ارشد بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال، احیای اراضی و بهبود …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

مقاله درباره سازمان بهداشت جهانی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: کلیات  
1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………….. 4
1-3- هدف از تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 4
1-4- قلمرو تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………… 4
1-5- روش تحقیق:………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-6-جنبه جدید و نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………. 5
1-7- روش و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. 5
1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :…………………………………………………………………………………. 5
فصل دوم: بررسی تئوری روانگرائی با توجه به عامل محرک زلزله و روشهای بهسازی زمین جهت ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی  
2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 6
2-2- بررسی شکل گیری پدیده روانگرائی در اثر عامل محرک زلزله……………………………………….. 7
2-3- تحلیل علل کاربرد روانگرائی به عنوان یک پدیده مهم در ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی……….. 9
2-3-1-زلزله آلاسکا 1347……………………………………………………………………………………………….. 11
2-3-2-زلزله کوبه[1](1374)……………………………………………………………………………………………….. 12
2-4-پیامدهای  پدیده  روانگرائی در  اثر عوامل محرکی همچون زلزله…………………………………………. 13
2-4-1-بررسی کلی شواهد مربوط به نمود پدیده روانگرائی جهت  ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی……… 14
2-4-1-1-جوشش ماسه……………………………………………………………………………………………………… 14
2-4-1-2-گسیختگی جریانی………………………………………………………………………………………………. 14
2-4-1-3-گسیختگی جانبی………………………………………………………………………………………………… 15
2-4-1-4-نوسان زمین……………………………………………………………………………………………………….. 16
2-4-1-5-از دست رفتن ظرفیت باربری…………………………………………………………………………………. 17
2-4-1-6-نشست زمین………………………………………………………………………………………………………. 18
2-5-بهسازی زمین به عنوان یکی از راهکارهای کاهش پتانسیل روانگرائی در منطقه……………………… 19
2-5-1-روشهای بهسازی ساختگاه پروژه از دید ون  ایمپ و همکاران……………………………………….. 20
2-5-2-عوامل موثر در انتخاب روش مناسب جهت بهسازی خاک……………………………………………. 21
2-5-3- روشهای مختلف بهسازی زمین با استفاده از تراکم عمیق به روش دینامیکی…………………….. 21
2-5-3-1-تراکم انفجاری…………………………………………………………………………………………………. 21
2-5-3-2-تراکم ارتعاشی…………………………………………………………………………………………………. 23
2-5-4-تراکم دینامیکی…………………………………………………………………………………………………… 24
2-6-آزمایشهای مورد نیاز جهت کنترل بهسازی خاک………………………………………………………….. 24
فصل سوم: مروری بر کارهای گذشته  
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 26
3-2-موثرترین عوامل در روانگرائی خاکها…………………………………………………………………………. 26
3-2-1-شناخت  عوامل قید شده در بخش 3-1 به صورت اجمالی…………………………………………… 27
3-3-بررسی استعداد روانگرائی خاکهای ریزدانه(رس و سیلت)………………………………………………. 32
3-3-1-معیار چینی……………………………………………………………………………………………………….. 32
3-3-2-معیار اندرو و مارتین(2000)…………………………………………………………………………………. 33
3-3-3-معیار سید وهمکاران 2003………………………………………………………………………………….. 34
3-4-روشهای بررسی ارزیابی پتانسیل روانگرائی…………………………………………………………………. 35
3-4-1-روش تنش دوره ای…………………………………………………………………………………………… 36
3-4-2-روش کرنش دوره ای………………………………………………………………………………………… 38
3-4-2-1-تعیین کرنش برشی دوره ای ایجاد شده در اثر زلزله………………………………………………. 38
3-4-2-2تعیین ظرفیت خاک………………………………………………………………………………………… 40
3-4-3-روش انرژی………………………………………………………………………………………………………. 40
3-4-3-1-روش ………………………………………………………………………. 43
3-4-3-1-1 –عامل تحریک…………………………………………………………………………………………… 44
3-4-3-1-2–عامل ظرفیت……………………………………………………………………………………………… 44
3-4-3-1-3- ضریب اطمینان…………………………………………………………………………………………… 45
3-5- بررسی کلی روشهای ارائه شده ………………………………………………………………………………… 45
فصل چهارم: انتخاب روش ساده شده تنش جهت ارزیابی اطلاعات ژئوتکنیکی ودستیابی به معیار لازم جهت  طراحی دیواره دیافراگمی  
4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 46
4-2-ضریب تنش دوره ای…………………………………………………………………………………………….. 47
