ارزیابی وضعیت مدیریت دانش و بررسی رابطه آن با اثربخشی سازمانی(مطالعه …

1-7 متغییرهای تحقیق                                                                                                   8
1-8  قلمرو تحقیق                                                                                                       9
1-9 مدل تحقیق                                                                                                          9
1-10 تعریف کلید واژه                                                                                                 10
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                                                             12

مقدمه                                                                                                                      13
1-2 مبانی نظری و  پیشینه  پژوهش                                                                                  13
1-1-2 زمینه های شکل گیری مدیریت دانش                                                                      13
2-1-2  تعریف دانش                                                                                                   15
3-1-2 دانش کانونی و ضمنی                                                                                         16

پایان نامه

4-1-2 به کارگیری دانش                                                                                              18
5-1-2 سلسله مراتب دانش                                                                                            18
6-1-2 مدیریت دانش از دیدگاه های مختلف                                                                      19
7-1-2 تعاریف بر پایه فرایندهای مدیریت دانش                                                                  20
8-1-2 تعاریف استراتژیک یا مدیریت محور                                                                       21
9-1-2 تعاریف فناوری محور                                                                                         21
10-1-2 تعریف بر اساس دانش سازمانی و جمعی                                                                21
11-1-2 ارائه یک چهارچوب مفهومی برای مدیریت دانش                                                      22
معرفی چهارچوب مفهومی مدیریت دانش                                                                           23
12-1-2 تعاریف فرایندهای اصلی مدیریت دانش                                                                  25
13-1-2 عناصر بنیادی عملی مدیریت دانش                                                                        28
اهداف دانش                                                                                                              28
14-1-2 چرا مدیریت دانش                                                                                           29
15-1-2 عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش                                                                     30
16-1-2 تجزیه و تحلیل شکست پروژه مدیریت دانش                                                           31
2-2 اثربخشی سازمانی                                                                                                  31
1-2-2 اثربخشی سازمان                                                                                               32
2-2-2 محاسبه اثربخشی                                                                                               33
3-2-2 عوامل موثر بر اثربخشی                                                                                       35
3-2 تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی                                                                          36

یک مطلب دیگر :

فصل سوم : روش تحقیق                                                                                               40
مقدمه                                                                                                                      41
1-3 روش تحقیق                                                                                                        42
2-3 قلمرو تحقیق                                                                                                       42
3-3 قلمرو موضوعی تحقیق                                                                                           42
4-3 قلمرو زمانی                                                                                                          42
5-3 قلمرو مکانی                                                                                                        42
6-3 جامعه آماری مورد مطالعه                                                                                       42
7-3 نوع پژوهش                                                                                                        43
8-3 ابزار جمع آوری داده های پژوهش                                                                             43
9-3 تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش                                                                            45
1-9-3 اعتبار و روایی                                                                                                  45
2-9- 3 قابلیت اعتماد یا پایایی                                                                                       45
10-3 روش اجرا                                                                                                        45
11-3 روش تحلیل داده ها                                                                                            46
محدودیتهای تحقیق                                                                                                     47

فصل چهارم: یافته های پژوهش                                                                                       48
1-4 ویژگیهای نمونه مورد مطالعه                                                                                    50
2-4 بخش دوم: بررسی و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه                                                  53
آزمون خی دو                                                                                                            56
بررسی فرایندهای مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی                                                             60
بررسی فرضیات تحقیق                                                                                                 64
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری                                                                                     71
5-1 خلاصه یافته ها                                                                                                    72
5-2 بحث و نتیجه گیری                                                                                               75
5-3 پیشنهادهای پژوهشگر بر اساس یافته های پژوهش                                                          76
5-4 پیشنهاد برای پژوهش های آینده                                                                                78
فهرست منابع و ماخذ                                                                                                   79

فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                  صفحه
جدول 1-2 کانون های هشت گانه اثربخشی                                                                        34
جدول 1-3 طیف لیکرت                                                                                               44

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*