ارزیابی شاخص های کارت امتیازی متوازن

2 ـ 10ـ 4. معرفی كارت امتیازی متوازن 26
2 ـ 10 ـ 5. ساختار كارت امتیازی متوازن 27
2 ـ 10 ـ 6 . چارچوب كارت امتیازی متوازن 29
2 ـ 10 ـ 6 ـ 1. منظر مالی 29
2 ـ 10 ـ 6 ـ 2. منظر مشتری 31
1 ـ 10 ـ 6- 3. منظر فرایند داخلی 34
2 ـ 10 ـ 6 ـ 4. منظر یادگیری و رشد 36
2 ـ 10 ـ 7. مفاهیم عمده در كارت امتیازی متوازن 39
2 ـ 10 ـ 7 ـ 1. عملكرد در سطح واحد تجاری 39
2 ـ 10 -7ـ 2. رابطه های علت و معلولی 40
2 ـ 10 ـ 7 ـ 3. اندازه های مالی وغیر مالی 40
2 ـ 10 ـ 7 ـ 4. اعلام استراتژی های بنگاه به كاركنان 41
2 ـ 11 . فرایندهای كارت امتیازی متوازن 41
2 ـ 12 . اهمیت كارت امتیازی متوازن و نقش آن در سازمان 42
2 ـ13 . موفقیت سازمان با استفاده از روش كارت امتیازی متوازن 43
2 ـ 14 . دلایل استفاده از كارت امتیازی متوازن (BSC) برای ارزیابی عملكرد 44
2ـ 15 . الگوی تبدیل استراتژی به عمل 46
2 ـ 15 ـ 1 . گام اول : ارزیابی امكان پذیری 47

پایان نامه

2 ـ 15 ـ 2. گام دوم : تامین منابع 49
2 ـ 15 ـ 3. گام سوم: سیاست گذاری و معیارسازی 49
2 ـ 15 ـ 4. گام چهارم: انگیزش و بسیج سازمان 50
2 ـ 15 ـ 5. گام پنجم: اجرای استراتژی 50
2 ـ 15 ـ 6. گام ششم: تبدیل استراتژی به عمل 50
2 ـ 15 ـ 7. گام هفتم ـ تحكیم 52
2-16.موانع اساسی در سر راه پیاده سازی استراتژی 53
2 ـ 16 ـ 1. مانع مربوط به عدم انتقال استراتژی 55
2 ـ 16 ـ 2. مانع به عدم همسویی كاركنان با استراتژی 55
2 ـ 16 ـ 3. مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد 55
2 ـ 16 ـ 4.  مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم 56
2 ـ 17 . بر طرف كردن موانع اجرای استراتژی به كمك روش كارت امتیازی متوازن 56
2 ـ 17 ـ 1. برطرف كردن مانع مربوط به انتقال استراتژی 57
2 ـ 17 ـ 2. بر طرف كردن مانع مربوط به عدم همسویی كاركنان 57
2 ـ 17 ـ 3. برطرف كردن مانع مربوط به عدم تخصیص منابع لازم 58
2 ـ 17 ـ 4. بر طرف كردن مانع مربوط به عدم تعهد مدیریت ارشد 58
2 ـ 18 . مزایا و معایب روش كارت امتیازی متوازن 59
2 ـ19 . تحقیقات انجام  شده در موضوع مورد تحقیق 60
2-19-1.در داخل كشور 61
2-19-2.خارج از كشور 69
2-20.تاریخچه سازمان تامین اجتماعی 71
فصل سوم 74
روش شناسی تحقیق 74
3-1.مقدمه 75
3-2.روش تحقیق 75
3-3.جامعه آماری و نمونه آماری 76
3-4 .ابزار گردآوری داده ها 78
3-4-1.پرسشنامه 79
3-4-2.مصاحبه 79
3- 5. اعتبار ابزار اندازه گیری 79
3-5- 1.بررسی روایی 80
3- 5- 2.بررسی پایایی 80
3-6 .روش تجزیه و تحلیل داده ها( روش آماری) 82
3-7. محدوده تحقیق 82
3-7-1 .قلمرو مكانی پژوهش 82
3-7-2. قلمرو زمانی پژوهش 83
3-7-3. قلمرو موضوعی پژوهش 83
4-1. مقدمه 85

یک مطلب دیگر :

