ارشد بررسی امثال و حکم در بوستان و گلستان سعدی

1-5-3- مشوّش بودن شماره‌ی ابیات ……………………………………………………………………………15

1-5-4- آوردن مصراع دوّم یا بخشی از مصراع اول بیت به عنوان مثل ……………………………..15

1-5-5- تکرار …………………………………………………………………………………………………………..15

1-5-6- وجود ابیات در دو اثر متفاوت از سعدی……………………………………………………………16

1-6- روش‌ تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..16

1-7- اجزای پایان‌نامه ……………………………………………………………………………………………………17

یک مطلب دیگر :

فصل دوّم(پیشینه‌ی تحقیق) ……………………………………………………………………………………………18

فصل سوّم(تجزیه و تحلیل) …………………………………………………………………………………………..20

3-1- تأثیر قرآن و حدیث بر سعدی …………………………………………………………………………..20

3-2- تأثیر پذیر ازامثال و حکم عربی …………………………………………………………………………32

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*