ارشد امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن جهت بسته بندی مواد غذایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه عنوان
1 فصل اول: مقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته(مرور منابع) –
2 1-1- مقدمه ای بر پلاستیک های بسته بندی مواد غذایی——-
6 1-2- بسته بندی فعال در صنعت مواد غذایی-
8 1-3- جاذب های اکسیژن—————-
13      1-3-1- انواع جاذب های اکسیژن——-
14 1-3-2- استفاده از جاذب های اکسیژن در بسته بندی مواد غذایی(یا جاذب های اکسیژن در ماتریس پلیمری)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- ———
17 1-3-3-جاذب های اکسیژن بر پایه اسید آسکوربیک ——–
18 1-4- مروری بر تحقیقات گذشته———–
23 فصل دوم: مواد، روش تحقیق و نتایج—–
24 2-1- مواد مورد استفاده-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد-
24 2-1-1- پلی اتیلن با دانسیته پایین (LDPE)————–
25 2-1-2- اتیلن وینیل الکل(EVOH)—–
28 2-1-3- آسکوربیک اسید(Ascorbic Acid)————–
29 2-1-4- پلی اتیلن گلایکول(PEG)——
30 2-2- روش های فرایند و بررسی خواص–
30          2-2-1- دستگاه های فرایند ، روش تهیه نمونه ها و دستگاه های اندازه گیری و بررسی خواص—
30 2-2-1-1- مخلوط کن داخلی——
31 2-2-1-2- پرس گرم————-
33
33
 2-2-2- تهیه آمیزه و فرمولاسیون—–
2-2-2-1-تهیه محلول حاوی جاذب اکسیژن———-
2-2-2-2- تهیه آمیزه پلیمری—–
34 2-3- آزمون های انجام شده و نتایج—-
35 2-3-1-  آزمون خواص مکانیکی- کشش—————-
39 2-3-2- آزمون گذردهی اکسیژن——
41 2-3-3- آزمون انتقال بخار آب——–
44 2-3-4- آزمون میزان جذب اکسیژن —
47 فصل سوم: بحث و نتیجه گیری پیشنهادها—————
48 3-1- خواص مکانیکی آمیزه ها ———–
50
51
52
53
3-2- گذردهی اکسیژن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
3-3- انتقال بخار آب-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
3-4- جذب اکسیژن با دستگاه کروماتوگرافی گازی———–
مراجع-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–
     

 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول


جدول1-1-کاربردهای سیستم بسته بندی فعال———–7
جدول1-2- سیستم های جاذب اکسیژن—–20
جدول2-1- مشخصات پلی اتیلن سبک گرید  LF0200—-25
جدول2-2-  مشخصات اتیلن وینیل الکل—————26
جدول2-3-   مشخصات آسکوربیک اسید ————–28
جدول2-4-   مشخصات پلی اتیلن گلایکول ————29
جدول2-5-  فرمولاسیون و کد آمیزه های تهیه شده —–34
جدول2-6-  استاندارد آزمون کشش –35
جدول2-7-  شرایط مورد استفاده برای آزمون کشش فیلم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————36
جدول2-8- خواص مکانیکی آمیزه‌ها دارای ترکیب درصدهای متفاوت ازLDPE و درصد ثابت  EVOH در حضور ماده جاذب و افزودنی Ascorbic Acid/PEG در مقایسه با نمونه خالص((EVOH/LDPE.38
جدول2-9- نتایج آزمون انتقال عبور اکسیژن برای آمیزه‌ها دارای ترکیب درصدهای متفاوت ازLDPE و درصد ثابت  EVOH در حضور ماده جاذب و افزودنی Ascorbic Acid/PEG در مقایسه با نمونه خالصLDPE.-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—40
جدول2-10- نفوذ پذیری بخار آب برای آمیزه‌ها دارای ترکیب درصدهای متفاوت ازLDPE و درصد ثابت  EVOH در حضور ماده جاذب و افزودنی Ascorbic Acid/PEG در مقایسه با نمونه خالصLDPE.
-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————40
 
