ارشد بایسته های تربیت دینی دختران ونقش کتابهای درسی دین وزندگی دراین رابطه

1-5-1-فرضیه های اصلی. 8

1-5-2- فرضیه های فرعی. 8

1-6-روش تحقیق. 8

1-7-پیشینه. 8

1-8-تعریف اصطلاحات. 10

فصل دومبررسی مسئله بلوغ و نوجوانی و تفاوتهای دختران و پسران

2-1- بخش اول : مفهوم شناسی بلوغ ونوجوانی. 13

2-1-1- تعریف بلوغ(puberty ( 13

2-1-2- تعریف نوجوانی(adolescent). 14

2-1-3- انواع بلوغ. 15

2-1-3-1- بلوغ جسمی(فیزیکی). 15

2-1-3-2- بلوغ جنسی. 15

2-1-3-3- بلوغ روانی. 15

2-1-3-4- بلوغ اقتصادی (اکونومیک)واجتماعی. 16

2-1-3-5- بلوغ شرعی. 17

2-1-4- نیازها وخواسته های دوران بلوغ وجوانی. 17

2-1-4-1- نیازهای زیستی:. 17

2-1-4-2- نیازهای عاطفی(روانی) :. 17

2-1-4-3- نیازهای ذهنی:. 18

2-1-4-4- نیازهای اجتماعی:. 18

2-1-4-5- نیازهای مذهبی :. 18

2-1-5- آثار وپیامدهای بی اطلاعی نوجوانان ازمسائل بلوغ. 19

2-2- بخش دوم:  بلوغ ونوجوانی دردختران. 20

2-2-1- ویژگیها ونشانه های بلوغ در دختران. 20

2-2-1-1- ویژگیهای فیزیولوژی وجسمانی. 20

2-2-1-2-  ویژگیهای روانی ورفتاری. 21

2-2-2- مناسبترین زمان برای دادن اطلاعات به دختران درخصوص قاعدگی   22

2-2-3- مسئله بلوغ زودرس وپیامدهای آن. 22

2-2-3-1- بلوغ زودرس چیست ؟. 22

2-2-3-2- پیامدهای بلوغ زودرس. 23

2-2-3-3- عوامل ظهور بلوغ زودرس. 24

2-3- بخش سوم: ویژگیهای دختران وپسران. 25

2-3-1- هویت یکسان وجنسیت متفاوت. 25

2-3-2- هویت انسانی زنان ومردان. 25

2-3-3- تفاوتهای دختران وپسران. 26

2-3-3-1- تفاوت درقوای عقلانی وعاطفی. 26

2-3-3-2- تفاوتهای فیزیکی وجسمانی. 27

2-3-3-3- تفاوت دردین باوری واعتقادات مذهبی دختران وپسران. 28

2-3-4- تفاوتهای زن ومرد راز تکامل. 28

2-4- بخش چهارم :نقش والدین ومربیان دردوران بلوغ ونوجوانی. 29

2-4-1- نقش مادر دردوران بلوغ. 29

2-4-2- نقش پدر دردوران بلوغ درارتباط بادختر. 30

2-4-3-توصیه های تربیتی دوران نوجوانی وبلوغ. 31

فصل سوم: بایسته‌های تربیت دینی دختران جهت ایفای نقشهای او از دیدگاه اسلام

3-1- بخش اول : مفهوم شناسی تربیت دینی. 33

3-1-1- تربیت. 33

3-1-2- تربیت دینی. 33

3-1-3- تربیت ازدیدگاه امام علی (ع). 36

3-1-4- تربیت ازدیدگاه امام خمینی (ره). 39

3-1-5- اهداف کلی تربیت. 40

3-1-5-1- رسیدن انسان به مقام عبودیت. 40

3-1-5-2- هدایت ورشد. 40

3-1-5-3- تعلیم حکمت. 41

3-1-5-4-گسترش تقوا. 41

3-1-5-5- پرورش روح عدالت خواهی. 41

3-1-6- راه وصول به اهداف تربیت. 42

3-1-7- اهمیت نظام تربیتی در اسلام. 42

3-2- بخش دوم : تربیت دینی نوجوانان. 43

3-2-1- گرایش به مذهب وارزشها همزمان با تجلی بلوغ و نوجوانی   43

3-2-2- فطرت خدایی کودکان. 44

3-2-3- عوامل موثر درتربیت دینی و اخلاقی. 45

3-2-3-1- وراثت. 45

3-2-3-2- محیط. 45

یک مطلب دیگر :

