ارزیابی پتانسیل مارکرهای ISSR در پیش بینی کارایی هیبرید ها و بررسی نحوه …

2-13      روش های برآورد تنوع ژنتیکی با استفاده از نشانگرها 16

2-14  نشانگر مولکولی ISSR.. 21

2-15      روش های تجزیه و تحلیل داده های مولکولی برای مطالعه روابط تکاملی   24

2-16 ارزیابی درخت فیلوژنتیکی   26

2-17    هتروزیس و عوامل موثر در بروز آن   26

2-17-1 فوق غالبیت… 27

2-17-2 غالبیت… 28

2-17-3 اثرات متقابل ژنی.. 28

2-17-4 سایر عوامل موثر در هتروزیس     29

2-18 روش های به نژادی گلرنگ      33

2-19   روشهای تخمین و پیش بینی هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری   34

2-20      کاربرد مارکرهای مورفولوژیکی در تخمین هتروزیس و قابلیت ترکیب پذیری   34

2-21   روشهای بیومتری و طرحهای آزمایشی   35

2-22 روش تلاقی دی آلل.. 36

3    فصل سوم   39

3-1 تهیه مواد گیاهی   39

پایان نامه

3-2    آزمایشات مزرعه ای و انجام تلاقی ها 39

3-3    بررسی مولکولی ژنوتیپ های گلرنگ      40

3-3-1  استخراج DNA ژنومی.. 40

3-3-2 اندازه گیری کمیت و کیفیت DNA   40

3-4 آغازگرهای ISSR.. 41

3-5  انجام واکنش PCR.. 42

3-6  الکتروفورز محصول PCR   44

3-7 آنالیز های آماری   44

3-8 آنالیز داده های مولکولی ISSR.. 45

4     فصل چهارم   47

4-1  تعداد روز تا شروع گلدهی   48

4-2 تعداد روز تا متوسط گلدهی   51

4-3 تعداد روز تا پایان گلدهی   52

4-4   ارتفاع تا اولین شاخه فرعی   55

4-5 تعداد شاخه فرعی   57

4-6  تعداد طبق در بوته  58

4-7 ارتفاع کل گیاه. 60

4-8  وزن صد دانه  61

4-9 عملکرد  63

4-10    تجزیه خوشه ای صفات مورفولوژیکو صفات مولکولی   66

یک مطلب دیگر :

4-11کیفیت DNA استخراج شده با استفاده از ژل آگارز 1 درصد.. 67

4-12تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گلرنگ با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR   67

4-13 همبستگی بین فاصله ژنتیکی بدست آمده بر اساس داده های مولکولی مارکر های ISSR  و میزان هتروزیس برای صفات مورد بررسی………………………………………………………………………. 69

5   فصل پنجم   73

5-1 نتیجه گیری کلی   73

5-2 پیشنهادات : 74

 

فهرست اشکال:

شکل  ‏41: خط رگرسیونWr-Vrبرای صفت تعداد روز تا شروع گلدهی Wr=aVr+b، Wr(کواریانس نتاج –والد) ،Vr (واریانس والدین )، نقاط ژنوتیپ های P1تا P10می باشند. 49

شکل  ‏42: خط رگرسیون Wr-Vr برای صفات تعداد روز تا متوسط گلدهی. Wr=aVr+b،Wr(کواریانس نتاج –والد) ،Vr (واریانس والدین )، نقاط ژنوتیپ های P1تا  P10می باشند. 52

شکل‏43:خطرگرسیون Wr-Vr برای صفت تعداد روز تا پایان گلدهی . Wr=aVr+b،Wr(کواریانس نتاج –والد) ،Vr (واریانس والدین )، نقاط ژنوتیپ های P1تا P10 می باشند. 53

شکل  ‏44:خط رگرسیون Wr-Vr  برای صفت فاصله تا اولین شاخه فرعی .Wr=aVr +b،Wr(کواریانس نتاج –والد) ،Vr (واریانس والدین )، نقاط ژنوتیپ های P1تا P10می باشند. 56

شکل  ‏45: خط رگرسیون Wr-Vr  برای صفت تعداد شاخه فرعی در بوته Wr=aVr+b،Wr(کواریانس نتاج –والد) ،Vr (واریانس والدین )، نقاط ژنوتیپ های P1تا P10می باشند . 58

شکل  ‏46: رگرسیون Wr-Vr  برای صفت تعداد طبق در گیاه W=aVr + b،Wr(کواریانس نتاج –والد) ،Vr (واریانس والدین )، نقاط ژنوتیپ های P1تا P10می باشند. 59

شکل  ‏47: خط رگرسیون Wr-Vr برای صفت ارتفاع گیاه .Wr=aVr +br، Wr(کواریانس نتاج –والد) ،Vr (واریانس والدین )، نقاط ژنوتیپ های P1تا P10می باشند. 61

شکل  ‏48: خط رگرسیون Wr-Vr  برای صفت وزن صد دانه Wr=aVr + b،Wr(کواریانس نتاج –والد) ،Vr (واریانس والدین )، نقاط ژنوتیپ های P1تا P10می باشند. 62

شکل  ‏49: خط رگرسیون Wr-Vr  برای صفت عملکرد . Wr = aVr + b، Wr(کواریانس نتاج.. 64

شکل  ‏410: گروه بندی 10 ژنوتیپ والدینی گلرنگ بر اساس صفات مورفولوژیک با استفاده از روش UPGMA (1تا10 به ترتیب والدهایP1 تاP10  )می باشند. 66

شکل ‏411: بارگذاری DNA بر روی ژل آگارز یک درصد (ستونها از چپ به راست به ترتیب ژنوتیپ های p1 تا p10 می باشند ). 67

شکل  ‏412:الگوی تکثیر توسط آغازگر 5′ – (TCC)5 RY-3′ 68

شکل  ‏413: دندروگرام  10 والد گلرنگ بر اساس فاصله ژنتیکی نی با روش UPGMA با استفاده از داده های مولکولی ISSR . 69

 

 

 فهرست جداول:

جدول ‏31:مشخصات آغاز گرهای ISSR مورد استفاده. 42

جدول ‏32:  اجزاء مخلوط واکنش PCR برای تکثیر آغاز گرهای ISSR.. 43

جدول ‏33: برنامه چرخه حرارتی واکنش PCR  برای تکثیر توسط آغازگرهای ISSR . 43

جدول ‏41 :خلاصه تجزیه واریانس صفات بر اساس روش 2 گریفینگ در تلاقی دای آلل لاین های اینبرد گلرنگ. 50

جدول ‏42: مقادیر ترکیب پذیری عمومی لاین های اینبرد گلرنگ برای برخی صفات مورد بررسی با استفاده از تلاقی دای آلل. 54

جدول ‏43: برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات مورد بررسی در تلاقی دای آلل لاینهای اینبرد گلرنگ     65

جدول ‏44:   مقدار ماتریس تشابه 10 ژنوتیپ والدی گلرنگ بر اساس مارکر مولکولی ISSR.. 68

جدول ‏45: ضرایب همبستگی بین فاصله ژنتیکی حاصل از داده های مولکولی ISSR  با میزان HPH و HMP برای صفات مورد بررسی در نتاج حاصل از تلاقی دای آلل لاینهای اینبرد گلرنگ. 70

جدول ‏46: مقدار  فاصله ژنتیکی والدین بر اساس داده های مولکولی ISSR  و میزان HHP (هتروزیس نسبت به والد برتر) و HMP (هتروزیس نسبت به میانگین والدین ) برای صفت عملکرد  در تلاقی های دای آلل لاین های گلرنگ. 71

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*