ارشد اثر سوپرجاذب های طبیعی و مصنوعی بر قابلیت استفاده آب خاک …

1-11-1- الگوی ریزش……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………13

1-11-2- الگوی رشد میوه …………………………………………………………………………………………………………… …………………14

1-12- منحنی رشد میوه………………………………………………………………………………………………………………. …………………..14

1-13- تغییرات شیمیایی در طول نمو……………………………………………………………………………………………. ………………….15

1-14- عوامل موثر در تشکیل میوه………………………………………………………………………………………………… ………………..15

1-14-1- دما………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………….16

1-14-2- آب و بارش………………………………………………………………………………………………………………….. …………………..16

1-14-3- شوری…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………18

1-14-4-گرده آفشانی و سازگاری………………………………………………………………………………………………….. ……………….18

1-14-5- میزان محصول……………………………………………………………………………………………………………………………19

1-14-6-اعمال مکانیکی……………………………………………………………………………………………………………………………20

1-14-7- تنک میوه و هرس………………………………………………………………………………………………………………………20

1-15- ماده آلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

1-15-1- اثرات ماده آلی ب کیفیت فیزیکی خاک…………………………………………………………………………………………21

1-16- زئولیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….22

1-17- سوپرجاذب ها……………………………………………………………………………………………………………………………….26

1-17-1- سوپرجاذب های پایه طبیعی………………………………………………………………………………………………………..28

1-17-1-1- سوپرجاذب های پلی ساکاریدی……………………………………………………………………………………………….29

1-18- اصلاح در راستای تهیه سوپرجاذب…………………………………………………………………………………………………..30

1-19- کوپلیمریزاسیون پیوندی………………………………………………………………………………………………………………….30

1-20- شبکه بندی……………………………………………………………………………………………………………………………………31

1-21- سوپرجاذب استوکوزورب……………………………………………………………………………………………………………….32

1-22- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..33

1-23- فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..34

فصل دوم: بررسی منابع  ………………………………………………………………………………………………………………..35

2-1- تحقیقات درباره تاثیر کاربرد سوپرجاذب ها بر رشد گیاهان……………………………………………………… ………………36

2-2- جاذب های طبیعی رطوبت……………………………………………………………………………………………………. ……………….40

2-3- جاذب های مصنوعی رطوبت………………………………………………………………………………………………… ……………….41

فصل سوم : مواد و روش ها …………………………………………………………………………………………………………..45

3-1- ویژگیهای جغرافیایی منطقه…………………………………………………………………………………………………… ………………..46

3-1-1- زمان و موقیعت محل اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………… ………………..46

3-1-2- ویژگی­های آب و هوای منطقه……………………………………………………………………………………………. ……………….46

3-1-3- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک………………………………………………………………………………………………46

3-2- تهیه ضایعات آلی و سوپرجاذب ها………………………………………………………………………………………… …………………47

3-2-1- کمپوست زباله شهری………………………………………………………………………………………………………… ………………47

3-2-2- ضایعات فرآوری زیتون……………………………………………………………………………………………………… ………………47

3-2-3- کاه و کلش برنج ………………………………………………………………………………………………………………. ……………….47

3-3- طرح آزمایش………………………………………………………………………………………………………………………… ……………….48

3-4- اعمال تیمارها………………………………………………………………………………………………………………………. ………………..48

3-5- روش کاشت……………………………………………………………………………………………………………………………………49

3-6- آبیاری………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………….49

3-7- ارزیابی صفات……………………………………………………………………………………………………………………… ………………..50

3-7-1- وزن تر ریشه، برگ و ساقه………………………………………………………………………………………………… ………………..50

3-7-2- وزن خشک ریشه، برگ و ساقه………………………………………………………………………………………….. ………………..50

3-7-3- تعداد شاخه جانبی………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-7-4- طول ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………………50

3-7-5- طول ریشه…………………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-7-6- کلروفیل………………………………………………………………………………………………………………………………………50

