده مدل­های مختلف تجربی بکار گرفته شد و از میان آنها مدل تجربی جاستین انتخاب گردید.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*