ارزیابی عملکرد مدیریت عرضه و خرید با استفاده از رویکردDEA

1-7-1-2 خروجی عملکرد شرکت… 7
1-8 روش گردآوری اطلاعات… 7
1-9 قلمرو تحقیق.. 7
1-9-1 قلمرو موضوعی. 7
1-9-2 قلمرو مکانی. 7
1-9-3 قلمرو زمانی. 7
1-10 جامعه آماری.. 8
1-11 نمونه آماری.. 8
1-12 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی.. 8
1-12-1ارزیابی عملکرد 8
1-12-2 واحدهای تصمیم‌گیری. 8
1-12-3 تحلیل پوششی داده 8
1-12-4 نهاده‌ها 8
1-12-5 ستانده‌ها 9
1-12-6 بازده به مقیاس.. 9
1-13 فرآیند اجرای تحقیق.. 9
1-14 جمع‌بندی.. 10
فصل دوم: ارزیابی عملکرد
2-1 ارزیابی عملکرد. 13
2-1-1 مقدمه 13
2-1-2  تاریخچه ارزیابی عملکرد 13
2-1-3 تعریف ارزیابی عملکرد 14
2-1-4 اهمیت و ضرورت ارزیابی عملکرد 15

پایان نامه

2-1-5 فرآیند ارزیابی عملکرد 16
2-1-6 انواع مدل‌های ارزیابی عملکرد 18
2-1-6-1 مدل اسكور. 18
2-1-6-2 مدل تعالی عملكرد سازمانی اروپا   18
2-1-6-3  مدل کارت امتیازی متوازن.. 19
2-1-6-4 مدل ارزیابی عملکرد 360 درجه. 19
2-1-6-5 مدل برتری سازمانی.. 20
2-1-6-6 مدل تحلیل پوششی داده‌ها 20
2-1-7 ویژگی‌های یک مدل مناسب برای ارزیابی. 20
2-2 مقدمه. 22
2-2-1 مدیریت خرید. 23
2-2-1-1چه کالایی باید خرید شود؟. 24
2-2-1-2چقدر باید خرید کرد؟. 24
2-2-1-3 چه موقع باید خرید نمود؟. 25
2-2-1-4 از کجا باید خرید شود؟. 25
2-2-1-5 با چه نرخی باید خرید کرد؟. 25
2-2-2 مدیریت(زنجیره) عرضه(تأمین) 26
2-2-3 مدیریت عرضه و خرید. 27
2-2-4 اهمیت عملکرد مدیریت عرضه و خرید. 28
2-2-5 تأثیر مدیریت عملکرد مدیریت عرضه و خرید در عملکرد مالی شرکت‌ها 29
2-2-5-1 تعداد مدیران و خریداران استراتژیک…. 30
2-2-5-2 تعداد تأمین‌کنندگان.. 30
2-2-6 تأثیر محرک‌های عملکرد  مدیریت عرضه و خرید در نتایج مدیریت عملکرد عرضه و خرید. 30
2-2-6-1 صرفه‌جویی در هزینه‌ها 30
2-2-6-2 همکاری‌های عملکردی.. 31
2-2-6-3 مدیریت عملکرد تأمین‌کننده. 31
2-2-7 تبدیل نتایج عملکرد مدیریت عرضه و خرید به عملکرد مالی شرکت.. 31
2-2-8 روش‌های مختلف انتخاب رویکرد ارزیابی مدیریت عرضه و خرید. 32
2-2-8-1مدل‌های تصمیم‌گیری در زمینه شناسایی و صلاحیت تأمین‌کنندگان مناسب (انتخاب اولیه). 32

یک مطلب دیگر :

2-2-8-2 مدل‌های تصمیم‌گیری در مرحله انتخاب نهایی.. 33
2-3 مقدمه. 43
2-3-1 تحلیل پوششی داده‌ها 43
2-3-2 تاریخچه مدل تحلیل پوششی داده‌ها 44
2-3-3 ماهیت ورودی و خروجی در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها 44
2-3-4 راهکارهای بهبود واحدهای ناکارا در مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها 45
2-3-4-1 ماهیت ورودی محور. 45
2-3-4-2 ماهیت خروجی محور. 45
2-3-5 ویژگی‌ها و قابلیت‌های مدل تحلیل پوشششی داده‌ها 46
2-3-6 مدل‌های پایه‌ای تحلیل پوششی داده‌ها 46
2-3-6-1 مدل نسبت CCR.. 47
2-3-6-2 مدل مضربی CCR ورودی محور. 47
2-3-6-3 مدل پوششی CCR ورودی محور. 48
2-3-6-4 مدل مضربی CCR خروجی محور. 48
2-3-6-5  مدلBCC   1.. 48
2-3-6-6 مدل جمعی.. 49
2-3-7 نقاط قوت و مزایای تحلیل پوششی داده‌ها 50
2-4 پیشینه تحقیق.. 53
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه. 56
3-2 روش تحقیق.. 56
3-3 جامعه آماری.. 56
3-4 نمونه آماری.. 57
3-4-1 روش نمونه‌گیری. 57
3-5 فرآیند اجرایی پژوهش…. 58
3-6 چارچوب  نظری تحقیق.. 59
3-6-1 عملیاتی کردن متغیرهای تحقیق. 60
3-6-1-1 محرک‌های عملکرد مدیریت عرضه و خرید.. 60
3-6-1-2 خروجی عملکرد مالی شرکت… 60
3-7 روش‌های گردآوری اطلاعات… 60
3-8 تکنیک‌های آماری مورد استفاده 60
3-8-1 تحلیل پوششی داده‌ها 60
3-8-2 نرم افزار LINGO.. 62
3-8-3 روش اندرسون- پترسون1(AP) 62
3-9 جمع بندی.. 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه. 65
4-2 کارآیی حاصل از حل مدل. 65
4-3 تجزیه و تحلیل نتایج کارآیی.. 67
4-3-1 کل نمایندگی‌های رشت.. 68
4-3-2 نمایندگی بندر انزلی. 70
4-4 نتایج روش اندرسون- پترسون. 74
4-5 جمع بندی.. 74
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه. 76
5-2 بررسی نتایج تحقیق و پیشنهادات… 76
5-3 پیشنهاداتی برای محققان آینده 78
5-4 محدودیت‌های پژوهش…. 79
فهرست منابع و مأخذ.. 108

فهرست جداول
عنوان                                                                                                                  صفحه
جدول2-1 تمایز دیدگاه‌های سنتی و نوین در ارزیابی. 14
جدول 2- 2  مقایسه تطبیقی مدل‌های مختلف تحلیل پوششی داده‌ها 49
جدول 4-1 میزان کارآیی حاصل از حل مدل CCR خروجی محور 66
جدول 4-2 تجزیه و تحلیل میزان کارایی و مقایسه با واحد مرجع مجازی. 72

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                   صفحه
نمودار 1-1 فرآیند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
نمودار 4-1 نمودار کارایی……………………………………………………………………………………………………. 67

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*