3-7-7 قطر ساقه……………………………………………………………………………………………………………………………………….50

3-7-8- مواد معدنی برگ شامل نیتروژن و فسفر…………………………………………………………………………………………..50

3-7-9- آنالیز داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………..51

فصل چهارم : نتایج  و بحث……………………………………………………………………………………………………………. 52

4-1- تجزیه واریانس داده­های مربوط به اثر تیمارها بر شاخص­های رشد……………………………………………………….. 53

4-1-1- اثر تیمارها بر ارتفاع ساقه اصلی…………………………………………………………………………………………. ………………53

4-1-2- اثر تیمارها بر طول ریشه……………………………………………………………………………………………………………….58

4-1-3- اثر تیمارها بر کلروفیل…………………………………………………………………………………………………………………..59

4-1-4- اثر تیمارها بر تعداد شاخه جانبی……………………………………………………………………………………….. ………………..61

4-1-5- اثر تیمارها بر قطر ساقه…………………………………………………………………………………………………….. …………………63

4-1-6- اثر تیمارها بر وزن تر ساقه………………………………………………………………………………………………… ………………..64

4-1-7- اثر تیمارها بر وزن خشک ساقه…………………………………………………………………………………………. …………………65

4-1-8- اثر تیمارها بر وزن تر ریشه……………………………………………………………………………………………….. ………………..66

4-1-9- اثر تیمارها بر وزن خشک ریشه………………………………………………………………………………………… …………………..67

4-1-10- اثر تیمارها بر وزن تر برگ……………………………………………………………………………………………… …………………70

4-1-11- اثر تیمارها بر وزن خشک برگ……………………………………………………………………………………….. …………………71

یک مطلب دیگر :

4-1-12- اثر تیمارها بر نیتروژن برگ……………………………………………………………………………………………… ……………….74

4-1-13- اثر تیمارها بر فسفر برگ…………………………………………………………………………………………………. ………………..76

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………79

5-1- تجزیه واریانس داده­ها…………………………………………………………………………………………………………….. …………….80

5-2- اثر بستر کشت بر شاخص­های رشد گیاه……………………………………………………………………………………………..80

5-3- اثر متقابل بستر کشت و دور آبیاری بر شاخص­های رشد گیاه………………………………………………………………..82

5-4- اثر تیمارها بر کلروفیل و غلظت نیتروژن و فسفر برگ………………………………………………………………………….83

5-5- نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………84

5-6- پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

فهرست جداول

جدول1-1- محدوده زمانی بحرانی برای رطوبت كافی خاك‌های زیتون……………………………………………… ……………….17

جدول3-1– برخی از اطلاعات هواشناسی منطقه اجرای آزمایش……………………………………………………….. ………………46

جدول3-2- برخی از خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک زراعی محل اجرای آزمایش……………………………………..47

جدول3-3- مشخصات تیمارهای خاک………………………………………………………………………………………………………..48

جدول3-3- مشخصات تیمارهای خاک………………………………………………………………………………………………………..49

جدول4-1- تجزیه واریانس صفات مورد ارزیابی تحت تیمار بسترهای کاشت و دور آبیاری…………………………….56

جدول4-2- تجزیه واریانس صفات موردارزیابی تحت  تیماربسترهای کاشت ودور آبیاری………………………………. 57

جدول ضمیمه 1- اثر بسترهای مختلف کاشت  بر ارتفاع ساقه، طول ریشه و کلروفیل برگ………………………………..87

جدول ضمیمه 2- اثر بسترهای  مختلف کاشت  بر شاخه جانبی، قطر ساقه، وزن تر ساقه…………………………………..88

جدول ضمیمه 3- اثر بسترهای  مختلف کاشت  بر وزن خشک ساقه، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه………………..89

جدول ضمیمه 4- اثر بسترهای  مختلف کاشت  بر وزن تر برگ، وزن خشک برگ، نیتروژن……………………………….90

جدول ضمیمه 5- اثر بسترهای  مختلف کاشت  بر نیتروژن…………………………………………………………………………….91