جدول2-11- شرایط دستگاه کروماتوگرافی گازی برای اندازه گیری گاز اکسیژن—————45
جدول2-12- اندازه گیری میزان اکسیژن موجود در ظرف آزمون با گذشت مدت زمان تعیین شده(برای آمیزه‌ها دارای ترکیب درصدهای متفاوت ازLDPE و درصد ثابت  EVOH در حضور ماده جاذب و افزودنی Ascorbic Acid/PEG در مقایسه با نمونه خالص((EVOH/LDPE.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————46
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

منبع پایان نامه درمورد شخص ثالث، ضمن عقد، طلاق

فهرست تصاویر (اشكال و نمودارها)
عنوان صفحه
شکل1-1- واکنش آسکوربیک اسید با اکسیژن————-
شکل2-1- ویژگی های اتیلن وینیل الکل(EVOH)———
18
27
شکل2-2- ساختار مولکولی آسکوربیک اسید————-
شکل2-3-شکل محفظه ی دستگاه مخلوط کن داخلی به همراه نمایی از سطح مقطع چرخانه ها—
28
31
شکل 2-4- شمایی از دستگاه پرس (Minitest Press)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 32
شکل2-5- نمایی از دستگاه اندازه گیری ضریب عبور گاز اکسیژنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 40
شکل2-6- ترازو و ظروف آزمون جهت  اندازه گیری میزان انتقال بخار آببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 43
شکل2-7- ظرف آزمون اندازه گیری میزان جذب اکسیژن از فیلم های تهیه شده حاوی جاذب اکسیژن
نمودار2-1- نمودار میله ای تنش در نقطه‌ی شکست برای آمیزه‌ها دارای ترکیب درصدهای متفاوت زLDPE  و درصد ثابت  EVOH در حضور ماده جاذب و افزودنی Ascorbic Acid/PEG در مقایسه با نمونه خالص ((EVOH/LDPE.——-
نمودار2-2- نمودار میله ای درصد ازدیاد طول در نقطه‌ی پارگی برای آمیزه‌ها دارای ترکیب درصدهای متفاوت ازLDPE و درصد ثابت  EVOH در حضور ماده جاذب و افزودنی Ascorbic Acid/PEG در مقایسه با نمونه خالص((EVOH/LDPE.—————
46
38
39
نمودار2-3- نتایج آزمون انتقال عبور اکسیژن برای آمیزه‌ها دارای ترکیب درصدهای متفاوت ازLDPE ودرصد  ثابت  EVOH در حضور ماده جاذب و افزودنی Ascorbic Acid/PEG در مقایسه با نمونه خالص((LDPE.——- 41
نمودار2-4- نتایج آزمون انتقال بخارآب برای آمیزه‌ها دارای ترکیب درصدهای متفاوت ازLDPE و درصد ثابت  EVOH در حضور ماده جاذب و افزودنی Ascorbic Acid/PEG در مقایسه با نمونه خالص((LDPE.——-  
 
44


 

 

 

 

 

 

 

 • مقدمه ای بر پلاستیک های بسته بندی مواد غذایی

هدف از انتخاب بسته­بندی مناسب افزایش مدت ماندگاری محصول و اطمینان از سلامت غذا در برابر میكروارگانیسم­ها و تغییرات زیستی و شیمیایی است، زیرا مهم ترین اهدافی که در بسته بندی محصولات غذایی مدنظر است افزایش زمان ماندگاری محصول یا همانshelf life ، كنترل میزان نفوذپذیری بخار آب، رطوبت و گازهای مختلف درون یا برون محصول بسته­بندی شده و حفظ کیفیت محصول در حین نگهداری و حمل و نقل تا زمان مصرف نهایی می باشد. افزون بر این، بسته­بندی نباید اثر نامطلوبی- مانند انتقال مواد سمی به واسطه واكنش بین بسته­بندی با ماده غذایی یا به وسیله میكروارگانیسم­های مضر موجود در ماده غذایی- بر محصول داشته باشد. به طوركلی، بسته­بندی باید دارای ظاهری زیبا، شكل و اندازه مناسب، مقاوم در برابر شكستن و پاره شدن طی عملیات مختلف پركردن، درزبندی و حمل و نقل باشد. با توجه به اینکه مواد بسته بندی به وسیله ماشین­های مختلف فرایند می­شوند، بنابراین خواص دیگری مانند: نرمش، چاپ­پذیری، قابلیت استفاده در ماشین­های لفاف، قابلیت دوخته شدن درگرما، شکل پذیری وغیره نیز باید داشته باشند]1[.
مواد پلیمری با توجه به برتری بر مواد فلزی و شیشه ای در بسیاری از جهات در بسته بندی مواد غذایی رشد زیادی داشته است (ازمهمترین این برتری­ها وزن کم و هزینه پایین می باشد). مهمترین خواص قابل توجه پلاستیک­های مصرفی در بسته بندی موادغذایی عبارتند از فرایند پذیری، خواص مکانیکی، پایداری در انبار، نفوذ ناپذیری، خواص نوری و خواص سطحی و…

