ارشد ارزیابی و مقایسه برآورد میزان رسوب سطح جاده جنگلی توسط دو مدل …

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1- سابقه تحقیق در داخل کشور …………………………………………………

2-2- سابقه تحقیق در خارج از کشور ……………………………………………….

2-2-3- جمع بندی نظرات ارائه شده ………………………………………………..

فصل سوم: مواد وروش‌ها

3-1- مواد ………………………………………………………………………………

3-1-1- مشخصات کلی منطقه مورد مطالعه ………………………………………

3-1-2- شیب و ارتفاع از سطح دریا ………………………………………………

3-1-3- خصوصیات اقلیمی …………………………………………………………

3-1-4- خصوصیات زمین شناسی ………………………………………………..

3-1-5- مشخصات خاکشناسی ………………………………………………….

3-1-6- راه‌های دسترسی ………………………………………………………….

3-2- روش پژوهش ………………………………………………………………….

3-2-1- جمع آوری اطلاعات و برداشت مقدماتی ……………………………….

3-2-2- برآورد رسوب جاده با SEDMODL ……………………………………….

3-2-3- برآورد رسوب جاده با WARSEM …………………………………………

3-2-4- اندازه‌گیری میدانی رسوب ………………………………………………..

3-2-5- محاسبات آماری ……………………………………………………………

فصل چهارم: نتایج

4-1-موقعیت جاده وسگمنت‌ها ……………………………………………………

4-2- مقایسه و ارزیابی دو مدل WARSEM و SEDMODL ……………………….

4-2-1- محاسبه فرسایش …………………………………………………………

یک مطلب دیگر :

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- بحث…………………………………………………………………………….

5-2- نتیجه‌گیری …………………………………………………………………….

5-3- پیشنهادات ……………………………………………………………………..

چکیده:

برای دسترسی و مدیریت هر چه بهتر جنگل‌ها وجود جاده‌های جنگلی ضروری بوده ولی از طرفی جاده‌های جنگلی باعث تغییر الگوی طبیعی توزیع رواناب می شود. افزایش سرعت رواناب روی سطح جاده و تولید و  انتقال رسوب به آبراهه‌های پایین دست باعث آلودگی منابع و زیستگاه‌های آبی و خاکی می‌شود.امروزه مدل­های مختلفی برای پیش­بینی میزان رسوب­دهی وجود دارد که می­توانند به کارشناسان جهت پیش­بینی میزان تولید رسوب در جاده­های جنگلی کمک کنند. این تحقیق با هدف ارزیابی و مقایسه ی میزان رسوب برآورد شده روی سطح جاده جنگلی توسط دو مدل WARSEMو SEDMODL در سری یک  جنگل آموزشی و پژوهشی دارابکلا به اجرا درآمد. کل جاده­های منطقه به واحدهای همگن تقسیم گردید و سپس برای هر واحد، طول جاده، عرض جاده، میزان فرسایش زمین­شناسی، عامل‌های مربوط به سطح جاده، ترافیک، شیب، بارندگی و تحویل رسوب از طریق جداول مربوطه استخراج گردید و برخی از این عامل‌ها از طریق اندازه­گیری و مشاهدات میدانی بدست آمد و در مدل قرار داده شد. برای برداشت میزان رسوب واقعی سطح جاده، در انتهای هر واحد با قرار دادن ظرف مناسب پس از هر بارندگی اقدام به برداشت نمونه شد. نتایج نشان داد که میزان رسوب­دهی در  جاده­های منطقه با توجه به خروجی مدل­هایWARSEMو SEDMODEL به ترتیب 14/13 و 29/18 تن در سالمی­باشد. به طور کلی، بین مقدار رسوب برآورد شده توسط WARSEM و SEDMODL تفاوت معنی­داری وجود نداشت اما این مقادیر برآوردی در سطح احتمال 5 درصد بیشتر از مقدار اندازه­گیری شده بودند. شیب طولی جاده بر مقدار رسوب برآورد شده توسط مدل­های تجربی در سطح احتمال 5 درصد تأثیر معنی­دار داشت. به کارگیری این مدل­ها و ارزیابی قابلیت آنها در برآورد رسوب جاده جنگلی می تواند درتعمیر و نگهداری جاده های جنگلی به نحوی كه میزان رسوب تولیدی به حداقل برسد، به مدیران و طراحان این جاده‌ها كمك كند.

فصل اول: کلیات

مقدمه:

در سطح جهانی پس از دهه‌های 60 و 70 میلادی علاوه بر ارزیابی‌ها و مطالعات فنی و اقتصادی برای پروژه‌های عمرانی از جمله راه‌سازی، ارزیابی زیست محیطی آغاز گردید. اما در کشور ما جز در سال‌های اخیر توجه چندانی به شناخت و ارزیابی‌ پیامد‌های اجتماعی – اقتصادی و زیست محیطی نشده است. با توجه به اینکه انجام ارزیابی زیست محیطی پروژه‌های راه‌سازی باعث شناخت و پیش‌بینی هرچه دقیق‌تر پیامد‌ها و اثرات اجرای این پروژها بر جوانب مختلف اجتماعی- اقتصادی وبه خصوص محیط‌های طبیعی، گیاهی، جانوری، آب، خاک و هوا گزینه‌‌های مناسب‌تر برای کاهش این اثرات نامطلوب را ارائه می‌نماید و برنامه‌های مدیریت و پایش زیست‌محیطی را مد نظر قرار می‌دهد (بی نام،1386).

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*