جدول ضمیمه 6- مقایسه میانگین اثرمتقابل بستر کاشت و دورآبیاری به روش LSD در سطح احتمال 5%…………..92

جدول ضمیمه 7- مقایسه میانگین اثرمتقابل بستر کاشت و دور آبیاری به روش  LSD درسطح احتمال 5%……….. 93

جدول ضمیمه 8- مقایسه میانگین اثرمتقابل بستر کاشت و دور آبیاری به روش LSD درسطح احتمال 5%…………..94

جدول ضمیمه9- مقایسه میانگین اثرمتقابل بستر کاشت و دور آبیاری  به روش LSD درسطح احتمال 5%…………..95

فهرست اشکال­

شکل1-1-  میوه رقم مانزانیلا……………………………………………………………………………………………………………………… 6

شکل1-2- درخت مانزانیلا…………………………………………………………………………………………………………………………. 6

شکل 1-3- گل آذین زیتون………………………………………………………………………………………………………………………… 8

شکل 1-4- شکل ساختاری زئولیت…………………………………………………………………………………………………………….23

شکل 4-1- اثر بسترهای کاشت بر ارتفاع ساقه اصلی………………………………………………………………………… ………………53

شکل 4-2- اثر دور آبیاری بر ارتفاع ساقه اصلی…………………………………………………………………………….. …………………….54

شکل 4-3- اثر متقابل بسترهای کاشت و دور آبیاری بر ارتفاع ساقه اصلی………………………………………. ……………………..55

شکل 4-4- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر طول ریشه…………………………………………………………. …………………….58

شکل 4-5- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر طول ریشه……………………………………………………………….. ………………………59

شکل 4-6- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر کلروفیل……………………………………………………………. ………………………60

شکل 4-7- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر کلروفیل………………………………………………………………….. ……………………….60

شکل 4-8- اثر متقابل سطوح مختلف بسترهای کاشت بر تعداد شاخه جانبی………………………………….. ……………………..62

شکل 4-9- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر تعداد شاخه جانبی……………………………………………………. ……………………..62

شکل 4-10- اثرسطوح مختلف بسترهای کاشت بر قطر ساقه………………………………………………………….. …………………….63

شکل 4-11- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر قطر ساقه……………………………………………………………….. ……………………..64

شکل 4-12- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر وزن تر ساقه……………………………………………………. …………………….64

شکل 4-13- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر وزن تر ساقه…………………………………………………………… ……………………..65

شکل 4-14- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر وزن خشک ساقه…………………………………………….. ……………………..65

شکل 4-15- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر وزن خشک ساقه……………………………………………………. ………………………66

شکل 4-16- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر وزن تر ریشه…………………………………………………… ………………………67

شکل 4-17- اثرمقادیر مختلف دور آبیاری بر وزن تر ریشه……………………………………………………………… …………………..67

شکل 4-18- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر وزن خشک ریشه……………………………………………. ………………………68

شکل 4-19- اثرسطوح مختلف دور آبیاری بر وزن خشک ریشه………………………………………………………. …………………..69

شکل 4-20- اثر متقابل بسترهای کاشت و دور آبیاری بر وزن خشک ریشه………………………………………. …………………..69

شکل 4-21- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر وزن تر برگ……………………………………………………… ………………….71

شکل 4-22- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر وزن تر برگ…………………………………………………………….. ………………….71

شکل 4-23- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر وزن خشک برگ……………………………………………….. …………………73

شکل 4-24- اثر سطوح مختلف آبیاری بر وزن خشک برگ……………………………………………………………… ……………….73

شکل 4-25- اثر متقابل بستر های کاشت و دور آبیاری بر وزن خشک برگ……………………………………….. ……………….74

شکل 4-26- اثر سطوح مختلف بسترهای کاشت بر نیتروژن برگ……………………………………………………… ……………….75

شکل 4-27- اثر سطوح مختلف دور آبیاری بر نیتروژن برگ……………………………………………………………. …………………76

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*