ارشد اثر سطوح مختلف کنجاله کنجد در جیره های بر پایه اسید های آمینه …

2-3-1- قابلیت جذب اسیدهای آمینه……………………………….. 29

2-3-2- قابلیت جذب اسیدهای آمینه در طیور……………………… 29

2-3-3- تاثیر میکرو ارگانیسم های دستگاه گوارش بر قابلیت هضم….30

2-4- اسید فایتیک و آنزیم فیتاز……………………………………….. 31

2-4-1- اسید فایتیک و ساختمان آن…………………………………..32

2-4-1-1-  روش‏های کاهش اسید فایتیک……………………………. 36

2-4-2- آنزیم فیتاز………………………………………………………..37

2-4-2-1- منابع فیتاز……………………………………………………. 39

2-4-2-2- اثر فیتاز میکروبی بر زیست فراهمی مواد مغذی………….. 42

فصل سوم:روش تحقیق………………………………………………….. 44

3-1- محل و زمان اجراء آزمایش…………………………………………. 45

3-2- آماده سازی سالن………………………………………………….. 45

3-3- مدیریت پرورش……………………………………………………… 46

3-4- تهیه کنجاله کنجد……………………………………………………. 47

3-5- آنزیم فیتاز ناتافوس…………………………………………………. 47

3-6- آماده سازی دان و جیره ‏ها………………………………………… 48

3-7- روش تحقیق……………………………………………………….. 50

3-8- اندازه‏ گیری صفات………………………………………………… 51

3-8-1- اندازه‏ گیری خوراک مصرفی……………………………………. 51

3-8-2- اندازه‏گیری افزایش وزن بدن……………………………………. 52

3-8-3- اندازه‏گیری ضریب تبدیل غذایی………………………………… 53

3-9-6- اندازه‏گیری درصد وزن کبد، قلب و سنگدان……………………. 53

3-9-7- اندازه‏گیری درصد سینه………………………………………….. 54

3-9-8- اندازه‏گیری درصد ران‏ها…………………………………………… 54

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………. 55

4-1- افزایش وزن بدن……………………………………………………. 56

4-2- مصرف خوراک……………………………………………………… 59

4-3- ضریب تبدیل غذایی…………………………………………………. 62

4-4- خصوصیات لاشه…………………………………………………… 64

فصل پنجم:بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………. 67

5-1- بحث……………………………………………………………… 68

5-2-نتیجه گیری……………………………………………………. 69

5-3- پیشنهادات…………………………………………………….. 70

منابع و ماخذ:…………………………………………………………. 71

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی استفاده از سطوح مختلف كنجاله كنجد و دو روش جیره نویسی بر اساس اسید های آمینه كل و اسید های آمینه قابل هضم به همراه آنزیم فیتاز بر عملکرد، و خصوصیات لاشه در جوجه گوشتی انجام گرفت. 360 قطعه جوجه گوشتی یکروزه در 12 تیمار، 3 تکرار و 10 قطعه جوجه در هر تکرار تخصیص داده شدند. جوجه‏ها به مدت 42 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل 2 × 2 × 3 شامل سه سطح كنجاله كنجد (صفر، 12 و 24 درصد) و دو روش جیره نویسی بر پایه اسید های آمینه كل و قابل هضم به همراه دو سطح وجود و عدم وجود آنزیم فیتاز در دوره پرورش داده شدند. کلیه جیره‏های آزمایشی حاوی حداقل مقادیر مواد مغذی توصیه شده انجمن ملی تحقیقات تعذیه‏ای (1994،NRC) بودند. نتایج نشان داد که اثر متقابل سطوح مختلف كنجاله كنجد، و آنزیم فیتاز بر روی افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی، خوراک مصرفی در هفته‏های مختلف پرورش دارای اختلاف معنی دار بود (05/0P>). سطوح 24% کنجاله کنجد باعث افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی و كاهش وزن برخی از اجزای لاشه در هفته های مختلف پرورشی نسبت به سطوح صفر و 12% گردید (05/0P<). استفاده از روش جیره نویسی بر اساس اسید های آمینه كل سبب افزایش وزن، افزایش مصرف خوراك و كاهش ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن برخی از اجزای لاشه شد (05/0P>).استفاده از آنزیم فیتاز موجب افزایش مصرف خوراك و افزایش وزن برخی از اجزای لاشه شد (05/0P>).

