ارشد بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی باز توزیع نیروها در المان …

فصل چهارم: روش های مدل سازی پی و خاک زیر آن 45
4-1)  مقدمه 46
4-2)  روش های مدل سازی پی ساختمان 46
4-2-1) پی صلب و پی انعطاف پذیر 46
4-2-2) نحوة مدل كردن پی انعطاف‌پذیر 47
4-3)  روش های مدل‌سازی خاك پی 48
4-3-1) تعیین سختی فنر 49
4-3-2) بهبود مدل‌سازی خاك با فنر 54
4-3-2-1) روش اول: افزایش سختی فنرهای كناری یا كاهش سختی فنرهای مركزی 54
4-3-2-2) روش دوم: متصل كردن فنرها 55
4-3-2-3) روش سوم: روش المان سطحی 55
4-3-3) نتیجه گیری 56
فصل پنجم: مدل سازی و تحلیل نتایج 57
5-1)  مقدمه 58
5-2)  خصوصیات ساختمان های مدل شده 58
5-2-1) اسکلت                                                                                                            59
5-2-2) پلان                                                                                                            59
5-2-3) پی                       61
5-2-4) ارتفاع و تعداد طبقات 61
5-2-5) نوع سیستم سازه‌ای 61
5-2-6) نوع خاك                                                                                                            61
5-2-7) بارگذاری ساختمان و آئین‌نامه‌های استفاده شده 62
5-3)  نرم‌افزار مورد استفاده 63
5-4)  مدل سازی اندرکنش خاک-سازه 64
5-4-1) مدل سازی پی ساختمان 64
5-4-2) مدل سازی خاک زیر پی 67
5-4-2-1) محاسبه مدول بستر برای ساختمان با پلان باریک 67
5-4-2-2) محاسبه مدول بستر برای ساختمان با پلان عریض 69
5-4-2-3) محاسبه سختی فنرها و تعریف نمودن فنرها در محیط نرم افزار SAP 71
5-4-3) یکپارچه سازی المان های روسازه، پی و خاک زیر پی 73
5-5)  روش تحلیل اندركنش 74
5-6)  ارائه و تفسیر نتایج 74
5-6-1) ساختمان های فولادی با سیستم سازه ای قاب خمشی 75
5-6-1-1) ساختمان پنج طبقه با پلان باریک و پی گسترده 75
5-6-1-2) ساختمان پنج طبقه با پلان باریک و پی نواری 78
5-6-1-3) ساختمان ده طبقه با پلان باریک و پی گسترده 79
5-6-1-4) ساختمان پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده 81
5-6-1-5) ساختمان پنج طبقه با پلان عریض و پی نواری 85
5-6-1-6) ساختمان ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده 88
5-6-1-7) ساختمان ده طبقه باپلان عریض و پی نواری 91
5-6-2) ساختمان های فولادی با سیستم سازه ای قاب مهاربندی 92
5-6-2-1) ساختمان پنج طبقه با پلان باریک و پی گسترده 92
5-6-2-2) ساختمان پنج طبقه با پلان باریک و پی نواری 95
5-6-2-3) ساختمان ده طبقه با پلان باریک و پی گسترده 96
5-6-2-4) ساختمان پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده 98
5-6-2-5) ساختمان پنج طبقه با پلان عریض و پی نواری 101
5-6-2-6) ساختمان ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده 102
5-6-2-7) ساختمان ده طبقه با پلان عریض و پی نواری 104
5-6-3) ساختمان های فولادی با سیستم سازه ای مختلط 106
5-6-3-1) ساختمان پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده 106
5-6-3-2) ساختمان ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده 109
5-7)  نتیجه گیری کلی 112
5-7-1) تاثیر اندرکنش بر نیروی محوری 112
5-7-1-1) تاثیر ابعاد پلان 113
5-7-1-2) تاثیر تعداد طبقات 114
5-7-1-3) تاثیر نوع پی 114
5-7-1-4) تاثیر سیستم سازه ای 114
5-7-2) تاثیر اندرکنش بر لنگر خمشی 115
5-7-2-1) تاثیر ابعاد پلان 115
5-7-2-2) تاثیر تعداد طبقات 116
5-7-2-3) تاثیر نوع پی 116
5-7-2-4) تاثیر سیستم سازه ای 116
فصل ششم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 117
6-1)  مقدمه 118
6-2)  نتیجه گیری نهایی 118
6-3)  پیشنهاد در مورد تحقیقات آینده 120
فهرست منابع و مآخذ 122

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل ‏1‑1: بازتوزیع نیروهای قاب بواسطه اندركنش بین خاك و سازه]1 [ 3

