ارزیابی مدیریت مولفه­ های ریسک و مدیریت بهره وری در بانک

  • هدف كاربردی:

– مدیران برنامه­ریزی استراتژیک بانک­ها بر اساس نتایج روابط مذکور، می­توانند برنامه­های توسعه و بهره­وری خود را تنظیم و اجرا نمایند؛ و همچنین پژوهشگران رشته حسابداری و مدیریت مالی می­توانند از نتایج این پژوهش استفاده نمایند.

  • فرضیههای پژوهش
    • فرضیه های اصلی:

فرضیه اصلی 1:  بین ریسک و کارایی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

مطلب دیگر :

فرضیه های فرعی:
– بین ریسک مالی  و کارایی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
– بین ریسک عملیاتی  و کارایی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
– بین ریسک بازرگانی و کارایی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.
– بین ریسک حوادث و سوانح  و کارایی در بانک رابطه معنی داری وجود دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*