4-3-ضریب مقاومت دوره ای………………………………………………………………………………………… 49
4-3-1-محاسبه عامل مقاومت با استفاده از نتایج آزمایشات  عدد نفوذ استاندارد (روش سید و ادریس) 51
4-3-2-محاسبهCRRبا استفاده از نتایج تست نفوذ مخروط(روش روبرتسون و راید)2………………. 57
4-3-2-1-روند نمائی تعیین مقاومت دوره ای  براساس روش یود و همکاران………………………….. 62
4-4-تصحیح مربوط به تنش سربار برای CRR7.5 به دست آمده بر مبنای تستهای  نفوذ استاندارد و نفوذ مخروط 63
4-5-ضریب اطمینان……………………………………………………………………………………………………… 64
4-6-آنالیز نشست مربوط به روانگرائی……………………………………………………………………………… 65
4-7-تراکم دینامیکی به عنوان یکی از راههای بهبود در صورت وقوع روانگرائی……………………… 65
4-7-1-  ارزیابی اولیه…………………………………………………………………………………………………… 65
4-7-1-1-مطالعات ژئوتکنیکی……………………………………………………………………………………… 65
4-7-2-برآوردی از نیازمندی های طراحی………………………………………………………………………. 66
4-7-2-1-طراحی مورد نیاز بر مبنای تست نفوذ استاندارد…………………………………………………… 66
4-7-2-2-طراحی مورد نیاز بر مبنای تست نفوذ مخروط……………………………………………………. 67
فصل پنجم: ارزیابی ساختگاه پروژه اسکله شهید رجائی و سیستم سازه ای آن از دیدگاه ژئوتکنیکی  
5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 69
5-2-سایت مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………. 70
5-3-بارگذاری و تغییر شکل………………………………………………………………………………………… 73
5-4-نشست……………………………………………………………………………………………………………. 74
5-4-1 جرثقیل کشتی به ساحل…………………………………………………………………………………… 74
5-4-2- مسیرهای دسترسی………………………………………………………………………………………….. 74
5-4-3- محوطه ذخیره سازی کانتینر……………………………………………………………………………… 74
5-4-4-جرثقیل دروازه ای چرخ لاستیکی………………………………………………………………………. 78
5-4-5-ساختمان:………………………………………………………………………………………………………. 78
5-5-بارهای طراحی…………………………………………………………………………………………………… 78
5-5-1-جرثقیل کانتینربر از دریا  به ساحل……………………………………………………………………… 78
5-5-2-جرثقیل دروازه ای چرخ لاستیکی………………………………………………………………………. 78
5-5-3- بارهای خارج از اسکله منطقه محموله………………………………………………………………… 79
5-5-4- محوطه بار اندازی کانتینرها……………………………………………………………………………… 79
5-5-5- ساختمان……………………………………………………………………………………………………… 80
5-5-6- بارهای دیگر………………………………………………………………………………………………… 80
5-6- اطلاعات ژئوتکنیکی…………………………………………………………………………………………. 80
5-7- ضرورت تقویت زمین………………………………………………………………………………………… 84
5-8- ارزیابی روانگرایی…………………………………………………………………………………………….. 85
5-9- تعیین  نوع خاک مشکوک به روانگرایی……………………………………………………………….. 85
5-10-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 86
5-10-1-ارزیابی پتانسیل روانگرائی با استفاده از روش سید و ادریس…………………………………… 86
5-10-1-1- حفر گمانه و انجام تست نفوذ استاندارد………………………………………………………….. 86
5-10-2- ارزیابی پتانسیل روانگرائی با استفاده از روش روبرتسون و راید……………………………….. 87
5-10-2-1- انجام تست نفوذ مخروط……………………………………………………………………………… 87
5-10-3-آنالیز نشست در سایت مورد بررسی……………………………………………………………………. 87
5-10-4-عمق نهائی لازم جهت بهبود زمین……………………………………………………………………… 88
5-10-5-انتخاب کوبش دینامیکی جهت بهبود زمین…………………………………………………………. 90
5-10-6- رقوم سطح محوطه قبل از کوبش دینامیکی………………………………………………………… 93
5-10-7-تاثیر سقوط وزنه بر روی زمین………………………………………………………………………….. 94
5-10-8-پهنه بندی محوطه جهت کوبش………………………………………………………………………… 94
5-10-9- کوبش دینامیکی در مجاورت سازه در حال احداث……………………………………………… 95
5-10-10- به دست آوردن مبنای مقایسه ای با توجه به آزمایشات ژئوتکنیکی………………………… 95
5-11-پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………… 97
5-11-1-تمهیدات لازم جهت تراکم بخش بالائی…………………………………………………………….. 97
5-11-2-سطح آزمایشی ابتدائی قبل از کوبش پهنه……………………………………………………………. 98
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………. 99
پیوست الف……………………………………………………………………………………………………………….. 104
پیوست ب…………………………………………………………………………………………………………………. 129
پیوست پ………………………………………………………………………………………………………………….. 154
پیوست ت………………………………………………………………………………………………………………….. 176

 

 

 

مقدمه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*