ارشد بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده …

2-20-3- مدل سدهای کارون و دز                                                                                        42
2-20- 4- مدل بهره برداری از سد پا علم                                                            42
2-20- 5- مدل بهره برداری از رودخانه زاینده رود                              43
2-22- مرور ادبیات و سوابق مربوطه                                                                          45
2-23- آشنایی با نرم افزار MATLAB 3D-2D                                                               46
3-فصل سوم (بررسی روش پژوهش)                                                                                        48
3-1- مقدمه                                                                                                                                                48
3-2- بررسی روش پژوهش                                                                                                                48
3-3- بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد در این تحقیق                          49
3-4- روش جمع آوری داده ها                                                                                                 50
3-5- روش تعیین ظرفیت نصب بهینه                                                                                50
3-6- روش انجام محاسبات انرژی                                                                                    50
3-7- روش انجام محاسبات اقتصادی                                                                             50
3-8- سرمایه گذاری                                                                                                                          51
3-8-1  هزینه های مهندسی و طراحی پروژه                                                           51
3-8-2- هزینه های نظارت و مدیریت                                                                             51
3-8-3- بهره برداری-تعمیرات-نگهداری                                                                 51
3-9- جایگزینی تجهیزات                                                                                                            52
3-10- فواید و درآمدهای حاصل از پروژه                                                             52
3-11-  مشخصات مالی و زمانی و نحوه توزیع سرمایه                              52
3-12- آبگیر رودخانه سیمره                                                                                                54
3-13- مراحل فرایند تصفیه                                                                                                   55
3-14-ایستگاههای پمپاژ                                                                                                            55

3-15- مخازن ذخیره آب                                                                                                                 55
3-16- شبکه  انتقال آب                                                                                                             56
3-17- اندازه گیری دبی جریان انتقال آب رودخانه سیمره        58
3-19- روابط دبی-ارتفاع در فلوم مركب                                                            58
4-فصل چهارم (تجزیه و تحلیل پژوهش)                                                                      60
4-1مقدمه                                                                                                                                                      61
4-2- حوزه های اصلی رودخانه سیمره                                                                          61
4-3- موقعیت منطقه مورد مطالعه در مبدا و طول مسیر                       63
4-4- ملاحظات كلی در خطوط انتقال آب ،انتخاب مسیر وگزینه های مختلف انتقال آب                                                                                                                                                                                66
4-5- تجزیه و تحلیل خط انتقال                                                                                       67
4-6- محدودیت های فنی خط انتقال(مسائل هیدرولیكی)                        70
4-7-اجزا و مؤلفه های مهم در خط انتقال آب                                                 71
4-8- عوامل مؤثر در انتخاب لوله سامانه انتقال آب در پژوهش 71
4-9-عوامل مؤثر در انتخاب جنس لوله                                                                      72
4-10- لوله های مد نظر در طرح انتقال                                                                 73
4-11- مخازن در سامانه های انتقال آب                                                                 77
4-12- ملاحظات پیشنهادی پمپ ها در طول مسیر                                                 77
4-13- بررسی محاسبات نوسانات سطح آب در مخزن و دبی ذخیره در هر ایستگاه       78
4-14-پیش بینی مصرف در بخش مقصد                                                                                 81
4-14-1 مصرف آب در بخش كشاورزی،باغی،دامی                                                   81
4-15- برآورد دبی آب مورد نیاز از مبدا                                                           81
4-16-میزان دبی ماهانه و سالانه از سرچشمه رودخانه و دبی ورودی به دهانه آبكیر سد                                                                                                                                                      83
4-17-بررسی  جزییات مسیر انتقال آب                                                                       84
4-17- 1شیب مسیر انتقال آب                                                                                                 84
4-17-2-اختلاف ارتفاع ایستگاهها از همدیگر                                                  85
4-17-3  ایستگاههای پمپاژ                                                                                                    86
4-17-4  تبیین سرعت حركت آب در طول كانال                                                     86
4-17-5 نوع پمپ های سانتریفیوژی                                                                                86
4-18- بررسی شبیه سازی انتقال از مسیر توصیه شده و محدودیت های مسیر 87

یک مطلب دیگر :