3-2-3-3-نقش والدین. 45

3-2-3-4- نقش تغذیه (غذای حرام). 45

3-2-4- عوامل موثر بردرک مفاهیم دینی. 46

3-2-4-1- رشد عقلی. 46

3-2-4-2- حضوردر محیطها ومراسم های دینی. 46

3-2-4-3- ارتباط والدین با محیطها ومراسم دینی واشتغال آنها به اعمال وتکالیف مذهبی…………………………….. 46

3-2-5- نقش باورهای دینی در تحکیم خانواده. 47

3-2-5-1- اعتقاد به توحید واستحکام خانواده. 48

3-2-5-2- اعتقاد به رسالت و امامت دراستحکام خانواده. 48

3-2-5-3- اعتقاد به زندگی پس از مرگ درخانواده. 49

3-2-6-  نقش اعمال عبادی در تحکیم خانواده. 49

3-2-6-1- نماز و خانواده. 50

3-2-7- نماز وتربیت دینی دختران. 50

3-2-6-2-روزه و خانواده. 51

3-2-8- عوامل دین گریزی نوجوانان ازسوی والدین. 51

3-2-9- عوامل دین گریزی نوجوانان ازسوی جامعه. 53

3-2-10- تربیت دینی درمدارس. 56

3-2-11- نحوه انتقال مفاهیم دینی به کودکان ونوجوانان درمدارس   57

3-2-12- نقش معلم و ویژگی های او در تعلیم و تربیت دینی. 58

3-2-13- عواملی که ازسوی معلم سبب جذابیت تربیت دینی می شود. 59

3-2-13-1- مقبولیت. 59

3-2-13-2- محبوبیت. 60

3-2-14- معلم صالح از دیدگاه امام علی(ع). 60

3-3- بخش سوم :تربیت دینی دختران وبایسته های  تربیت دینی دختران   61

3-3-1- جایگاه ممتاز زن درتعالیم وحی. 61

3-3-1-1- زن و تکثیر نسل انسان. 62

3-3-1-2- زن و ایجاد آرامش. 63

3-3-1-3- زن و مقام مادری. 63

3-3-2- انحرافات فكرى انسان گمراه نسبت به جایگاه زن. 64

3-3-3- پاسخ اسلام به انحرافات فكرى نسبت به جایگاه زن. 66

3-3-4- ارزش وبهای فرزند دختراز دیدگاه اسلام. 71

3-3-5- فرزند پروری متناسب باجنسیت. 73

3-3-6- دوجنسی بودن تربیت. 74

3-3-7- دلایل بر دوجنسی بودن تربیت. 74

3-3-8- بهترین نوع تربیت. 75

3-3-9- اهمیت تربیت دینی دختران. 75

3-3-10- اهداف تربیت دینی  دختران. 76

3-3-11- شیوه های تربیتی خاص دختران. 76

3-3-12- بهترین شیوه درتعمیق باورهای مذهبی ، تقویت نیروهای درونی است. 77

3-3-13- تقویت عنصر عقلانی دردختران. 79

3-3-14- نقش الگوسازی والگو پذیری درتربیت دختران. 80

3-3-15- چگونگی بهره گیری ازالگوهای ایده ال دینی درتقویت مهارتهای فردی واجتماعی دختران…………………………………………………………………. 80

3-3-16- الگوهای مورد تأیید خداوند در قرآن کریم. 81

3-3-17- نتیجه حاصل شده  از طرح این مباحث. 84

3-3-18- بسترهای تربیت دینی دختران جوان. 84

3-3-19- نقش مادر درتربیت دختر. 86

3-3-20- نقش پدر درتربیت دختر. 87

3-3-21- فلسفه ضرورت رضایت پدر درازدواج دختر. 89

3-3-22- علاوه برجامعه وخانواده عوامل دیگری دربستر سازی تربیت دینی یا عدم تربیت دینی دختران نقش دارند:. 90

3-3-23- هدف هجوم دشمنان فرهنگی دختران جوان و زنان  هستند. 91

3-3-24- ایجاد آمادگی دردختران برای ایفای نقش مادری. 91

3-3-25- ایجاد آمادگی دردختران برای ایفای نقش همسری. 92

3-3-26- ضرورت ازدواج به موقع دختران و آثارفردی واجتماعی آن. 93

3-3-27- فوائد ازدواج. 94

3-3-28- موانع ازدواج برای دختران جوان. 96

3-3-29- آماده سازی دختران برای ایفای نقش های اجتماعی متناسب باویژگیهای جسمانی وروحی‌شان……………………………………………………… 96

3-3-30- مسئله حجاب وتربیت دینی دختران. 97

3-3-31- جایگاه حجاب در کنترل روابط دختر و پسر. 99

3-3-32- فواید رعایت پوشش دینی در سلامت جامعه و روح و روان دختر و پسر………………………………………………………………………………………………… 100

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*