ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان مازندران

2-14 رگرسیون و تحلیل پوششی داده ها 42
2-15  مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها 43
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه 54
3-2 روش تحقیق 54
3-3 جامعه تحقیق 55
3-4  نمونه تحقیق 55
3-5 روش گردآوری اطلاعات 55
3-6 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 56
3-7 تحلیل پوششی داده ها(DEA) 56
3-7-1ماهیت الگوی مورد استفاده 56
3-7-2 بازده به مقیاس الگوی مورد استفاده 57
3-8 انواع الگوهای (DEA) 58
3-8-1 الگوی ( CCR  یا (C2 R 58

پایان نامه

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل  داده ها
4-1  مفاهیم ورودی و خروجی 62
4-2  شناسایی نهاده ها و ستانده های تحقیق 62
4-3 بررسی نتایج با مدل CCR 67
4-4  بررسی نتایج با مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(BCC) 68
4-5 بررسی کارایی مقیاس 69
4-6  مجموعه مرجع 72
4-7  مازاد عامل تولید(Is) و مازاد محصول(Os) 78
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1  مقدمه 86
5-2  پاسخ به پرسش های پژوهش 86
5-3  جمع بندی و نتیجه گیری 90
5-4 پیشنهاداتی بر مبنای یافته های پژوهش 90
5-5  پیشنهاد برای تحقیقات آتی 92
منابع 94

فهرست جداول

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
جدول(2-1): تغییر و تحولات اسم و سرمایه بانک کشاورزی از بدو تاسیس تا سال 1370 17
جدول (4-1) نهاده های شعب بانک کشاورزی استان مازندران ( سال 1391) 64
جدول شماره(4-2): ستانده های شعب بانک کشاورزی 65
جدول (4-3) بررسی وضعیت کارایی با بازدهی ثابت به مقیاس، نهاده محور یا ورودی محور 67
جدول(4-4) کارایی مدیریتی و کارایی ناشی از مقیاس 70
جدول (4-5) مجموعه مرجع شعبه ها، و وزن هر کدام در حالت BCC 72
جدول(4-6) رتبه بندی شعبه ها بر مبنای روش شمارشی 76
جدول (4-7)رتبه بندی شعبه ها بر مبنای روش وزنی 77
جدول(4-8) مازاد ورودی ها(IS) 78
جدول(4-9) مازاد خروجی ها(OS) 79
جدول (4-10) مقادیر محقق شده و مقادیر هدف ورودی­ها ی شعب 81
جدول (4-11) مقادیر محقق شده و مقادیر هدف خروجی­های شعب 83
جدول(5-1) منابع ناکارآمدی شعب 89

 
                                              فهرست نمودارها

 

 

 

 

 

عنوان صفحه
نمودار شماره(1-1): مدل مفهومی 8
نمودار (2-1) 31
نمودار(2-2): منحنی تولید مرزی با استفاده  از وصل نقاط حدی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*