4-19- موقعیت جغرافیایی سد سیمره                                                                             91
4-19-1- اهداف سد سیمره                                                                                                      92
4-19-2- مشخصات مخزن سد سیمره                                                                                    92
4-19-3 مشخصات تونل آب بر و نیروگاهسد سیمره                                          93
5-فصل پنجم                                                                                                                                                94
5-1- بحث و بررسی                                                                                                                              95
5-2- نتیجه گیری                                                                                                                                96
5-3- پیشنهادات                                                                                                                                   97
منابع فارسی                                                                                                                                            98
منابع لاتین                                                                                                                                                99
فهرست جداول
جدول‏2‑1 : وضعیت طرح های انتقال آب در كشور.. 28
جدول‏3-1 :توزیع هزینه ها بر حسب سالهای ساخت.. 53
جدول‏3‑2:بررسی فاصله مسیر به منظور لوله گذاری.. 54
جدول‏3‑3:تصفیه خانه های در دست بهره برداری .. 54
جدول‏4‑1 : محاسبه حجم مورد نیاز حوضچه های فشار شكن.. 68
جدول‏4-2جدول كلاس های متفاوت لوله های چدنی:.. 73
جدول‏ 4-3:مشخصات موتور بكار گرفته شده.. 78
جدول‏4-4:سطوح سرعت موتور، گشتاور و زمان پاشش سوخت.. 78
جدول‏4-5:گستره حداكثر مصرف كشاورزی، باغی،دامی.. 81
جدول‏4-6:دبی اضافی ویژه در لوله های شبكه انتقال آب.. 82
جدول‏4-7: دبی اضافی ویژه مصرف بخش های كشاورزی،باغی،دامی   82
جدول‏4-8: تعداد مصرف در بخش های كشاورزی ،باغی،دامی .. 82
جدول‏4-9: برآورد میزان دبی ماهانه و سالانه درسرچشمه و ورودی دهانه آبگیر سد.. 83
جدول‏4-10: شیب زمین در مسیر ایستگاهها .. 84
جدول‏4-11: اختلاف ارتفاع ایستگاهها در طول مسیر.. 85
جدول‏4-12:مشخصات مخزن سد سیمره.. 92
جدول‏4-13: مشخصات تونل آب بر و نیروگاه سد سیمره.. 93
فهرست شکل­ها
نمودار2-1:مجانب ها و تغییرات شاخص رشد مناطق مبدا ومقصد قبل و بعد طرح   31
شکل‏2-1 : مهمترین گرادیان های فشار سطح دریا مؤثر بر بارش مدیترانه ای   33
نمودار2-2:نتایج مدل بهینه سازی در مورد تغییرات حجم دهانه آب رودخانه زاینده   35
شکل‏2-3:نحوه ارتباط اجزا مختلف سیستم هشدار سیل   36
نمودار2-4:تغییرات نیاز آبی اراضی كشاورزی حاشیه زاینده رود   37
شکل‏2-5:مدل شبیه سازی سیستم منابع آب جنوب تهران با استفاده از برنامه ریزی شی گرا   39
شکل‏2-6:ساختار مدیریت جامع منابع آب   40
شکل2-7:شماتیك سه سد كرج لتیان و لار درDSSسدهای تهران   41
نمودار2-4:شماتیك پایین دست سد كرخه در شرایط توسعه كامل   44
شکل2-8:درجه بندی مخزن سد زاینده رود برای تحمل سیلاب ها با دوره بازگشت مختلف   43
شکل‏3-1:تقسیم بندی فلوم گلو بلند با گلویی مركب   59
تصویر4-1:محل اتصال دو سرچشمه اصلی رودخانه سیمره   62
تصویر4-2:موقعیت منطقه مورد مطالعه در مقصد   63
تصویر4-4:مسیر جریان آب فعلی مبدا تا مقصد   64
تصویر4-5:مسیر انتقال آب پیشنهادی   65
تصویر 4-6:توپوگرافی  زمین از مبدا تا مقصد   65
نمودار1-4:محدودیت های طول مسیر با توجه به شرایط موجود   88
نمودار4-2:چگونگی عملكرد پمپ ها با توجه به طول مسیر   89
نمودار4-3:مسیر بهینه و مطلوب در صورت مرتفع شدن نقاط ضعف محدودیت ها   90
نمودار4-4:بررسی پستی و بلندی ها در طول مسیر   90
نمودار4-5:بررسی سه بعدی توپوگرافی از سرچشمه تا سد   91

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*