فصل اول: کلیات تحقیق

1- مقدمه

امروزه مساله تامین غذا و مصرف آن به عنوان یکی از اساسی ترین موضوعات جوامع بشری در آمده است. باید عنوان کرد که رسیدن به استقلال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری جدا از تأمین امنیت غذایی عملاً بی‏مفهوم است. جهانی که امروزه 7 میلیارد انسان را در خود جای داده است تغذیه را مهمترین مسئله حال و آینده

یک مطلب دیگر :

رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه کارفرما ،مشاور و پیمانکار در ایران

 خود می‏داند. محدودیت منابع غذایی و مهمتر از آن انحصار منابع و تولید غذای میلیاردها انسان در تعدادی از کشورهای پیشرفته و توزیع نامتعادل آن در جهان تراژدی غم‏انگیز فقر و گرسنگی و در نهایت مرگ را برای میلیون‏ها نفر کودک، زن و مرد را در کشورهای عقب‏مانده رقم می‏زند. فقر و گرسنگی و قحطی، حوادث دردناکی هستند که اغلب بخاطر محدودیت‏های اقتصادی یا مسائل سیاسی و نه بخاطر کمبود مواد غذایی در بازارهای جهانی در کشورهای خاصی می‏تواند به وقوع پیوندد. در بین غذاهای مورد استفاده انسان، پروتئین حیوانی هم به لحاظ دارا بودن تمام اسیدهای آمینه مورد نیاز بدن انسان و سهل‏الهضم بودن آن نقش اساسی و مهمی در رشد و سلامتی و تکامل جسمانی انسان دارد. در میان انواع پروتئین‏های حیوانی گوشت طیور به دلایل کم چرب بودن، ارزانی آن نسبت به انواع گوشت‏های دیگر، بهبود بازده تولید، پذیرش ایده‏ها و ابداعات نو بواسطه پیشرفت تکنیک‏های فرآوری روی آن و در نتیجه ارائه محصولات متنوع از موقعیت بیشتری نسبت به سایر گوشت‏های دامی برخوردار شده است. افزایش جمعیت جهان نیاز بشر را به مواد پروتئینی روز به روز افزایش می‏دهد و همین مسئله سبب شده است كه بسیاری از حیوانات كه گوشت آنها قابل مصرف انسان می‏باشد به صورت اهلی درآمده و با پرورش صنعتی آنها بخشی از احتیاجات پروتئینی انسان برطرف گردد..

مصرف گوشت مرغ در آمریکا در طول جنگ جهانی دوم و پس از کمبود شدید گوشت گاو و خوک بشدت افزایش یافت. در اروپا نیز در سال 1996 پس از همه‏گیری جنون گاوی مصرف گوشت مرغ از مصرف سایر انواع گوشت‏ها پیشی گرفت. در سال 2011 رتبه‏بندی 10 کشور بزرگ تولید کننده گوشت مرغ در جهان به صورت زیر بود.

1- ایالات متحده (حدود 8/16 میلیون تن)                             2- چین (حدود 2/13 میلیون تن)

3- برزیل (حدود 9/12 میلیون تن)                           4- اتحادیه اروپا (حدود 7/2 میلیون تن)

5- مکزیک (حدود 8/2 میلیون تن)                           6- هند (حدود 7/2 میلیون تن)

7- روسیه ( حدود 5/2 میلیون تن)                           8- آرژانتین (حدود 8/1 میلیون تن)

9- ایران (حدود 6/1 میلیون تن)                               10- تایلند ( حدود 4/1 میلیون تن)

تولید جهانی گوشت طیور در سال 2011 با دو درصد رشد به حدود 78 میلیون تن رسید، یعنی با نصف نرخ رشد سال قبل (نمودار 1-1) که به دلیل هزینه بالای خوراک و بیماری‏ها است.

افزایش قیمت خوراک هم اکنون رشد عرضه گوشت مرغ را در برزیل، چین، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، که نزدیک به دو سوم تولید جهانی گوشت طیور را در اختیار دارند، دچار رکود کرده است.

علی‏رغم افزایش ظرفیت پرورش مرغ مادر در چین و در نتیجه افزایش تولید جوجه یک‏روزه، به دلیل افزایش هزینه‏ها بخصوص هزینه خوراک رشد تولید از 7 درصد در سال 2010 به 3 درصد در سال 2011 رسید، این در حالی بود که دولت چین برای حمایت از تولید داخلی محدودیت‏های صادراتی اعمال کرده و قیمت سایر انواع گوشت نیز بالا بود. در اتحادیه اروپا در سال 2011 به دلیل اجرای قوانین جدید در مورد آسایش طیور افزایش بسیار ناچیزی در تولید گوشت طیور رقم می‏خورد. افزایش تولید در برزیل و ایالات متحده به خاطر تقاضای بالای گوشت طیور به دلیل ارزان بودن آن نسبت به سایر انواع گوشت‏ها است.

