ارزیابی صفات زراعی در لاین های M3 حاصل از القای موتاسیون با …

2- 9- 2- ساقه. 13

2- 9- 3- برگ… 13

2-9-4-گل. 13

2-9-5- میوه 14

2-9-6-دانه کلزا 14

2-10- مراحل فنولوژی.. 14

2-11- نیازهای اکولوژیک… 14

2-12- آفات و بیماری­ها 14

2- 13-روش­های اصلاحی در کلزا 17

2-14-جهش… 18

2-14-1- جهش­زاهای شیمیایی.. 18

2-14-2-جهش­زاهای فیزیکی.. 19

2-14-3- نسل­های جهش… 20

2-14-4-موارد استفاده از به­نژادی جهشی.. 20

2-15- اهداف اصلاحی کلزا 21

2-15-1- کیفیت دانه. 22

پایان نامه

2-15 -2-اصلاح برای بهبود کیفیت روغن. 22

2-15-3-اصلاح برای کیفیت کنجاله بذر. 22

2-15-4- بهبود عملکرد. 23

2-15-5-اصلاح برای مقاومت به بیماری­ها و آفات.. 23

2-15-6- اصلاح صفات زراعی.. 23

2-16- تجزیه تحلیل‌های چند متغیره 24

2-16-1- همبستگی بین صفات.. 25

2-16- 2- رگرسیون گام به گام. 25

2-16-3- تجزیه و تحلیل ضرایب مسیر. 26

2-16-4- تجزیه به عامل‌ها 26

2-16-5- وراثت‌پذیری.. 27

2-16-6- ضریب تغییرات.. 28

فصل سوم: مواد و روش­ها 30

3-1- مکان آزمایش… 30

3-2- عملیات زراعی.. 30

3-3- مواد ژنتیکی و طرح آماری مورد استفاده 31

3-4- خصوصیات مورد برررسی و نحوه اندازه‌گیری آن­ها 31

3-5- تجزیه آماری اطلاعات.. 31

فصل چهارم: نتایج و بحث.. 34

4-1- تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها 34

یک مطلب دیگر :

4-1-1 روز تا گل­دهی.. 34

4-1-2- روز تا رسیدگی.. 36

4-1-3- ارتفاع بوته. 37

4-1-4- وزن هزار دانه. 38

4-1-5- تعداد غلاف در بوته. 39

4-1-6- تعداد دانه در غلاف.. 40

4-1-7- عملکرد دانه در بوته. 40

4-2- همبستگی بین صفات.. 44

4-3- رگرسیون مرحله ای.. 46

4-4- تجزیه ضرایب مسیر. 48

4-5- تجزیه به عامل‌ها 49

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 52

5-1- پیشنهادات.. 53

منابع. 54

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………66

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                        صفحه

جدول 2-1- مقایسه ترکیبات روغن در برخی گیاهان زراعی دانه روغنی……………………………………………………………..7

جدول 2-2- برخی خصوصیات ارقام بهاره کلزا………………………………………………………………………………………………8

جدول 2-3 – ترکیب اسیدهای چرب روغن کلزا…………………………………………………………………………………………….11

جدول 2–4- مراحل رشد و نموکلزا……………………………………………………………………………………………………………..16

جدول 3-1- امید ریاضی تجزیه واریانس طرح لاتیس ساده………………………………………………………………………………32

جدول 3-2- امید ریاضی مربوط به منابع تغییرات بر اساس طرح بلوک کامل تصادفی……………………………………………33

جدول 4-1- آمار توصیفی صفات مختلف  زراعی برای لاین‌های کلزا در شرایط مزرعه………………………………………..35

جدول 4-2- نتایج تجزیه واریانس عملکرد، اجزای عملکرد و سایر صفات زراعی لاین های کلزا بر اساس طرح لاتیس ساده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….36

جدول 4-3- نتایج تجزیه واریانس عملکرد، اجزای عملکرد و سایر صفات زراعی لاین های کلزا بر اساس طرح بلوک کامل تصادفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

جدول 4-4- میانگین عملکرد دانه و صفات زراعی لاین های مورد ارزیابی………………………………………………………….42

جدول 4-5- ضرایب همبستگی ساده بین صفات مختلف لاینهای حاصل از موتاسیون با اشعه گاما در شرایط مزرعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45

جدول 4-6- نتایج رگرسیون مرحله ای برای عملکرد دانه در بوته به عنوان متغیر تابع در برابر سایر صفات………………….47

جدول 4-7- نتایج تجزیه مسیر عملکرد دانه در لاینهای کلزا حاصل از موتاسیون با اشعه گاما…………………………………49

جدول 4-8- نتایج تجزیه به عامل ها شامل بار عامل دوران یافته، نسبت واریانس توجیه شده و نسبت واریانس تجمعی توجیه شده در 100 لاین (94 لاین و 6 شاهد) کلزا در شرایط مزرعه…………………………………………………………………..50

 

 

چکیده

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*