شکل ‏3‑1: نمودار پیشنهادی باولز برای بدست آوردن ضریب عمق ( )]1[ 18
شکل ‏3‑2: مفهوم E در آزمایش تك محوری]1[ 24
شکل ‏3‑3: مرحله اعمال تنش همه جانبه در آزمایش سه محوری]1[ 25
شکل ‏3‑4: مرحله اعمال برش در آزمایش سه محوری]1[ 26
شکل ‏3‑5: برش ساده]1 [ 27
شکل ‏3‑6: دستگاه تحكیم یا بارگذاری در شرایط تغییر شكل جانبی صفر (محدود شده) ]1[ 27
شکل ‏3‑7:  نتایج حاصل از آزمایش پرسیومتر]1 [ 29
شکل ‏3‑8: تعیین E از آزمایشهای ژئوفیزیكی لرزه‌ای]1 [ 30
شکل ‏3‑9: ساده‌سازی رفتار خاك]1 [ 32
شکل ‏3‑10: استفاده از منحنی‌های تنش- نسبت تخلخل در محاسبه نشست]1 [ 35
شکل ‏3‑11: منحنی‌های اصلاح نشست الاستیك پی‌های انعطاف‌پذیر مستطیلی در عمق D ]1 [ 37
شکل ‏3‑12: توزیع تقریبی تنش زیر یك پی]1 [ 38
شکل ‏3‑13: نشست غیریكنواخت و دوران نسبی]1 [ 41
شکل ‏3‑14: ترك خوردگی دیوار در اثر (الف) گودافتادگی  (ب) بالاآمدگی]1 [ 42
شکل ‏3‑15: كج شدگی ( )برای (الف) كل یك ساختمان  (ب) درب ورودی]1 [ 43
شکل ‏4‑1: پی بر بستر الاستیك]1[ 48
شکل ‏4‑2: سطح بارگیر برای نقاط گوشه، وسط و مركز در پی‌های گسترده]1 [ 53
شکل ‏4‑3: طول و عرض سطح بارگیر در پی‌های نواری]1 [ 53
شکل ‏4‑4: تغییر شكل پی انعطاف پذیر تحت بار یكنواخت]1 [ 54
شکل ‏5‑1: تیپ پلان‌های استفاده شده: الف) پلان معماری باریک ب) پلان معماری عریض 60
شکل ‏5‑2: پی گسترده مربوط به ساختمان های با پلان عریض 65
شکل ‏5‑3: پی نواری مربوط به ساختمان های با پلان عریض 65
شکل ‏5‑4: پی گسترده مربوط به ساختمان های با پلان باریک 66
شکل ‏5‑5: پی نواری مربوط به ساختمان های با پلان باریک 66
شکل ‏5‑6: فنرهای اختصاص داده به المان سطح در محیط برنامه SAP: 73
شکل ‏5‑7: نمای سه بعدی ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان باریک و پی گسترده به همراه پی و خاک زیر پی زیر آن 75
شکل ‏5‑8: نمودار نیروی محوری ستون های محور A در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان باریک و پی گسترده 76
شکل ‏5‑9:  نمودار نیروی محوری ستون های محور 1 در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان باریک و پی گسترده 76
شکل ‏5‑10: نمودار لنگر تیرهای محورA در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان باریک و پی گسترده 77
شکل ‏5‑11: نمای سه بعدی ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان باریک و پی نواری به همراه پی و خاک زیر آن 78
شکل ‏5‑12: نمودار نیروی محوری ستون های محور A در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان باریک و پی نواری 79
شکل ‏5‑13: نمای سه بعدی ساختمان قاب خمشی ده طبقه با پلان باریک و پی گسترده به همراه پی و خاک زیر آن 80
شکل ‏5‑14:نمودار نیروی محوری ستون های محور A در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی ده طبقه با پلان باریک و پی گسترده 81
شکل ‏5‑15:نمای سه بعدی ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده به همراه پی و خاک زیر آن 82
شکل ‏5‑16:نمودار نیروی محوری ستون های محور 1 در طبقه اول ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده 83
شکل ‏5‑17: نمودار نیروی محوری ستون های محور 4 در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده 84
شکل ‏5‑18: نمودار لنگر تیرهای محور 1 در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده 84
شکل ‏5‑19: نمودار لنگرتیرهای محور 4 در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده 85
شکل ‏5‑20: نمای سه بعدی ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان عریض و پی نواری 86

یک مطلب دیگر :