در سال 2011 رتبه‏بندی 10 کشور بزرگ صادر کننده گوشت مرغ به صورت زیر بود.

1- برزیل (حدود 3/3 میلیون تن)                                       2- آمریکا (حدود 3/3 میلیون تن)

3- اتحادیه اروپا (حدود 9/0 میلیون تن)                     4- تایلند (حدود 475 هزار تن)

5- چین (حدود 440 هزار تن)                                6- آرژانتین (حدود 250 هزار تن)

7- کانادا (حدود 155 هزار تن)                                8- شیلی (حدود 80 هزار تن)

9- کویت (حدود 70 هزار تن)                                10- اوکراین (حدود 35 هزار تن)

صادرات گوشت مرغ در سال 2011 با رشد 4/1 درصدی به حدود 9/8 میلیون تن می‏رسد، که به طور قابل توجهی از رشد 7 درصدی سال قبل کمتر است (نمودار 1-2).

در سال 2011 رتبه‏بندی 10 کشور بزرگ وارد کننده گوشت مرغ به صورت زیر بود.

1- ژاپن (حدود 820 هزارتن)                                 2- عربستان سعودی (حدود 720 هزار تن)

3- اتحادیه اروپا (حدود 675 هزار تن)                       4- مکزیک (حدود 580 هزار تن)

5- فدراسیون روسیه (حدود 375 هزار تن)                  6- ویتنام (حدود 325 هزار تن)

7- هنگ‏کنگ (حدود 325 هزار تن)                           8- عراق (حدود 320 هزار تن)

9- امارات متحده عربی (حدود 300 هزار تن)               10- ونزوئلا (حدود 275 هزار تن)

واردات گوشت مرغ توسط ژاپن به دلیل کاهش تولید و تغییر ذائقه مصرف کنندگان به سمت گوشت طیور، برای اولین بار به 820 هزار تن خواهد رسید. در آفریقای جنوبی انقضای قرارداد تعرفه‏ای 10 ساله ضددامپینگ با آمریکا ممکن است باعث افزایش واردات شود. با وجود کاهش واردات توسط برخی کشورها بخاطر افزایش واردات سایر کشورها، به طور کلی میزان واردات تغییر چندانی نخواهد داشت. در اتحادیه اروپا، در پاسخ به تغییر در تعریف استفاده از گوشت طیور یخ زده و ابهامات در مورد سیستم صدور مجوز اتحادیه اروپا که در سال 2010 اعمال شد. انتظار می‏رود میزان واردات کاهش یابد.

کشورهای خاورمیانه دارای بیشترین میزان مصرف سرانه گوشت مرغ در جهان هستند. پیش‏بینی می‏شود در سال 2011 قطر با مصرف سرانه 88 کیلوگرم دارای بیشترین مصرف سرانه گوشت مرغ باشد. پس از قطر کشورهای امارات متحده عربی (با 59 کیلوگرم)، کویت (با 59 کیلوگرم)، بحرین (با 54 کیلوگرم)، برزیل (با 47 کیلوگرم)، هنگ‏کنگ (با 47 کیلوگرم)، جامائیکا (با 45 کیلوگرم)، ایالات متحده آمریکا (با 45 کیلوگرم)، عربستان (با 44 کیلوگرم) و مالزی (با 37 کیلوگرم)، ده کشور دارای بیشترین مصرف سرانه در سال 2011 می‏باشند.

نمودار شماره 1-4 نشان می‏دهد تولید گوشت مرغ در ایران در ده ساله اخیر روند صعودی را طی کرده است. پیش‏بینی می‏شود در سال 2011 میزان تولید گوشت مرغ در ایران با 3 درصد افزایش نسبت به سال 2010 به 1650 هزار تن برسد. ایران با تولید این میزان گوشت نهمین کشور تولید کننده گوشت مرغ، و با رشد حدود 3 درصد از نظر رشد سالیانه یازدهمین کشور جهان در سال 2011 خواهد بود.

ایران با مصرف 72/1 میلیون تن گوشت مرغ دهمین کشور مصرف کننده مرغ در سال 2011 خواهد بود و نسبت به سال قبل 61/3 درصد رشد داشت که از نظر میزان رشد سالیانه در سال 2011 به مقام پانزدهم جهان خواهد رسید. نمودار شماره 1-5 میزان مصرف گوشت مرغ به تفکیک واردات و تولید داخلی در ده سال اخیر را نشان می‏دهد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*