ارزیابی کارایی مناطق شهرداری مشهد با مدل تحلیل پوششی داده­ها – …

1-8-1. تحقیقات خارجی با موضوعات شهری.. 6

1-8-2.تحقیقات داخلی با موضوعات شهری.. 8

1-9 . متغییرها و شاخصهای تحقیق.. 10

1-10. مدل مفهومی تحقیق.. 12

1-11.قلمروی مکانی تحقیق.. 13

1-12.قلمروی زمانی تحقیق.. 14

1-13.موانع و مشکلات تحقیق.. 14

1-14.جمع­بندی و نتیجه­گیری فصل اول. 15

1-15.ساختارکلی پایان­نامه. 16

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1 مقدمه. 18

2-2.تعاریف و اصطلاحات… 18

2-2-1.تعریف برنامه­ریزی­شهری.. 18

2-2-2.تعریف مدیریت­شهری.. 19

2-2-3.تعریف شهرداری.. 19

2-2-4.وظایف شهرداری.. 20

2-2-5.مدیریت­شهری به مثابه یک نظام(سیستم) 20

2-2-6.مفهوم واحدهای تصمیم­گیر(DMU) 20

2-2-7.سنجش عملکرد. 21

2-2-7-1.اهداف سنجش عملکرد. 21

2-2-7-2.روشهای ارزیابی عملکرد. 23

2-1-7-3. مفهوم اثربخشی.. 24

2-2-7-4.مفهوم بهره­وری.. 24

2-2-7-5.مفهوم کارایی.. 25

2-2-7-6.رابطه کارایی، اثربخشی و بهره­وری.. 25

2-2-7-7.جایگاه کارایی در برنامه­ریزی شهری.. 26

2-3.انواع کارایی.. 27

2-3-1.کارایی فنی.. 27

2-3-2.کارایی تخصیصی.. 28

2-3-3.کارایی اقتصادی.. 28

2-3-4.کارایی ساختاری.. 28

2-4.روشهای ارزیابی کارایی.. 28

2-4-1.روشهای پارامتریک… 29

2-4-2.روشهای ناپارامتریک… 29

2-5.مدل تحلیل پوششی دادهها 29

2-5-1.تاریخچه تحلیل پوششی دادهها 29

2-5-2-1.تعریف ورودی و خروجی در مدل تحلیل پوششی دادهها 30

پایان نامه

2-5-2-1-1.تعریف ورودی.. 30

2-5-2-1-2.تعریف خروجی.. 30

2-6.مدلهای استاندارد تحلیل پوششی دادهها 31

2-6-1.مدل بازگشت به مقیاس ثابت(CRS) 31

2-6-2.مدل بازگشت به مقیاس متغییر(VRS) 32

2-6-3.مدل بازگشت به مقیاس افزایشی(IRS) 33

2-6-4.مدل بازگشت به مقیاس کاهشی(DRS) 33

2-6-5.مدل ترکیبی.. 34

2-7.دیدگاههای ورودی- محور و خروجی- محور. 34

2-8.مدل رتبه­بندی اندرسون- پترسون(کارایی برتر) 34

2-9.مدل رتبه­بندی باردهان (ناکارایی برتر) 34

2-10.مزایا و معایب تحلیل پوششی دادهها( DEA) 35

2-10-1.مزایای تحلیل پوششی دادهها(DEA) 35

2-10-2.معایب تحلیل پوششی دادهها(DEA) 35

2-11. روش نصب و کار با نرم­افزار DEAFRONTIER.. 35

2-13.جمع­بندی و نتیجه­گیری فصل دوم. 49

3-1.مقدمه. 51

فصل سوم:شناخت منطقه مورد مطالعه

3-1.منطقه مورد مطالعه. 51

3-2.معرفی شهر مشهد. 51

3-3.موقعیت جغرافیایی شهر مشهد. 52

3-4.تاریخچه مناطق شهرداری مشهد. 53

3-4-1.منطقه یک… 55

3-4-2.منطقه دو. 55

3-4-3.منطقه سه. 56

3-4-4.منطقه چهار. 57

3-4-5.منطقه پنج.. 58

3-6.منطقه شش…. 58

3-4-7.منطقه هفت… 59

یک مطلب دیگر :