شکل ‏5‑21: نمودار نیروی محوری ستون های محور 1 در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان عریض و پی نواری 87
شکل ‏5‑22: نمودار لنگر تیرهای محور 1 در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی پنج طبقه با پلان عریض و پی نواری 87
شکل ‏5‑23: نمای سه بعدی ساختمان قاب خمشی ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده به همراه پی و خاک زیر آن 88
شکل ‏5‑24: نمودار نیروی محوری ستون های محور 1 در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده 89
شکل ‏5‑25: نمودار نیروی محوری ستون –C1 در طبقات ساختمان قاب خمشی ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده 89
شکل ‏5‑26: نمودار نیروی محوری ستون های محور 4 در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده 90
شکل ‏5‑27: نمودار لنگر تیرهای محور 1 در طبقه همکف ساختمان قاب خمشی ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده 91
شکل ‏5‑28: نمای سه بعدی ساختمان قاب خمشی ده طبقه با پلان عریض و پی نواری به همراه پی و خاک زیر آن 91
شکل ‏5‑29: نمای سه بعدی ساختمان مهاربندی شده پنج طبقه با پلان باریک و پی گسترده به همراه پی و خاک زیر آن 93
شکل ‏5‑30: نمودار نیروی محوری ستون های محور A در طبقه همکف ساختمان مهاربندی شده پنج طبقه با پلان باریک و پی گسترده 94
شکل ‏5‑31: نمودار نیروی محوری ستون های محور 1 در طبقه همکف ساختمان مهاربندی شده پنج طبقه با پلان باریک و پی گسترده 94
شکل ‏5‑32: نمای سه بعدی ساختمان مهاربندی شده پنج طبقه با پلان باریک و پی نواری به همراه پی و خاک زیر آن 95
شکل ‏5‑33: نمودار نیروی محوری ستون های محور A در طبقه اول ساختمان مهاربندی شده پنج طبقه با پلان باریک و پی نواری 96
شکل ‏5‑34: نمای سه بعدی ساختمان مهاربندی شده ده طبقه با پلان باریک و پی گسترده به همراه پی و خاک زیر آن 97
شکل ‏5‑35: نمودار نیروی محوری ستون های محور A در طبقه همکف ساختمان مهاربندی شده ده طبقه با پلان باریک و پی گسترده 98
شکل ‏5‑36: نمای سه بعدی ساختمان مهاربندی شده پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده به همراه پی و خاک زیر آن 99
شکل ‏5‑37: نمودار نیروی محوری ستون های محور 1 در طبقه همکف ساختمان مهاربندی شده پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده 100
شکل ‏5‑38: نمودار نیروی محوری ستون های محور 4 در طبقه همکف ساختمان مهاربندی شده پنج طبقه با پلان عریض و پی گسترده 100
شکل ‏5‑39: نمای سه بعدی ساختمان مهاربندی شده پنج طبقه با پلان عریض و پی نواری به همراه پی و خاک زیر آن 101
شکل ‏5‑40: نمودار نیروی محوری ستون های محور 1 در طبقه همکف ساختمان مهاربندی شده پنج طبقه با پلان عریض و پی نواری 102
شکل ‏5‑41: نمای سه بعدی ساختمان مهاربندی شده ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده به همراه پی و خاک زیر آن 103
شکل ‏5‑42: نمودار نیروی محوری ستون های محور 1 در طبقه همکف ساختمان مهاربندی شده ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده 104
شکل ‏5‑43: نمای سه بعدی ساختمان مهاربندی شده ده طبقه با پلان عریض و پی نواری به همراه پی و خاک زیر آن 105
شکل ‏5‑44: نمودار نیروی محوری ستون های محور 1 در طبقه همکف ساختمان مهاربندی شده ده طبقه با پلان عریض و پی نواری 106
شکل ‏5‑45: نمای سه بعدی ساختمان با سیستم سازه ای مختط ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده به همراه پی و خاک زیر آن 107
شکل ‏5‑46: نمودار نیروی محوری ستون های محور 1 در طبقه همکف ساختمان با سیستم سازه ای مختط ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده 108
شکل ‏5‑47: نمودار نیروی محوری ستون های محور 4 در طبقه همکف ساختمان با سیستم سازه ای مختط ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده 108
شکل ‏5‑48: نمودار لنگر تیرهای محور 1 در طبقه همکف ساختمان با سیستم سازه ای مختط ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده 109
شکل ‏5‑49: نمای سه بعدی ساختمان با سیستم سازه ای مختط ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده 110
شکل ‏5‑50: نمودار نیروی محوری ستون های محور 1 در طبقه همکف ساختمان با سیستم سازه ای مختط ده طبقه با پلان عریض و پی گسترده 111

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ‏3‑1: مقادیر  و  برای محاسبه ضریب  در رابطه (3-3) برای تعدادی از مقادیر H/B و L/B ]1[ 20
جدول ‏3‑2: مثالهایی از روابط تجربی تعیین E برحسب SPT و CPT ]1 [ 28
جدول ‏3‑3: مقادیر تقریبی مدول الاستیسیته و ضریب پواسون 31
جدول ‏3‑4: مقادیر متداول   34
جدول ‏3‑5: ضریب اصلاح نشست تحكیم محاسباتی 35
جدول ‏4‑1 : مقادیر K بعنوان راهنما و مقایسه با روابط تقریبی (4-8) و (4-9) 52
جدول ‏5‑1: مدول ارتجاعی ( )، مقاومت نهایی ( ) و ضریب پواسون ( ) خاك‌های رسی 62
جدول ‏5‑2: بارهای سرویس وارد بر ساختمان 63
جدول ‏5‑3: ضخامت تخمین زده شده توسط SAFE برای انواع ساختمان 64
جدول ‏5‑4: سختی محاسبه شده برای معرفی در محیط برنامه SAP جهت مدل سازی خاک زیر پی 71
جدول ‏5‑5: تاثیر اندرکنش در نیروی محوری ستون های گوشه در طبقه همکف 113
جدول ‏5‑6: بیشینه تاثیر اندرکنش بر لنگر خمشی تیرهای محیطی در طبقه همکف 115

1)   فصل اول

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*