ارشد بررسی انگیزه های شغلی کارکنان در محیط بیمارستان آباده

3-4- روش تحقیق. 2
3-5- جامعۀ آماری. 2
3-6- ابزار جمع آوری دادهها. 2
3-7- آزمون های مورد استفاده. 2

4-1- مقدمه. 2
4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان. 2
4-3- آماره های استنباطی:. 2
4-4- آزمون فرضیات:. 2
5-1- مقدمه. 2
5-2- مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی كار. 2
5-3- نتایج آزمونها. 2
5-4- بحث. 2
5-5- نتیجه گیری. 2
5-6- پیشنهادات. 2
فهرست منابع و مآخذ. 2

یک مطلب دیگر :

پرسشنامه. 2

 
فصل اول
 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*