3-4-8.منطقه هشت… 60

3-4-9.منطقه نه. 61

3-4-10.منطقه ده 62

3-4-11.منطقه یازده 63

3-4-12.منطقه دوازده 64

3-4-13.منطقه ثامن.. 65

3-5. مشخصات و اطلاعات کلی مناطق.. 66

3-5-1. متغییرهای مورد استفاده در ارزیابی کارایی مناطق.. 67

3-5-1-1.متغییرهای بخش جمع آوری زباله. 67

3-5-1-2.متغییرهای بخش شهرسازی.. 70

3-5-1-3.متغییرهای بخش فضای سبز. 73

3-5-1-4.متغییرهای بخش فنی – عمران. 76

3-5-1-5.متغییرهای بخش اداری – مالی.. 79

3-5-2.  متغییرهای ساختاری تاثیرگذار بر مقادیر کارایی.. 82

3-6.جمع­بندی و نتیجه­گیری فصل سوم. 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

4- 1.مقدمه. 85

4-2. بررسی کارایی بخش‌های منتخب در سال 1389. 85

4-1-1. کارایی بخش جمع‌آوری زباله. 85

4-1-2. کارایی بخش فضای سبز و پارک ها 86

4-1-3. کارایی بخش شهرسازی.. 87

4-1-4. کارایی بخش اداری _ مالی.. 88

4-1-5. کارایی بخش فنی و عمران. 89

4-2. بررسی کارایی بخش‌های منتخب در سال 1390. 90

4-2-1. کارایی بخش جمع‌آوری زباله. 90

4-2-2.  کارایی بخش فضای سبز و پارک ها 91

4-2-3.  کارایی بخش شهرسازی.. 92

4-2-4.  کارایی بخش اداری _ مالی.. 93

4-2-5.  کارایی بخش فنی و عمران. 94

4-3. بررسی کارایی بخش‌های منتخب در سال 1391. 95

4-3-1. کارایی بخش جمع‌آوری زباله. 95

4-3-2. کارایی بخش فضای سبز و پارک ها 96

4-3-3. کارایی بخش شهرسازی.. 97

4-3-4. کارایی بخش اداری _ مالی.. 98

4-3-5. کارایی بخش فنی و عمران. 99

4- 4. کارایی 3 ساله بخش‌های منتخب شهرداری مشهددر بازه زمانی 91-89. 100

4-4-1.کارایی بخش جمع‌آوری زباله. 100

44–1-1.رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی وناکارایی بخش جمع آوری زباله. 102

4-4-1-2.جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش جمع آوری زباله. 103

4-4-1-3. تعیین مناطق الگو. 103

4-4-1-4. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش جمع آوری زباله. 104

44–2. کارایی بخش شهرسازی.. 105

4-4-2-1. رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش شهرسازی.. 106

4-4-2-2. جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش شهرسازی.. 107

4-4-2-3. تعیین مناطق الگو. 107

4-4-2-4. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش شهرسازی.. 108

4-4-3. کارایی بخش فضای سبز و پارک ها 109

4-4-3-1. رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش فضای سبز. 111

4-4-3-2. جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش فضای سبز. 112

4-4-3-3. تعیین مناطق الگو. 112

4-4-3-4. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش فضای سبز. 112

4-4-4.کارایی بخش اداری- مالی.. 114

4-4-4-1. رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش اداری – مالی.. 116

4-4-4-2. جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش اداری- مالی.. 117

4-4-4-3. تعیین مناطق الگو. 117

4-4-4-3. تعیین مقادیر بهینه برای مناطق ناکارای بخش اداری- مالی.. 118

4-4-5. کارایی بخش فنی و عمران. 120

4-4-5-1. رتبه بندی مناطق بر اساس کارایی و ناکارایی بخش فنی عمران. 122

4-4-5-2. جایگاه مناطق بر اساس کارایی بخش فنی- عمران. 123

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*