4-2. آمار توصیفی 85
4-2-1. آمار توصیفی مدیران ،معاونین و رؤسای ادارات  امور و گروه 86
4-2-1-1.سن پاسخگویان 86
4-2-1-2.جنسیت پاسخگویان 87
4-2-1-3.وضعیت تاهل پاسخگویان 88
4-2-1-4.سطح تحصیلات 90
4-2-1-5.سابقه خدمت پاسخگویان 91
4-2-2. آمار توصیفی بیمه شدگان 92
4-2-2-1.جنسیت پاسخگویان 93
4-2-2-2.سن پاسخگویان 94
4-2-2-3.سطح تحصیلات 95
4-3. آمار استنباطی 96
4-3-1.آزمون کولموگروف – اسمیرنوف 96
4-3-2.آزمون فرضیات 97
4-3-2-1.فرضیه اول 97
4-3-2-2.فرضیه دوم 98
4-3-2-3. فرضیه سوم 99
4-3-2-4.فرضیه چهارم 100
5-1. مقدمه 103
5-2.خلاصه آزمون فرضیات پژوهش 103
5-3.نتیجه گیری 105
5-4. پیشنهادهای کاربردی 106
5-5. پیشنهادهای پژوهشی 107
5-6. محدودیت‌های پژوهش 107
منابع فارسی 110
منابع انگلیسی 115
منابع اینترنتی 118
پیوست 119
پرسشنامه شماره 1 120
پرسشنامه شماره 2 121
خروجی نرم افزار spss 122
مقدمه
با گذشت زمان ، برخی سازمان ها محدودیت سیستم حسابداری سنتی را در سنجش عملکرد سازمان درک کردند و دست به ایجاد سیستم های زدند که دارایی های نامشهود سازمان را که سیستم های حسابداری سنتی قادر به اندازه گیری آنها نبودند، اندازه می گرفت . بسیاری از سازمان ها از این سیستم ها در کنار سیستم های حسابداری سنتی برای سنجش عملکرد سازمان استفاده می کردند. اما بر طبق اظهار نظر اکثر نویسندگان و مدیران سازمان ها ، ترکیب این دو سیستم نیز نتوانست به طور کامل تمامی ابعاد سازمان را اندازه گیری کند.(آهن،2001)
لذا نظر سازمان ها به سیستمی معطوف گردید تا علاوه بر اندازه گیری ابعاد مختلف سازمان ،بتواند میزان موفقیت سازمان را نیز در دستیابی به رسالت و چشم انداز خود اندازه گیری نماید .همچنین بتواند مدیران را در برنامه ریزی و تصمیم گیری های استراتژیک کمک و راهنمائی نماید.
در سال­های پایانی 1980مقالات متعددی در نشریات مدیریتی اروپا  ­­­­­و امریکا درمورد ناکارآمدی روش­های ارزیابی عملکرد شرکت­ها منتشر شد.
در عصر اقتصاد صنعتی معیارهای مالی شاخص­های خوبی برای سنجش موفقیت شرکت­ها بودند،چراکه مزیت­های رقابتی آن عصر عمدتا مبتنی برکاهش بهای تمام شده­ی ناشی از صرفه های مقیاس و تولید انبوه بود . پیچیده ترشدن مناسبات اقتصادی و مسائل کسب و کار در آستانه ی قرن 21،اتکای شرکت ها به سنجه های مالی برای ارزیابی عملکرد و نشان دادن نقاط قوت و ضعف انها،کم رنگ شد و نارسایی سنجش­های مالی صرف بیش ازپیش نمایان گردید :
1)ارزیابی های عملکرد مبتنی برسنجه­های مالی،وزن بیش ازحدی به سود و زیان کوتاه مدت شرکت داده و عوامل موثر بر ارقام سود را عمده می­کنند .
2)گزارش­های مالی اصولا در طبیعت خود نشان دهنده­ی خلاصه وسرجمع عملیات و فعالیت های یک سازمان­اند .
3)صورت های مالی سنتی حتی در سطوح بسیار پیشرفته­ی خود فقط قادر به انعکاس عملکرد واحدها و بخش­های مختلف یک سازمان­اند که از تجمیع آنها عملکرد کل سازمان بدست می­آید .
با توجه به محدودیت هایی که به برخی ازآنها اشاره شد ،روش سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتا بر سنجه های مالی استوار بود ،نه تنها درانعکاس کامل دلایل توفیق و یا عدم توفیق شرکت ها کفایت لازم رانداشتند، بلکه ارتباطی منطقی و­علت ومعلولی بین عوامل محرکه­ی توفیق و دستاورد های حاصله نیز برقرار نمی­کردند .
در راستای چنین نظری کاپلان ونورتون درسال 1980کارت امتیاز متوازن [1] را به عنوان ابزاری نوین جهت تکمیل شاخص های سنتی اندازه گیری عملکرد سازمان ارائه نمودند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*