 • فرایند پذیری: پلاستیک­هایی که به عنوان مواد بسته بندی مصرف می­شوند باید این قابلیت را داشته باشند که به کمک روش های متداول شکل دهی مواد پلیمری مانند دمیدن، شکل دهی حرارتی و یا قالبگیری تزریقی فرایند شوند. مهمترین خواص فرایند پذیری به رفتار جریان مذاب و خواص حرارتی مانند سیل پذیری و پایداری مذاب پلاستیک مربوط می شود.
 • خواص مکانیکی: بسته بندی های موادغذایی باید در مقابل نیروهای مکانیکی که در مراحل مختلف فرایند مانند بسته بندی، بارگیری و حمل ونقل به آنها وارد می شوند مقاوم باشند و هم شکل هندسی و استحکام خود را تا زمان مناسب حفظ کنند.
 • خواص نوری: این خواص در مواردی که نیاز به شفافیت بالا برای زیبا جلوه دادن محصول و قابل دید بودن آن برای خریدار باشد و یا مواردی که نیاز به محافظت محصول در برابر نور می باشد اهمیت پیدا می­کند.
 • خواص سطحی: بسته بندی ها باید اطلاعات لازم مثل ترکیبات و طرز استفاده، تاریخ تولید و انقضای محصول را به مصرف کننده منتقل کنند. برای انجام این وظیفه یا باید از یک برچسب استفاده شود یا اینکه اطلاعات روی خود سطح چاپ شود که در این صورت خواص سطحی اهمیت پیدا می­کند.
 • خواص نفوذ پذیری: یکی از مهمترین خواص در بسته بندی موادغذایی، نفوذ پذیری آنها در مقابل آب، روغن وگازهایی مثل CO2 و O2 و بوها می­باشد. به طورکلی نفوذپذیری پلاستیک­ها تابع خواص پلیمر مثل ساختار شیمیایی، چگالی، بلورینگی، جهت یافتگی، جرم مولکولی، درجه شبکه ای شدن، دمای انتقال شیشه­ای و حجم آزاد پلیمر می­باشد. نفوذ ناپذیری پلیمرها اختلاف زیادی با یکدیگر دارند و معمولا برای بدست آوردن نفوذ پذیری مناسب، ترکیبی از این مواد بکار می­روند ]3 و 4[.

ویژگیهای نفوذپذیری ( بازدارندگی) پلیمرهای بسته بندی از نظر موارد زیر حائز اهمیت است:

 • حفظ اتمسفر درون بسته: میوه‌ها و سبزیها بعد از برداشت نیز به تنفس خود ادامه می‌دهند. تنفس میوه‌ها با تغییرات بیوشیمیایی و فیزیولوژیكی همراه است كه تازه‌گی و ماندگاری آنها را كاهش می‌دهد. در بسته‌بندی با اتمسفر كنترل شده تركیب گازهای داخل بسته را تغییر می‌دهند و معمولاً غلظت اكسیژن را كاهش و غلظت CO2 و N2 را بالا می برند. این كار سبب می‌شود شدت تنفس كاهش یابد و همچنین فعالیت میكروب‌ها و آنزیم‌های اكسایشی نیز كم ‌شود.
 • جلوگیری از اکسایش تركیبات مواد غذایی مانند ویتامین ها و چربی‌ها
 • جلوگیری از جذب رطوبت از محیط یا از دست دادن آب به محیط
 • جلوگیری از افت آروما و مواد طعم‌زای مواد غذایی
 • جلوگیری از جذب بوهای نامطلوب از محیط
 • جلوگیری از دست دادن دی اکسید کربن در نوشابه های گازدار

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*